Skaitymo gebėjimų ugdymas

Download Report

Transcript Skaitymo gebėjimų ugdymas

SKAITYMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS
ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE
Doc. dr. Zita Nauckūnaitė, LEU, UPC
Vilnius, 2014 m. gegužės 6–7 d.
The work presented in this document is supported by the European
Commission’s FP7 programme – project Scientix 2 (Grant agreement N.
337250). The content of this document is the sole responsibility of the
consortium members and it does not represent the opinion of the European
Commission and the Commission is not responsible for any use that might
be made of information contained herein.
Ar tai tiesa?
1. Skaitymas yra esminis įgūdis, kuris
gali būti taikomas įvairiose situacijose.
2. Egzistuoja universalūs teksto
suvokimo dėsniai.
3. Skaityti moko kalbos mokytojai.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
2
Kaip bartilinti pazubalius?
Yra nemažai pazubalių torkų gubusų,
įskaitant laplesus, muchotus ir fušas.
Jeigu
jūs
nuspręsite
bartilinti
pazubalius, kurie yra atsparūs tovo
inisui arba perno oniui, jie neturės
jokių gronto liplių. <...>
(pagal Gallagher, 2004)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
3
Kaip bartilinti pazubalius?
Yra nemažai (ko?) pazubalių torkų
gubusų, įskaitant (ką?) laplesus,
muchotus ir fušas. Jeigu jūs
nuspręsite (ką?) bartilinti pazubalius
(kokius?) , kurie yra atsparūs (kam?)
tovo inisui arba perno oniui, jie neturės
(ko?) jokių gronto liplių.
Ko moko kalbos mokytojas?
Ko moko dalyko mokytojas?
(pagal Gallagher, 2004)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
4
Negrožinių tekstų skaitymas
mokant lietuvių kalbos 5–10 klasėje
5–6 kl.
•
•
•
•
Filmas,
reklama,
paveikslėlių istorija,
elektroninis
tekstas,
• dainovaizdis,
• žemėlapis.
7–8 kl.
• Reklama,
• nesudėtingos schemos,
• internetinių diskusijų
forumai,
• anketa,
• interviu,
• enciklopedijų, žinynų
straipsniai,
• diskusiniai, mokslo
populiarieji straipsniai,
• laiškai, dienoraščiai,
• atsiminimai.
9–10 kl.
• Internetinių diskusijų
forumai,
• viešosios kalbos,
pranešimai,
• interviu,
• diskusiniai, poleminiai,
mokslo populiarieji
straipsniai,
• recenzijos,
• esė,
• laiškai, dienoraščiai,
• atsiminimai,
• reklamos.
(Bendrosios programos, 2008)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
5
Negrožinių tekstų mokymo
ugdant lietuvių kalbą tyrimas
„Negrožinio teksto skaitymo strategijos,
pateikiamos mokymo priemonėse ir taikomos
ugdymo procese, nesudaro sistemos,
taikomos epizodiškai.“
V. Salienė. Negrožinio teksto supratimo mokymas pagrindinėje mokykloje: kaip įgyvendinti
programos reikalavimus ugdymo procese? // Žmogus ir žodis, 2000 I, p. 150–157.
Negrožinio teksto skaitymo strategijos
prasmingą sistemą gali sudaryti
tik mokant atitinkamo dalyko!
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
6
Skaitymas yra mokymosi pagrindas
Mokinys,
ugdydamasis aplinkoje,
kuri skatina sąmoningą mokymąsi,
palaipsniui interiorizuoja
mąstymo, problemų sprendimo būdus,
užduočių atlikimo strategijas.
(Kuhn, Dean, 2004)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
7
Mokantis skirtingų dalykų
reikia skirtingų skaitymo įgūdžių
• Kokių skaitymo gebėjimų reikia chemikams?
• Kokių skaitymo gebėjimų reikia matematikams?
• Kokių skaitymo gebėjimų reikia istorikams?
Būdai, kaip skaityti konkrečios srities
tekstus, turi būti tie patys, kuriuos
naudoja tos srities specialistai!
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
8
Dalykų mokytojai moko
• ne tik faktų, skaičių, • skaityti,
datų ir procedūrų
• rašyti,
• kalbėti
• ne tik matematinio,
istorinio ar gamtinio
taip, kaip tai daro
pasaulio matymo
matematikai,
istorikai, gamtos
mokslų atstovai
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
9
Visuminio požiūrio į kalbą metmenys
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/le_platformintro_EN.asp
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
10
Elementarūs skaitymo įgūdžiai savaime
neišsivysto į sudėtingesnius raštingumo
įgūdžius, kurie leistų susidoroti su
specializuotais ir sudėtingais literatūros,
gamtos mokslų, istorijos ar matematikos
tekstais. Šie ankstyvieji įgūdžiai yra svarbūs,
tačiau jie turi būti pagrįsti „dalykiniu
raštingumu“, t.y. integruoti į dalykinį
matematikos, gamtos mokslų ar istorijos
turinį.
T. Shanahan, C. Shanahan, “Teaching Disciplinary Literacy to Adolescents:
Rethinking Content-Area Literacy”, 2008.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
11
OECD PISA
Ekonominio
bendradarbiavimo ir
plėtros organizacija
OECD –
Organisation for
Economic
Cooperation and
Development
Tarptautinį
penkiolikmečių
tyrimą PISA –
Programme for
International
Student
Assessment
inicijuoja ir koordinuoja
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
12
PISA Lietuva dalyvauja nuo 2006 m.
• Kas treji metai vertinamas 15 m. mokinių
gamtamokslinis ir matematinis raštingumas,
skaitymo gebėjimai.
• Analizuojami
veiksniai,
turintys
įtakos
mokinių pasiekimams.
2000 m. – skaitymo gebėjimai
2003 m. – matematinis raštingumas
2006 m. – gamtamokslinis raštingumas
2009 m. – skaitymo gebėjimai
2012 m. – matematinis raštingumas
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
13
2012 m. PISA
2012
m.
tyrimas
akcentuoja
matematinį raštingumą. Skaitymo,
gamtamokslinio
raštingumo
ir
problemų sprendimo gebėjimai yra
antraeilis šio tyrimo ciklo objektas.
1–4 lygio užduotis galima išspręsti
remiantis vien skaitymo gebėjimais!
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
14
Matematinio raštingumo rezultatai
• Lietuva (479 taškai) yra 37
pozicijoje iš 65, statistiškai
reikšmingai žemiau už
OECD šalių vidurkį.
• 30
šalių
rezultatai
statistiškai
reikšmingai
aukštesni už Lietuvos
rezultatus.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
15
Gamtamokslinio raštingumo rezultatai
• Lietuva (496 taškai) yra 30
pozicijoje iš 65, statistiškai
reikšmingai žemiau už
OECD šalių vidurkį.
