Balanţele resurselor alimentare şi utilizării lor

Download Report

Transcript Balanţele resurselor alimentare şi utilizării lor

Balanţele resurselor alimentare
şi utilizării lor: metodologia şi
asigurarea informaţională
Aurora Garabajiu
Şef adjunct al Direcţiei statistica
agriculturii şi mediului
I. Principii generale
Balanţele resurselor alimentare
şi utilizării lor reprezintă o
sinteză de indicatori, care caracterizează sursele de intrări ale
resurselor pe principalele produse agricole şi direcţia de utilizare a
acestora.
Balanţele resurselor alimentare:
- reflectă mişcarea producţiei din momentul producerii pînă la
momentul utilizării finale a ei;
- permite efectuarea analizei curente şi prognozarea stării pe piaţa
alimentară;
- permite elaborarea cerinţelor de import;
- determină fondurile de consum a produselor alimentare
I. Principii generale
 BNS efectuează observarea statistică privind formarea și
utilizarea resurselor alimentare prin elaborarea anuală a
balanțelor principalelor produse agricole:
 - Pînă în anul 2012 balanţele se elaborau pe 11 produse;
 - Începînd cu anul 2012 – pe 30 cele mai importante
tipuri de produse alimentare.
 De asemenea, au fost elaborate și aprobate Principiile
metodologice privind elaborarea balanțelor anuale a
resurselor alimentare și utilizării lor în conformitate cu
cerinţele FAO. Principiile metodologice au fost elaborate
în cadrul Programului EC/FAO Securitatea Alimentară
pentru regiunile de Est, cu participarea experților FAO
I. Principii generale
Lista balanţelor resurselor alimentare şi utilizarea lor:
Cereale (fără leguminoase) – total
grîu
porumb
orz
secară
ovăz
alte cereale
Leguminoase – total
fasole
alte leguminoase
Floarea soarelui
Cartofi
Legume – total
tomate
alte legume
Culturi bostănoase alimentare
Fructe
mere
nucifere
pomuşoare
Struguri – total
soiuri de masă
soiuri tehnice
Lapte
Carne – total
de vită
de porc
de pasăre
alte tipuri de carne
Ouă
I. Principii generale
Structura balanţelor resurselor alimentare
Resurse
 Importul
 Producţia
 Variaţia stocurilor
Utilizări
 Utilizări în procesul de producţie
 Pierderi
 Exportul
 Fondul de consum
I. Principii generale
Baza de informaţii pentru elaborarea balanţelor resurselor
alimentare şi utilizării lor constituie:
1. Datele cercetărilor statistice exhaustive şi selective:
 pe agricultură (producţia vegetală şi animalieră, activitatea economică a
întreprinderilor agricole, datele cercetărilor statistice selective a micilor
producători agricoli şi altele);
 pe industrie (volumul producţiei industriale);
 pe comerţul exterior (importul şi exportul);
 pe demografie (numărul mediu anual al populaţiei);
 pe statistica socială (datele cercetărilor statistice selective a bugetelor
gospodăriilor casnice).
2. Se utilizează calculele experte şi estimări
II. Elaborarea elementelor balanţei
resurselor alimentare şi utilizării lor
2.1. Producţia
Acest element reflectă volumul producţiei agricole obţinut în
gospodăriile de toate tipurile, indiferent de genul lor de activitate,
forma juridică de organizare şi de proprietate.
La completarea elementului “producţia” pentru produsele agricole
(carne, lapte, ouă, cereale, cartofi, legume, fructe, struguri, etc.)
volumul anual al producţiei se determină în baza calculelor anuale
ale producţiei pe produse vegetale şi animaliere în gospodăriile de
toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de
fermier) şi gospodăriile populaţiei). Nu se include în producţie
volumul producţiei nerecoltate, pierderile recoltei pe teren şi
pierderile în timpul transportării de pe teren în locul pentru stocare.
II. Elaborarea elementelor balanţei
resurselor alimentare şi utilizării lor
2.2. Importul, Exportul
Acest element reflectă volumul producţiei intrat pe teritoriul
Republicii Moldova timp de un an ca import şi exportat în alte
ţări. Volumul importului şi exportului produselor alimentare se
determină în conformitate cu datele statisticii vamale, care sunt
clasificate conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii
Moldova, bazat pe sistemul armonizat de descriere şi codificare
a mărfurilor (HS 2007)
II. Elaborarea elementelor balanţei
resurselor alimentare şi utilizării lor
2.3. Stocurile
Pe acest element se înregistrează stocurile producţiei în formă
naturală şi prelucrată, indiferent de locul lor de stocare în
perioada de raport. În volumul stocurilor se include:
 Stocurile producţiei în întreprinderile agricole;
 Stocurile producţiei în gospodăriile populaţiei şi gospodăriile
ţărăneşti (de fermier);
 Stocurile producţiei în întreprinderile (organizaţiile) de achiziţionare şi
de prelucrare a producţiei.
