مقاله مهندس ساجدی - انگلیسی - اولین همایش بین المللی کاتالیست

Download Report

Transcript مقاله مهندس ساجدی - انگلیسی - اولین همایش بین المللی کاتالیست

‫اولین همایش کاتالیست‬
‫فرصتها و چالشهای‬
‫تولید کاتالیست در‬
‫ایران‬
‫مير علي اصغر ساجدي‬
‫مدير عامل شركت ملي‬
‫مهندس ي و ساختمان نفت ايران‬
‫شرکتهای بين املللی سازنده کاتالیست‬
‫و انحصاری بودن این صنعت در گذشته‬
UOP 
CRITORIAN 
ENGLEHARD 
AXENS 
AKZO NOBEL 
HALDOR TOPSOE 
ALBEMARLE 
JGC C&C 
SUD-CHEMIE 
BASF 
SINOPEC 
KNT 
‫واحدهای شرکتهای صاحب لیسانس و قراردادهای لیسانس‬
‫کاتالیستی پاالیشگاه های نفت‬
‫‪ -1‬شرکتهای صاحب لیسانس‪:‬‬
‫‪UOP ‬‬
‫‪AXENS ‬‬
‫‪HALDOR TOPSOE ‬‬
‫‪TECKNIP ‬‬
‫‪FW ‬‬
‫‪Stone & Webster ‬‬
‫‪SINOPEC ‬‬
‫‪-2‬ضمانتهای فرایندی در قراردادهای لیسانس‬
‫ساخت کاتالیست‬
‫‪ -1‬زیر ساختهای اصلی در ساخت کاتالیست‪:‬‬
‫‪ ‬دانش الزم برای ساخت کاتالیست‬
‫‪ ‬پژوهش و تحقیق (شامل پایلوت پلنتهای کافی و استاندارد و‬
‫آزمایشگاههای مورد نیاز)‬
‫‪ ‬نیروی انسانی مجرب‬
‫‪ ‬کارخانه ساخت کاتالیست‬
‫‪ ‬تیم مهندسی متخصص در زمینه فرایند و توسعه واحدهای فرایندی‬
‫‪ ‬ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان پس از فروش‬
‫‪ -2‬دسترسی به مواد اولیه الزم برای ساخت کاتالیست‬
‫‪ -3‬انجام بازاریابی قوی و شناسائی مشتریان و معرفی محصوالت‬
‫‪ -4‬دسترسی به بازار فروش محصوالت و اطمینان از فروش‬
‫محصوالت تولیدی‬
‫ساخت کاتالیست در ایران‬
‫‪ -1‬اقدامات صورت گرفته برای شناسائی سازندگان‬
‫کاتالیست در ایران‪:‬‬
‫‪ 24‬شرکت شناسائی شده اند که از این بین ‪ 16‬شرکت‬‫ادعای داشتن ساخت پایه کاتالیست را دارند‪.‬‬
‫‪ -2‬تشکیل کمیته کاتالیست در پاالیش و پخش‬
‫‪-3‬تشکیل هسته های پژوهش ی در پژوهشگاه صنعت نفت و‬
‫مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی برای ساخت کاتالیست‬
‫‪-3‬همکاری مراکز پژوهش ی با کارخانجات ساخت کاتالیست‬
‫مراکز پژوهش ی مربوط به کاتالیست در داخل کشور‬
‫‪ -1‬پژوهشگاه صنعت نفت‬
‫‪-2‬مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی‬
‫‪ -3‬مراکز پژوهش ی دانشگاهی‬
‫‪ -4‬مراکز پژوهش ی شرکتهای ساخت کاتالیست‬
‫‪ -5‬مراکز پژوهش ی بعض ی از شرکتها یا صنایع خصوص ی‬
‫فرصتها‬
‫‪ ‬بررس ی وضعیت کنونی تولید کاتالیست در ایران‬
‫فرصتها‬
‫مصارف سالیانه انواع جاذبها و کاتالیستها در ایران‬
‫‪ -1‬انواع جاذبها ‪ :‬شامل‬
‫‪Activated Alumina ‬‬
‫‪Molecular Sieve 3A and 4A ‬‬
‫‪Moisture removal ‬‬
‫‪Silica Gel ‬‬
‫مجموعا حدود ‪ 3000‬تن در سال‬
