Захист Вітчизни

download report

Transcript Захист Вітчизни

Результати експертизи
вивчення стану викладання
предмета “Захист Вітчизни”
та військово-патріотичного
виховання учнів
Кривчач В. методист РМК
27.11.2012
Заклади освіти:
Довжанський НВК
Ряснянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Феськівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Мета:
Вивчити стан навчально-виховного
процесу з предмету “Захист
Вітчизни”;
військово-патріотичного виховання;
стан навчально-матеріальної бази;
Об`єктами перевірки були:
Якість керівництва з боку адміністрації
навчальних закладів, планування та
виконання програми з предмету;
Методична підготовка викладача;
Стан навчально-матеріальної бази;
Стан військово-патріотичного
виховання.
В усіх перевірених закладах учителі
керуються нормативними документами:
Указ Президента України від 25.10.2002р. №948/2002 “Про
концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання молоді.”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.№1770 “Про
Положення про допризовну підготовку” та Закону України від
08.02.2006р. №3402-ІV “Про військовий обов’язок і військову
службу. ” Конституції України
Державний стандарт базової і повної середньої освіти;
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних
дисциплін у основній та старшій школі у 2012/13 н.р. МОНСМ
України ;
-Наказ МОНМСУ від 13.04.2011 року №329 «Про затвердження
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти»;
-Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних
досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів в 511 класах (2011 р .Наказ ГУОН від 05.10.11 №526).
Головна мета вивчення предмета
“Захист Вітчизни” є розвиток
особистості учнів, формування їх до
захисту Вітчизни та дій
в умовах надзвичайних ситуацій.
Відповідно до Державного стандарту
предмет вивчається
за трьома змістовими лініями:
основи військової справи та
військово-патріотичне виховання;
основи попередження і захисту у
надзвичайних ситуаціях;
основи медичних знань, надання
першої допомоги.
Показники
Нормативне та навчально-методичне забезпечення
предметів;
Навчально-матеріальна база;
Кадрове забезпечення предметів;
Якість календарно-тематичного та поурочного
планування;
Ведення шкільної документації;
Виконання навчальних програм;
Позаурочна робота;
Створення умов для підвищення професійної
компетентності;
Вивчення рівня роботи вчителів.
Плануючі документи:
Розділ річного плану навчального
закладу «Захист Вітчизни та військовопатріотичне виховання молоді»;
розклад занять на півріччя;
потижневий план вивчення тем;
план - конспект для проведення кожного
уроку.
Якість керівництва з боку адміністрації
навчальних закладів, планування та
виконання програми предмету
12
10
9,3
9,2
Довжанський НВК
Р яснянська ЗОШ
9,8
8
6
4
2
0
Феськівська ЗОШ
Кадрове забезпечення
Всьго:
3 вчителі
всі мають повну вищу освіту.
всі читають предмет як другий
У відвіданих закладах освіти вчителі, що викладають предмет
«Захист Вітчизни», проходили військову службу та мають
військове звання єфрейтор.
кваліфікаційні категорії:
Ряснянська ЗОШ І-ІІІст.- Ікат. “старш. вчитель”
Феськівська ЗОШ І-ІІІст. -спеціаліст
Довжанський НВК – спеціаліст
Всі вчителі пройшли спецкурси вчителів, що
викладають предмет «Захист Вітчизни».
Надоліки:
викладачі: Чуяс А.М. та Світличний
Ю.О. в недостатній мірі впроваджують
статутні вимоги на заняттях, не
відпрацьовують вміння подавати
статутні команди.
Викладачам: Чалому А.О., Чуясу А.М.
та Світличному Ю.О. слід попрацювати
над методикою проведення уроку.
Методична підготовка викладача
12
10
9,6
8,7
8,8
Довжанський НВ К
Р яснянська ЗОШ
8
6
4
2
0
Ф еськівська ЗОШ
Стан навчально-матеріальної бази
з предмета „Захист Вітчизни”
В належному стані знаходиться
навчально-матеріальна база:
Ряснянської ЗОШ І-ІІІ ст., викладач
