663 sayılı khk - Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü

download report

Transcript 663 sayılı khk - Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü

SAĞLIK BAKANLIĞININ
TEŞKİLAT YAPISI
VE
GÖREVLERİ
1
2 Kasım 2011 tarihli Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin amacı;
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat,
görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
2
SAĞLIK BAKANLIĞININ
GÖREVİ
Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan
tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini
sağlamaktır.
3
Yukarıdaki görevi yerine getirebilmek için
teşkilatlanan
Sağlık Bakanlığı:
1- Bakanlık Merkez
2- Taşra teşkilatı
3- Bağlı kuruluşlardan
Oluşmaktadır.
4
Bakan
Bakanlık teşkilatının en üst amiridir.
Bakanlık icraatından ve emri
altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden
Başbakana karşı sorumludur.
5
Müsteşar
Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu
görevlisi olup Bakanlık hizmetlerinin
yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun
emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat
hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile
stratejik planına uygun olarak düzenler ve
yürütür.
Bu amaçla, Bakanlık birimlerine gereken
emirleri verir,
6
Müsteşara yardımcı olmak üzere beş
Müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.
7
Sağlık Politikaları Kurulu
Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve
politika belirleme ile ilgili temel görevlerini
yerine getirmek üzere görevlendirilen
onbir üye ile Müsteşar ve müsteşar
yardımcılarından meydana gelir.
Kurul üyeleri Bakan tarafından
görevlendirilir.
Görev süresi iki yıldır
8
Hizmet Birimleri
Bakanlığın 12 hizmet birimi vardır.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü.
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü.
9
Hizmet Birimleri
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
10
Hizmet Birimleri
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü.
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
11
Hizmet Birimleri
Denetim Hizmetleri Başkanlığı.
Strateji Geliştirme Başkanlığı.
12
Hizmet Birimleri
Hukuk Müşavirliği.
Özel Kalem Müdürlüğü.
13
Yukarıda belirtilen 12 hizmet birimlerinin
görevleri şunlardır:
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Sağlık insan gücü planlaması yapmak,
 Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini
belirlemek,
 Sağlık meslek mensuplarının hizmet içi
eğitimlerini yapmak,
14
 Hasta hakları ile hasta ve çalışan
güvenliğine yönelik düzenleme yapmak.
 Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
 Sağlık meslek mensuplarının tescil
işlemlerini yapmak,
15
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
•Kişisel sağlık verileri ile ilgili bilgi sistemleri ve
projeleri yapmak,
•Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında
uluslararası gelişmeleri izlemek,
•Bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile
ilgili politika, strateji ve standartları belirlemek.
16
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
•Araştırma sonuçlarının yayınlanmasını
sağlamak.
•Sağlık istatistiklerinin derlenmesini sağlamak,
•Sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili yayınları
takip etmek.
17
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
•Sağlık yapılarının standartlarını
belirlemek,
• Taşınmazların kamulaştırma işlemlerini
yürütmek.
•İhtiyaç olan tesislerin yapımını
gerçekleştirmek.
18
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
•Afetlerde ve acil durumlarda sağlık
hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
•Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine
ait birimleri kurmak ve işletmek,
•Kara, hava ve deniz ambulanslarının
temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak.
19
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
•Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel
çalışmalar yapmak,
•Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerini yürütmek.
•Bakanlığın bilgi edinme hizmetlerini yürütmek.
20
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü
•İkili ve çok taraflı anlaşma ve
sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek.
•Bakanlığın yurtdışına yönelik iş ve
işlemlerini yürütmek.
•Avrupa Birliği ile ilişkileri yürütmek.
21
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
•Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi,
emeklilik işlemlerini yürütmek.
•Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini
düzenlemek ve yürütmek.
•Bakanlık sivil savunma ve seferberlik
hizmetlerini planlamak
22
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
•Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri
geliştirmek,
•Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı
kuruluşlarının performans denetimini
yapmak.
•Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların iş ve
işlemleri hakkında denetim, inceleme ve
soruşturma yapmak.
23
Strateji Geliştirme Başkanlığı
•Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesince elde
edilen gelirler ile Döner Sermaye Muhasebe Birimi
hesabına aktarılan tutarların tahsisini yapmak.
•Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî kaynaklarının
geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması
yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve
gerekli tedbirleri almak.
24
Özel Kalem Müdürlüğü
•Bakanın çalışma programını
düzenlemek.
•Bakanın resmî ve özel yazışmalarını
yürütmek.
•Bakanın protokol ve tören işlerini
düzenlemek ve yürütmek.
25
Bakanlık Müşavirleri
Bakanlıkta, özel önem ve öncelik
taşıyan konularda Bakana yardımcı
olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri
atanabilir.
26
Sağlık Şurası ve Kurullar
Yüksek Sağlık Şûrası,
Tıpta Uzmanlık Kurulu,
Sağlık Meslekleri Kurulu
27
Yüksek Sağlık Şûrası
Sağlık meslek mensuplarının mesleklerini icra
ederken ortaya çıkan adlî konularda
mahkemelere görüş verir.
İdarî soruşturmacılar ve uzlaşma komisyonları
için bilirkişi listesi belirler.
Onbeş üyeden oluşur.
Onüçü Bakan tarafından seçilir.
28
Yüksek Sağlık Şûrası
Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar
Yardımcısı ile I.Hukuk Müşaviri veya
görevlendireceği hukuk müşaviri, Şûranın doğal
üyesidir.
Şûra üyelerinin görev süresi iki yıldır.
Yılda en az dört kere toplanır.
29
Tıpta Uzmanlık Kurulu
•Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi
yapacak eğitim kurumlarına eğitim yetkisi
verilmesi ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına
ilişkin teklifleri karara bağlar.
•Uzmanlık dallarının rotasyonlarını belirler,
•Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların
bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri
ve eğitim hastanelerini belirler,
•Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile
ilgili görüşler verir.
30
Tıpta Uzmanlık Kurulu
Kurul, yılda en az iki kez toplanır.
31
Sağlık Meslekleri Kurulu
•Sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî
alan ve dal belirlemesi gibi meslekî
düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında
görüş bildirir,
•Meslekî yeterlilik değerlendirmesi yapar,
•Meslekî müeyyide uygular,
•Etik ilkeleri belirler ve uyumu denetler.
32
Kurulun görevleri
Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini
belirlemek.
Meslekten geçici veya sürekli men etmeye
karar vermek.
Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı
hakkında görüş bildirmek.
33
Taşra teşkilatı
Bakanlığın taşra teşkilâtı; illerde kurulan il sağlık
müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe
sağlık müdürlüklerinden oluşur.
Acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri
tarafından yürütülür.
İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık
grup başkanlıkları oluşturulabilir.
34
Bağlı kuruluşlar
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
35
Bağlı kuruluşlar
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Görevleri
•Halk sağlığını korumak ve geliştirmek,
•Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek,
•Halk sağlığını tehdit eden konularda tedbir
almak,
36
Bağlı kuruluşlar
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Görevleri
•Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya
seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık
tedbirlerini almak,
•Uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski olan
ülkelere giden insanlara seyahat sağlığı hizmeti
vermek.
•Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere
uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek.
•Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken
tüm sağlık hizmetleri yürütmek,
37
Bağlı kuruluşlar
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Görevleri
•Türk Farmakopesini hazırlamak.
•İlaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve
denetimini yapmak,
•ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı
sistemlerini kurmak
38
Bağlı kuruluşlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Görevleri
•Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı
merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak
ve işletmek,
•Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü
koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
•Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına,
hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik
iyileştirme çalışmaları yapmak.
39
Bağlı kuruluşlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu
Kurum tarafından,
Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık
kurumları,
il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak
işletilir.
40
Bağlı kuruluşlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu
•Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane
yöneticiliklerinden oluşur.
•Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme
organıdır.
•Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından
yönetilir.
41
TEŞEKKÜR EDERİM
Hayrettin DÜŞÜKTAŞ
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
42