6._ramy_zarzadzania_srodowiskiem

download report

Transcript 6._ramy_zarzadzania_srodowiskiem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
25
lat
Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności
publicznej
Ramy Zarządzania
Środowiskiem
Katarzyna Stankiewicz
Starszy Inspektor
Departament Ochrony Klimatu
Wydział Systemu Zielonych Inwestycji
Warszawa, 23.01.2014 r.
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Ramy Zarządzania Środowiskiem (RZŚ) - zał. 7 do Regulaminu
-
-
Dodatkowy wymóg Banku Światowego, którego środki będą przeznaczone, na
podstawie umowy międzynarodowej, na finansowanie projektów w ramach VI
konkursu
Ramy Zarządzania Środowiskiem są dodatkowym narzędziem Banku
Światowego, częściowo opartym na polskim prawie, jednak od niego
niezależnym, mającym na celu wzmocnienie świadomości beneficjenta dot.
oddziaływania inwestycji na środowisko na każdym etapie jej realizacji oraz
dostarczenie beneficjentowi wskazówek do prowadzenia działań łagodzących
Beneficjenci mają obowiązek:
- Przeanalizowania projektu pod względem oddziaływania inwestycji na
środowisko (zarówno w trakcie jej realizacji jak i po zakończeniu), zgodnie z
zasadami RZŚ
- Określenie kategorii wg. RZŚ
- Ew. zaplanowania i wdrażania działań łagodzących w celu zniwelowania
ewentualnego wpływu na środowisko podczas realizacji projektu oraz po
zakończeniu projektu.
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Jakie dokumenty należy przygotować?
Zał. nr 2 do Regulaminu - ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O
DOFINANSOWANIE (DO OCENY WNIOSKU):
pkt. 11.4 - Oświadczenie w sprawie klasyfikacji zadań (zadanie rozumiane jako
termomodernizacja budynku) objętych projektem do kategorii według
klasyfikacji Ram Zarządzania Środowiskiem Banku Światowego
(Załącznik 7 do Regulaminu)
składają wszyscy Wnioskodawcy
• Format oświadczenia nie jest sprecyzowany, ale powinien zawierać
wyszczególnienie kategorii dla poszczególnych budynków
•
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Określenie kategorii wg. RZŚ (zał. 7 do Regulaminu)
Przewidywane Kategoria
oddziaływanie ochrony BŚ
bardzo niskie
niskie
C
Przykłady działań projektowych
instalacja kolektorów słonecznych,
wymiana zwykłych systemów
oświetleniowych na energooszczędne
niższy
docieplenie większych budynków (o
stopień B wysokości >12 m)
Uwagi
Także prosta termomodernizacja
budynków poniżej 12 m, oraz czasem
budynków powyżej 12 m
Także projekty z elementami, które
wymagają pozwolenia na budowę
lub elementami wymagającymi
innych pozwoleń (np. pompy ciepła)
umiarkowane
(przypadek 2)
B
przebudowa na dużą skalę, w tym
wymiana systemów grzewczych,
znajdująca sie pod progiem
wyznaczonym w załączniku 2 dyrektywy
o ocenie oddziaływania na środowisko
Projekty wymagające pozwolenia na
budowę, projekty z elementami,
które wymagają pozwolenia na
budowę lub elementami
wymagającymi innych pozwoleń (np.
pompy ciepła)
umiarkowane
(przypadek 1)
B
przebudowa na dużą skalę, w tym
wymiana systemów grzewczych,
podlegająca pod przepisy załącznika 2
dyrektywy o ocenie oddziaływania na
środowisko
Ta kategoria nie powinna wystąpić w
kontrolowanych projektach
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Określenie kategorii wg. RZŚ
Przewidywane Kategoria
oddziaływanie ochrony BŚ
bardzo niskie
niskie
C
Instrumenty ochronne
brak konkretnych instrumentów ochronnych,
zwykłe zawiadomienie władz
odpowiedzialnych za sprawy budowlane
przez autora projektu (brak obowiązku
sporządzania Planu Zarządzania
Środowiskiem – PZŚ)
niższy
pozwolenie na budowę/decyzja
stopień B lokalizacyjna, „lista kontrolna PZŚ", w
zależności od rodzaju i rozmiaru projektu
Przykłady działań projektowych
Uwagi
instalacja kolektorów słonecznych,
wymiana zwykłych systemów
oświetleniowych na energooszczędne
Także prosta termomodernizacja
budynków poniżej 12 m, oraz czasem
budynków powyżej 12 m
docieplenie większych budynków (o
wysokości >12 m)
Także projekty z elementami, które
wymagają pozwolenia na budowę
lub elementami wymagającymi
innych pozwoleń (np. pompy ciepła)
umiarkowane
(przypadek 2)
B
jeśli polskie prawo nie wymaga OOŚ/PZŚ,
przebudowa na dużą skalę, w tym
lista kontrolna PZŚ lub częściowa OOŚ i PZŹ wymiana systemów grzewczych,
zgodnie z OP4.01
znajdująca sie pod progiem
wyznaczonym w załączniku 2 dyrektywy
o ocenie oddziaływania na środowisko
umiarkowane
(przypadek 1)
B
OOŚ lub PZŚ wymagane zgodnie z polskim
przebudowa na dużą skalę, w tym
prawem, po otrzymaniu pozytywnego wyniku wymiana systemów grzewczych,
analizy
podlegająca pod przepisy załącznika 2
dyrektywy o ocenie oddziaływania na
środowisko
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Projekty wymagające pozwolenia na
budowę, projekty z elementami,
które wymagają pozwolenia na
budowę lub elementami
wymagającymi innych pozwoleń
(np. pompy ciepła)
Ta kategoria nie powinna wystąpić w
kontrolowanych projektach
Jakie dokumenty należy przygotować?
