Workshop 2: Flexjob, job med løntilskud, praktik mv. v/Vejle Kommune

Download Report

Transcript Workshop 2: Flexjob, job med løntilskud, praktik mv. v/Vejle Kommune

Kontekstafklaring / forventningsafstemning
Præsentation og organisation
Ca. ½ times oplæg af Karen – envejskommunikation, gerne afbrudt af
spørgsmål
Arbejdsmarkedsområdet i Vejle som frikommune
Hvorfor frikommune?
Aftale- handleplaner
Samtalehyppighed
RBS – Resultat Baseret Styring eller resultat skabende samtaler
Mulighed for optimering af samarbejde
Ansættelser i forskellige ordninger
Organisation
Forventningsafstemning
Hvorfor frikommune
Fokus på:
resultater frem for processer
job/uddannelse frem for aktivitet
Der vi ser, er det vi får
Hvorfor frikommune
Kolde hænder til varme hænder
En kontaktperson
Vores indre liv
og relevansen for vore borgere
Hvorfor frikommune
Vores borgere er de klogeste på eget liv
Vores borgere er agenter i eget liv
Vi vil synliggøre relevante tilbud
Vi inddrager og respekterer vores borgeres egne initiativer
Vi stiller tilbud til rådighed, der understøtter målet
Sandheden om vejen til job og uddannelse, ligger
et sted mellem det udsyn vores borgere har
og vores faglighed
Aftale - handleplaner
Vi vil lave aftaler om handlinger med vores borgere og dokumenterer disse
Hvilke handlinger foretager du – gør du selv og har måske hele tiden gjort
Hvilke handlinger står til rådighed offentligt – åbne tilbud for alle
Hvilket behov for tilbud stiller jeg til rådighed – aktivt tilbud
Hvilke handlinger foretager jeg
Hvornår snakker vi sammen og hvor tit
RBS – Resultatbaseret styring
RBS er et aktivt, struktureret samtaleforløb
RBS måler progression
RBS synliggør resultater
Optimering af samarbejde
Måske en ide at spørge Anden aktører?
•
•
•
Beslut jeres målgruppe
Beslut jeres mål
Følg borgerne til målet
•
•
Synliggør jeres resultater
Synliggør jeres værdigrundlag
•
•
Vær sikre i lovstoffet
Kend myndighedsopgaven
•
•
Byd ind på udbud
Hold prisen lav
Jobrotation
Ordningen går ud på, at virksomheden kan ansætte en eller flere vikarer i det antal timer, som ansatte medarbejdere
uddanner sig. Ordningen kan derfor bruges til at uddanne og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
Målgruppe:
•
Jobrotationsordningen er for medarbejdere, der højst har en erhvervsuddannelse, og som vil efter- eller videreuddanne
sig. Den retter sig også mod uddannede medarbejdere, der ikke har arbejdet med deres fag i de seneste fem år.
Der flg. krav til vikaren der skal erstatte medarbejderen.:
•
Vikaren skal være ledig på dagpenge, kontanthjælp eller introduktionsydelse.
•
Vikaren skal forinden have været ledig i tre måneder.
•
Vikaren skal ansættes på almindelige overenskomstmæssige vilkår.
•
Vikaren skal ansættes minimum 10 timer ugentlig i højst 12 måneder.
I øvrigt gælder for jobrotation med jobrotationsydelse:
•
At arbejdsgiver skal udbetale sin medarbejder løn under uddannelsen.
•
At der ikke kan ydes løntilskud.
•
At der ikke kan udbetales VEU-godtgørelse eller anden godtgørelse.
•
At vikardækningen svarer til det antal timer, den ansatte deltager i uddannelse.
•
At ansættelsen højst kan vare i 12 måneder.
•
At vikaren ikke optjener ret til dagpenge under ansættelsen, da der er tale om støttet beskæftigelse.
