kelebihan ergonomik

Download Report

Transcript kelebihan ergonomik

TOPIK 1
ERGONOMIK
Pensyarah :
Ir. Dr. Ahmad Rasdan Ismail
(013-3942463)
ERGONOMIK
AHMAD RASDAN ISMAIL
PENGENALAN
• DEFINISI
– Perkataan Greek
 Ergos: kerja
 Nomos: peraturan atau kajian mengenai sesuatu
– Ergonomik menghilangkan halangan ke atas kualiti,
produktiviti dan keselamatan dan kesihatan pekerja
dengan cara menyesuaikan peralatan, ruang kerja,
tugas, cara kerja dan persekitaran kerja kepada
manusia selaku pengguna/pekerja.
ERGONOMIK
AHMAD RASDAN ISMAIL
PENGENALAN
– Board of Certification for Ergonomics Professionals
(BCPE)
• “Ergonomik adalah satu bidang pengetahuan mengenai
kebolehan, had dan ciri-ciri manusia yang berkaitan dengan
reka bentuk. Reka Bentuk Ergonomik adalah aplikasi bidang
pengetahuan dalam reka bentuk peralatan, mesin, sistem,
tugas, kerja dan persekitaran untuk penggunaan manusia
yang selamat, selesa dan berkesan".
ERGONOMIK
AHMAD RASDAN ISMAIL
KATEGORI ERGONOMIK
Ergonomik Fizikal
–
–
–
menumpukan kepada aspek fizikal keupayaan manusia
seperti tenaga, postur tubuh dan pergerakan berulang.
tindak balas manusia terhadap tekanan fizikal dan mental.
juga dikenali dengan nama Ergonomik Industri.
Ergonomik Kognitif
–
–
–
ERGONOMIK
menumpukan kepada aspek proses mental seperti
persepsi/tanggapan, perhatian, kognisi, kawalan sistem motor,
dan ingatan bila masa berlaku interaksi antara manusia dan
lain-lain elemen di dalam sesebuah sistem.
bebanan mentell, kewaspadaan, kesilapan manusia, interaksi
manusia-mesin dan latihan.
juga dikenali dengan nama Psikologi Industri.
AHMAD RASDAN ISMAIL
KATEGORI ERGONOMIK
Makro Ergonomik
–
–
–
ERGONOMIK
menumpukan kepada pengoptimuman sistem sosioteknikal
termasuk struktur organisasi, polisi dan proses.
kerja syif, penjadualan kerja, kepuasan kerja, teori motivasi,
penyeliaan, budaya kerja, pasukan kerja dan etika kerja.
juga dikenali dengan nama Ergonomik Organisasi.
AHMAD RASDAN ISMAIL
BIDANG-BIDANG ERGONOMIK
KEJURUTERAAN
FIZIK
KIMIA
ERGONOMIK
EPIDEMIOLOGI
MATEMATIK
FISIOLOGI
ERGONOMIK
PSIKOLOGI
AHMAD RASDAN ISMAIL
BIDANG-BIDANG ERGONOMIK
• KEJURUTERAAN
– Pengetahuan dalam kejuruteraan amat penting dalam bidang
ergonomik terutama ketika meneliti proses kerja dan juga
sewaktu mencadangkan langkah-Iangkah kawalan kejuruteraan.
• FIZIK
– Konsep fizik dalam ergonomik diaplikasikan dalam bidang
biomekanik (aplikasi fizik dalam pergerakan tubuh badan
manusia).
• KIMIA
– Pengetahuan kimia dalam ergonomik boleh diaplikasikan dalam
bidang kualiti udara dalaman serta perubahan kimia dalam tubuh
akibat pendedahan kepada faktor risiko ergonomik.
ERGONOMIK
AHMAD RASDAN ISMAIL
BIDANG-BIDANG ERGONOMIK
•
MATEMATIK
–
•
Pengetahuan matematik dalam ergonomik banyak digunakan
semasa membuat model ergonomik dan juga dalam teknik
penaksiran risiko ergonomik.
EPIDEMIOLOGI
–
ERGONOMIK
Epidemiologi adalah kajian mengenai taburan penyaki/wabak.
Seorang ahli epidemiologi akan menghubungkaitkan sesuatu
masalah kesihatan dengan faktor-faktor risiko ergonomik yang
wujud di tempat kerja.
AHMAD RASDAN ISMAIL
BIDANG-BIDANG ERGONOMIK
• FISIOLOGI
– Fisiologi adalah satu cabang sains berkaitan fungsi sesuatu
organisma, contohnya berkaitan sistem tubuh badan manusia