Zał. nr 2 do Regulaminu - ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O
DOFINANSOWANIE (DO OCENY WNIOSKU):
pkt. 11.7 - W przypadku, gdy przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko nie jest wymagane prawem polskim,
a przynajmniej jedno zadanie zaliczane jest do kategorii B (niskie lub
umiarkowane) według klasyfikacji Ram Zarządzania Środowiskiem, należy
przedłożyć Listę kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z
załącznikiem 8 do Regulaminu konkursu, w odniesieniu do całego
przedsięwzięcia
• gdy przynajmniej jedno zadanie (budynek) ma kategorię B niskie lub
umiarkowane
• Lista kontrolna Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) jest wypełniana dla
całego projektu
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem?
CZEŚĆ 1 Ogólne informacje dot. projektu i placu budowy
INSTYTUCJE I ADMINISTRACJA
Kraj Polska
Nazwa projektu GIS
Zakres projektu i Tytuł projektu,
działań Krótki opis projektu z wyszczególnieniem budynków i robót budowlanych
Rozwiązania
instytucjonalne
(nazwa i dane
kontaktowe)
GISNO / NFOŚiGW
Jednostka beneficjenta ds. zarządzania projektem
( Jednostka Zespołu projektowego)
Wydział/Referat
Nie wypełniać
Ew. dane osoby odpowiedzialnej
Nr Tel.
Email
Ustalenia związane z
realizacją projektu:
(nazwa i dane
kontaktowe)
Nadzór w zakresie ochrony
środowiska - jednostka
beneficjenta
Nadzór prac w zakresie inżynierii
lądowej - jednostka beneficjenta
Wydział/Referat
Nr Tel.
Ew. dane osoby
odpowiedzialnej
Email
Nr Tel.
Wykonawca
dane Wykonawcy/ów
Inspektor nadzoru – dane osoby
informacja, że będzie
wybrany zgodnie z PZP
Ew. informacja, że będzie wybrany
zgodnie z PZP
Email
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem?
OPIS PLACU BUDOWY:
Nazwa placu budowy:
Budynki, np.:
1) Budynek Szkoły Podst. nr 5
2) Budynek Urzędu Gminy
itp
Lokalizacja placu
budowy
Adresy Budynków np.:
Załącznik 1: Mapa placu [ ]T [ ] N
1) ul. Piastowska 53
2) ul. Wilanowska 2
Do kogo należy teren?
Zgodnie z oświadczeniami o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Dane geograficzne,
fizyczne, biologiczne,
geologiczne,
hydrograficzne i
informacje społeczne i
gospodarcze
Położenie budynków w odniesieniu do terenów chronionych, obszarów wodnobłotnych, górskich, leśnych, zbiorników wodnych lub wybrzeży, uzdrowisk lub
innych terenów, na które prace budowlane mogłyby negatywnie oddziaływać.
Pozyskiwanie
materiałów (w
szczególności: wody,
kamieni, kruszyw):
miejsca, odległości?
Informacja o ew. wpływie prac budowlanych na działalność, która odbywa się w
budynkach – np. uczące się dzieci, pacjentów szpitala, pracujące w budynkach
osoby.
Informacje nt. poboru wody ( np. z sieci wodociągowej, studni) oraz pozyskiwania
materiałów , np. materiałów gotowych.
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem?