‫امکان تولید در داخل‪%100 :‬‬
‫مصارف سالیانه انواع جاذبها و کاتالیستها در ایران‬
‫‪ -2‬انواع جاذبها و رزینها و پایه کاتالیست‪ :‬شامل‬
‫‪Molecular Sieve 5A ‬‬
‫‪Resins (Cationic, Anionic, Neutral) ‬‬
‫‪( Alumina γ ‬پایه های کاتالیست ‪)HDS‬‬
‫مجموعا حدود ‪ 4500‬تن در سال‬
‫امکان تولید در داخل‪ :‬در حال تجاری شدن‬
‫مصارف سالیانه انواع جاذبها و کاتالیستها در ایران‬
‫‪ -3‬انواع جاذبها و رزینها و پایه کاتالیست‪ :‬شامل‬
‫‪Molecular Sieve 13A ‬‬
‫‪Active Carbon ‬‬
‫‪( Alumina γ ‬پایه های کاتالیستهای مختلف)‬
‫‪( Alumina α ‬پایه های کاتالیستهای مختلف)‬
‫مجموعا حدود ‪ 2000‬تن در سال‬
‫امکان تولید در داخل‪ :‬در مرحله پژوهش و تحقیق‬
‫مصارف سالیانه انواع جاذبها و کاتالیستها در ایران‬
‫‪ -4‬انواع جاذبها و رزینها و پایه کاتالیست‪ :‬شامل‬
‫‪Molecular Sieve HCL Removal ‬‬
‫‪Activated Alumina COS-H2S Adsorbent ‬‬
‫‪ ‬پایه های کاتالیستهای مختلف زئولیتی ( ‪CCR, Isom,‬‬
‫‪)Hydrocracker‬‬
‫‪Amine Removal Active Carbon ‬‬
‫‪Mercury and Iron Removal Resins ‬‬
‫مجموعا حدود ‪ 850‬تن در سال‬
‫امکان تولید در داخل‪ :‬هنوز کار خاص ی شروع نشده است‬
‫مصارف سالیانه انواع جاذبها و کاتالیستها در ایران‬
‫‪ -5‬انواع کاتالیستهای غير پلیمری پتروشیمی‪:‬‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 900‬تن در سال در حال تجاری شدن‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 900‬تن در سال در حال پژوهش و تحقیق‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 600‬تن در سال هنوز کار خاص ی شروع نشده‬
‫است‬
‫مصارف سالیانه انواع جاذبها و کاتالیستها در ایران‬
‫‪ -6‬انواع کاتالیستها‪/‬آغازگر های پلیمری پتروشیمی‪:‬‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 250‬تن در سال تولید در داخل مجتمعهای‬
‫پتروشیمی‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 1040‬تن در سال در حال تجاری شدن‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 1400‬تن در سال در حال پژوهش و تحقیق‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 300‬تن در سال هنوز کار خاص ی شروع نشده‬
‫است‬
‫مصارف سالیانه انواع جاذبها و کاتالیستها در ایران‬
‫‪ -7‬انواع کاتالیستهای پاالیش و گاز‪ :‬شامل‬
‫‪ ‬مرآکس‪ 20 :‬تن در سال (تولید داخل)‬
‫‪ 200 :CCR, CRU ‬تن در سال (امکان تولید در داخل)‬
‫‪Low temperature Naphtha ‬‬
‫‪ 450 :Isomerization‬تن در سال (امکان تولید در‬
‫داخل)‬
‫‪ 480 : Hydrocracking ‬تن در سال (در مرحله‬