dan reaksi manusia terhadap pendedahan kepada faktor risiko
ergonomik.
• PSIKOLOGI
– Psikologi pula merupakan satu bidang berkaitan proses mental
manusia dan biasanya berkaitan dengan bidang ergonomik
kognitif.
ERGONOMIK
AHMAD RASDAN ISMAIL
OBJEKTIF
Ergonomik mempunyai dua objektif utama;
1)
2)
ERGONOMIK
Untuk peningkatan tahap keberkesanan dan kecekapan kerja
ataupun apa-apa aktiviti yang dilaksanakan seperti
mengurangkan kesalahan, meningkatkan produktiviti dan
memudahkan kerja.
Untuk peningkatan nilai-nilai kemanusiaan yang positif seperti
meningkatkan keselamatan, mengurangkan kepenatan dan
tekanan, meningkatkan keselesaan kerja, kualiti kerja dan
kehidupan berkualiti.
AHMAD RASDAN ISMAIL
OBJEKTIF
• Antara langkah yang boleh diambil untuk mencapai
objektif ergonomik;
– Penaksiran dan pengawalan faktor risiko di tempat kerja.
– Mengenal pasti dan mengkuantifikasi keadaan risiko tempat
kerja sedia ada.
– Mencadangkan langkah kawalan kejuruteraan dan pentadbiran
untuk mengurangkan keadaan risiko yang telah dikenal pasti.
– Program pendidikan kepada pihak pengurusan dan pekerja
berkaitan risiko ergonomik.
ERGONOMIK
AHMAD RASDAN ISMAIL
KELEBIHAN ERGONOMIK
• Meningkatkan keberkesanan kerja;
– Mengurangkan koso.
– Mengurangkan masa untuk menyudahkan sesuatu tugas.
– Meningkatkan produktiviti.
• Meningkatkan kualiti;
– Meningkatkan kualiti kerja.
– Meningkatkan kualiti produk.
• Meningkatkan keselamatan di tempat kerja;
– Mengurangkan kelesuan mental dan fizikal pekerja.
– Mengurangkan kesilapan manusia.
– Mengurangkan kos pampasan pekerja.
ERGONOMIK
AHMAD RASDAN ISMAIL
KELEBIHAN ERGONOMIK
• Meningkatkan kesihatan di tempat kerja;
– Mengurangkan pendedahan kepada faktor risiko ergonomik.
– Mengurangkan kesakitan dan kecederaan.
– Mengurangkan kes ketidakhadiran.
• Meningkatkan keselesaan kerja.
ERGONOMIK
AHMAD RASDAN ISMAIL
FRASA-FRASA ERGONOMIK
•
Sesuaikan tugas kepada manusia (fit the task to the man)
bukannya "Sesuaikan manusia kepada tugas" (fit the
man to the task)
–
Prinsip utama ergonomik adalah untuk memastikan
kesesuaian kerja dan persekitaran kerja kepada pengguna,
bukan sebaliknya.
•
Mesra Pengguna (User friendliness)
–
ERGONOMIK
peralatan-peralatan yang mesra pengguna boleh dikatakan
sebagai peralatan yang ergonomik. Begitu juga sebaliknya
peralatan-peralatan yang tidak mesra pengguna boleh
dikatakan peralatan yang tidak ergonomik.
AHMAD RASDAN ISMAIL
FRASA-FRASA ERGONOMIK
• Interaksi Manusia-Mesin (Human Machine Interaction)
– Ergonomik juga adalah satu sains yang mengkaji bagaimana
manusia berinteraksi dengan mesin dan bagaimana mesin
berinteraksi dengan manusia. Ambil perhatian bahawa terma
mesin di sini boleh juga bermakna peralatan kerja, ruang kerja,
sistem kerja dan persekitaran kerja.
• Kerja dengan lebih bijak, tidak semestinya lebih berat
(work smarter, not harder)
– Ergonomik menyediakan langkah untuk melakukan pekerjaan
dengan lebih bijak.
ERGONOMIK
AHMAD RASDAN ISMAIL
AKTA ERGONOMIK
• Pelaksanaan Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (OSHA) 1994 adalah merupakan usaha
Kerajaan untuk meningkatkan aspek keselamatan dan
kesihatan pekerjaan para pekerja ke tahap yang lebih
memberangsangkan.
ERGONOMIK
AHMAD RASDAN ISMAIL