Objectius

download report

Transcript Objectius

BASES PSICOPEDAGÒGIQUES
DE L’ENSENYAMENT I
L’ENTRENAMENT
Objectius:
1.- Identificar i relacionar les etapes
evolutives.
2.- Aplicar identificar els principis de
l’aprenentatge .
3.- Determinar el paper dinamitzador que
ocupa el Tècnic Esportiu.
Objectius:
4. Identificar els components que intervenen
en una programació didàctica.
5. Aplicar diferents instruments d’avaluació.
6. Emprar la terminologia bàsica de la
didàctica.
Continguts:
Desenvolupament de la personalitat
Aprenentatge motor
Les motivacions
Orientacions didàctiques
Metodologia
La personalitat
• Condicionada per factors orgànics i factors
ambientals.
• Evoluciona en períodes molt canviants.
• Les crisis enllacen una etapa amb la
següent.
• Objectiu fonamental: desenvolupament de
la personalitat dels nens i adolescents.
Ámbits de la personalitat
• Físic i motor: creixement de l’organisme i
de les capacitats físiques.
• Cognitiu: evolució del pensament i la raó.
• Afectiu: canvis en els sentiments i els
interessos.
• Social: relació amb les persones que
l’envolten.
Les etapes evolutives
• Infància
a) Primera fase (0 - 3 anys)
b) Segona fase (3 - 6 anys)
c) Tercera fase (6 – 12 anys)
• Adolescència (12 – 16/17 anys)
• Maduresa / Adult (18 – 65 anys)
• Vellesa (més de 65 anys)
Etapes
EDATS
(aprox.)
0 – 3 anys
DESENVOLUPAMENT
FÍSIC



Infantesa
3 – 6 anys


El nen no creix de manera
uniforme, el cap creix abans que
la resta del cos
Predominen les necessitats
fisiològiques
Té una motricitat difusa
(moviments torpes)
Incrementa les destreses, cosa
que li comporta “dominar” les
Habilitats Motrius Bàsiques
(HMB ): saltar, córrer, trepar, ...
El nen domina el seu Esquema
Corporal ( sap on estan les parts del
seu cos i diferència entre dreta i
esquerra )
6 – 12
anys


Vellesa
Maduresa
Adolescència

12 – 16/17
anys



17 – 65
anys

+ de 65
anys

-
DESENVOLUPAMENT
COGNITIU









Comença a dominar les Habilitats
Motrius Específiques ( HME ): el
seu cos amb elements
És un període propici per
començar la Iniciació Esportiva
Es produeix un primer gran
desequilibri físic ( 1er estirón )
Es produeixen canvis físics
visibles provocats per l’activitat
hormonal ( barba, acne , ...)
Es produeix un creixement general
de tot el cos i pareixen situacions
de descoordinació
Inici de la funció sexual

S’aconsegueixen els màxim
rendiments a nivell físic -esportiu

Apareixen disfuncions físiques
Desgast d’ossos i articulacions
Els músculs s’atrofien i els
greixos s’acumulen






DESENVOLUPAMENT
AFECTIU
DESENVOLUPAMENT
SOCIAL
El nen sap com cridar l’atenció
És un període de descoberta
important i tot ho ha de
manipular ( estudiar )
Sap que els objectes estan encara
que desapareguin del seu camp
visual
El nen té un vocabulari simple
Comença a recordar i memoritzar
El seu llenguatge és cada cop més
ric
El nen té un pensament
unidireccional (pensament únic)
Els jocs i la imitació tenen molta
importància
El nen encara no entén les regles

El vocabulari continua
evolucionant
El pensament es fa reversible
(bidireccional ) i menys egocèntric
Accepta el valor social de les
regles (inici del joc reglat)

El nen/adolescent té capacitat de
raonament abstracte
Els coneixements assolits en
aquesta etapa condicionaran
(seran la base) els con eixements
de l’adult en el futur
Pot donar diverses solucions a un
mateix problema
Etapa on s’aconsegueixen els
màxims desenvolupaments a
nivell intel·lectual



