acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü

download report

Transcript acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanlığı
ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ
Nisan, 2014
İstanbul
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI
İl Sağlık Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
• 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık
Müdürlükleri Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir.
•
Bakanlığın ildeki temsilcisi validir.
• Vali adına hizmetler "İl Sağlık Müdürü" tarafından yürütülür.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA
SAĞLIK
MÜDÜRÜ
SAĞLIK
MÜDÜR
YARDIMCISI
SAĞLIK
MÜDÜR
YARDIMCISI
SAĞLIK
MÜDÜR
YARDIMCISI
SAĞLIK
MÜDÜR
YARDIMCISI
ŞUBE
MÜDÜRÜ
BİRİM
SORUMLULARI
ŞUBE
ÇALIŞANLARI
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBELERİ
•
İdari İşler Şube Müdürlüğü
•
Yatırımlar Şube Müdürlüğü
•
Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
•
Eczacılık Şube Müdürlüğü
•
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
•
Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube
•
Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
•
Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
•
Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü
•
Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
•
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
•
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
•
Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
Müdürlüğü
•
Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
•
Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube
Müdürlüğü
•
Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
•
Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü
•
Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü
•
Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ
• Strateji Geliştirme Birimi
• Sivil Savunma Uzmanlığı
• Kriz Merkezi Birimi
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Birimleri;
•
Personel Eğitim Birimi
•
Bakanlık Kadro Kıdem Birimi
•
Personel Kalem Birimi
•
Doktor Atama ve İdari Personel
Görevlendirme Birimi
•
Yardımcı Sağlık Personeli Atama Birimi
•
İhtisas Birimi
•
Personel İstatistik Yeşil Pasaport Ve
Çkys Birimi
•
Vilayet Kadro Terfi Ve Ödüllendirme
Birimi
•
Yüksek Öğrenimli Personel Atama
Birimi
•
Personel İzin Birimi
•
Sicil Ve Mal Beyannamesi Birimi
•
Vilayet Personeli Atama Birimi
•
Personel İşçi Birimi
•
Personel Dosya Odası
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün Görevleri;
•İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarındaki görevli tüm
personelin; Atama, Yer değiştirme,Terfi, İzin, rapor, Emeklilik ve
diğer özlük hakları ile ilgili hizmetleri yürütmek,
•Sicil kayıtlarını tutmak,
•Personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını izlemek.
•Personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini
hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans,
araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
•Personele ait her türlü evrak, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Birimleri;
•
Müdürlük Gelen Giden Evrak Birimi
•
Evrak Kayıt Birimi
•
Ulaştırma ve Garaj Amirliği Birimi
•
Sosyal Tesisler Birimi
•
Lojistik Destek Birimi
•
Genel Maaş Mutemetliği Birimi
•
İdare Amirliği Birimi
•
İdari İşler Birimi
•
Arşiv Birimi
İdari İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri;
• Müdürlük gelen giden evrağın kayıt ve takibi
• Ulaştırma işlemlerinin yürütülmesi
• Araç bakım, onarım işlemlerinin yürütülmesi ve ilgili raporlarının
düzenlenmesi
• Kurumlar arası malzeme sevkinin sağlanması
• Lojman işlemlerinin yürütülmesi
• Arşiv işlemlerinin yürütülmesi
• Sosyal tesis işlemlerinin yürütülmesi
• Personelin aile yardımı vb. alacaklarının ve sendika üyelik ücreti vb.