• 24
šalių
rezultatai
statistiškai
reikšmingai
aukštesni
už
Lietuvos
rezultatus.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
16
Skaitymo gebėjimų rezultatai
• Lietuva (477 taškai) yra
39 pozicijoje iš 65,
statistiškai reikšmingai
žemiau už OECD šalių
vidurkį.
• 33
šalių
rezultatai
statistiškai reikšmingai
aukštesni už Lietuvos
rezultatus.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
17
TURINIO ir RAŠTINGUMO
priklausomybė
Raštingumas
Turinys
neatsiejamas
yra būtinas
nuo pasiekimų
pagrindas
turinio srityje.
raštingumui plėtotis.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
18
Kur mūsų berniukai?..
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
19
Lietuvos matematinio raštingumo
rezultatų kaita pagal lytį
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
20
Lietuvos vaikinų ir merginų matematinio
raštingumo rezultatai pagal gebėjimų sritis
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
21
Matematinio raštingumo rezultatai
pagal lytį
• 5 šalyse merginos statistiškai reikšmingai
lenkia vaikinus
• 36 šalyse vaikinai statistiškai reikšmingai
lenkia merginas (net iki 33 taškų...)
• OECD šalių vidurkis – 11 taškų vaikinai
lenkia merginas
• Lietuvoje tarp vaikinų ir merginų rezultatų –
lygybė
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
22
Matematinio raštingumo rezultatų
skirtumai tarp lyčių
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
23
Gamtamokslinio raštingumo rezultatai pagal lytį
•
10 šalių vaikinai statistiškai
reikšmingai lenkia merginas
•
17 šalių merginos
statistiškai reikšmingai
lenkia vaikinus
•
Lietuva patenka į dešimtuką
šalių, kuriose skirtumas
merginų naudai yra
didžiausias (15 taškų)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
24
Skaitymo gebėjimų rezultatai pagal lytį
• Visose šalyse merginos
statistiškai reikšmingai
lenkia vaikinus (nuo 15
iki 75 taškų)
• Lietuva
patenka
į
dešimtuką šalių, kuriose
skirtumas yra didžiausias
(55 taškai)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
25
Skaitymo gebėjimų rezultatų kaita
Lietuvoje 2012 m. tiek
merginų, tiek vaikinų
rezultatai pagerėjo.
Didesnę pažangą padarė
vaikinai, rezultatus
pagerinę 11 taškų.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
26
Skaitymo gebėjimų rezultatai
pagal pasiekimų lygmenis (PISA, 2012)
1,6
31,9
5,1
10,3
Ypač dideli skirtumai tarp aukščiausius ir žemiausius
lygmenis pasiekusių vaikinų ir merginų skaičiaus!
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
27
Skaitymo motyvacijos problemų sprendimas
• Siūlyti skaityti kuo įvairesnius tekstus, leisti
mokiniams skaityti tai, kas jiems teikia malonumą, t.y.
suteikti kuo daugiau galimybių rinktis tekstus patiems.
• Sudaryti galimybes rekomenduoti knygas kitiems, jas
pristatyti, domėtis kitų rekomendacijomis.
• Skatinti mokytis interpretuoti skaitomus tekstus
bendradarbiaujant, diskutuoti grupėse.
• Organizuoti vaidmeninius žaidimus.
• Lankyti tas vietas, kuriose vertinamos knygos, ar
bendrauti su tais žmonėmis, kurie jas brangina.
Mokymas skaityti Europoje: kontekstas, politika ir praktika, 2011
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
28
Berniukai ir mergaitės: kodėl? (PISA, 2009)
Iki 30 minučių per dieną
Nuo 1 iki 2 per dieną
Savo malonumui neskaitau
Nuo 30 iki 60 minučių per dieną
Daugiau nei 2 valandas per dieną
43,9
Berniukai
Mergaitės
12,2
0%
10%
29,5
26,6
20%
15,3
25,2
30%
40%
50%
8,1 3,2
25,7
60%
70%
10,2
80%
90%
100%
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
29
Skaitymo motyvacija (PISA, 2009)
• kuo daugiau mokiniai skaito, tuo geresni
tampa jų skaitymo įgūdžiai ir gebėjimai;
• kuo geriau mokiniams sekasi skaityti, tuo
labiau jie mėgsta šią veiklą;
• mokinius sudominus skaitymu, galima
sumažinti skaitymo pasiekimų skirtumus tarp
berniukų ir mergaičių arba iš skirtingą
socialinę padėtį užimančių šeimų kilusių
mokinių.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
30
PISA skaitymo gebėjimų samprata
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
31
Trys interaktyvūs skaitymo elementai
Skaitytojas:
mokymosi
patirtis
Klasės kaip
bendruomenės
su(si)tarimas,
skaitymo
instrukcijos
Aplinka:
perkėlimas į
turinio
mokymosi
taikymą
kontekstas
Įgūdžių lygis,
motyvacija,
kultūrinė ir
šeimos patirtis
Tekstas:
rašytinio
teksto
ypatybės
Teksto
forma,
sudėtingu
mas,
funkcijos
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
32
Dalykinis skaitymas
Skaitymo formatai
Skaitymo strategijos
Skaitymas pagal turinio sritis
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
33
Dalykinis skaitymas
Tradicinis formatas
Naujas formatas
Užduotis
VEIKLA
skaityti
prieš skaitymą
Skaitymas
AKTYVUS
tyliai arba garsiai
skaitymas
Mokytojo klausimai
VEIKLA
po skaitymo
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
34
Raštingumo plėtotė
Dalykinis
raštingumas
Disciplinary Literacy
Tarpinis raštingumas
Intermediate Literacy
Bendrasis raštingumas
Basic Literacy
Shanahan and Shanahan (2008)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
35
Teksto suvokimas ir Dalykinis raštingumas
Teksto suvokimas
Dalykinis raštingumas
Ištakos
Skaitymo ekspertai nuo
1920 m.
Platesnis ekspertų spektras
nuo 1990 m.
Įgūdžių pobūdis
Generalizuoti
Specializuoti
Dėmesio centras
Skaitymo ir rašymo
Kaip raštingumas
panaudojimas informacijai naudojamas kuriant
rasti / nagrinėti
mokomojo dalyko prasmę
Mokiniai
Atkuria informaciją
Informacija naudojama
įvairiai
Tekstai
Dažnai skatinama naudoti
literatūrinius tekstus
Orientuojamasi tik į
dalykinį tekstą
Grafikų vaidmuo
Ignoruojami arba mokomi
bendrai
Būdingi disciplinai
Pagal Shanahan and Shanahan (2008)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
36
Skaitymo strategija –
tai tam tikras būdas
arba būdų kompleksas,
kurį skaitytojas sąmoningai taiko
norėdamas suprasti tekstą.
(J. Giasson)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
37
Trys skaitymo etapai
Suaktyvinti
ankstesnes
žinias
Peržiūrėti
tekstą
Susipažinti su
naujais žodžiais
Sukurti ryšius
Patikrinti savo
supratimą
Nustatyti, kas
neaišku ir kaip
tai išsiaiškinti
Po skaitymo
Nustatyti tikslą
Skaitymo metu
Prieš skaitymą
Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos, 2004.
