PowerPoint-presentasjon

download report

Transcript PowerPoint-presentasjon

Førstelektor Ingun Sletnes
Offentlige anskaffelser 2 2014
Virkeområdet for de ulike delene av regelverket
Likheter og ulikheter mellom delene
Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning
Hvilke oppdragsgivere omfattes?
LOA § 2 og FOA § 1-2
•Stat
•Fylkeskommune
•Kommune
•Offentligrettslige organer
Hva er et offentligrettslig organ?
• ethvert organ organisert som eget rettssubjekt
og
• som tjener allmennhetens behov og ikke er av
industriell eller forretningsmessig karakter og
• som er kontrollert av offentlige organer
enten i form av finansiering, forvaltning
eller kontroll over de organer som styrer/leder
rettssubjektet
Hvilke anskaffelser omfattes av loven?
LOA § 3
• Anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og
anleggsarbeid
• FOA bruker begrepet tildeling av offentlige
kontrakter og ikke anskaffelser
• FOA § 4-1 a-e gir definisjoner av ulike typer
kontrakter
Hvilke anskaffelser (kontrakter) omfattes
av forskriften?
• Hovedregel alle anskaffelser omfattes
• Unntak for en del kontrakter innenfor forsyningssektoren
og forsvaret - slike er regulert i egne forskrifter
• Se ellers FOA § 1-3 (2) med hensyn til unntak fra hele
forskriften. Merk spesielt
- kontrakter om erverv eller leie av jord, eksisterende
bygninger … i b
- finansielle tjenester i e
- unntaket i h om tjenestekjøp som tildeles et offentlig
organ med hjemmel i en enerett, behandles spesielt
- unntaket for tjenestekonsesjoner i j. behandles spesielt
- unntaket for myndighetsutøvelse i k.
• I nytt anskaffelsesdirektiv fra EU som ikke er innført i
norsk regelverk enda videreføres grovt sett de samme
unntakene
Hvem er rettighetshavere?
LOA § 4
• alle virksomheter som har relevante rettigheter
ifølge internasjonale avtaler Norge har på området,
• Omfatter rettighetshavere etter EØS-avtalen, WTOavtalen og EFTAs tredjelandsavtaler
EØS-terskelverdier - FOA § 2- 2
• Sentrale verdigrenser 2014-2015;
- 1,55 mill. eks. moms for varer og tjenester
(blant annet kommunale oppdragsgivere)
- 1 mill. eks moms for varer og tjenester
anskaffet av sentrale statlige oppdragsgivere
(pga. WTO-avtalen)
- 39 mill. kr. eks. moms for bygge- og
anleggsarbeid
• Overstiger kontraktens verdi disse grensene
reguleres anskaffelsen av FOA del I og del III, jf.
FOA § 2-1(4)
Nasjonal verdigrense
• Kr 500 000 og opp til EØS-grensen (som avhenger
av om det er en vare eller tjeneste eller et byggeog anleggsarbeid, jf. foran)
• Ligger kontraktens verdi innenfor disse grensene
eks. moms reguleres anskaffelsen av FOA del I og
del II, jf. FOA § 2-1(2)
• Det har opp gjennom årene vært mye uenighet om
hvor minstenivået for slike verdigrenser skal ligge
• Målt i antall konkurranser utgjør anskaffelser under
EU/EØS-terskelverdiene ca. 72 % av det samlede
antall konkurranser i 2009-2012 iflg. en rapport fra
PWC. I verdi ca. 23 % iflg. samme rapport
Anskaffelser mellom kr. 100 000 og 500 000
• LOA og FOA del 1 gjelder, jf. FOA § 2-1 (1)
sammenholdt med (2)
• protokollplikt jf. FOA § 3-2
• Krav til innlevering av skatteattest fra norske
leverandører jf. FOA §§ 3-3
• Krav til HMS-erklæring for arbeid som skal
utføres i Norge jf. FOA § 3-4
Prioriterte og uprioriterte tjenester
• Skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester, se vedlegg
5 og 6 til FOA