Període d’estabilitat
Trobar parella adequada

Disminueix la capacitat de
raonament lògic (les funcions que
no s’utilitzen s’atrofien)

Necessitarà de comprensió i
afecte






El nen necessita d’un clima
afectiu i positiu
Molta importància de la mare
El nen tindrà molta necessitat de
contacte físic


El nen crida l’atenció dels pares
Necessita contacte -afecte familiar
Tot existeix a partir d’ell (és el
centre de tot)




Apareix el concepte autoestima
degut a:
acceptació adults
situacions respectuoses
envers la seva persona

Es tracta d’una etapa de crisi en
tots els àmbits
L’adolescent és molt
influenciable en aquesta etapa
(per factors externs i interns)
Els tècnics tenen molta
importància (i influència)




El nen rep la influència directa
dels adults i els adults també es
veuen influenciats, inclòs en les
seves relacions socials (pel nen)
El nen està molt influenciat per la
família (en primer lloc), per
l’escola (1ª etapa
d’escolarització) i pels amics
Els jocs són una part important
per la socialització del nen/a
Aquests jocs e volucionaran de
més individuals a més
cooperatius
Etapa d’expansió social del nen,
gràcies al llenguatge (domini)
Els amics jugaran un paper
important per socialitzar -se
L’adolescent té la necessitat de
compartir idees i pensaments amb
els seus semblants
L’evolució d’aquest àmbit
passarà per diverses fases: grups,
amics, parella
Bàsicament serà a la feina i les
amistats fetes en etapes anterior
Veïns
Necessari de recolzament i
comprensió familiar i dels amic s
per no haver de passar -ho 9
malament
Conceptes bàsics
• Maduració: evolució biològica i
psicològica.
• Aprenentatge: canvis permanents de la
conducta, després d’un període
d’experiències.
Formes d’aprenentatge
•
•
•
•
•
Imitació
Condicionament (o reflexos)
Assaig i error
Intuïció
Comprensió
Aprenentatge motor
Oxendine (1968)
• “L’aprenentatge motor es refereix a l’adquisició
de les habilitats que requereixen els moviments
del cos”
Sage (1977)
• “L’aprenentatge motor és l’adquisició d’una
habilitat motora en un procés en què l’aprenent
desenvolupa un conjunt de respostes motores,
en pautes de moviment”.
Anàlisi de les tasques motores
Coneixement del resultat
Informació
que prové
de l’entorn
Mecanisme
perceptiu
Mecanisme
de decisió
Coneix.
de l’execució
Mecanisme
d’execució
Moviment
Resultat del
moviment
Canvis que es produeixen
•
•
•
•
Neurals (de tipus nerviós)
Perceptius i motors
Personals
De relació amb l’entorn
Requisits prèvis
• Idoneïtat de l’alumne a un cert
aprenentatge motor.
• Disponibilitat de l’alumne a aprendre i a fer
l’experiència motora.
• Oportunitats de l’alumne per aprendre.
Definició de motivació
“Element que ens impulsa a realitzar
qualsevol tipus d’activitat.”
• Fisiològiques
• Afectives
• Socials
Motivacions envers l’activitat
física (1)
Primàries: Comuns a tots els espotistes
• El joc
Expressió lúdica amb finalitat social.
• L’agonisme
Manifestació controlada de l’agressivitat.
Motivacions envers l’activitat
física (2)
Secundàries: Condicionades per factors de
personalitat
• L’èxit
• L’afiliació
• Estètica
• Compensatòria
Factors que inhibeixen la
pràctica esportiva
• El sentiment d’inferioritat.
• L’ànsia de rendiment.
• La sobrecàrrega de frustracions.
El Tècnic com agent motivador
•
•
•
•
Estimular la curiositat i l’exploració.