Dar kartą
skaityti, kad
neliktų
praleistų ar
nesuprastų
dalykų
Apmąstyti,
ką išmokau
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
38
Prieš skaitymą
Nustatyti
skaitymo
tikslus
Apskaičiuoti, kas
/ kiek svarbu
suprasti
Organizuoti
turimas
žinias
Padaryti
išvadą
SUSIPAŽINTI
SU TEKSTU
Kelti
klausimus
Vizualizuoti
Išsiaiškinti
nežinomus
žodžius
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
39
Pagrindiniai skaitymo tikslai
•
•
•
•
•
•
Suvokti tam tikras žinias
Surasti svarbią informaciją / detales
Atsakyti į konkretų klausimą
Įvertinti tai, ką skaitome
Pritaikyti tai, ką sužinome
Diskutuoti skaityta tema
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
40
Teksto peržiūra
•
•
•
•
•
•
Pavadinimas
Pirma ir paskutinė pastraipos
Antraštės ir paantraštės
Žodžiai ryškesniu šriftu / pakartojimai
Tekstas laukeliuose
Nuotraukos, diagramos ir jų užrašai
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
41
Teksto organizavimo modeliai
•
•
•
•
•
•
Chronologinė seka / procesas
Palyginimas ir supriešinimas
Koncepcija / apibrėžimas
Aprašymas
Apibendrinimas
Priežastis – pasekmė / poveikis
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
42
Žinių aktualizavimas
Ž-N-S
Numatymas
Sąvokų žemėlapis
Nauja mokymosi leksika
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
43
Ž–N–S
KĄ ŽINAU?
KĄ NORIU
SUŽINOTI?
KĄ SUŽINOJAU?
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
44
Mokymosi leksika
ŽODŽIO SANDARA
Morfeminė / darybinė analizė
ŽODŽIŲ RYŠIAI
Iliustracijos / asociacijos
KATEGORIZACIJA
Semantikos (reikšmės) sklaida
KONTEKSTAS
Skaitymas balsu ir klaidų atmetimas
SĄVOKA
Modeliavimas / Sąvokos apibrėžimo žemėlapis
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
45
Skaitymo metu
Nustatyti ryšius
• Pavaizduoti grafiškai
Pasitikrinti, kaip supratai
1. Ką aš darau, kad
suprasčiau
prasmę?
2. Ką aš ką tik
perskaičiau?
3. Ko mokysiuos
toliau?
• Išskirti esmę
• Panaudoti abipusį mokymą(si)
Fiksuoti neaiškią informaciją
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
46
Palyginimo ir kontrasto schema
Šikšnosparniai
Tik
šikšnosparniai
Paukščiai
Šikšnosparniai
ir paukščiai
Tik
paukščiai
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
47
Išskirti esmę
Apie ką kalbama tekste?
 Kurie dalykai yra svarbiausi iš to, apie ką
kalbama?

Svarbi
detalė
Svarbi
detalė
Kitos
detalės
Svarbi
detalė
Kitos
detalės
Kitos
detalės
Svarbi
detalė
Kitos
detalės
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
48
Informacijos fiksavimas,
kai dalykai painūs
Dar kartą perskaityti
neaiškią vietą.
Pakeisti prasminį
sakinio žodį.
Susieti
neaiškią dalį
su tuo, ką jau žinai.
Prisiminti,
kur anksčiau
šis žodis
matytas –
kokiame
kontekste.
Iš naujo perskaityti
kelis sakinius
prieš neaiškią dalį.
Tada
praleisti neaiškią dalį
ir toliau skaitant
stebėti, ar ji netapo
aiškesnė.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
49
Darbas su turiniu – menas!
Mokiniai gali
„garsiai
mąstyti“...
lipniuose
lapeliuose.
Gali užsirašyti
nežinomus
žodžius –
perskaitytus ar
išgirstus.
Gali dėlioti
lapelius ant
stalo,
tvarkydami
savo mintis.
Gali klijuoti
lapelius prie
skaitomo teksto,
kai jis pažadina
mintį...
Gali pasižymėti
neaiškius
posakius,
paragrafus ar
puslapius.
Tie, kurie turi
„tuos pačius“
lapelius, gali
susiburti darbui
grupėje.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
50
Vizualizacija
Perskaityti
šią dalį su
kuo nors
kitu.
Svarbus
faktas arba
mintis!
Turiu sugrįžti
ir dar kartą
skaityti.
Ž
Ką šitas žodis
reiškia?
Įtraukti į
žodynėlį.
Turiu apie tai
paklausti!
?
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
51
Plėsti dalykinį žodyną
UŽSIRAŠYTI
KLAUSIMUS
iš karto, kai jie
kyla skaitant
tekstą.
Pasižymėti vietą
(ar psl.), kad
galėtų
peržvelgti tą
dalį teksto,
kurią skaitant
klausimas kilo.
UŽSIRAŠYTI
ŽODŽIUS
įdomius,
neįprastus,
svarbius tekstui
suprasti.
Kas 5–10 dienų
skirti 10 min.
peržiūrėti, ką
mokiniai
užsirašė.
Braižyti sąvokų
diagramas,
vartoti, aptarti
reikšmę.
PASIŽYMĖTI
ETAPUS
Užsirašinėti
chronologiškai:
• įvykių seką
• istorinę raidą
• matematinius
veiksmus
• procesus
(gamtos,
visuomenės).
PARYŠKINTI
puikiai tinka
skaitant
dalykinį
tekstą.
Paryškintą žodį
– terminą
mokiniai
užsirašo ant
lapelio ir savais
žodžiais
apibūdina, ką
šis terminas
Zita Nauckūnaitė
reiškia.
Vilnius, 2014.05.06-07
52
Laiko žymėjimas
Pirmiausia –
Tada –
Vėliau –
Po to –
Kitas (žingsnis) –
Tada –
Dar vienas (etapas) –
Galiausiai –
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
53
Abipusis mokymas(is)
Numatymas
(prognozė)
Paaiškinimas
(išsiaiškinimas)
Klausinėjimas
Apibendrinimas
(apklausa)
(susumavimas)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
54
Po skaitymo
Pasitikrinkite, kaip supratote.
Nuspręskite, ar pasiektas tikslas.
Padarykite išvadas / įvertinkite informaciją.
Pritaikykite tai, ko išmokote.
1. Ko aš ką tik išmokau?
2. Kurios idėjos
pagrindinės?
3. Ką galima daryti su šia
informacija?
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
55
Ką išmokau...
Pavyzdys
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
56
Hunter’io informacijos žemėlapiai
Klasifikacija
Aprašymas
Požymių lyginimas
Laipsnio lyginimas
<
didesnis
Kontrastas
!