PRAWO
Wymień elementy
prawa krajowego i
lokalnego i pozwolenia,
które stosują się do
działań
podejmowanych w
ramach projektu
Odniesienie do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Informacje dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ew. decyzji
lokalizacyjnych
Wszystkie uzyskane lub planowane do uzyskania pozwolenia i zgłoszenia
Ew. dodatkowe ustawy/rozporządzenia/przepisy, poza standardowymi przepisami
KONSULTACJE PUBLICZNE
Wskaż gdzie i kiedy
konsultacje publiczne
miały miejsce
Informacja, czy zaistniała potrzeba przeprowadzenia konsultacji publicznych
BUDOWANIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNEJ
Czy podejmowane
będą działania
związane z
budowaniem zdolności
instytucjonalnej?
[ ] N lub [ ]T w przypadku odpowiedzi „Tak”, należy zapoznać się z załącznikiem 2
omawiającym program budowania zdolności instytucjonalnej.
Jeśli w ramach projektu zostały wdrożone lub są planowane działania mające na
celu usprawnienie funkcjonowania jednostki – np. powołanie specjalnych zespołów
w celu realizacji projektu, szkolenia pracowników, wdrożenie systemów
zarządzania projektem itp. – należy to krótko opisać.
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem?
CZEŚĆ 2 Weryfikacja działań ochronnych
ŚRODOWISKOWA I SPOŁECZNA WERYFIKACJA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH
Czy zadania
realizowane na
placu budowy
wiążą się z
poniższymi
elementami?
Czynność/Zagadnienie
Status
Wymagane działania
A.
Remont dróg lub budynków
[ ] Tak [ ] Nie
W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do
Części A poniżej
B.
Nowe prace budowlane związane z niewielkimi budynkami
i infrastrukturą
[ ] Tak [ ] Nie
W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do
Części A poniżej
C.
Wpływ na powierzchniowy system odwadniający
[ ] Tak [ ] Nie
W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do
Części B poniżej
D.
Budynki i dzielnice o charakterze zabytkowym
[ ] Tak [ ] Nie
W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do
Części C poniżej
E.
Nabywanie gruntu
[ ] Tak [ ] Nie
W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do
Części D poniżej
F.
Materiały szkodliwe lub toksyczne
[ ] Tak [ ] Nie
W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do
Części E poniżej
G. Wpływ na lasy lub na obszary chronione
[ ] Tak [ ] Nie
W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do
Części F poniżej
H. Ryzyko występowania niewybuchów
[ ] Tak [ ] Nie
W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do
Części G poniżej
I.
[ ] Tak [ ] Nie
W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do
Części H poniżej
1
2
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem?
CZEŚĆ 3 Działania łagodzące
- należy pogrubić wybrane podpunkty (a, b itp.) lub usunąć te które nie dotyczą
- należy usunąć punkty (B, C itp.), które nie dotyczą
-można dopisywać podpunkty lub je uzupełniać
CZYNNOŚĆ
PARAMETER
0. Warunki ogólne
Powiadamianie i
bezpieczeństwo
pracowników
A. Ogólne prace
remontowe lub budowlane
Jakość powietrza
Hałas
LISTA KONTROLNA DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH
(a) Powiadomiono miejscowe inspektoraty nadzoru budowlanego, środowiskowe i społeczności lokalne o planowanych
działaniach
(b) W sposób odpowiedni powiadomiono ludność o pracach poprzez komunikaty w mediach lub miejscach ogólnie
dostępnych (w tym na terenie placu budowy)
(c) Otrzymano wszelkie prawnie wymagane pozwolenia w związku z pracami budowlanymi lub remontowymi
(d) Wykonawca formalnie wyraża zgodę na realizację wszelkich prac w sposób bezpieczny i zdyscyplinowany w celu
zminimalizowania wpływu na okolicznych mieszkańców i środowisko.
(e) Odzież ochronna pracowników musi być zgodna z najlepszymi praktykami międzynarodowymi (obowiązkowo kaski
ochronne, w razie potrzeby maski lub okulary ochronne, uprząż i obuwie ochronne)
(f) Dzięki prawidłowemu oznakowaniu placu budowy pracownicy będą zaznajomieni z podstawowymi obowiązującymi
zasadami i regulaminami.