Escollir activitats adequades.
Donar importància a les petites millores.
En nens les motivacions són a curt
termini.
• L’atenció selectiva.
• Proposar aprenentatges que tinguin sentit
per l’alumne.
Com ensenyem les habilitats
motrius?
•
•
•
•
•
Saber a qui s’ensenya.
Necessitat d’informar correctament.
Alerta amb les demostracions.
Potenciar la pràctica dels alumnes.
Coneixement del què s’ha fet i com s’ha
fet.
• Repetir, automatitzar i variar.
Procés d’ensenyamentaprenentatge
1.- Planificar i programar totes les nostres
intencions educatives.
2.- Realitzar l’activitat a través de les
sessions.
3.- Comprovar si els objectius previstos
s’han assolit.
Caràcterístiques d’una
programació
• Ha de ser unitari.
• Ha de tenir continuïtat.
• Cal que sigui flexible. S’han de poder
introduir canvis.
• Ha de ser precís.
• Cal que sigui real. S’ha de poder portar a
la pràctica.
• Ha de ser clar. Fàcil d’entrendre.
Avantatges de tenir una
programació
•
•
•
•
•
Evita de caure en la rutina.
Evita la improvisació.
Estalvia temps i esforç.
Afavoreix el relleu.
Afavoreix l’avaluació.
Estructura de la unitat didàctica
(UD)
1.- Títol:
2.- Introducció
3.- Objectius
4.- Continguts
5.- Activitats d’ensenyament
6.- Activitats d’avaluació
7.- Temporització
8.- Orientacions didàctiques
9.- Material
LA UNITAT DIDÀCTICA
•
•
•
•
•
Facilita l’assoliment dels objectius generals
Coherència interna
Temps determinat
Àmbit, entorn i material
Relacionada amb les unitats anteriors i amb la
planificació
• Dirigida a una alumnes en concret
• Tindrà un eix vertebrador
Definició d’objectiu
“Conducta final que esperem de l’alumne”.
“L’enunciat que descriu un resultat de
l’ensenyament més que un procés o
procediment del mateix”.
“El que sabrà, serà o farà un alumne al final
d’un procés d’aprenentatge”.
Tipus d’objectius
• Les fites
• Objectius generals
• Objectius específics
• Objectius operatius
Definició de contingut
“Són els sabers culturals (Coneixements,
habilitats, valors, creences, sentiments, actituds,
etc.)”.
Classificació
• Conceptes: sabers teòrics.
• Procediments: habilitats pràctiques.
• Valors: comportaments ètics i socials.
Criteris per escollir els
continguts
• Coherència amb els objectius.
• Coherència amb el context
socioeconòmic.
• Vinculats al context geogràfic.
• Elecció equilibrada.
La sessió
“Unitat bàsica de programació”
1. Lligada a la unitat didàctica.
2. Plantejar-se dos o tres objectius.
3. Tipus (Teòrica o pràctica).
Parts de la sessió
1. Inicial
- Informativa
- Escalfament
2. Principal.
Assoliment d’objectius
3. Tornada a la calma
- Estiraments
- Valoració
Recursos metodològics
•
•
•
•
•
•
•
Critèris per seleccionar les activitats.
Organització dels esportistes.
Tractament de la informació.
Organització del material.
Gestió del temps.
Tractament del errors.
Estils d’ensenyament.
Estils d’ensenyament
• Comandament directe.
• Assignació de tasques.
• Ensenyament recíproc.
• Programa individualitzat.
• Resolució de problemes.
• Descoberta guiada.
• Lliure exploració.
DEFINICIÓ D’AVALUACIÓ
“És un procés que ens permet comprovar el grau
d’assoliment dels objectius programats.”
MÈTODES D’AVALUACIÓ
1.- Objectius
2.- Subjectius o d’observació
3.- Mixtos
APRENENTATGE
MOTOR
MOTIVACIÓ
PROGRAMACIÓ
UNITATS DIDÀCTIQUES
OBJECTIUS
AVALUACIÓ