Наукова стаття і науковий виступ: спільне і відмінне

Download Report

Transcript Наукова стаття і науковий виступ: спільне і відмінне

Наукова стаття і науковий виступ:
спільне і відмінне
Зміст лекції







1. Основні компоненти наукової
статті
2. Цитування. Посилання
3. Мовні огріхи в науковій статті
4. Мовні кліше в науковій статті
5. Етапи підготовки виступу
6.Комп’ютерна презентація
наукового виступу
7.Наукова стаття і науковий виступ:
спільне і відмінне
Аналіз опитувань респондентів, %
Питання анкети
СТУДЕНТ
УЧИТЕЛЬ
ВИКЛАДАЧ
Чи писали ви наукові
статті ?
15
33
100
Мотивація написання
статті
(захоплення процесом
пошуку,
самореалізація,
власний погляд на
проблему)
10
21
89
Складнощі при
написанні статті
Вибір теми;
підбір
необхідних
джерел;
аналіз,
систематизація
зібраного
матеріалу
Розуміння
потреби
готувати
статтю
початок роботи;
формулювання
назви;
осмислення
проблеми;
розгортання
інформації
висновки
Види наукової статті
за змістом
за читацьким
призначенням
за кількістю
авторів
власне наукова
для вузького
науково-популярна
один автор
кола науковців
науково-навчальна
два автори
спеціалістів кількох
авторський
галузей
колектив
науковометодична
науковопубліцистична
широкого загалу
науковців
Етапи роботи над науковою статтею:
1. робоча назва статті;
2. межі теми та обсяги наукової інформації.
3. вступ:
3.1. постановка проблеми, її актуальність;
3.2. аналіз останніх досліджень і публікацій, що торкаються даної
проблеми;
3.3. мета і завдання статті;
4. основні тези-відповіді на завдання;
5. визначення використовуваних у статті термінів;
6. основна частина -повне обґрунтування отриманих результатів.
7. висновки - узгодженість між назвою, метою, завданнями і
висновками,
8. перспективи наступних розвідок у цьому питанні
9. самоконтроль виконаної роботи на змістовому, логічному,
мовностилістичному рівнях.
10. список використаних джерел за чинними стандартами.
Назва статті
• "Турбота про композицію починається вже з
самої назви, без неї я просто не можу розпочати
працю, в ній я втілюю свою ідею. Назва - це цілий
світ, у якому повинні жити твої герої, ... це
правдивий світ, зі своїми законами, своїми
суперечностями і в ньому існують свої межі,
чітко окреслені назвою - заголовком" ( П.
Загребельний)
• "вся суть... у назві книги" (А. П. Чехов)
• «…заголовок - це те, що автор видає за головний
зміст книги" ( С. Крижанівський)
Особливості цитування:

“Пропонуючи посібник, автори
вказують на прагненні “допомогти
учням усвідомити, що мова – це ц і л і
сн а с и с т е м а, історія якої пов'язана
з історією народу. (видiлення наше.О.С.)”.

В.Біблер стверджує, що культура є
формою одночасного буття і
спілкування різних ... сучасних і
майбутніх культур, формою діалогу і
взаємонародження цих культур ... [49,
с.289-290].
Посилання
на літературне джерело:
"Мова, - наголошував В. Гумбольдт, - це
об’єднана духовна енергія народу, що
дивовижним
чином
закріплена
у
відповідних звуках і в цьому вияві та
через
взаємозв’язок
своїх
звуків
зрозуміла всім мовцям... " [1, с.349].
1.Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию /
Пер. с нем. яз. под ред., с предисл. Г. В. Рамишвили.
– М.: Прогресс, 1984. – 397 с.
Оформлення
електронного джерела:
Аверин Д. В. Размышление об электронных
учебниках // Мир русского слова. - 2002. №1.
-[Електронний
ресурс]Режим
доступу:
<htpp://www.learning–russian.
gramota.ru/journals.htmll>.- Загол. з екрану.Мова рос.
Мовні огріхи в науковій статті
Русизми і перекручення:
грохот, янтар, опреділити, примінити, вияснити
тощо.
Функціонування неприродних для
української мови усталених висловів:
в протилежність
як можна швидше
приведений на рисунку
написана на мові
на противагу,
якнайшвидше,
показаний на рисунку,
написаний мовою
Термінологічні одиниці
Запозичені терміни
Українські термінивідповідники
апелювати
звертатися
домінувати
переважати
лімітувати
обмежувати
превалювати
переважати
релятивний
відносний
релевантний
істотний
Мовні огріхи в науковій статті
Алогізми
Справжній стандарт розповсюджується...
Потрібно:
Цей стандарт поширюється на ...
Тавтологічні помилки
окремі епізодичні явища ,
дивний парадокс ,
головний лейтмотив
Переклад мовних формул
Російська
мова
Українська
мова
Главным образом
Естественным образом
Каким образом
Наилучшим образом
Подобным образом
Равным образом
Надлежащим образом
переважно
природно
як
як найкраще
так само
а також
як слід
Мовні кліше в науковій статті
Актуальність теми дослідження:
• Важливого значення набуває питання...
• Однією з актуальних проблем ... сьогодні варто назвати …
• Уважного ставлення дослідників останнім часом вимагає
питання ...
Проблема перебуває у колі наукових інтересів
вітчизняних і закордонних дослідників, цікавить
глибиною ідей, важливістю порушених проблем,
жанровим розмаїттям, багатогранністю ...
Проблема .... нині різноаспектно представлена у
численних монографіях, наукових збірниках, статтях
різних років...
Аналіз опитувань респондентів, %
Питання анкети
СТУДЕНТ
УЧИТЕЛЬ
ВИКЛАДАЧ
Чи виступали ви на
наукових
конференнціях ?
19
7
100
Мотивація виступу
(обмін думками,
самореалізація,
власний погляд на
проблему)
6
9
92
Підбір
необхідних
джерел;
аналіз
зібраного
матеріалу
Осмислення
проблеми;
розгортання
інформації
висновки
Складнощі при
підготовці виступу
Висловлення
власного
бачення на
актуальну
проблему,
висновки
Етапи підготовки виступу
1. інтенція (винайдення),
2. диспозиція
(розташування),
3. елокуція (словесне
оформлення думки),
4. меморія
(запам'ятовування),
5. акція (публічне
виголошення виступу),
6. релаксація (ослаблення
напруження).
Автоматизована система пошуку
Автоматизована система пошуку
Етапи підготовки виступу
1. інтенція (винайдення),
2. диспозиція
(розташування),
3. елокуція (словесне
оформлення думки),
4. меморія
(запам'ятовування),
5. акція (публічне
виголошення виступу),
6. релаксація (ослаблення
напруження).
Наукова стаття і науковий виступ:
спільне і відмінне
НАУКОВА СТАТТЯ
СПІЛЬНЕ
НАУКОВИЙ ВИСТУП
Розмір: 6-24 стор.
аргументованість
обсяг: 10-20 хв.
Жанр писемної мовної
комунікації
логічність,
інформативність,
лаконічність
жанр усної мовної
комунікації,
інтонаційний рисунок
Складові мовної особистості дослідника
• фундаментальна
підготовка;
• методологічна культура;
• наукова ерудиція;
гуманістичний стиль
наукового мислення;
• толерантність;
• діалогова взаємодія.
Наукова стаття і науковий виступ:
спільне і відмінне