Procesas
Priežastis – pasekmė
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
57
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
58
Naudojama
Teksto
suvokimui
Savikontrolei
Teksto
kūrimui
Apibendrinimui
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
59
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
60
Mokinio įsivertinimas
Be pagalbos
Galiu detaliai
šios
informacijos
paaiškinti.
šio skyriaus
faktų / teiginių.
perteikti šio
skyriaus
informaciją.
1
3
Niekam
negalėčiau
galiu pasakyti
10 svarbiausių
bet kam
5
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
61
Kiek laiko tai trunka?
Ar žinote, kiek laiko reikia
nuolat naudoti tą pačią
strategiją, kad mokiniai
ją internalizuotų ir
naudotų savarankiškai?
4–8 savaičių!
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
62
Bazinės skaitymo
strategijos
• Stebėti savo
supratimą
• Peržvelgti tekstą
• Nustatyti tikslus
• Prisiminti tai, ką jau
žinote
• Kelti klausimus
• Numatyti /
prognozuoti
• Bandyti įspėti, apie ką
kalbės tekstas
• Skaityti dar kartą
• Apibendrinti
Konkrečios disciplinos
skaitymo strategijos
•
•
•
•
•
•
•
•
Remtis turimomis žiniomis
Remtis specializuotu žodynu
Išmokti dekonstruoti sudėtingus sakinius
Naudoti žinias apie teksto struktūrą ir žanrą
prognozuojant, kurios idėjos bus pagrindinės ir
kurios antraeilės
Remtis grafiniu (ir matematiniu) vaizdavimu
prieš skaitant paaiškinimus tekste
Kelti su disciplina susijusius klausimus
Palyginti pagrindinę mintį su teiginiais, esančiais
visame tekste
Naudoti disciplinai būdingą samprotavimą (tai,
kas laikoma įrodymu) įvertinant teiginius
Carnegie Report, (2010)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
63
Dalykinis raštingumas –
tai turinio žinių, patirties ir įgūdžių
naudojimas skaitant, rašant, klausantis,
kalbant, kritiškai mąstant ir prasmingai
veikiant tam tikros srities kontekste.
The Common Core State Standards (CCSS) for Literacy in Science, Social Studies,
History, and the Technical Subjects provide standards for cross-discipline reading and
writing in grades 6-12, Wisconsin.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
64
Kodėl dalykinis raštingumas svarbus?
Vadovėliai
Straipsniai
Lentelės
Skaičiai
Santraukos
Pirminiai
šaltiniai
Diagramos
+ specializuotas žodynas
Specifiniai iššūkiai mokiniams
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
65
Kodėl dalykinis raštingumas svarbus?
Idėjos yra sudėtingos ir išplėtotos per keletą
pastraipų, kurioms reikia dėmesio ir
strateginio apdorojimo.
Tam, kad mokiniai suprastų ir produkuotų
šį teksto tipą, jie turi būti panardinti į tos
disciplinos kalbą ir mąstymo procesus bei
gauti paramą iš savo mokytojo.
(Carnegie Report, 2010)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
66
Skirtingų dalykų kalba skirtinga!
• Istorinis tekstas konstruojamas pagal
laiko ir priežastinio ryšio modelius.
• Skaitytojai turi sutelkti dėmesį į priežastis,
kurios sukėlė veiksmą, ir jų pasekmes
(įvykių grandinė).
• Pristatomi
faktai
(argumentai)
ir
interpretuojama.
• Dažnai trūksta aiškaus siejimo!
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
67
Skirtingų dalykų kalba skirtinga!
Gamtos mokslų kalba
• techninė, abstrakti, gausi sąvokų,
glausta;
• daiktavardinė (veiksmažodžius – į
daiktavardžius);
• lėtina suvokimą (skaitytojai turi sutelkti
dėmesį į griežtą priežastingumą)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
68
Gamtos mokslų grafikams
reikia „vertimo“ įgūdžių
• Paveikslai aprašomi daiktavardžiais, o
vaizduojami procesai, ryšiai...
• Skirtumas tarp techninio brėžinio ir kitų
nuotraukų ar piešinių.
• Kokia informacija perteikiama:
aprašomoji?
pagal laiko seką?
santykinė / hierarchinė?
priežastinė?
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
69
Pvz., Vėjo energijos generavimas
Šiuose grafikuose
pavaizduotas vidutinis
vėjo greitis keturiose
skirtingose vietose per
visus metus. Kuris iš
grafikų rodo tinkamiausią
vietą vėjo energijos
generatoriams statyti?
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
70
Dalykinis skaitymas
Reikalauja specializuotų įgūdžių ir veiklos.
Siekiama atsižvelgti į dalyko mokymosi poreikius.
Pavyzdžiui, vadovėlio naudojimas mokantis
gamtos mokslų – svarbus
istorijos – prieštaringas
literatūros – nereikšmingas
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
71
Skaitymas istorijos / socialinių
mokslų tekstų
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
72
Skaitymas mokantis istorijos
• Istorija yra aiškinamoji / interpretacinė
disciplina.
• Interpretuojant svarbu autorių ir šaltinių
pa(si)rinkimas.
• Labai svarbu atsižvelgti į paklaidas bei
perspektyvas.
• Pripažįstama, kad istoriniai argumentai yra
paremti daliniais įrodymais (pasakojimas
svarbesnis nei faktai).
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
73
Kaip skaito istorikai?
• Skaitydami tekstą kreipia dėmesį į autorių,
šaltinius ir kontekstą.
• Skaito su nuostata, kad tiek autorius, tiek
skaitytojas gali klysti, nes jie mato pasaulį iš
savo pozicijų.
• Skaitymo tikslas – išsiaiškinti, ką ir kodėl
autorius norėjo pasakyti (o ne atrasti
vienintelę tiesą).
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
74
Šešių K schema
KAS
ATSITIKO?
KODĖL TAI
SVARBU?
KADA TAI
ATSITIKO?
ĮVYKIS
KAIP TAI
ĮVYKO?
KUR TAI
ĮVYKO?
KAS TAI
PADARĖ?
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
75
Istorinių įvykių diagrama
TEKSTAS
KAS?
KĄ?
KUR?
KADA?
KODĖL?
1
Ryšiai:
2
Ryšiai:
3
Ryšiai:
SVARBIAUSIA:
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
76
Tyrimo procesas (Hoffman, 1992)
Planavimo etapas
• Temos nustatymas
• Klausimų formulavimas
• Tyrimo schemos (konstrukcijos) sudarymas
• Medžiagos rinkimas
Sąveikos etapas
• Jau turimų žinių ir nuostatų analizė
• Dalijimasis įdomiais faktais ir naujai kilusiais klausimais
• Skaitymas dar ir dar kartą
Integravimo ir vertinimo etapas
• Apibendrinimas
• Lyginimas
• Tyrinėjimas
• Pateikimas
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
77
Kelių tekstų tyrimo schema (1)
1
2
3
Kiek tai
klausimas klausimas klausimas patikima?