‫پژوهشی)‬
‫‪ 13500 :FCC/RFCC ‬تن در سال (در مرحله‬
‫پژوهشی)‬
‫مصارف سالیانه انواع جاذبها و کاتالیستها در ایران‬
‫‪ -8‬انواع کاتالیستهای مشترک پاالیش‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪:‬‬
‫‪ 880 :Steam reforming ‬تن در سال (تولید داخل)‬
‫‪ 670 :LTSC ‬تن در سال ( تولید داخل)‬
‫‪ 200 :SRU (AL2O3) ‬تن در سال ( تولید در داخل)‬
‫‪ 600 :Sulfur Removal (ZnO) ‬تن در سال (تولید‬
‫در داخل)‬
‫‪ 580 : HTSC ‬تن در سال (امکان تولید در داخل)‬
‫‪ 150 :Methanation ‬تن در سال (امکان تولید در‬
‫داخل)‬
‫‪ 2500 :HDS Hydrotreating ‬تن در سال (امکان‬
‫تولید در داخل)‬
‫مصارف سالیانه انواع جاذبها و کاتالیستها در ایران‬
‫‪ -9‬جمع بندی مصارف انواع کاتالیستها‪/‬جاذبها در داخل‪:‬‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 9600‬تن در سال امکان تولید در داخل (‪)%31‬‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 3920‬تن در سال در حال تجاری شدن (‪)%9‬‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 16800‬تن در سال در حال پژوهش و تحقیق (‪)%54‬‬
‫‪ ‬مجموعا حدود ‪ 1830‬تن در سال هنوز کار خاص ی شروع نشده است‬
‫(‪)%6‬‬
‫مجموع کل‪ 31150 :‬تن در سال (بدون احتساب سرامیک بالها)‬
‫چالشها‬
‫‪ ‬فقدان زير ساختهاي مناسب در اين زمينه در بخش دولتی‬
‫جهت پشتیبانی از تولید کاتالیست ساخت داخل‬
‫‪ ‬نیاز به تقویت حلقه مراکز پژوهش ی‪-‬کارخانجات تولید‬
‫کاتالیست و بهره برداران‬
‫‪ ‬نیاز به دستیابی به مواد خام اولیه برای ساخت پایه‬
‫کاتالیستها‬
‫‪ ‬تقویت سیستم بانکی برای تشویق تولید کنندگان کاتالیست‬
‫در ارائه تسهیالت از جمله تضامین بانکی‬
‫‪ ‬ارائه خدمات و پشتیبانی پس از فروش در سطح باال توسط‬
‫تولیدکنندگان کاتالیست‬
‫جمع بندي و نتيجه گيري‬
‫‪ ‬رشد سریع ساخت کاتالیست در داخل مخصوصا در سالهای اخیر‬
‫‪ ‬فرصت برای ساخت کاتالیستهایی که هنوز تولید نمی شوند‬
‫‪ ‬ضرورت ايجاد برنامه هاي راهبردي و پشتیبانی جامع و همه جانبه در‬
‫اين بستر توسط بخش دولتی‬
‫اين مسئله بايد در قالب تدوين و اجراي نقشه راه فراگیر و وسيعي‬
‫كه قادر به پوشش تمامي دغدغه ها و نگراني ها باشد از سوي‬
‫مسولین محترم اين امر مورد توجه و پيگیري قرار گیرد ‪.‬‬
‫‪ ‬نیاز به توجه و ساخت پایه کاتالیستها در داخل‬
‫‪ ‬اقتصادی کردن تولید داخلی توسط سازنده ها‬
‫‪ ‬تعهد سازندگان به ضمانتهای فرآیندی و پرداخت خسارات احتمالی‬
‫‪ ‬تقویت بیشتر فیمابین مراکز پژوهش ی و تولیدکنندگان کاتالیست‬
‫با تشكر از توجه شما‬
‫عزیزان‬
‫خرداد ‪1393‬‬