(a) W trakcie prac wykopaliskowych zastosowane będą działania w zakresie kontroli emisji pyłów, np.: rozpylanie lub
nawilżanie gruntu
(b) Gruz powstały po rozbiórce, wykopana ziemia i kruszywa należy przechowywać na obszarze nadzorowanym, na
którym równocześnie rozpylana będzie para wodna mająca za zadanie ograniczać pył powstały po rozbiórce
(c) W trakcie prac z użyciem wiertarek pneumatycznych, lub wiążących się z przebiciem chodnika lub fundamentów,
emisję pyłu redukujemy poprzez bieżące rozpylanie wody lub poprzez wybudowanie ogrodzenia spełniającego funkcję
ekranu przeciwpyłowego na placu budowy
(d) W otoczeniu placu budowy (chodniki, drogi) należy usunąć wykorzystaną glebę i powstałe gruzy aby zminimalizować
emisję pyłów
(e) Nie należy spalać materiałów budowlanych/odpadów na otwartej przestrzeni placu budowy
(f) Wykorzystywane urządzanie muszą być zgodne z polskimi przepisami dotyczącymi emisji i podlegać regularnej
konserwacji i pracom naprawczym. Należy zadbać o to, by pojazdy budowlanie nie były zbyt często pozostawiane na
placach budowy bezczynnie
(a) Hałas związany z pracami budowlanymi będzie ograniczony do określonych godzin, na które wyrażono zgodę w
zezwoleniu
(b) W trakcie prac pokrywy silników generatorów, kompresory powietrza i inny elektryczny sprzęt mechaniczny musi
pozostać w zamknięciu. Sprzęt powinien znajdować się jak najdalej od obszarów zamieszkiwanych
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Jak wypełnić Plan Zarządzania Środowiskiem?
CZEŚĆ 4 Plan monitoringu
-można dopisywać elementy do monitorowania lub je modyfikować
Faza
Co
Gdzie
Jak
(Jaki parametr
należy
monitorować?)
(Gdzie dany
parametr należy
monitorować?)
(Jak dany
parametr należy
monitorować?)
dostęp do placu
budowy
zarządzanie ruchem
przy placu budowy
przy placu budowy
dostępność obiektów
przeznaczonych do
unieszkodliwiania
odpadów
Przygotowania w trakcie
realizacji prac
inwentaryzacja
odpadów
niebezpiecznych
(azbest)
kontrola jakości
materiałów
budowlanych (np.:
farb,
rozpuszczalników)
produkowanie pyłu
emisja hałasu
Nadzór w trakcie realizacji
prac
rodzaje odpadów i
ścieków - jakość i ilość
solidność systemów
odwadniających
sąsiedztwo placu
budowy
na terenie placu
budowy
magazyn
wykonawcy/plac
budowy wykonawcy
Kiedy
(Określ
częstotliwość /
czy ma charakter
ciągły?)
sprawdzenie, czy w
projekcie
przewidziano staranną
realizację procedur
przed rozpoczęciem
budowy
wizualnie/z
dokonaniem w razie
wątpliwości analiz
przed rozpoczęciem
prac remontowych
przed zatwierdzeniem
materiałów
wizualnie/ analiza baz
danych dotyczących
materiałów
toksycznych
na placu budowy i w
bezpośrednim
sąsiedztwie - blisko
potencjalnie
narażonych
mieszkańców
wizualnie,
konsultacje z
okolicznymi
mieszkańcami
w specjalnych
miejscach
przeznaczonych do
odprowadzania
ścieków lub w
obiektach służących
do ich
przechowywania
wizualnie, przy
pomocy analiz w razie
podejrzeń,
ustalenie liczby
wywozów odpadów
poza teren placu
budowy, sprawdzenie
tras odpływowych dla
ścieków i ich
wydajności
Dlaczego
(Dlaczego dany
parametr jest
monitorowany?)
bezpieczeństwo
ludności
identyfikacja, w
odpowiednim
momencie, ograniczeń
stosowanego systemu
unieszkodliwiania
odpadów
zdrowie i
bezpieczeństwo
publiczne oraz w
miejscu pracy
W trybie codziennym
eliminacja zakłóceń
porządku publicznego
W trybie codziennym
W trybie
codziennym/w trybie
ciągłym
W trybie
codziennym/w trybie
ciągłym
Uniknięcie
negatywnego wpływu
na wody gruntowe i
powierzchniowe
właściwa gospodarka
odpadami i
prawidłowe ich
unieszkodliwienie
w w w. n f o s i g w. g o v. p l
Koszt
(jeśli nie jest
uwzględniony w
budżecie
projektowym)
niewielki,
nieprzekraczający
przewidzianego
budżetu
Kto
(kto odpowiada
za monitoring?)
Wykonawca, inżynier
niewielki,
nieprzekraczający
przewidzianego
budżetu
(przygotowanie
specjalnego konta
przeznaczonego do
analiz w PMU)
niewielki,
nieprzekraczający
przewidzianego
budżetu
Wykonawca, inżynier
Dziękuję za uwagę
w w w. n f o s i g w. g o v. p l