1 tekstas
2 tekstas
3 tekstas
Mano
nuomonė
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
78
Kelių tekstų tyrimo schema (2)
Tema
1
2
3
klausimas klausimas klausimas
Kiti
įdomūs
faktai ir
skaičiai
Naujas
klausimas
Ką jau
žinome?
1 šaltinis
2 šaltinis
3 šaltinis
4 šaltinis
Apibendrinimas
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
79
Vieno klausimo
diskusinis aptarimas
Įrodymai
už
Iš 1 teksto:
...
Iš 2 teksto:
...
Iš 3 teksto:
...
Klausimas
Įrodymai
prieš
Ar ... ?
Iš 1 teksto:
...
Mūsų
nuomonė:
...
Iš 2 teksto:
...
Iš 3 teksto:
...
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
80
Kelių tekstų apibendrinimas
I. Straipsnio pavadinimas__________________________
Straipsnis šaltinis_______________________________
1. Perskaitykite straipsnį.
2. Apibūdinkite jį pagal „6 K“ schemą (Kas? Ką? Kur? Kada? Kodėl? Kaip?)
3. Parašykite teksto ESMĘ (pagrindinę mintį) (20 žodžių).
II. Straipsnio pavadinimas__________________________
Straipsnio šaltinis_______________________________
1. Perskaitykite straipsnį.
2. Apibūdinkite jį pagal „6 K“ schemą (Kas? Ką? Kur? Kada? Kodėl? Kaip?)
3. Parašykite ESMĘ, kuri apima ir pirmąjį straipsnį (20 žodžių).
Ir t.t.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
81
Pasakojimo žemėlapis
Veiksmo vieta ir laikas:
Pagrindinis veikėjas:
Problema:
Vidinė nuostata:
Pastangos:
Rezultatas:
Atoveiksmis:
Tema:
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
82
Veikėjo / asmenybės perspektyvos
diagrama
Veiksmo vieta ir laikas:
Pagrindinis veikėjas:
Problema:
Vidinė nuostata:
Pastangos:
Rezultatas:
Atoveiksmis:
Tema:
Veiksmo vieta ir laikas:
Pagrindinis veikėjas:
Problema:
Vidinė nuostata:
Pastangos:
Rezultatas:
Atoveiksmis:
Tema:
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
83
Veikėjo / asmenybės keitimosi diagrama
Koks pagrindinis veikėjas
pasakojimo pradžioje?
Koks pagrindinis veikėjas
pasakojimo pabaigoje?
Kaip jis pasikeitė?
Lemiamas
momentas
Ką autorius norėjo pasakyti,
parodydamas šio charakterio kaitą?
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
84
Gamtos mokslų tekstų
skaitymas
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
85
Skaitymas mokantis chemijos
• Tekstas
suteikia
žinių,
kurios
leidžia
prognozuoti, kaip veikia pasaulis.
• Tam, kad tikrai suprastum, reikia eksperimentų
ar procesų stebėjimo.
• Glaudūs ryšiai tarp prozos, grafikų, diagramų,
formulių (alternatyvių konstruktų pateikimas –
esminis chemijos tekstų aspektas).
• Pagrindinės
skaitymo
strategijos
apima
parėmimą ir transformaciją.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
86
Chemijos „organizuota santrauka"
Medžiagos Savybės Procesai
Sąveikos
Simbolis /
formulė
Timothy Shanahan,2012
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
87
Ištisinis tekstas
Chemija
Norėdamas paruošti duonos tešlą, kepėjas
sumaišo miltus, vandenį, druską ir mieles. Tada
tešla kelias valandas palaikoma, kad įvyktų
fermentacija. Fermentacijos metu tešloje vyksta
cheminis procesas: mielės (vienaląstis grybelis)
miltuose esantį krakmolą ir cukrų paverčia
anglies dioksidu ir alkoholiu.
Klausimas:
Fermentuodamasi tešla kyla. Kodėl?
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
88
Ką duoda tokio teksto analizė?
Norėdamas paruošti duonos
tešlą, kepėjas sumaišo miltus,
vandenį, druską ir mieles.
Tada tešla kelias valandas
palaikoma,
kad
įvyktų
fermentacija.
Fermentacijos
metu tešloje vyksta cheminis
procesas: mielės (vienaląstis
grybelis)
miltuose
esantį
krakmolą ir cukrų paverčia
anglies dioksidu ir alkoholiu.
Klausimas:
Fermentuodamasi tešla kyla.
Kodėl?
Miltai, vanduo, druska, mielės
(krakmolas, cukrus) + mielės
anglies dioksidas ir alkoholis
Kas kildina tešlą?
Anglies dioksidas ar
alkoholis?
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
89
Kaip atrodo PISA testas?
Klausimas: Fermentuodamasi tešla kyla. Kodėl?
A. Tešla kyla, nes gaminasi alkoholis, kuris virsta
dujomis.
B. Tešla kyla, nes joje dauginasi vienaląstis grybelis.
C. Tešla kyla, nes gaminasi dujos, anglies dioksidas.
D. Tešla kyla, nes fermentacijos metu vanduo
paverčiamas garais.
Testas veda klaidingais keliais!
Mąstymas išblaškomas!
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
90
Neištisinis tekstas
Chemija
Daugelyje šiuolaikinių automobilių yra
įmontuoti kataliziniai keitikliai (katalizatoriai),
kurie sumažina neigiamą išmetamųjų dujų
poveikį žmonėms ir aplinkai.
Maždaug 90 proc. kenksmingų dujų yra
paverčiamos ne tokiomis kenksmingomis.
Šiame brėžinyje pavaizduotos kai kurios
patenkančios ir iš jo išmetamos dujos.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
91
Neištisinis tekstas
Chemija
Klausimas. Remdamiesi brėžinio informacija paaiškinkite,
kaip katalizinis keitiklis nukenksmina išmetamąsias dujas.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
92
Neištisinis tekstas
Chemija
Daugelyje šiuolaikinių automobilių yra
įmontuoti kataliziniai keitikliai (katalizatoriai),
kurie sumažina neigiamą išmetamųjų dujų
poveikį žmonėms ir aplinkai.
Maždaug 90 proc. kenksmingų dujų yra
paverčiamos ne tokiomis kenksmingomis.
Šiame brėžinyje pavaizduotos kai kurios
patenkančios ir iš jo išmetamos dujos.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
93
Neištisinis tekstas
Chemija
Klausimas. Remdamiesi brėžinio
informacija paaiškinkite,
kaip katalizinis keitiklis nukenksmina išmetamąsias dujas.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
94
Neištisinis tekstas
Chemija
1. Analizuojame kiekvieną brėžinio dalį: kas patenka į katalizatorių ir kas
iš jo išeina.