Satser og støtte til vikar og uddannelse
•
Igennem jobrotationsordningen får virksomheden refunderet udgifter svarende til højeste dagpengesats + 60 procent
= 170, 36 kr. time
•
Ydelsen er en støtte til de udgifter som virksomheden har i forbindelse med jobrotationen. Det vil sige såvel udgifter til
løn til vikaren som til betaling af uddannelse, herunder fx deltagerbetaling.
•
Der kan ikke udbetales jobrotationsmidler, hvis der i forvejen udbetales andre former for støtte i forbindelse med
medarbejderens uddannelse.
Det er Jobcenteret der administrer jobrotationsordningen og som udbetaler midlerne.
Ordinær løntilskudsansættelse
Formålet med løntilskud?
•
Typisk bruger man løntilskud til at oplære og genoptræne faglige, sociale eller sproglige kompetencer hos den ledige.
•
For virksomheden er det en økonomisk-kompensation for den ekstra tid det tager at introducere og optræne den ledige. Løntilskud
gives i en tidsafgrænset periode og kan kun sættes i værk med et jobcenter som ansvarlig.
Løntilskud i privat virksomhed
•
Når der er tale om ansættelse af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere, er det en betingelse for
ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, at personen skal have været ledig i 6 måneder.
•
6-månederskravet gælder ikke, hvis personen
1) ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau
2) er over 50 år eller
3) er enlig forsørger.
Løntilskud i offentlig virksomhed
•
Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige. Dog er der ved lov fastsat en højeste timeløn. 114,66 kr.pr. time + pension
& div. sociale bidrag .
•
Ved ansættelse i et løntilskudsjob i det offentlige, må indkomstniveau for den ledige ikke overstige det hidtidige dagpenge- eller
kontanthjælpsniveau. For at det både kan lade sig gøre at udbetale overenskomstmæssig timeløn (dog højest den timeløn, der er
fastsat ved lov) og undgå, at indkomstniveauet stiger, nedsættes arbejdstiden. Arbejdstiden fastsættes ved at dividere lønnen (=
hjælpen) med den lovbestemte timeløn.
•
Den offentlige virksomhed modtager 136,35 pr.time
Krav om merbeskæftigelse:
•
For at undgå konkurrence forvridning er ved ansættelse med løntilskud, er det et krav at ansættelsen skal medføre en
nettoudvidelse af medarbejderstaben. Undtaget fra dette er personer i fleksjob og voksenlærlinge.
Antal ansatte i løntilskud:
•
Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af medarbejdere og personer i løntilskud (ikke fleksjob) og virksomhedspraktik.
1 for hver 5 ordinært ansat og hvis virksomheden har flere medarbejdere end 50, så kan der herudover kun være 1 person i
virksomhedspraktik eller løntilskud for hver 10 ordinært ansatte.
Hvor kan der ikke ske ansættelse af ægtefælle eller samlever:
•
Det er ikke muligt at ansætte ægtefælle, registrerede partner eller samlever med løntilskud. Dette gælder ikke for fleksjob.
•
Der kan ligeledes heller ikke ske ansættelse med løntilskud i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis
ansættelsen har været med offentligt tilskud.
Forsikring:
•
Ansatte i løntilskudsjob er omfattet af arbejdsgivers sædvanlige forsikring.
Ordinær løntilskudsansættelse - fortsat
Lønforhold:
•
Virksomheden udbetaler løn til den ansatte.
•
Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller hvad der svare til tilsvarende arbejde
•
Virksomhed får 70,54 kr. time i tilskud til lønnen fra jobcenteret, som knap er 2/3 dele af dagpengesatsen.
Sygdom under løntilskud
•
Hvis en tilskudsansat er fraværende på grund af sygdom, skal den ansatte melde sig syg hos arbejdsgiveren. Ved
hyppigt sygefravær og lignende skal arbejdsgiveren vurdere, om jobcenteret skal orienteres, således at jobcenterets
medarbejder kan følge op på sagen.
Hvis beskæftigelseskravet er opfyldt, har personen ret til sygedagpenge ved sygdom.
