ตัวอย่างการนำเสนอรายงานสหกิจ

Download Report

Transcript ตัวอย่างการนำเสนอรายงานสหกิจ

ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา
รหัสนักศึกษา
เลขที่ CS99
แนะนาสถานประกอบการ
•
•
•
•
•
ประวัติ
ข้ อมูลทัว่ ไป
ลักษณะการดาเนินงานของทางสถานประกอบการ
หัวหน้ างาน พีเ่ ลีย้ ง(ทีค่ อยให้ คาปรึกษาหรือดูแล)
รูปภาพบรรยากาศ
กำหนดเวลำในกำรนำเสนอ ไม่เกิน 15 นำที
2
หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
•
•
•
•
งานในแต่ ละวัน
งานทีไ่ ด้ มอบหมายมีระยะเวลากาหนด
ผลงานทีไ่ ด้ ทา
รูปผลงาน
• ปล. งานที่ได้ รับมอบหมายให้ อธิบายอย่ างละเอียด
กำหนดเวลำในกำรนำเสนอ ไม่เกิน 15 นำที
3
สรุปผลการปฏิบัตงิ าน
• ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการปฏิบัตงิ าน
• วิเคราะห์ จุดเด่ น จุดด้ อย โอกาส อุปสรรคในการทางาน (Swot
Analysis) (ของตัวนักศึกษาสหกิจศึกษาเอง)
• ประสบการณ์ ทปี่ ระทับใจ
กำหนดเวลำในกำรนำเสนอ ไม่เกิน 15 นำที
4
ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
• ปัญหา
• วิธีการแก้ปัญหา
• ข้ อแนะนาในการปรับปรุงหลักสู ตรวิชาสหกิจศึกษา
กำหนดเวลำในกำรนำเสนอ ไม่เกิน 15 นำที
5