2. Randame du pakitimus. Juos pažymime ir aprašome...
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
95
Neištisinis tekstas
Chemija
a) 90 proc. CO paverčiama CO2
b) 90 proc. azoto oksidų paverčiama azotu N2
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
96
Suformuluojame atsakymą
Atsakymas:
kenksmingas anglies monoksidas ir
azoto oksidai yra transformuojami į
mažiau kenksmingus anglies dioksidą ir
azotą.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
97
Aprašymas
Chemija
Kuris iš nurodytų metalų yra lengvas,
tvirtas, atsparus korozijai, geras elektros ir
šilumos laidininkas, naudojamas lėktuvų,
laivų ir įvairių konstrukcijų gamybai?
A. Al
B. Cu
C. Fe
D. Pb
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
98
Kaip analizuoti aprašymą? (1)
Kuris iš nurodytų
metalų yra lengvas,
tvirtas, atsparus
korozijai, geras
elektros ir šilumos
laidininkas,
naudojamas lėktuvų,
laivų ir įvairių
konstrukcijų
gamybai?
•
•
•
•
•
•
Lengvas
tvirtas
atsparus korozijai
geras laidininkas
lėktuvams, laivams
įvairioms konstrukcijoms
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
99
Kaip analizuoti aprašymą? (2)
1.
2.
3.
4.
Lengvas
Tvirtas
Atsparus korozijai
Geras laidininkas
1. Lėktuvams, laivams
2. Įvairioms
konstrukcijoms
A. Al
B. Cu
C. Fe
D. Pb
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
100
Kaip analizuoti aprašymą? (3)
1.
2.
3.
4.
Lengvas
Tvirtas
Atsparus korozijai
Geras laidininkas
1. Lėktuvams, laivams
2. Įvairioms
konstrukcijoms
A. Al
B. Cu
C. Fe
D. Pb (švinas sunkus)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
101
Kaip analizuoti aprašymą? (4)
1.
2.
3.
4.
Lengvas
Tvirtas
Atsparus korozijai
Geras laidininkas
1. Lėktuvams, laivams
2. Įvairioms
konstrukcijoms
A. Al
B. Cu (varis trapus)
C. Fe
D. Pb (švinas sunkus)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
102
Kaip analizuoti aprašymą? (5)
1.
2.
3.
4.
Lengvas
Tvirtas
Atsparus korozijai
Geras laidininkas
1. Lėktuvams, laivams
2. Įvairioms
konstrukcijoms
A. Al
B. Cu (varis trapus)
C. Fe (geležis rūdija)
D. Pb (švinas sunkus)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
103
Kaip analizuoti aprašymą? (6)
1.
2.
3.
4.
Lengvas
Tvirtas
Atsparus korozijai
Geras laidininkas
1. Lėktuvams, laivams
2. Įvairioms
konstrukcijoms
A. Al
B. Cu (varis trapus)
C. Fe (geležis rūdija)
D. Pb (švinas sunkus)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
104
Kaip analizuoti schemą?
VĖJO ENERGIJOS GENERAVIMAS
Kuo stipresnis vėjas, tuo greičiau sukasi vėjo jėgainės
mentės ir tuo daugiau elektros energijos pagaminama.
Tačiau realioje aplinkoje nėra tiesioginio ryšio tarp vėjo
greičio ir elektros energijos. Toliau nurodytos keturios vėjo
energijos realioje aplinkoje generavimo sąlygos.
• mentės pradės suktis, kai vėjo greitis pasieks v1.
• saugumo sumetimais menčių sukimasis nebegreitės,
kai vėjo greitis bus didesnis nei v2.
• elektros energijos (W) pagaminama daugiausiai, kai
vėjo greitis yra v2.
• mentės nustos suktis, kai vėjo greitis bus v3.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
105
VĖJO ENERGIJOS GENERAVIMAS
• mentės pradės suktis,
kai vėjo greitis pasieks
v1.
• saugumo sumetimais
menčių sukimasis
nebegreitės, kai vėjo
greitis bus didesnis nei
v2.
• elektros energijos (W)
pagaminama
daugiausiai, kai vėjo
greitis yra v2.
• mentės nustos suktis,
kai vėjo greitis bus v3.
Kuris iš šių grafikų geriausiai
atspindi vėjo greičio ir pagamintos
elektros energijos santykį
šiomis
Zita Nauckūnaitė
darbo sąlygomis? Vilnius, 2014.05.06-07
106
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
107
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
108
VĖJO ENERGIJOS GENERAVIMAS
• mentės pradės suktis,
kai vėjo greitis pasieks
v1.
• saugumo sumetimais
menčių sukimasis
nebegreitės, kai vėjo
greitis bus didesnis nei
v2.
• elektros energijos (W)
pagaminama
daugiausiai, kai vėjo
greitis yra v2.
• mentės nustos suktis,
kai vėjo greitis bus v3.
Kuris iš šių grafikų geriausiai
atspindi vėjo greičio ir pagamintos
elektros energijos santykį
šiomis
Zita Nauckūnaitė
darbo sąlygomis? Vilnius, 2014.05.06-07
109
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
110
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
111
VĖJO ENERGIJOS GENERAVIMAS
• mentės pradės suktis,
kai vėjo greitis pasieks
v1.
• saugumo sumetimais
menčių sukimasis
nebegreitės, kai vėjo
greitis bus didesnis nei
v2.
• elektros energijos (W)
pagaminama
daugiausiai, kai vėjo
greitis yra v2.
• mentės nustos suktis,
kai vėjo greitis bus v3.
Kuris iš šių grafikų geriausiai
atspindi vėjo greičio ir pagamintos
elektros energijos santykį
šiomis
Zita Nauckūnaitė
darbo sąlygomis? Vilnius, 2014.05.06-07
112
Matematikos tekstų skaitymas
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
113
Skaitymas mokantis matematikos
Tikslas: pasiekti „tiesą“
• Svarbu intensyvus kiekvieno žodžio
svarstymas.
• Pagrindinė strategija – skaitymas dar kartą.
• Ypač daug dėmesio skiriama klaidų
radimui.
• Esmė – supratimo tikslumas.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
114
Matematikos uždavinių skaitymas (1)
1 uždavinys
Algis turi raudonų ir mėlynų kubelių. Visi kubeliai
vienodo dydžio ir vienas nuo kito skiriasi nebent
spalva. Dėdamas juos vieną ant kito, Algis nori iš 11
kubelių pastatyti tokį bokštelį, kuriame jokie du
raudoni kubeliai nebūtų greta. Kiek skirtingų
bokštelių jis gali pastatyti, panaudodamas a) 6
raudonus ir 5 mėlynus kubelius; b) 5 raudonus ir 6
mėlynus kubelius?
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
115
Matematikos uždavinių skaitymas (1a)
Uždavinio analizė klausimų–atsakymų būdu:
Kuri informacija šioje užduotyje yra nesvarbi? (kubeliai
vienodo dydžio)
Kas svarbu? (kubelių spalva)
– Kokių spalvų kubelių Algis turi? (raudonų ir mėlynų)
Ką Algis sugalvojo? (iš 11 kubelių pastatyti tokį bokštelį,
kuriame du raudoni kubeliai nebūtų greta).
– Kas turi atskirti du raudonus kubelius, kad jie nebūtų greta?