kesintilerinin maaşa yansıtılması
• Müdürlük binalarının bakım, onarımı
• Temizlik hizmetlerinin kontrolü
TAHAKUK VE MALİ İŞLER
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Birimleri;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yazışma Takip Birimi
Fatura Tahakkuk Birimi
Yeşilkart Kontrol Birimi
Avans ve Krediler Birimi
Tedavi ve İlaç Tahakkuk Birimi
Taşınır Konsolide
Satın Alma Tahakkuk
Alacak Takip Birimi
Bütçe Takip Birimi
Yeşilkart Tıbbi Cihaz Birimi
Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri;
•
•
•
•
•
•
•
Telefon, su, doğalgaz, elektrik fatura işlemleri
Avans ve kredi işlemleri
Yeşilkart işlemleri
Yolluk ve harcırah işlemleri
Satın alma işlemleri
Alacakların takibi
Bütçe işlemleri
KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Birimleri;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hasta İşlemleri Birimi
Hastane İşlemleri Birimi
Kan Hizmetleri Birimi
Organ Nakli Birimi
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Birimi
İl Performans Kalite Koordinatörlüğü
Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezi
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
SABİM-BİMER/Bilgi Edinme
Hasta Hakları Koordinatörlüğü
Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün
Görevleri;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamu ve üniversite hastaneleri klinik açma, ünite kurma, ek hizmet binası işlemleri
Tedavi talebi işlemleri
Kayıp şahıslarla ilgili işlemler
Şikayet işlemleri
Yabancı uyruklu hastaların tedavi talebi
Semt polikliniği işlemleri
Kit ve cihaz alımı işlemleri (Ünv)
Organ ve doku nakli ile ilgili işlemler
Kan merkezi, yanık merkezi işlemleri
Kalite ve akreditasyon işlemleri
Kamu ve üniversite hastanelerine ait yoğun bakım işlemleri
Evde sağlık hizmetleri iletişim ve koordinasyon merkezi işlemleri
Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik işlemler
Kamu yataklı sağlık hizmetlerinde görevli sağlık mensuplarının hizmet içi eğitimi ile ilgili işlemler (kan
bankacılığı sert.)
Sut ve But işlemleri
Rapor işlemleri
Hasta Hakları İle ilgili işlemler
ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Birimleri;
•
•
•
•
•
Özel Hastaneler Birimi
Şikayetler Birimi
ÜYTE Birimi
Diyaliz Birimi
Tıp Turizmi Birimi
Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün
Görevleri;
•
•
•
•
•
Özel teşhis, tedavi, rehabilite edici sağlık hizmetlerinin açılışı,
ruhsatlandırılması, takibi, denetimi, ruhsat iptali işleri
Özel organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye
yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellik arzeden
hizmetlerin il düzeyinde planlanması , koordinasyonu, denetimi,
Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp ve sağlık beyanı ile ilgili her türlü
uygulamaları denetlemek, düzenlemek ve izinlere aykırı faaliyet ve
tanıtımları tespit edip Bakanlığa bildirmek,
Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri
takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitimi
(diyaliz sert. prog.)
TIP MESLEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
•
•
•
•
•
•
•
•
Optik Müesseseleri
Ortez, Protez ve İşitme Merkezleri
Alternatif Tıp Uygulamaları
Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri
Evde Bakım Hizmeti Veren Merkezler
Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri
Sağlık Kabinleri
Sürücü Olur Rapor ve İtirazları
ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri;
• Özel Tıp Merkezi,
• Poliklinik,
• Laboratuar,
• Müessese ve Muayenehane
işlemlerini yürütmek
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
işlemlerini yürütmek, denetlemek
• Diş Protez Laboratuvarları işlemlerini yürütmek, denetlemek
• Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi işlemlerini yürütmek
• Şikayetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak
• Yetkisiz olarak dişhekimliği mesleğini icra eden ve işyeri açan
kişilerle mücadele etmek
• Ağız ve diş sağlığı ile ilgili koruyucu programlar hazırlamak ve
uygulanmasını sağlamak,
• İlgili kurumlar ve şubelerle işbirliği yaparak duyarlılığı arttırıcı
eğitimler verilmesini sağlamak
ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Eczaneler ve Ecza Depoları İşleri
• İlaç Üretim Yeri ve Tıbbi Ürün İşleri
• Kozmetik İşleri
ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Eczaneler ve ecza depolarının işlemleri
• Uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla
kullanımı işlemleri
• Farmasötik ve tıbbi madde ilaç ile kimyevi madde üretim yerleri ve
mümessil ecza depolarının işlemleri
• Kozmetik üretim yerleri ve kozmetiklerin piyasa kontrolüne ait
işlemleri gerçekleştirir.
ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• İlaç ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı,
ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması,
toplatılması, kullanımları ile ilgili denetimleri yapmak, gerektiğinde
yaptırım uygulamak,
• Sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde
durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya
yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam
ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya
arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının
uygulanmasını denetlemek.
• Görev alanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç
ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili
düzenlemeleri denetlemek,
ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
•
•
•
•
•
Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için
gerekli tedbirleri almak,
Görev alanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir
koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, ecza depoları ve
eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek,
Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve
ecza dolaplarının açılışları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerini izlemek,
denetlemek,
Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında
uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını
denetlemek.
TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
• Tıbbi cihaz ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması,
satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması,
toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartlar doğrultusunda
denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,
• İzinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları
denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve
işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları
yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve
aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen tıbbi cihaz ve ürünlerin
reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek,
• Tıbbi cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilgili
düzenlemeleri denetlemek,
TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
•
•
•
•
•
Hayati önemi haiz tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için
gerekli tedbirleri almak,
Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşların lisans, ruhsat ve izinlerinin
denetimini yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,
Tıbbi cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak,
işletmek veya işlettirmek,
Tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde
toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim
yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,
Tıbbi cihaz ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk
zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza
depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek,
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı
hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek,
• Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il
düzeyinde uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
• İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü
arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli
koordinasyonu sağlamak,
• Halk Sağlığı Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin takibini yapmak,
• Bakanlık aile hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin
belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık
hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
• Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve
işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili
birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk
koordinasyonunu sağlamak,
• Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis,
sevk ve idaresini sağlamak,
• İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık
hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde
sağlamak,
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın
talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım
faaliyetlerine katılmak,
• Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme,
ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım
ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
• Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli
eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için
eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
• Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve
uluslararası tatbikatlara katılmak,
• Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre
çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,
AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
• Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve
koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını
denetlemek,
• Meydana gelen afetlerde; tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili
tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
• Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri
ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak,
• Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak
haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama,
tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine
yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli
organizasyonu sağlamak,
• Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için
eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
• Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve
uluslararası tatbikatlara katılmak,
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
• Sağlık
istatistiklerinin
derlenmesi,
veri
kalitesinin
değerlendirilmesi,
yayımlanması
ile
ilgili
konularda
koordinasyonu sağlamak,
• Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim
teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek,
• Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık
hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi
sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
• Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya
ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini
yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak
Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
• Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık
düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik
ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
• Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi
için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer,
sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
• Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının
etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve
ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya
yaptırmak,
• Kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması
faaliyetlerini yürütmek,
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİ;
• Müdürlüğümüz araştırma ve geliştirme çalışmalarını ve buna yönelik
eğitim faaliyetlerini yürütmek, (AB Hibe Başvurularına Yönelik
Eğitimler)
• Bu kapsamda Bakanlığımızın ilgili birimleri ile Müdürlüğümüz
kurumları arasında etkili iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol
yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar
süreçlerine katılımlarını teşvik etmek,
• Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal
belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler
yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin
yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve
sürdürmek,
• Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar
yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları
aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya
yaptırmak,
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin
azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici
ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak,
• İl Müdürlüğünün basın ve halkla ilişkilerini ve bilgi edinme
hizmetlerini yürütmek,
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN BİRİMİ
•
İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün basınla ilişkilerini düzenlemek,
•
Müdürlük faaliyetlerinin yazılı ve görsel medyada olumlu bir şekilde
yansıtılmasını sağlamak,
•
Sağlık Bakanı ve Bakanlık yetkililerinin İstanbul ziyaretlerindeki programları
ile ilgili olarak, konaklama ve programlarını takip etmek,
•
Halkı sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla
yazılı ve görsel malzeme üreterek kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır.
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜZE BİRİMİ
•
•
•
•
•
•
İstanbul Sağlık Müzesi, Türkiye'nin ilk sağlık müzesi olarak 1918 yılında kuruldu.
Amacı, halkı salgın hastalıklara karşı bilinçlendirmekti.Topluma salgın hastalıklar
ve bunlardan korunma yollarını anlatmak için, yağlı boya tablolar, mulajlar, broşür
ve kitapçıklar, maketler hazırlanarak müzede sergilendi. Hatta bu materyaller
üretilip, ülkenin dört bir yanında başka sağlık müzelerinin kurulmasına öncülük etti.
Gezici sergiler düzenleyerek, toplumla diyaloğunu geliştirdi.
Müze, 1989 yılına kadar hizmet verdi.
Toplumda sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla, 2007 yılında yeniden aktif hale
getirilmesi kararı verildi.
Müze, 2011 yılında restorasyona girdi.
2013 yılında restorasyonunun tamamlanması ve müzenin açılması
planlanmaktadır.
DİSİPLİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında
yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
• Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması,
takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi
işlemlerini yürütmek,
• İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim
edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemlerini yapmak, diğer
teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
• 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurlar ve diğer kamu
görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
HUKUK İŞLERİ
• Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul
iş ve işlemleri yürütmek,
• Hukuki konularda görüş bildirmek,
• Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi
ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında
alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak,
• İlgili mevzuat uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak,
• Memurların yargılanması ile ilgili
mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini
yapmak,
YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIMLAR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIMLAR
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için
mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya
yaptırmak,
 Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini
yürütmek,
 İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön
veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik
hizmeti satın almak,
 İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
BİRİMLER
• Strateji Geliştirme Birimi
• Sivil Savunma Uzmanlığı
• Kriz Birimi
• Sağlık Personeli Meslek Eğitimi (Koşuyolu
Projesi)
• Simülasyon Merkezi (SİMMERK)
• İnceleme ve Soruşturmalar Birimi
SİMÜLASYON MERKEZİ (SİMMERK)
• SİMMERK’te; Pilotların eğitiminde zorunlu olarak kullanılan
simülatör cihazlarının kullanım mantığına benzer bir şekilde asistan
doktorların eğitim süresince temel bazı konuları hasta yerine
simülatör sisteminde öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
• Medikal simülasyon sistemleri sayesinde hastaya herhangi bir zarar
verme riski olmadan maket üzerinde, yeni teknikler öğrenilebilmekte
veya mevcut tecrübeler arttırabilmektedir.
• İlk olarak her eğitim hastanesinden bir veya iki uzmana simülatör
eğitmenliği kursu verilmektedir. Bu eğitmenler simülasyon
merkezimizde kendi hastanesindeki asistan hekimlerin eğitiminden
sorumlu olmaktadır.
SAĞLIK PERSONELİ MESLEK EĞİTİMİ
(KOŞUYOLU PROJESİ)
• Sağlık çalışanlarının gerçek hastalardan önce simülatörler üzerinde
deneyim kazanmalarını amaçlayan, sanal hastane projesi.
• Koşuyolu’nda oteli, idari binaları, eğitim binası ve deneysel hayvan
laboratuvarı içeren bir kampüs şeklinde yapılması planlanan
hastanede, tüm tıp branşlarını kapsayan teorik ve uygulamalı eğitim
modelleri kullanılarak, sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin
artırılması ile hizmet kalitesinin standardizasyonu ve dolayısıyla
hasta güvenliğinin arttırılması hedeflenmektedir.
SAĞLIK PERSONELİ MESLEK EĞİTİMİ
(KOŞUYOLU PROJESİ)
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ
• Müdürlük ve bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
• Tüm birimleri ilgilendiren yazışmaları takip etmek,
• Müdürlük makamınca bağlı birimler ya da diğer kurumlarla
yapılacak toplantıları organize etmek ve duyurularını yapmak,
• Çeşitli konularda yapılacak tez ve anket çalışmalarını
değerlendirerek ilgili kişi veya kurumlarla protokol yapmak.
KRİZ MERKEZİ
• İstanbul il sınırları içinde meydana gelen başta afet olmak üzere,
teknik ve idari problemlerin çözümünde görev alan
• Özellikle mesai saatleri dışındaki sürelerde ve mesai saatlerinde acil
çözüm gerektiren sağlık konularında idari makamlara bilgi vererek,
aldığı talimatları uygulayan birim
olarak 24 saat görev yapmaktadır.
(SARS, Kuş Gribi, Kene ısırmaları vb.)
SİVİL SAVUNMA BİRİMİ
• Seferberlik ve savaş hali direktiflerine uygun, planları yapmak.
• Düşman Taarruzlarında gizleme-karartma ve tahliye-seyrekleştirme
tedbirlerini yapmak ve uygulamak.
• Klasik, modern ve nükleer silahların tesirinden, biyolojik ve kimyasal
serpintinin etkisinden sığınak yardımı korunma projeleri geliştirmek.
• Yangından korunma tedbirlerinin
alınmasını sağlamak,
• Sivil Savunma eğitimi vermek.
SİVİL SAVUNMA BİRİMİ
• Arama Kurtarma
• İlkyardım
• Yangın
Konularında ekipler
oluşturulup, eğitim ve
tatbikatlar düzenleniyor.
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
•İl Sağlık Müdürlüklerinin İlçe yapılanmasıdır.
•İstanbul’da 39 ilçede İlçe Sağlık Müdürlüğü kurulmuştur.
TEŞEKKÜRLER