Balanţele resurselor alimentare şi utilizării lor

Download Report

Transcript Balanţele resurselor alimentare şi utilizării lor

Balanţele resurselor alimentare şi utilizării lor: metodologia şi asigurarea informaţională

Elena Orlova Şeful Direcţiei statistica agriculturii şi mediului

I. Principii generale Balanţele resurselor alimentare

şi utilizării lor reprezintă o sinteză de indicatori, care caracterizează sursele de intrări ale resurselor pe principalele produse agricole şi direcţia de utilizare a acestora.

Balanţele resurselor alimentare:

reflectă mişcarea producţiei din momentul producerii pînă la momentul utilizării finale a ei; permite efectuarea analizei curente şi prognozarea stării pe piaţa alimentară; permite elaborarea cerinţelor de import; determină fondurile de consum a produselor alimentare

I. Principii generale Pînă în prezent balanţele se elaborau pe următoarele produse:

          

Culturi cerealiere şi leguminoase Produse derivate la prelucrarea cerealelor Seminţe de floarea soarelui Legume Fructe Culturi bostănoase alimentare Cartofi Struguri Carne Lapte Ouă

Aceste balanţe erau utilizate la calculele consumului produselor alimentare pe de locuitor şi elaborarea contului de producţie pe agricultură în Sistemul de Conturi Naţionale.

I. Principii generale Lucrările efectuate de către specialiştii BNS:

     este efectuată compararea datelor balanţelor alimentare elaborate de către FAO ONU şi BNS pentru perioada anilor 2006-2009; este elaborată şi aprobată de către colegiul BNS nouă metodologie de elaborare a balanţelor resurselor alimentare şi utilizării lor în conformitate cu metodologia FAO ONU; sunt revizuite sursele disponibile de informaţie şi sunt introduse modificări în rapoartele statistice pentru anul 2013; a fost elaborat chestionarul, selectivă a abatoarelor (punctelor de sacrificare a animalelor şi păsărilor); organizată şi efectuată cercetarea statistică sunt elaborate în Excel:

1. tabelele auxiliare pentru calcularea unor elemente a resurselor alimentare; balanţelor 2.

grupările produselor în baza Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova.

I. Principii generale

Structura balanţelor resurselor alimentare

Resurse

 Importul  Producţia  Variaţia stocurilor

Utilizări

 Utilizări în procesul de producţie  Pierderi  Exportul  Fondul de consum

I. Principii generale Lista balanţelor resurselor alimentare şi utilizarea lor: Cereale (fără leguminoase) – total

grîu porumb orz secară ovăz alte cereale

Leguminoase – total

fasole alte leguminoase

Floarea soarelui Cartofi Legume – total

tomate alte legume

Culturi bostănoase alimentare Fructe

mere nucifere pomuşoare

Struguri – total

soiuri de masă soiuri tehnice

Lapte Carne – total

de vită de porc de pasăre alte tipuri de carne

Ouă

I. Principii generale Baza de informaţii pentru elaborarea balanţelor resurselor alimentare şi utilizării lor constituie:

   

1. Datele cercetărilor statistice exhaustive şi selective:

 pe agricultură (producţia vegetală şi animalieră, activitatea economică a întreprinderilor agricole, datele cercetărilor statistice selective a micilor producători agricoli şi altele); pe industrie (volumul producţiei industriale); pe comerţul exterior (importul şi exportul); pe demografie (numărul mediu anual al populaţiei); pe statistica socială (datele cercetărilor statistice selective a bugetelor gospodăriilor casnice).

2. Se utilizează calculele experte şi estimări

Clasificatoare, nomenclatoare şi alte materiale utilizate Clasificatoare, nomenclatoare şi alte materiale, utilizate la elaborarea Balanţelor anuale a resurselor alimentare şi utilizării lor:

Clasificatorul statistic al produselor (bunurilor Moldova (CSPM); şi serviciilor) al Republicii

  

Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova; Nomenclatorul de produse (PRODMOLD); şi servicii industriale al Republicii Moldova Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM);

Recomandările metodologice ale Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a ONU (FAO) privind elaborarea balanţelor alimentare (2001).

De asemenea, se utilizează coeficienţi de transformare a produselor alimentare procesate în produse proaspete.

II. Elaborarea elementelor balanţei resurselor alimentare şi utilizării lor 2.1. Producţia

Acest element reflectă volumul producţiei agricole obţinut în gospodăriile de toate tipurile, indiferent de genul lor de activitate, forma juridică de organizare şi de proprietate.

La completarea elementului (carne, lapte, “producţia” pentru produsele agricole ouă, cereale, cartofi, legume, fructe, struguri, etc.) volumul anual al ale producţiei se determină în baza calculelor anuale producţiei pe produse vegetale şi animaliere în gospodăriile de toate categoriile fermier) (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de şi gospodăriile populaţiei). Nu se include în producţie volumul pierderile producţiei nerecoltate, pierderile recoltei pe teren şi în timpul transportării de pe teren în locul pentru stocare.