(mėlynas kubelis)
– Ar gali vienas greta kito būti du mėlyni kubeliai? (gali)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
116
Matematikos uždavinių skaitymo
pavyzdžiai (1b)
Kuo skiriasi užduotys a) ir b)? (skiriasi tik 1 kubelio spalva: pirmu
atveju vienu raudonu kubeliu daugiau, antru atveju – vienu mėlynu
kubeliu daugiau)
Ko mūsų klausiama? (kiek skirtingų bokštelių Algis gali pastatyti
pirmu ir antru atveju)
Kiek skirtingų bokštelių Algis gali pastatyti, jeigu jis a)
panaudos 6 raudonus ir 5 mėlynus kubelius?
– Kiek prireiks mėlynų kubelių atskirti 6 raudoniems vienam nuo
kito? (5)
– Kiek bokštelių Algis pastatys? (1)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
117
Matematikos uždavinių skaitymo
pavyzdžiai (1c)
Kiek skirtingų bokštelių Algis gali pastatyti, jeigu jis b)
panaudos 5 raudonus ir 6 mėlynus kubelius?
Kiek prireiks mėlynų kubelių atskirti 5 raudoniems
vienam nuo kito? (4)
Kiek mėlynų kubelių lieka laisvų, t.y. tokių, kurie
nenaudojami atskirti raudoniems kubeliams? (2)
Kiek skirtingų bokštelių gali pastatyti Algis
turėdamas du laisvus mėlynus kubelius?
Toliau jau matematika...
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
118
Matematikos uždavinių skaitymas (2)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
119
Matematikos uždavinių skaitymas (2a)
Klausimo analizė frazavimo būdu
Kurią visų su Baltijos jūra besiribojančių valstybių skaičiaus dalį
sudaro ES valstybės?
Su Baltijos jūra ribojasi valstybės
Visos valstybės
ES valstybės
Kurią skaičiaus dalį sudaro ES valstybės?
Imame reikalingą informaciją iš teksto:
– visos valstybės – 9 (tai bendras skaičius);
– 8 iš jų (= iš 9) yra ES valstybės.
Užrašome tai matematiškai / pasirenkame tinkamą atsakymą (D).
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
120
Matematikos uždavinių skaitymo
pavyzdžiai (3)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
121
Matematikos uždavinių skaitymo
pavyzdžiai (3a)
Žodinės ir grafinės informacijos susiejimas
1. Suvokiame tekstą – pabraukiame esminę informaciją:
Paveiksle pavaizduota, kaip per parą keitėsi
deguonies koncentracija vienoje iš Baltijos jūros
įlankų.
2. Skaitome grafiką:
– Paros laiką vaizduoja horizontalioji ašis: nurodytos 24 val.,
vienas brūkšnelis atitinka vieną valandą.
– Deguonies koncentraciją vaizduoja vertikalioji ašis: didžiausia
koncentracija gali būti 7 mg/l.
– Kreivė vaizduoja kitimą.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
122
Matematikos uždavinių skaitymo
pavyzdžiai (3b)
Ieškome atsakymo į klausimus:
Kokia deguonies koncentracija buvo 17 val.?
Ką nurodo skaičius 17? (valandą)
Kuri ašis yra pagrindinė atliekant šią užduotį? (paros
laiko – horizontalioji)
– randame 17 val. grafike (16+1)
– „kylame“ statmenai iki kreivės
– nustatome, į kurį vertikaliosios linijos skaičių „nurodo“
kreivė (4)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
123
Matematikos uždavinių skaitymo
pavyzdžiai (3c)
Užrašykite laiko intervalus, kuomet deguonies koncentracija didėjo.
• Nustatome vietas, kur kreivė kyla (yra du kilimai)
• Nustatome tikslų pirmo kreivės kilimo tašką (paros laiko ašyje tai
atitinka 3 val.)
• Nustatome pirmo kreivės kilimo aukščiausią tašką (paros laiko
ašyje tai atitinka 12 val.) Užrašome: (3; 12)
• Nustatome tikslų antro kreivės kilimo tašką (paros laiko ašyje tai
atitinka 21 val.)
• Nustatome antro kreivės kilimo aukščiausią tašką (paros laiko
ašyje tai atitinka 24 val.) Užrašome: (21; 24)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
124
Matematikos uždavinių skaitymo
pavyzdžiai (4)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
125
Matematikos uždavinių skaitymas (4a)
Lentelės duomenų supratimas
Skaitydami tekstą nustatome, ką reikia analizuoti:
Jūroje vėjuota. Remdamiesi lentelėje pateiktais
duomenimis atsakykite į tolesnius klausimus.
Susipažįstame su lentelėje pateiktais duomenimis. Dvi skiltys:
• pirmoje skaičiais (km/h) nurodytas vėjo greitis
• antroje žodžiais apibūdintas vėjo stiprumas
skaičiai pateikti intervalais (nuo – iki)
tikslaus skaičiaus reikės ieškoti atitinkamame intervale
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
126
Matematikos uždavinių skaitymo
pavyzdžiai (4b)
Atsakome į klausimą:
Kokio stiprumo pūtė vėjas, jei jo greitis buvo 54
km/h?
Kuri lentelės skiltis bus pagrindinė atsakant į šį
klausimą? (su skaičiais – vėjo greitis)
Nustatome, kuriame intervale yra 54 km/h (51–62)
Atrandame, kokį vėjo stiprumą atitinka šis intervalas
(Beveik audra)
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
127
Kaip pagerinti teksto suvokimo gebėjimus?
• Teksto suvokimo gebėjimus galima pagerinti
mokinius išmokius tikslingai ir sąmoningai taikyti
skaitymo būdus (strategijas) arba strategiškai
mąstyti, susidūrus su skaitomo teksto suvokimo
problemomis.
• Nors daugelį veiksmingų skaitymo strategijų
mokiniai geba atrasti patys, tačiau, jeigu jie
paliekami to mokytis savarankiškai, ir toliau didėja
skirtumas tarp stipriausių ir silpniausių mokinių.
Mokymas skaityti Europoje: kontekstas, politika ir praktika, 2011
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
128
Nemanykite,
kad kalbos mokytojai
moko skaityti dalyko tekstą!
Matematikos, gamtos mokslų, istorijos,
muzikos ir kitų dalykų mokytojai
turi prisiimti tą atsakomybę patys!
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
129
Mokytojo supratimas apie strategijas
Žinios
• Užduodamas sau klausimus apie tai, kaip jis mąsto,
mokytojas įgyja mąstymo įgūdžių ir tai jam leidžia
kryptingai to paties mokyti savo mokinius.
• Jei mokytojas nori suprasti savo mąstymo procesus, jis
Mąstymas gali garsiai mąstyti ir užsirašinėti mąstymo eigą.
• Kai pats mokytojas supras, kokias mąstymo strategijas
jis taiko, galės pradėti to mokyti ir kitus.
