ภาพนิ่ง 1

Download Report

Transcript ภาพนิ่ง 1

กระบวนการบาบัดน้ าเสียทางชีววิทยา
กระบวนการบาบัดน้ าเสียทาง
่ าบัดน้ าเสีย
ชีววิทยาวัตถุประสงค ์เพือบ
่ การปนเปื ้ อนสารอินทรีย ์ทีละลาย
่
ทีมี
น้ าหรือแขวนลอยอยู ่ในน้ า โดยใช้
จุลน
ิ ทรีย ์หลายๆชนิ ด ซึง่
่ บทบาทสาคัญได้แก่
จุลน
ิ ทรีย ์ทีมี
แบคทีเรีย
การบาบัดน้ าเสียด้วยกระบวนการ
ทางชีววิทยา
ในการบาบัดน้ าเสียด้วยกระบวนการทาง
่ ควรค
่
ชีววิทยาสิงที
านึ ง
1. ถังปฎิกริยา (Reactor)
2. การควบคุมสภาวะแวดล้อม
3. การกาจัดจุลน
ิ ทรีย ์
กระบวนการบาบัดน้ าเสียทาง
ชีววิทยา
กระบวนการบาบัดน้ าเสียทาง
ชีววิทยาแบ่งตาม
่
สิงแวดล้
อมทางชีวเคมี แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
1. กระบวนการแอโรบิก (Aerobic
Process) มีออกซิเจน
ละลายเพียงพอ
2. กระบวนการแอนแอโรบิก
(Anaerobic Process) ไม่ม ี
ออกซิเจนละลาย
กระบวนการบาบัดน้ าเสียทาง
ชีววิทยา
ในการย่อยสลายสารอินทรีย ์ด้วย
ปฏิก ิรย
ิ าทางชีวเคมี
จุลน
ิ ทรีย ์จะต้องสร ้างเอนไซม ์หลายชนิ ด
มาใช้ในการย่อยสลาย
่
ต
สารอินทรีย ์ต่างๆ จนกระทังผลผลิ
สุดท้ายเป็ นก๊าซ การ
ย่อยสลายโดยใช้ปฏิก ิรย
ิ าทางชีวเคมีอาจ
ใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจนซึง่
้
ขึนกับสภาพแวดล้
อมของการบาบัดน้ า
เสีย
่
สิงแวดล้
อมทางชีวเคมี
โดยปฏิก ิรย
ิ าทัง้ 2 ประเภทมี
้
กลไกพืนฐาน
ร่วมกันคือเป็ นปฏิก ิรย
ิ าชีวเคมีแบบ
ออกซิเดช ัน-รีด ัคช ัน
่
( Redox reaction) เป็ นปฏิก ิรย
ิ าทีมี
การถ่ายเทอิเล็กตรอน
โดยสารอินทรีย ์ในน้ าเสียจะเป็ นสารให้
อิเล็กตรอน และสาร
่
อืนเป็
นต ัวร ับอิเล็กตรอน
่
สิงแวดล้
อมทางชีวเคมี
ถ้าสารร ับอิเล็กตรอนเป็ นออกซิเจน
ปฏิก ิรย
ิ าที่
เกิดจะเป็ นแบบ Aerobic oxidation แต่ถา้
่ (สารอนิ นทรีย ์)
สารอืนๆ
เช่น CO2 NO-3 SO-24 เป็ นต้น เป็ นสารร ับ
่ ด
อิเล็กตรอนปฏิก ิรย
ิ าทีเกิ
จะเป็ นแบบ Anaerobic oxidation
กระบวนการแอโรบิก (Aerobic
process)
้
ในกระบวนการนี สภาพแวดล้
อมต้องมี
ออกซิเจนละลาย
จานวนเพียงพอ จนไม่เป็ นตัวจากัดอ ัตรา
การทาปฏิก ิรย
ิ า โดย
ออกซิเจนจะเป็ นตัวร ับอิเลคตรอนตัวสุดท้าย
(terminal electron