“Variaţia stocurilor” este egală cu diferenţa dintre volumul
stocurilor la sfîrşitul anului şi începutul perioadei.
II. Elaborarea elementelor balanţei
resurselor alimentare şi utilizării lor
2.4. Consumul de producţie în agricultură
Seminţe sau ouă pentru incubaţie
Pe acest element se înregistrează cantitatea de produs natural,
folosit în ciclul de producţie. Consumul de seminţe în
întreprinderile agricole se determină conform datelor efective din
rapoartele anuale, în gospodăriile populaţiei – reieşind din
normele de însămînţate pe un hectar şi suprafeţele însămînţate.
Furaje
Elementul “Furaje” include cantitatea de produse utilizate pentru
hrana animalelor şi păsărilor atît în forma sa naturală, cît şi în
formă de produse transformate în furaje pentru animale.
II. Elaborarea elementelor balanţei
resurselor alimentare şi utilizării lor
2.5. Prelucrarea produselor în scopuri nealimentare
Pe elementul “Prelucrarea în scopuri nealimentare” se indică
cantitatea de produse utilizate pentru producerea de produse
nealimentare: amidon, bere, alcool, vopsea şi alte produse.
La elaborarea balanţei pentru floarea soarelui şi struguri, acest
element include cantitatea de floarea soarelui şi struguri
transmisă pentru producerea uleiului vegetal şi a vinului.
II. Elaborarea elementelor balanţei
resurselor alimentare şi utilizării lor
2.6. Pierderi de producţie
În întreprinderile agricole, în întreprinderile (organizaţiile) de
colectare şi întreprinderile de prelucrare a producţiei volumul
pierderilor la depozitare este determinat în baza datelor din
rapoartele statistice. Pentru populaţie şi gospodăriile ţărăneşti
(de fermier) se calculează reieşind din ponderea în volumul de
producţie şi a stocurilor în întreprinderile agricole.
II. Elaborarea elementelor balanţei
resurselor alimentare şi utilizării lor
2.7. Fondul de consum (consumul personal al populaţiei)
Fondul consumului personal al populaţiei include volumul producţiei
utilizat în alimentare şi se calculează ca diferenţa dintre resurse
(producţie, import, variaţia stocurilor) şi elementele care reflectă
utilizarea producţiei: consumul de producţie (seminţe, furaje,
incubare, prelucrare în scopuri nealimentare), pierderile la toate
etapele, de la producere pînă la vînzare, export şi este folosit
pentru a evalua nivelul consumului de alimente pe locuitor.
III. Determinarea nivelului de autoaprovizionare
şi a altor indicatori în baza Balanţelor anuale a
resurselor alimentare şi utilizării lor
Nivelul de autoaprovizionare cu produse agricole reflectă în ce
măsură producţia proprie acoperă toate cerinţele sau aşa
numitul “consumul intern” al ţării. Nivelul de autoaprovizionare al
ţării pe anumite tipuri de produse agricole se determină ca
raportul dintre producţia pe aceste tipuri de producţie agricolă la
consumul pe teritoriul ţării în %.
Algoritmul de calcul al coeficientului de autoaprovizionare
se prezintă prin formula:
Producţie
CAA = ---------------------------- x 100%
Consumul intern
Unde CAA - coeficientul de autoaprovizionare
III. Determinarea nivelului de autoaprovizionare
şi a altor indicatori în baza Balanţelor anuale
a resurselor alimentare şi utilizării lor
Coeficientul de dependenţă de import se calculează ca
raportul dintre import şi volumul producţiei plus import minus
export şi este prezentat prin formula:
Volumul importurilor
DI = ------------------------------------------------------ x 100%
Volumul producţiei + Import – Export
unde DI - coeficientul de dependenţă de import
III. Determinarea nivelului de autoaprovizionare
şi a altor indicatori în baza Balanţelor anuale
a resurselor alimentare şi utilizării lor
Consumul de alimente pe locuitor este calculat prin raportul
fondului de consum personal la numărul mediu anual al
populaţiei (kilograme pe an, ouă – buc. pe an):
Fondul de consum
CP = --------------------------------------------------Numărul mediu anual al populaţiei
unde CP – consumul de alimente pe locuitor
Fondul de consum reflectă volumul produselor alimentare,
consumat într-un an calendaristic.