II. Elaborarea elementelor balanţei resurselor alimentare şi utilizării lor 2.2. Importul, Exportul

Acest element reflectă volumul producţiei intrat pe teritoriul Republicii Moldova timp de un an ca import şi exportat în alte ţări. Volumul importului şi exportului produselor alimentare se determină în conformitate cu datele statisticii vamale, care sunt clasificate conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, bazat pe sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor (HS 2007)

II. Elaborarea elementelor balanţei resurselor alimentare şi utilizării lor 2.3. Stocurile

Pe acest element se înregistrează stocurile producţiei în formă naturală şi prelucrată, indiferent de locul lor de stocare în perioada de raport.

În volumul stocurilor se include: 

Stocurile producţiei în întreprinderile agricole;

Stocurile producţiei în gospodăriile populaţiei şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

Stocurile producţiei în întreprinderile (organizaţiile) de achiziţionare şi de prelucrare a producţiei.

“Variaţia stocurilor”

stocurilor la este egală cu diferenţa dintre volumul sfîrşitul anului şi începutul perioadei.

II. Elaborarea elementelor balanţei resurselor alimentare şi utilizării lor 2.4. Consumul de producţie în agricultură Seminţe sau ouă pentru incubaţie

Pe acest element se înregistrează cantitatea de produs natural, folosit în ciclul de producţie. Consumul de seminţe în întreprinderile agricole se determină conform datelor efective din rapoartele anuale, normele de în gospodăriile populaţiei – reieşind din însămînţate pe un hectar şi suprafeţele însămînţate.

Furaje

Elementul “Furaje” include cantitatea de produse utilizate pentru hrana animalelor şi păsărilor atît în forma sa naturală, cît şi în formă de produse transformate în furaje pentru animale.

II. Elaborarea elementelor balanţei resurselor alimentare şi utilizării lor 2.5. Prelucrarea produselor în scopuri nealimentare

Pe elementul “Prelucrarea în scopuri nealimentare” se indică cantitatea de produse utilizate pentru producerea de produse nealimentare: amidon, bere, alcool, vopsea şi alte produse.

La elaborarea balanţei pentru floarea soarelui şi struguri, acest element include cantitatea de floarea soarelui şi struguri transmisă pentru producerea uleiului vegetal şi a vinului.

II. Elaborarea elementelor balanţei resurselor alimentare şi utilizării lor 2.6. Pierderi de producţie

În întreprinderile agricole, în întreprinderile (organizaţiile) de colectare şi întreprinderile de prelucrare a producţiei volumul pierderilor la depozitare este determinat rapoartele statistice. Pentru în baza datelor din populaţie şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se calculează reieşind din ponderea în volumul de producţie şi a stocurilor în întreprinderile agricole.

II. Elaborarea elementelor balanţei resurselor alimentare şi utilizării lor 2.7. Fondul de consum (consumul personal al populaţiei)

Fondul consumului personal al utilizat în alimentare şi se calculează ca diferenţa dintre resurse (producţie, import, variaţia stocurilor) şi elementele care reflectă utilizarea populaţiei include volumul producţiei producţiei: consumul de producţie (seminţe, furaje, incubare, prelucrare în scopuri nealimentare), pierderile la toate etapele, de la producere pînă la vînzare, export şi este folosit pentru a evalua nivelul consumului de alimente pe locuitor.

III. Determinarea nivelului de autoaprovizionare şi a altor indicatori în baza Balanţelor anuale a resurselor alimentare şi utilizării lor Nivelul de autoaprovizionare

numitul raportul dintre consumul pe teritoriul ţării în %.

cu produse agricole reflectă în ce măsură producţia proprie acoperă toate cerinţele sau aşa “consumul intern” al ţării. Nivelul de autoaprovizionare al ţării pe anumite tipuri de produse agricole se determină ca producţia pe aceste tipuri de producţie agricolă la

Algoritmul de calcul al coeficientului de autoaprovizionare

se prezintă prin formula:

Producţie CAA = ---------------------------- x 100% Consumul intern

Unde CAA - coeficientul de autoaprovizionare

III. Determinarea nivelului de autoaprovizionare şi a altor indicatori în baza Balanţelor anuale a resurselor alimentare şi utilizării lor Coeficientul de dependenţă de import

se calculează ca raportul dintre import export şi volumul producţiei plus import minus şi este prezentat prin formula:

Volumul importurilor DI = ------------------------------------------------------ x 100% Volumul producţiei + Import – Export

unde

DI

- coeficientul de dependenţă de import

III. Determinarea nivelului de autoaprovizionare şi a altor indicatori în baza Balanţelor anuale a resurselor alimentare şi utilizării lor Consumul de alimente pe locuitor

este calculat prin raportul fondului de consum personal la numărul mediu anual al populaţiei (kilograme pe an, ouă – buc. pe an):

Fondul de consum CP = -------------------------------------------------- Numărul mediu anual al populaţiei

unde

CP

– consumul de alimente pe locuitor

Fondul de consum

consumat reflectă volumul produselor alimentare, într-un an calendaristic.

www.statistica.md/

Statistici pe domenii/ Agricultura/ Indicatori principali în agricultură

Mulţumesc pentru atenţie