Mokymas
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
130
Skaitymo strategijų mokymasis
...turėtų būti sistemiškas, nuoseklus ir
mokiniams pagrįstus iššūkius
keliantis procesas, t. y. laipsniškai
pereinant nuo vadovaujamo prie
autonomiško mokymosi, pamažu
didinant mokymosi autonomijos laipsnį.
Nijolė Toleikytė. Skaitymo strategijų mokymas(is) //
Gimtasis žodis, 2014, Nr. 1, p. 13–24.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
131
Skaitymo strategijų mokymosi etapai
Pasiren
gimas
Pristatymas
Praktinė
veikla
Įsiverti
nimas
Plėtoji
mas
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
132
Visi mokytojai turi
• mokyti savo dalyko kalbos;
• mokėti plėsti savo dalyko žodyną;
• žinoti, kaip sukurti skaitymo ir rašymo
užduotis, kurios motyvuotų mokinius;
• žinoti savo dėstomam dalykui būdingas
skaitymo strategijas;
• žinoti, kaip mokyti skaitymo strategijų,
kurios padeda suprasti jų dalyko tekstus.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
133
Mokinių taikomos skaitymo strategijos
Prieš skaitymą
mokiniai įvertina:
• ar gerai supranta užduotį;
• ar turi užduočiai atlikti reikalingus
tekstus.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
134
Mokinių taikomos skaitymo strategijos
Skaitymo metu
• analizuoja, ką svarbaus galima numatyti iš
teksto pavadinimo;
• pabraukia svarbias ar neaiškias vietas;
• pritaiko savo mokymosi stilių;
• atsižvelgia į tai, ko reikalauja užduotis;
• skaito dar kartą visą tekstą arba atskiras jo
dalis, kad geriau suprastų.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
135
Mokinių taikomos skaitymo strategijos
Perskaitę tekstą (-us)
mokiniai įsivertina:
• ar viską suprato;
• ar gerai atliko užduotį.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
136
Mokinių netaikomos skaitymo strategijos
Prieš skaitant
• visiems tekstams perskaityti
reikalingo laiko numatymas ir paskirstymas;
• skaitymo veiklos planavimas;
• mokymosi tikslų kėlimas.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
137
Mokinių netaikomos skaitymo strategijos
Skaitant
• pagrindinių idėjų, teiginių grupavimas naudojantis
grafinėmis tvarkyklėmis;
• reikšminių žodžių teksto paraštėse išrašymas;
• tekstą apibendrinančių išvadų rašymas;
• tekstų pavadinimų transformavimas į klausimus ir
bandymas į juos atsakyti;
• svarbiausių teksto fragmentų perfrazavimas.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
138
Mokinių netaikomos skaitymo strategijos
Perskaičius
• apmąstymas, kaip geriau planuoti,
valdyti laiką dirbant klasėje;
• numatymas, kaip galėtų geriau dirbti;
• įsivertinimas, ar pasiekti numatyti tikslai.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
139
Ar tai tiesa?
1. Skaitymas yra esminis įgūdis, kuris
gali būti taikomas įvairiose situacijose.
2. Egzistuoja universalūs teksto
suvokimo ir kūrimo dėsniai.
3. Skaityti moko kalbos mokytojai.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
140
Struktūriniai sprendimai: vertinimas
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
142
Skaitytojų kategorijos
1. Kempinės, kurios sugeria viską, ką skaito, ir
sugrąžina beveik tą patį turinį, tik ne visai švarų.
2. Smėlio akiniai, kurie nieko neišsaugo ir juda per
knygos turinį eikvodami laiką.
3. Arbatos maišeliai, kuriuose lieka tik padugnės
to, ką jie skaito.
4. Deimantai, reti ir vertingi, kurie gauna naudos iš
to, ką skaito, ir leidžia kitiems tuo pasinaudoti.
~ Samuel Taylor Coleridge
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
143
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
144
Literatūra
1. Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA 2012 ataskaita, 2013 –
http://nec.lt/149/
2. PISA 2012 atvirų užduočių pristatymas (pdf)
3. OECD PISA 2009 skaitymo gebėjimų užduočių pavyzdžiai, 2011 –
http://www.nec.lt/126/
4. OECD PISA 2006 gamtamokslinio raštingumo užduočių pavyzdžiai, 2008 (pdf)
5. Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004.
6. Mokymas skaityti Europoje: kontekstas, politika ir praktika, 2011. Interneto
prieiga
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130lt.
pdf
7. Petty G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba, 2006.
8. Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA 2006, 2009, 2012 tyrimų
ataskaitos. Vilnius, 2007, 2010, 2013.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
145
9. Billmeyer, Rachel and Mary Lee Barton. Teaching Reading in the Content Areas: If Not Me,
Than Who? Aurora: McREL (Mid-continent Regional Education Laboratory),1998.
10. Irvin, Judith J. ir kt.Strategies to Enhance Literacy and Learning in Middle School Content Area
Classrooms. Florida State University, 2006.
11. Reading and Writing in the Mathematics Classroom.
math.coe.uga.edu/TME/issues/v08n1/3freitag.pdf
12. TIMOTHY SHANAHAN and CYNTHIA SHANAHAN. Teaching Disciplinary Literacy to
Adolescents: Rethinking Content- Area Literacy // Harvard Educational Review, 2008, Vol. 78,
1. P. 40–59. http://hepg.metapress.com/content/V62444321P602101
13. Timothy Shanahan, Douglas Fisher and Nancy Frey. The Challenge of Challenging Text //
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar12/vol69/num06/The-Challenge-ofChallenging-Text.aspx
14. The Death of Content Area Reading: Disciplinary Literacy. www.shanahanonliteracy.com
15. Shanahan, Shanahan, & Misichia (2011). Analysis of expert readers in three disciplines: History,
mathematics, and chemistry. Journal of Literacy Research, 43, 393-429.
16. Shanahan, T., & Shanahan, C. (2012). What is disciplinary literacy and why does it matter?
Topics in Language Disorders, 32, 1–12.
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
146
17. Altieri, Jennifer (2011). Content Counts! Developing Disciplinary Literacy Skills, K–6.
International Reading Association.
18. Buehl, Doug. (2011). Developing Readers in the Academic Disciplines. International
Reading Association.
19. Carnevale, A. (2010) Center on Education and the Workforce Forecasts of Education
Demand to 2018
20. College and Career Readiness Standards;
http://www.nc4ea.org/files/appropriate_college-readiness_standards_for_all_students05-03-06.pdf
21. Common Core Standards for English Language Arts; www.corestandards.org
22. Washington, DC: Georgetown Center on Education and the Workforce, 2010.
http://www9.georgetown.edu/grad/gppi/hpi/cew/pdfs/CEW_press_conference_ppt.pdf
23. Engineering Solutions to the National Crisis in Literacy: How to Make Good on the
Promise of the Common Core State Standards. Alliance for Excellent Education.
Washington D.C. 2011
Zita Nauckūnaitė
Vilnius, 2014.05.06-07
147