Den særlige løntilskudsordning for ledige over 55 år i private virksomheder
•
•
•
•
Ledige der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder eller dagpenge i sammenlagt mere end 12
måneder har ret til et højere løntilskud end ved den almindelige løntilskudsordning.
Løntilskuddet svarer til højeste dagpengesats, 106,49 kr.pr. time og tilskuddet kan aftales i op til seks måneder og
gælder kun ansættelse i private virksomheder.
Ordningen er en såkaldt objektiv ordning. Det betyder, at når den ledige og virksomheden opfylder de fastsatte
betingelser, har de ret til at aftale en ansættelse med løntilskud til højeste dagpengesats 106,49 kr.time.
Jobcenterets rolle er at kontrollere, at betingelserne er opfyldt. Jobcenteret skal ikke fastsætte størrelsen af
løntilskuddet eller varigheden af løntilskudsperioden, da det ligger helt fast bestemmelserne for ordningen.
Isbryderordningen – løntilskud til nyuddannede med handicap
Formål
•
Nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneder, som mangler erhvervserfaring inden for uddannelsens
arbejdsområde
Hvem kan anvende isbryderordningen
•
Private og offentlige virksomheder kan bruge isbryderordningen, og der er ikke noget krav om, at medarbejderen skal
have været ledig, for at virksomheden kan få støtte.
Betingelser som skal være opfyldt for at den ledige kan omfattes af isbryderordningen:
•
Den ledige skal have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som berettiger til medlemskab af Akasse.
•
Den handicappede skal starte i jobbet senest to år efter at uddannelsen er afsluttet
•
Mangle erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til.
Virksomheden skal opfyldes følgende betingelser:
•
Løn og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige og der skal udarbejdes ansættelseskontrakt, som beskriver
ansættelsens periode, arbejdsopgaver etc.
•
Der skal være tale om en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads
•
Ansættelsen, skal indebære en nettoudvidelse af medarbejderstaben, eller at stillingen er blevet ledig som følge af
frivillig afgang, frivillig reduktion af arbejdstid eller ved afskedigelse pga. forseelse.
Varighed og tilskudsstørrelse:
•
Det er jobcentret, der bevilger løntilskuddet, som kan udbetales i max et år.
•
Løntilskuddet er 136,35 kr.pr.time
Skånejob til førtidspensionister (indtil 31/12 2012)
Skånejobordningen er kun for personer, der har fået førtidspension fordi arbejdsevnen er varigt nedsat og ingen andre
støtteordninger, herunder fleksjob, kan hjælpe personen i arbejde.
Ordningen giver førtidspensionister mulighed for at arbejde et antal timer om ugen, og dermed kan de fastholde en
tilknytning til arbejdslivet.
Løn og arbejdsvilkår
•
Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem arbejdsgiveren og
førtidspensionisten i samarbejde med den faglige organisation.
•
Løntilskuddet er varigt, forstået således, at det løber, så længe skånejobbet eksisterer. Dog ophører ordningen under
alle omstændigheder ved folkepensionsalderen.
Jobcentret bevilger ordningen
•
Det er jobcenteret, der vurderer og bevilger ordningen
•
Det er ligeledes jobcenteret, der bevilger tilskud og sørger for blanketter og udbetaling af tilskud. Jobcenteret kan også
hjælpe med at finde et skånejob.
Div. ordninger
•
Hvis den ansatte medarbejder i skånejob har brug for en særlig introduktion, så kan der også fåes tilskud til at bruge
en mentor, ligesom lovgivningen åbner mulighed for særlig arbejdspladsindretning m.v.
Voksenlærling
En voksen lærling er en lærling, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år, og ikke har
en erhvervsuddannelse eller tilsvarende uddannelse. Til personer med uddannelse gives der dog
tilskud, hvis uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.
Der kan desuden ydes tilskud, selvom personen har afsluttet en erhvervsuddannelse, hvis personen:
•
er forsikret ledig og været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder for personer under 30 år og 9 måneder
for personer over 30 år, eller..
•
har fået kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 6
måneder for personer under 30 år og 9 måneder for personer over 30 år.