Producție
Import
Variația
stocurilor
Total
resurse
Export
Semințe
Furaje
Pierderi
Consumul
personal al
populației
Total utilizări
Consumul personal
pe locuitor, kg pe an
Nivelul de
autoaprovizionare,
%
Calculul balanţelor resurselor alimentare şi utilizarea lor pentru anul 2013:
Culturi cerealiere (fără leguminoase)
din care: grîu
porumb pentru boabe
sercară
orz
ovăs
alte culturi cerealiere
Culturi leguminoase
din care: fasole
alte leguminoase
Floarea soarelui
Cartofi
2657,7
141,3
-443,8
2355,2
586,7
116,4
1100,3
33,5
29,2
489,1
2355,2
137,4
150,3
1008,6
1419,2
1,9
218,6
3,5
5,9
23,1
11,8
11,3
504,5
239,5
89,5
2,7
5,2
21,7
0,3
21,9
0,3
0,0
0,3
0,3
33,4
-52,8
-358,1
-0,2
-27,3
-1,4
-4,0
-4,7
-5,6
0,9
-75,1
-5,3
1045,3
1063,8
6,9
213,0
2,4
23,8
18,7
6,2
12,5
429,7
267,6
326,7
133,5
0,0
125,3
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
275,1
0,9
82,8
12,2
0,1
20,0
0,3
1,0
3,3
1,1
2,2
2,2
57,0
194,4
858,6
2,3
41,8
0,4
2,8
5,2
0,0
5,2
4,3
4,2
2,1
10,3
0,0
21,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
139,2
0,0
9,1
18,0
0,0
1,2
0,1
0,8
1,0
0,5
0,5
3,6
18,1
430,2
31,2
4,5
3,6
1,6
18,0
9,2
4,6
4,6
5,3
187,4
1045,3
1063,8
6,9
213,0
2,4
23,8
18,7
6,2
12,5
429,7
267,6
120,9
8,8
1,3
1,0
0,4
5,1
2,6
1,3
1,3
1,5
52,7
140,4
152,6
27,5
249,3
145,8
26,1
123,5
190,3
90,4
326,3
89,8
Legume de cîmp și de teren acoperit
din care: tomate
alte legume
Bostănoase alimentare
291,6
46,7
-11,2
327,1
43,2
5,5
16,1
0,0
10,7
251,6
327,1
70,7
102,7
54,2
237,4
54,9
23,3
23,4
0,5
3,1
-14,3
0,0
80,6
246,5
55,4
12,4
30,8
0,8
0,0
5,5
0,0
0,0
16,1
0,4
0,0
0,0
0,0
2,2
8,5
0,0
66,0
185,6
54,2
80,6
246,5
55,4
18,5
52,2
15,2
79,5
110,1
100,5
Fructe și pomușoare (inclusiv nuci)
Struguri
din care: struguri de masă
soiuri pentru vin
Carne - total (inclusiv subproduse)
din care: de vită
de porc
de oaie și de capră
de pasăre
Lapte (inclusiv unt)
Ouă
419,0
61,4
48,5
528,9
370,3
0,0
0,7
28,7
4,4
124,8
528,9
35,1
264,2
612,7
87,0
525,7
115,1
8,3
61,1
2,8
42,9
526,9
623,7
17,3
3,6
13,7
50,6
0,7
24,6
4,5
20,8
96,3
13,6
-1,0
-1,0
0,0
0,6
0,3
0,0
-0,1
0,4
0,8
4,0
629,0
89,6
539,4
166,3
9,3
85,7
7,2
64,1
624,0
641,3
38,3
37,4
0,9
1,4
0,0
0,0
0,9
0,5
16,7
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,5
19,1
561,9
28,5
533,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,9
5,1
0,6
0,1
0,4
0,1
0,0
0,0
1,0
22,8
22,8
0,0
164,4
9,2
85,3
6,2
63,7
590,8
587,1
629,0
89,6
539,4
166,4
9,3
85,7
7,2
64,2
624,0
641,3
6,4
6,4
0,0
46,2
2,6
24,0
1,7
17,9
166,0
165,0
103,7
166,7
97,6
69,8
89,2
71,3
44,4
67,3
86,8
98,0
Denumirea produselor
Prelucrarea în
scopuri
nealimentare
UTILIZĂRI, mii tone
RESURSE, mii tone
www.statistica.md/
Statistici pe domenii/
Agricultura/
Indicatori principali în agricultură
Mulţumesc pentru atenţie