• For kontrakter om uprioriterte tjenester gjelder FOA del I og
II uavhengig av kontraktens verdi, jf. FOA § 2-2 (5). (EUs
anskaffelsesdirektiv gjelder ikke)
• For kontrakter om prioriterte tjenester gjelder FOA del I og
III ved kontrakter over EØS-terskelverdiene og FOA del I og
del II for kontrakter mellom 500000 og 1,6 mill. eks moms.
(EUs anskaffelsesdirektiv gjelder)
• Skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester blir
opphevet når nye EU-direktiver inkorporeres i norsk
regelverk (departementet har som mål fra 1. januar 2016).
• I stedet vil de fleste av de uprioriterte tjenestene bli
underlagt egne og mer fleksible regler i Eus direktiv
Særlige regler om noen uprioriterte tjenester
• For kontrakter med en ideell organisasjon om
utførelse av helse- og sosialtjenester må FOA del I
følges
• oppdragsgiver kan la regelverket i del II eller III
(EØS) komme til anvendelse, se FOA § 2-1 (3).
• Det samme gjelder for visse opptrenings- og
rehabiliteringskontrakter (også når tjenesten ikke
leveres av ideell organisasjon)
• Hvorvidt disse reglene vil bli videreført når EUs nye
direktiver blir innført i norsk rett er usikkert,
professor Fredrik Sejersted ved Universitet i Oslo
har nylig konkludert med at unntaket for ideelle
organisasjoner ikke kan videreføres
Beregning av en kontrakts verdi FOA § 2-3
•
Hvordan?
- anslag, se (1)
- forsvarlig vurdering
- tidspunkt, se (2)
• Omgåelsesproblematikk
- forbudt å dele opp anskaffelser for å
unngå anvendelsen av regelverket, se (3)
og (4) jf. LOA § 5
• Kan dele opp der det er saklig motivert momentliste
• Nytt anskaffelsesdirektiv fra EU innfører en
ny bestemmelse om oppdeling av
kontrakter for å lette små og mellomstore
bedrifters muligheter til å delta i
konkurranse
Beregning av kontraktsverdi fortsatt
•
Hva er en anskaffelse?
- forprosjekt og hovedprosjekt
- når flere enheter kjøper inn?
- delarbeid, se (7)
- deltilbud
• Tidsbegrensede og tidsubegrensede tjenestekontrakter mv.
(9)-(11)
• Hva skal tas med i beregningen?
Sammensatte (blandede kontrakter)
forskriften § 2-4
• Blanding av prioriterte og uprioriterte
tjenester
• Blanding av tjenester og bygge- og
anleggsarbeid
• Blanding av vare- og tjenestekontrakt
• Bygge- og anleggskontrakt eller
leiekontrakt?
Hovedforskjeller mellom FOA del II og del
III (EØS)
• større frihet med hensyn til valg av anskaffelsesprosedyre
i del II
• mer fleksible regler for gjennomføringen av
anskaffelsesprosedyren i del II, slik som
- færre formelle krav til konkurransegrunnlaget,
- færre regler om krav til dokumentasjon av
leverandørenes kvalifikasjoner,
- enklere kunngjøringsregler,
- mye enklere regler for frister og kortere frister
Likheter mellom FOA del II og del III
(EØS)
• i hovedsak like regler om krav til leverandørene,
men obs. ikke mht. dokumentasjon
• samme plikt til å kreve skatteattest/HMS –
erklæring
• i hovedsak samme krav til protokollføring
• samme formelle krav til tilbudet
• samme avvisningsregler
Likheter mellom FOA del II og del III
(EØS) i forskriften fortsatt
• samme forhandlingsforbud ved
anbudskonkurranser
• samme tildelingsregler
• samme regler om avlysning av konkurranser
• samme informasjons- og begrunnelsesplikt
• Følges forslagene i NOU 2014:4 opp vil det bli
større forskjell på anskaffelser som skjer etter Eus
regelverk og anskaffelser som skjer etter et
nasjonalt regelverk