Raport educatie permanenta

download report

Transcript Raport educatie permanenta

RAPORT AL INSPECTORULUI
ȘCOLAR
PENTRU EDUCAŢIE
PERMANENTĂ
JURCĂ ILDIANA
ANUL ȘCOLAR 2012-2013
SEMESTRUL I
ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ÎN UNITĂŢILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
 În urma rapoartelor de activitate ale
coordonatorilor pentru proiecte si programe
 PUNCTE SLABE:
educative-rapoarte cu rol principal de asigurare
eficientă a feedback-ului au fost evidenţiate
realist punctele tari/slabe,precum şi
*existenţa unor activităţi
oportunităţile/ameninţările privind acest
educative planificate
domeniu de acţiune.
formal,reluând teme din anii
 PUNCTE TARI:
şcolari anteriori;
*promovarea specificului tradiţional alături de
elementul de noutate prin îmbunătăţirea calităţii
*neglijarea impactului social în
conţinutului pragmatic al învăţării;
proiectarea activităţilor
*promovarea actului educaţional în comunitate
educative;
prin mediatizarea tuturor activităţilor educative
*capacitatea redusă a şcolilor
derulate la nivelul unităţilor de îvăţământ;
de a deveni ofertanţi de
*incheierea de contracte, de parteneriatcolaborare cu instituţii publice
proiecte pentru partenerii
deconcentrate,ONG-uri,autorităţi locale,în
educaţionali;
vederea promovării şi derulării unor activităţi
educative la standarde europene.
* schimbările continue de
cadre didactice care ocupă
optima organizare si functionare a Comisiei pentru
funcţia de coordonator de
activităţi extracurriculare la nivelul unităţilor de
proiecte şi programe
învăţământ;
educative;
* buna funcţionare şi colaborare cu Consiliul
Judeţean al Elevilor Sălaj;

OPORTUNITĂŢI:
* capacitatea membrilor comisiei de activităţi educative de a valorifica
toate posibilităţile ce le stau la dispoziţie;
* interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi
extraşcolare;
* existenţa şi valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei
unităţii sociale a copiilor;
*existenţa dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii
comunităţii;

AMENINŢĂRI:
* participarea unui mic număr de părinţi la activităţile extracurriculare
ca invitaţi sau sponsori;
*slaba implicare creativă a cadrelor didactice în activităţile educative;
*scăderea nivelului cultural al populaţiei şcolare;
*interesul relativ scăzut al elevilor de a participa la procesul de luare a
deciziilor în şcoală.
ANALIZA ACTIVITĂŢII DE DIRIGENŢIE/CONSILIERE ȘI
ORIENTARE ȘCOLARĂ
ASPECTE POZITIVE:
*întocmirea realistă a planurilor manageriale,dovedindu-se astfel calitatea
managementului promovat la nivelul unităţilor de învăţământ;
*corelarea permanentă în actul educaţional a temei abordate cu
scopul,obiectivele,mijloacele şi tehnicile utilizate;
*utilizarea curentă a metodelor interactive:joc de rol,tetru forum,studiu de
caz,workshopuri şi lideri;
*colaborarea curentă cu autorităţile locale(Poliţia Sălaj,Jandarmi,Sănatate publică etc.)