acceptor)
(CH2O)n + 6O2
6CO2 + 6H2O
+ จุลน
ิ ทรีย ์ + เกลือแร่
กระบวนการแอนแอโรบิก
(Anaerobic process)
กระบวนการบาบัดทางชีววิทยาแบบไร ้
อากาศเป็ นกระบวนการ
ย่อยสลายอินทรีย ์สารภายใต้สภาพแวดล้อม
ไร ้อากาศ โดยอาศ ัย
จุลน
ิ ทรีย ์หลายกลุ่มทางานร่วมกัน
การควบคุมสภาวะแวดล้อม
การควบคุมสภาวะแวดล้อมของน้ าเสีย
เนื่องจาก
จุลน
ิ ทรีย ์ส่วนใหญ่ทใช้
ี่ ในกระบวนการบาบัด
น้ าเสียจะเป็ นแบคทีเรีย
่ น heterotroph ดังนันจึ
้ งต้อง
ในกลุ่มทีเป็
ควบคุมให้เหมาะสมต่อการ
้
เจริญเติบโตของแบคทีเรียพวกนี ้ ไม่เช่นนัน
่
จุลน
ิ ทรีย ์ชนิ ดอืนจะมา
่
เจริญซึงอาจก่
อให้เกิดปั ญหา ปั จจัยที่
่
องเช่น
เกียวข้
การควบคุมสภาวะแวดล้อม
1. สภาวะความเป็ น กรด ด่าง (pH)
2. สภาวะมีออกซิเจนอิสระหรือไม่ม ี
ออกซิเจนอิสระ
3. การควบคุมแร่ธาตุสารอาหาร
4. การควบคุมสารพิษหรือเกลือแร่
บางชนิ ด
5. การควบคุมอุณหภู มใิ ห้เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโต
่
สภาวะแวดล้อมทีเหมาะสมต่
อการ
เจริญเติบโตในระบบ Aerobic Process
1. สภาพแวดล้อมมีออกซิเจนเพียงพอ
ออกซิเจนอาจได้มา
จากการสังเคราะห ์ด้วยแสงของพืช หรือ
เกิดจากการถ่ายเทระหว่าง
น้ ากับอากาศ หรือเกิดจากการอ ัดอากาศ
เข้าสู ่น้ าเสียโดยตรง
2. pH 6.5- 8.5
3. อุณหภู มไิ ม่ควรเกิน 40 องศา เซลเซียส
่ าเป็ นในการสร ้าง
4. ธาตุอาหารเสริมทีจ
เซลล ์
จุลน
ิ ทรีย ์ BOD:N:P 100:5:1
้ องมีธาตุ
นอกจากนี ต้
Ca K Mg Fe
5. ต้องไม่มส
ี ารพิษ เช่น โลหะหนัก ยา
ฆ่าแมลง เป็ นต้น
่
สภาวะแวดล้อมทีเหมาะสมต่
อการ
เจริญเติบโตในระบบ Anaerobic
Process
1. ต้องไม่มอ
ี อกซิเจนอิสระ ถ้ามี
อาจทาให้ระบบ
ล้มเหลว หรือประสิทธิภาพลดลง
2. pH 6.6- 7.4 ถ้า pH < 6.5
ประสิทธิภาพการ
่ ้างมีเทนจะ
ทางานของ จุลน
ิ ทรีย ์ทีสร
ลดลงอย่างมาก แต่ถา้ < 5
้
จะยับยังการเจริ
ญเติบโตและตาย
3. เนื่องจากในระบบจะมีจล
ุ น
ิ ทรีย ์
4. กรดอินทรีย ์และค่าความเป็ น
ด่างจะต้องร ักษา
่
ให้อยู ่ในสภาวะทีสมดุ
ล ถ้ามีการสะสมของ
กรดอินทรีย ์จะทาให้
ระบบล้มเหลว
่ าเป็ นใน
5. ธาตุอาหารเสริมทีจ
การสร ้างเซลล ์
จุลน
ิ ทรีย ์ BOD:N:P 100:1.1:0.2
้ องมีธาตุ
นอกจากนี ต้
Ca K Mg Fe