Пропорционални и непропорционални

Download Report

Transcript Пропорционални и непропорционални

Курс за Освежување на
знаењата на кандидатите
Информатички знаења
Проф. д-р Линда Стојановска
Битола - 2008
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Што е карактер?
– Карактери се сите букви, броеви и
симболи со кои се прави еден текст.
• Што е фонт?
– Фонт е стил или тип на правење
карактери. Професионалните фонтови
имаат униформен стил, па буквите добро
се вклопуваат една со друга, ...
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Примери
Times New Roman Кирилица – има
Arial
Кирилица – има
Comic Sans
Кирилица – има
Impact
Кирилица – има
Tahoma
Кирилица – има
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Примери
Garamond
Кирилица - има
Verdana
Кирилица – има
Trebuchet MS
Кирилица – има
Forte
кирилица - нема
(Mac C Swiss) Кирилица - аматерска
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Примери - специјални фонтови
Некои фонтови имаат специјални (не текстуални)
карактери ...
Symbol
Wingdings
 b g d e u q... A B G D E Y Q

b g d e   q
.
A B G D E Y
Q      
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Серифни и бессерифни
• Пропорционални и непропорционални
• Големина на буквите и зумирање
• Стилови на букви
• Користење на ГОЛЕМИ БУКВИ
• Користење на подвлечени букви
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Фонтови со сериф (serif)
– Times New Roman, Courier New (32 pt)
– кај серифните фонтови деловите од
буквите се со различна дебелина
– серифните фонтови имаат и „додатоци“ на
секоја буква
– серифните фонтови се користат најповеќе
во печатен текст
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Фонтови без сериф (san serif)
– Arial, Tahoma, Verdana, Comic Sans
– кај бессерифните фонтови, буквите имаат
еднаква дебелина
– кај бессерифните фонтови буквите се
едноставни
– бессерифните фонтови се користат
најповеќе за презентации и на веб страни
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Серифни и бессерифни
• Пропорционални и непропорционални
• Големина на буквите и зумирање
• Стилови на букви
• Користење на ГОЛЕМИ БУКВИ
• Користење на подвлечени букви
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Пропорционални и непропорционални
– Кај пропорционални фонтови
• ширината на буквите е различна, а
• просторот којшто го зафаќаат буквите е
пропорционален на нивната ширина.
• Овие фонтови се многу полесни за читање од
непропорционалните фонтови
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Пропорционални и непропорционални
– Кај непропорционални фонтови
• ширината на сите букви е иста.
• Овие фонтови се користат кога
подредувањето е битен фактор
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Пропорционални и непропорционални
– Пропорционален фонт – Times New Roman
– Пропорционален фонт – Arial
– Непропорционален фонт – Courier New
– Непропорционален фонт – Verdana
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Серифни и бессерифни
• Пропорционални и непропорционални
• Големена на буквите и зумирање
• Стилови на букви
• Користење на ГОЛЕМИ БУКВИ
• Користење на подвлечени букви
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Големина на буквите и зумирање
– Големината на фонтот зависи
• од бројот на неговите точки (points)
||| овој текст е со: 28 pt.
||| овој текст е со: 24 pt.
||| овој текст е со: 20 pt.
Во секој од погорните редови помеѓу ||| и
текстот има по 3 празни места, чија големина
исто така зависи од големината на фонтот.
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Големена на буквите и зумирање
– Големината на фонтот зависи и
• од типот на буквите (самиот фонт)
• од типот на буквите (самиот фонт)
Двата погорни редови се со големина = 28pt.
Првиот ред е со Arial (бессерифен фонт), а вториот
ред е со Тimes New Roman (серифен фонт).
Oбично, серифните фонтови се помали од
бессерифните фонтови.
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Големена на буквите и зумирање
– Големината на буквите на екранот
зависи од факторот на зумирање на
самата апликација!
– Значи, големината на буквите при
печатењето зависи од големината на
фонтот, а не од екранската големина.
– Зум фактор од 100% дава релативно
реална големина.
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Големена на буквите и зумирање
– Стандардни големини на фонтови за
печатен текст
• 12pt е стандардна големина за печатен текст
• 14pt, 16pt, ... се користат за наслови со
соодветен простор над и под буквите
• 10pt и 11pt се користат за табели или книги
• 8pt се користи во исклучителни ситуации
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Големена на буквите и зумирање
– Стандардни големини на фонтови за
презентации
• зависи од големината на салата и
оддалеченоста на публиката!
•  28 pt е стандардна големина за текст
• 32 pt, 36 pt, 44 pt се користат за наслови
• 20 pt ретко се користи
• 18 pt се користи во исклучителни ситуации
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Серифни и бессерифни
• Пропорционални и непропорционални
• Големина на буквите и зумирање
• Стилови на букви
• Користење на ГОЛЕМИ БУКВИ
• Користење на подвлечени букви
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Стилови на букви
– Сите фонтови доаѓаат во 4 верзии
• обични (regular)
• здебелени (bold)
• закосени (italic)
• истовремено задебелени и закосени
(bolditalic)
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Серифни и бессерифни
• Пропорционални и непропорционални
• Големина на буквите и зумирање
• Стилови на букви
• Користење на ГОЛЕМИ БУКВИ
• Користење на подвлечени букви
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Користење на ГОЛЕМИ БУКВИ
– НЕ СЕ ПРАКТИКУВА КОРИСТЕЊЕ НА
ГОЛЕМИ БУКВИ БИДЕЈЌИ МНОГУ ТЕШКО
СЕ ЧИТААТ
– Наместо големи букви се користат
здебелени букви!
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Серифни и бессерифни
• Пропорционални и непропорционални
• Големина на буквите и зумирање
• Стилови на букви
• Користење на ГОЛЕМИ БУКВИ
• Користење на подвлечени букви
ОС - Фонтови
ОС - Фонтови
• Користење на подвлечени букви
– не се практикува користење на подвлечени
букви бидејќи ја „преполнуваат“ страната и
потешко се чита.
– Наместо подвлечени букви се користат
закосени букви!
– Меѓутоа закосените кирилични букви не се баш
со најдобар квалитет за читање.
– Затоа треба “разумно“ да се користат.
ОС - Фонтови