Hvor kan der gives voksenlærlingeløn
•
Der kan gives tilskud til voksenlærlingens løn inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode
beskæftigelsesmuligheder. Arbejdsgiveren har ret til tilskuddet, hvis betingelserne er opfyldt.
•
Beskæftigelsesregionerne offentliggør hvert halve år en oversigt over de uddannelser, der berettiger til
tilskud.
Løn
•
•
•
og Varighed af tilskuddet
Lærlingen aflønnes med fagets mindsteløn.
Tilskuddet 30 kr.time kan gives i op til to år af uddannelsesperioden.
Dog kan der gives tilskud i op til fire år af den aftalte uddannelse for ledige, der ved uddannelsens
påbegyndelse er mellem 25 og 29 år. Dette er et forsøg, der løber fra den 1. januar 2012 til den 31.
december 2013.
Det er jobcenteret der administrer ordningen
Virksomhedspraktik
Formål & indhold:
•
Formålet med virksomhedspraktik er at afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer
samt at afklare beskæftigelsesmål.
•
Indholdet i Praktiktilbuddet skal så vidt muligt rette sig mod områder med mangel på arbejdskraft.
Virksomhedspraktikkens indhold tilrettelægges med udgangspunkt i jobplanen, og praktikkens indhold skal derfor rette
sig mod praktikanten og de behov, pågældende har for optræning m.v..
•
Korte virksomhedspraktikker på op til fire uger og tilbud om virksomhedspraktik, kræver ikke en jobplan, medmindre
personen selv ønsker det.
Målgruppe og varighed
•
Match 1:
•
Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, der alene har ledighed som problem, kan få tilbud op til fire uger. Dog
kan kontanthjælpsmodtagere, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at
opnå beskæftigelse med løntilskud, få tilbud på op til 13 uger og om nødvendigt forlænges yderligere.
Match 2:
•
Kontanthjælpsmodtagere, som har problemer ud over ledighed, revalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere
af ledigheds- eller særlig ydelse kan få tilbud i op til 13 uger. Her er der ligeledes mulighed for forlængelse.
Arbejdsforhold:
•
Selv om der er tale om en praktik, må personen gerne varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som
almindeligt lønnet arbejde. Dog er der forbud mod at praktikanten udfører kørselsopgaver på egen hånd jf. udtalelses
fra færdselsstyrelsen (vedhæftet fil)
•
Virksomhedspraktik er, som ordet siger, en praktik – ikke en ansættelse. Heraf følger, at praktikanten ikke er omfattet
af overenskomster og regler for lønmodtagere i øvrigt. Dog er de omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om
forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
•
Jobcenteret yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader samt for skader, som en person forvolder på andre
personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbuddet.
Virksomhedspraktik fortsat
Ydelser
•
Ledige og sygemeldte fortsætter med den ydelse, de i forvejen får.
•
Selvforsørgende ledige har ikke ret til forsørgelsesydelser, men kan få tillægsydelser (se nedenfor).
•
Under virksomhedspraktikken kan nogle ledige have ret til befordringsgodtgørelse.
Hvor kan der etableres virksomhedspraktik
•
En virksomhedspraktik kan ikke etableres i den virksomhed, personen senest har været ansat i, herunder hvis
ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dog gælder dette ikke for
ledige sygedagpengemodtagere, der er ønsker at komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, som de senest var
ansat i.
•
Hvis en virksomhedspraktik er på mere end 13 uger, skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem
virksomheden og den ansatte.
Krav til virksomheden
•
Der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt
ansatte med løntilskud.
•
Der kan være 1 praktikant for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1
person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte.
•
Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om
dette.
•
Etablering af virksomhedspraktik må ikke være konkurrenceforvridende. Virksomheder og eventuelle andre, som måtte
mene, at en virksomhedspraktik er konkurrenceforvridende, kan klage til beskæftigelsesankenævnet.
Tillægsydelser
•
Der kan hvis det vurderes nødvendigt bevilliges tilskud til hjælpemidler, mentor og til personer med handicap evt.
personlig assistance.