Чалий А.О.;
Феськівської ЗОШ І-ІІІ ст., викладач Чуяс
А.М.;
Довжанського НВК, викладач
Світличний Ю.О.;
С тан навчально-матеріальної бази
(загальна оцінка)
12
10
9,5
10,2
9,2
8
6
4
2
0
Довжанський НВК
Р яснянська ЗОШ
Феськівська ЗОШ
Р ів ень нав чаль них дос ягнень учнів 10 клас у
(за тематичним оцінюв анням)
100%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
75%
68,75%
60,00%
С ередній рівень
50,00%
Достатній рівень
40,00%
В исокий рівень
31,25%
30,00%
25%
20,00%
10,00%
0,00%
Довжанський НВ К
Р яснянська З ОШ І-ІІІ ст.
Ф еськівська З ОШ І-ІІІ ст.
Військово-патріотичне
виховання
Кожен навчальний заклад організовує відвідування
експозицій в краєзнавчому музеї селища.
Традиційно в школах до дня козацтва проводяться
«Козацькі розваги», спортивні змагання. Відповідно
до календаря спортивних змагань шкіл проводиться
спартакіада допризовної молоді серед учнів 10-11
класу .
Наприкінці навчального року в школах проходить
військово-спортивне свято, дні цивільного захисту з
нагоди виконання програми з предмету «Захист
Вітчизни».
Стан військово-патріотичного виховання
12
10
9,5
9,25
Довжанський НВК
Ряснянська ЗОШ
9,8
8
6
4
2
0
Феськівська ЗОШ
Загальна оцінка навчального закладу
45
40
37
37,45
38,4
Довжанський НВ К
Р яснянська ЗОШ
Ф еськівська ЗОШ
35
30
25
20
15
10
5
0
Основні недоліки в організації
вивчення предмета
“Захист Вітчизни”
Недостатня увага з боку керівників навчальних закладів до
вивчення та аналізу стану викладання й рівня навчальних
досягнень учнів з предмета “Захист Вітчизни”.
Питання стану викладання предмета внести до обговорення
щорічно на засіданнях педагогічних рад, як того вимагає
Постанова Кабінету Міністрів України № 1770 від 30.11.2000 р.
“Положення про допризовну підготовку”.
У деяких навчально-виховних закладах директори не видають
усіх наказів щодо організації вивчення предмета “Захист
Вітчизни”, які передбачені вимогами Постанови Кабінету
Міністрів України № 1770 від 30.11.2000р. “Положення про
допризовну підготовку”.
Багато формалізму в організації роботи з військовопатріотичного виховання учнів.
Потребує вдосконалення робота шкільних музеїв та кімнат
бойової слави щодо реалізації завдань військовопатріотичного виховання учнів.
Рекомендації:
1.Викладачам “Захисту Вітчизни”
–
–
–
–
–
–
–
–
1.1.Довідку про експертизу стану викладання предмета „Захист
Вітчизни” та військово-патріотичного виховання розглянути на
засіданні РМО .
грудень 2012.
1.2.Удосконалювати методику проведення уроку.
постійно
1.3.Вчителям: Світличному Ю.О. та Чуясу А.М. відвідати уроки
предмета «Захист Вітчизни» у керівника РМО Вака О.І.
Грудень-січень
1.4.Впроваджувати статутні вимоги на заняттях, відпрацьовувати
вміння подавати статутні команди.
постійно
1.5.При викладанні предмета “Захист Вітчизни” інтегрувати у
відповідні теми питання міжнародного гуманітарного права.
Постійно, упродовж навчального року
1.6.Продовжити роботу з модернізації навчально-матеріальної бази
предмета. У кожному навчальному закладі відновити “Куточок
допризовника”.
До кінці навчального року
2.Керівникам загальноосвітніх
навчальних закладів:
2.1Довести до відома педагогічних працівників довідку
До 02.12.2012р.
2.2.Питання стану викладання предмета «Захист Вітчизни»
внести до обговорення щорічно на засіданнях педагогічних рад.
2.3.Забезпечити усунення недоліків, які були виявлені під час
експертизи
Протягом навчального року
2.4. Вдосконалювати роботу шкільних музеїв та кімнат бойової
слави щодо реалізації завдань військово-патріотичного
виховання учнів.
Постійно
2.5. Видавати всі накази щодо організації вивчення предмета
“Захист Вітчизни”, які передбачені вимогами Постанови
Кабінету Міністрів України № 1770 від 30.11.2000р. “Положення
про допризовну підготовку”.
Протягом навчального року
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!