ASPECTE NEGATIVE:
*neoperaţionalizarea suficientă a obiectivelor în proiectarea şi derularea procesului
educativ;
*atenţie insuficientă acordată elevilor cu nevoi speciale în unele unităţi de învăţământ;
*funcţionarea ineficientă,greoaie a comisiilor de diriginţi în ceea ce priveşte îndrumarea
cadrelor didactice debutante.
PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE DERULATE LA NIVEL
JUDEŢEAN ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013
SEMESTRUL I
*Programul educaţional naţional “Educaţie pentru sănătate în
şcoala romanească-EDSANO”
*Programul educaţional de educaţie ecologică “ECO-ROM
ambalaje”
*Programul educaţional de prevenire a violenţei în şcoli “Tinerii
împotriva violenţei”
*Proiectul educaţional “Săptămâna educaţiei globale”
*Proiectul de educaţie ecologică”Eco-provocarea”
*Proiectul SNAC-Strategia Naţională de Acţiune Comunitară
*Proiectul educaţional naţional „Festivalul Șanselor Tale”
*Proiectul ZBURD-proiect educaţie prin coaching
IMORTALIZAREA UNOR
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE
PROIECTE EDUCATIVE CUPRINSE ÎN CAEN 2013
Nr.
crt
UNITATEA
DENUMIREA
PROIECTULUI
1.
Colegiul Tehnic Concurs Naţional
“A.P.I.” Zalău
“FESTIVALUL
ŞTIINŢEI”,ed. a VI-a
2013
2.
Clubul Copiilor
Jibou
3.
Palatul Copiilor Concurs Naţional de
Zalău
ecologie,dendrologie
şi protecţia
mediului,ed. aX-a 2013
DOMENIUL
ŞTIINŢIFIC
Festival Naţional de
CULTURALfolclor şi meşteşuguri ARTISTIC
artistice tradiţionale
“SOMEŞ, CÂNTECELE
TALE”,ed. a XXVII-a
2013
ECOLOGIE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI
Nr.c
rt
UNITATEA
DENUMIREA
PROIECTULUI
DOMENIUL
4.
Clubul Copiilor
Şimleu Silvaniei
Festival Internaţional de
folclor pentru românii de
pretutindeni “LA
FÂNTÂNA DORULUI”ed.a
XIII-a
CULTURALARTISTIC
5.
Clubul Copiilor
Şimleu Silvaniei
Concurs Naţional de
CULTURALmuzică populară pentru
ARTISTIC
tinere talente
“TRADIŢII”,ed. a IV-a 2013
6.
Palatul Copiilor
Zalău
Concurs Naţional “TOPUL EDUCAŢIE
BUNELOR PRACTICI”,ed. CIVICĂ
aV-a 2013
PROIECTE EDUCATIVE CUPRINSE ÎN CAER 2013
Nrcr
t
UNITATEA
DENUMIREA
PROIECTULUI
DOMENIUL
1.
Şcoala Gimnazială Nr.1 Vârşolţ
Concurs Naţional
“KANYADI SANDOR”
pentru clasele primare
seţia maghiară,ed. aV-a
2013
CULTURAL
ARTISCTIC
LITERAR
2.
Grădiniţa “Ion Creangă” Zalău
Concurs Naţional
Gradiniţa ++un pas spre
un mediu curat “COPIII
SOARELUI”, ed.
a III-a 2013
ECOLOGIE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI
3.
Clubul Copiilor Şimleu
Silvaniei
Concurs Naţional de
karate “CUPA
PERFORMANŢEI”,
ed. a XV-a 2013
SPORTIV-TURISTIC
4.
Clubul Copiilor Cehu Silvaniei
Concurs Naţional
de tenis de masă
“TINERE SPERANŢE”,ed.
a VIII-a,2013
SPORTIV-TURISTIC
Nr.
Crt.
UNITATEA
DENUMIREA PROIECTULUI
DOMENIUL
5.
Liceul de Artă “Ioan
Sima” Zalău
Concurs naţional d
einterpretare vocalinstrumentală “VIVA LA
MUSICA”,ed.
a XV-a 2013
CULTURALARTISTIC
6.
Palatul Copiilor Zalău
Concurs Regional de tenis
de câmp “RACHETA
MESEŞ”,ed. a XX-a 2013
SPORTIVTURISTIC
7.
Palatul Copiilor Zalău
Concurs Regional de
karting “CUPA MESEŞ”,ed.
a XX-a 2013
TEHNIC
Nr.
Crt.
UNITATEA
DENUMIREA PROIECTULUI
DOMENIUL
8.
Palatul Copiilor Zalău
Concurs Regional de
modelism “CUPA MESEŞ”,ed.a
I-a 2013
TEHNIC
9.
C.J.R.A.E. SĂLAJ
Concurs Regional de
consiliere şcolară prin artterapie “EXPRIMĂ-TE
LIBER”,ed. a II-a 2013
CULTURALARTISTIC ARTE
VIZUALE
10.
Şcoala Gimnazială
“Traian Creţu”
Năpradea
Festival Interjudeţean al
sărbătorilor de iarnă “O STEA
S-A IVIT”,ed. a IV-a 2013
CULTURALARTISTIC
Nr.
Crt.
UNITATEA
DENUMIREA PROIECTULUI
DOMENIUL
11.
C.N. “Simion
Bărnuţiu” Şimleu
Silvaniei
Proiect Interjudeţean
“COMBATEREA VIOLENŢEI ! ”
ed.
a I-a 2013
EDUCAŢIE
ÎMPOTRIVA
VIOLENŢEI
12.
Grădiniţa cu PP Nr.
10 Zalău
Concurs Interjudeţean
“BUCURIA CÂNTECULUI ŞI
DANSULUI”,ed.a I-a 2013
CULTURALARTISTIC
MUZICĂ
13.
I.S.J.Sălaj
Concurs Interjudeţean “VOCES
PRIMAVERAE”,ed.aXVII-a 2013
CULTURALARTISTIC
MUZICĂ
14.
Şcoala Gimnazială
“Silvania” Şimleu
Silvaniei
Concurs Interjudeţean d
ematematică “TEODOR
TOPAN”,ed.a VIII-a 2013
ŞTIINŢIFIC