Fleksjob – ny og gammel ordning
Varighed af fleksjobbet
Lovgivning frem til 31.december 2012
•
Ingen tidsbegrænsning på en bevilling af fleksjob - bort set fra folkepensionsalderen
Lovgivning fra 1.januar 2013
•
Under 40-årige vil højst få tildelt fleksjob for fem år ad gangen.
•
Over 40-årige kan efter det første femårige fleksjob få tilkendt et permanent fleksjob.
Økonomi & løntilskud & timetal
Lovgivning frem til 31.december 2012
•
I dag skal fleksjobbere som tommelfingerregel kunne yde, hvad der svarer til godt 12 timers arbejde, for at økonomien hænger
sammen for arbejdsgiveren. Timetallet udgør dog ikke altid den væsentligste økonomiske værdi for arbejdsgiveren.
•
Der er ikke et økonomisk incitament for den fleksjobansatte i at øge sit timeantal.
Lovgivning fra 1.januar 2013
•
Økonomien kan også hænge sammen for arbejdsgiveren med et timetal under 12 timer, fordi arbejdsgiver alene skal betale for det
arbejde, der bliver udført.
•
Fleksjobberen har et økonomisk incitament til at øge sit timeantal.
Ret & pligt - Ledighedsydelse og særlig ydelse
Lovgivning frem til 31.december 2012
•
Ledighedsydelsen udgør 82-91 % af højeste dagpengesats.
•
Der kan udbetales såkaldt ”særlig ydelse” til personer, der ikke har ret til ledighedsydelse.
•
Ledigheds- og særlig ydelse udbetales uafhængigt af evt. ægtefælles indkomst og formueforhold.
Lovgivning fra 1.januar 2013
•
Ledighedsydelsen udgør 89 % af højeste dagpengesats.
•
For forsørgere som kommer fra kontanthjælp udgør ledighedsydelsen 80 % af højeste dagpengesats.
•
For ikke-forsørgere som kommer fra kontanthjælp udgør ledighedsydelsen 60 % af højeste dagpengesats.
•
Ledighedsydelsen udbetales uafhængigt af evt. ægtefælles indkomst og formueforhold.
Fleksjob - fortsat
Varighedsbegrænsning
Lovgivning frem til 31.december 2012
•
Har man modtaget ledighedsydelse i 12 måneder ud af 18 måneder, skal jobcentret genvurdere, om man stadig står til rådighed for et fleksjob
Lovgivning fra 1.januar 2013
•
Ledighedsydelsen er ikke varighedsbegrænset
Aktiv beskæftigelse – Kontaktsamtalerne
Lovgivning frem til 31.december 2012
•
Fleksjobvisiterede er omfattet af et individuelt kontaktforløb. Ved kontaktsamtalerne er der blandt andet fokus på, hvad den ledige selv og hvad jobcentret kan gøre
for at finde et fleksjob.
Lovgivning fra 1.januar 2013
•
Ledige fleksjobvisiterede skal aktivt søge job. De skal have kontaktsamtaler hver 3. måned og have ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.
•
Modtagere af ledighedsydelse får tre ugers karantæne ved selvforskyldt ledighed.
Øvrigt
Fleksjob på hidtidig arbejdsplads
Lovgivning frem til 31.december 2012
•
for at få et fleksjob på hidtidig arbejdsplads, skal mulighederne for arbejdsfastholdelse være afprøvet.
•
De sociale kapitler i overenskomsten kan på nogle områder være til hjælp i indsatsen.
•
I øvrigt gælder at revalideringsmuligheder skal være udtømt.
Lovgivning fra 1.januar 2013
•
Man kan først ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel.
Fleksjob til selvstændige
Lovgivning frem til 31.december 2012
•
Der er mulighed for fleksjob i egen virksomhed
Lovgivning fra 1. januar 2013
•
Det vil forsat fortsat være muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Tilskuddet udgør maksimalt 125.000 kr. pr. år
If you want the world to be at better place,
take a look at yourself
and make a change
Citat: Michael Jackson