Tư tưởng Hồ Chí Minh. Về chiến tranh

Download Report

Transcript Tư tưởng Hồ Chí Minh. Về chiến tranh

HỌC PHẦN I
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ
ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG
BÀI SỐ 01
MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC –
LÊ-NIN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ CHIẾN TRANH QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ
QUỐC
G V-VŨ HỮU KHOA
NỘI DUNG
I/- QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
CHIẾN TRANH VÀ QUÂN ĐỘI
II/- QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA
MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
TRỌNG TÂM: PHẦN II
KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHỦ YẾU
Quan điểm chủ nghĩa
Mác-Lê Nin.
Về chiến tranh
a/ Nguồn gốc:
b/ Bản chất
c/ Tính chất
Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Về chiến tranh
a/ Phân biệt rõ sự đối lập mục
đích chính trị của chiến tranh
xâm lược và chống XL
b/ Xác định tính chất XH của
chiến tranh và khẳng định
dùng bạo lực CM...
c/ Tiến hành chiến tranh nhân
dân dưới sự lãnh đạo của ĐCS
Việt Nam
d/ Kháng chiến lâu dài dựa vào
sức mình là chính
KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHỦ YẾU
QĐ CN Mác-Lê Nin.
Về Quân đội
a/ Nguồn gốc ra đời của quân
đội
b/ Bản chất của quân đội
c/ Sức mạnh chiến đấu của
quân đội
d/ Nguyên tắc xây dựng quân đội
của giai cấp vô sản
TT HCM Về Quân đội
a/ Khẳng định về Bản chất của
QĐNDVN nang bản chất …
b/ Sức
mạnh chiến đấu của QĐ
là sức mạnh tổng hợp
c/ Tổ
chức LLVT ND VN & NT
xây dựng LLVT
d/ Xác định rõ chức năng của
quân đội
KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHỦ YẾU
QĐCN Mác-Lê Nin.
Về BVTQ XHCN
a/ Bảo vệ Tổ quốc XHCN là
tất yếu khách quan
b/ Bảo vệ Tổ quốc XHCN là
nghĩa vụ, trách nhiệm của
toàn DT, GC..
c/ BVTQ XHCN phải TX
tăng cường TLQP gắn với
PTKT-XH
d/ ĐCS Lđạo sự nghiệp
BVTQ XHCN
TT HCM về BVTQ XHCN
a/ BVTQ XHCN là tất yếu
khách quan, thể hiện ý chí
QT..
b/ Xác định rõ mục tiêu bảo
vệ Tổ quốc XHCN là bảo
vệ ĐLDT, là nghĩa vụ…
c/ Khẳng định về sức mạnh
BVTQ XHCN là sức
mạnh tổng hợp
d/ Khẳng định vai trò của
ĐCSVN trong lãnh đạo…
I.1 QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VỀ CHIẾN TRANH
Khẳng định:
1/ Khái niệm
- Chiến tranh không phải là tất yếu, là định
mệnh, là cái vốn có, càng không phải là bản
năng sinh vật của con người
- Chiến tranh xuất hiện có nguyên nhân,
điều kiện của nó
- Chiến tranh là công cụ của chính trị nhưng
không phải là chính trị chung chung phi giai
cấp.
Chiến tranh là hiện tượng chính trị –
XH mang tính lịch sử, nó không tồn tại vĩnh
viễn. Có thể loại bỏ chiến tranh ra khỏi đời
sống xã hội.
- Chiến tranh bắt nguồn từ sự xuất hiện
chế độ tư hữu, giai cấp và nhà nước.
-
2/ Nguồn gốc
Chiến tranh xuất hiện và tồn tại
- Thời chủ nghĩa đế quốc, chiến tranh bắt
nguồn từ chính bản chất của CNĐQ.
- Muốn loại bỏ chiến tranh ra khỏi đời
sống XH thì phải xoá bỏ tận gốc đã sinh
ra nó
( xoá bỏ chế độ tư hữu, giai cấp bóc lột )
Nguồn gốc
Chiếm hữu
tưĐỘ
nhân
CHẾ
TƯ về
HỮU
Tư liệu sản xuất
đối kháng
Giai cấp
Nhà nước
Chiến tranh
Nguồn gốc
CHẾ ĐỘ CÔNG HỮU
Không có
đối kháng
Giai cấp
Nhà nước
Không còn
Chiến tranh
3/ Bản chất
Môc ®Ých
chÝnh trÞ cña
mét giai cÊp,
nhµ níc
ChiÕn tranh lµ sù kÕ
tôc cña chÝnh trÞ b»ng
thñ ®o¹n b¹o lùc
Thñ ®o¹n
Ngo¹i giao
Kinh tÕ
ChÝnh trÞ
C¸c thñ ®o¹n
kh¸c
B¹o lùc
Chi phối, chỉ đạo
Chính trị
Chiến tranh
Là phương tiện của giai cấp, nhà nước nhằm đạt
mục đích chính trị. Không có chính trị siêu giai cấp.
Không có chiến tranh bảo vệ quyền lợi cho mọi giai
cấp.
I.2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH
Trên cơ sở chủ nghĩa mác –
Lê Nin, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ
mục đích chính trị của Chiến
tranh xâm lược > < chiến tranh
chống xâm lược.
1/ Phân biệt sự đối
lập về chính trị
- Chiến tranh do nhân dân ta tiến
hành là chính nghĩa
- Chiến tranh do thực dân Pháp
tiến hành là phi nghĩa
- Khẳng định phải dùng bạo lực cách
mạng để giành và giữ chính quyền.
2/ Xác định
tính chất XH
của chiến tranh
* Độc lập không thể từ cầu xin mà có
* Phải dùng bạo lực cách mạng để giành
và giữ chính quyền
- Bạo lực cách mạng là bạo lực của
quần chúng nhân dân, thể hiện ở hai
hình thức đấu tranh:
* Đấu tranh vũ trang bằng lực lượng vũ
trang với 3 thứ quân
* Đấu tranh chính trị bằng lực lượng và
bạo lực chính trị của quần chúng nhân
dân
3/ Tiến hành chiến
tranh nhân dân
dưới sự lãnh đạo
của đảng
Là nét nổi bật, đặc sắc trong tư tưởng HCM
- Khẳng định cách mạng là sự nghiệp của
quần chúng, coi nhân tố con người quyết
định tới thắng lợi của chiến tranh.
- Dựa vào sức mạnh của quần chúng, dựa vào
dân “ dân là gốc
- Kháng chiến của toàn dân cần phải động
viên sức mạnh toàn dân, vũ trang toàn dân.
- Lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt
- Kết hợp đấu tranh trên các mặt trận, lấy đấu tranh
quân sự là chủ yếu.
- Thực hiện tốt chính sách trong chiến tranh
- Phát triển NTQS Việt Nam
Khẳng định:
Chiến tranh là sự thử thách toàn diện
về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
- Nước ta là một nước nghèo, kinh tế kém
phát triển...
- Kẻ thù xâm lược lại mạnh về kinh tế, quân
sự
4/ Kháng chiến
lâu dài....
-
-
-
Kháng chiến trường kỳ
Lấy thời gian để chuyển hoá LL
Tạo lực lượng và thế trận, vừa kháng chiến
vừa kiến quốc.
Tranh thủ sự đoàn kết, giúp đỡ QT
Tạo sức mạnh tổng hợp của DT
Giành thắng lợi từng bước tiến tới thắng lợi
hoàn toàn
I.3 QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VỀ QUÂN ĐỘI
Quân đội là tập đoàn người vũ trang có tổ
chức do nhà nước xây dựng nên để dùng
vào chiến tranh.
1/ Khái niệm
và nguồn gốc
Quân đội bắt nguồn từ sự xuất hiện chế
độ tư hữu, giai cấp đối kháng, nhà nước và
chiến tranh.
+ Sự xuất hiện của quân đội gắn liền với
nguồn gốc kinh tế, sự ra đời của chế độ tư
hữu, giai cấp và chiến tranh.
- Quân đội không phải là một sản phẩm tất
yếu, tự nhiên, thuần tuý, không phải là lực
lượng chỉ bảo đảm hoạt động bình thường của
XH.
1/ Khái niệm
và nguồn gốc
- Quân đội là công cụ nhà nước, bảo vệ nhà
nước.
- Chừng nào còn chế độ tư hữu, còn chế độ áp
bức bóc lột. Quân đội vẫn còn tồn tại.
- Quân đội là hiện tượng XH mang tính lịch sử,
nó không tồn tại vĩnh viễn. Nó sẽ mất đi
cùng với sự tiêu vong của nhà nước và những
điều kiện sinh ra nó.
2/ Bản chất
Chiếm hữu
nhân
CHẾtưĐỘ
TƯvề
HỮU
Tư liệu sản xuất
đối kháng
Giai cấp
Nhà nước
Quân đội
Tổ chức, xây dựng
Nhà nước
Quân đội
Quân đội là công cụ chủ yếu của giai cấp, nhà nước
để tiến hành chiến tranh, thực hiện mục đích chính trị.
Không có chính trị siêu giai cấp. Không có quân đội
chung cho mọi giai cấp.
* Theo C.Mỏc và Ph. Ănghen sức mạnh chiến
đấu của QĐ phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
Con người, đ/kiện Kinh tế, chớnh trị, vũ
khớ…
Đặc biệt ụng chỳ trọng đến vai trũ của người chỉ
huy (Phải đào tạo)
3/ Sức mạnh
chiến đấu của
Quân đội
* Phỏt triển…V.I.Lờnin sức mạnh…Phụ thuộc:
vào nhiều yếu tố:
Quõn số, tổ chức, cơ cấu biờn chế, chớnh trị
tinh thần và kỷ luật, vũ khớ, trỡnh độ huấn
luyện, nghệ thuật quõn sự…Trong đú…
“Trong mọi cuộc CT rốt cuộc thắng lợi đều tựy
thuộc vào tinh thần của quần chỳng đang đổ
mỏu trờn chiến trường”
* Theo C.Mỏc và Ph. Ănghen sức mạnh chiến
đấu của QĐ phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
Con người, đ/kiện Kinh tế, chớnh trị, vũ
khớ…
Đặc biệt ụng chỳ trọng đến vai trũ của người chỉ
huy (Phải đào tạo)
3/ Sức mạnh
chiến đấu của
Quân đội
* Phỏt triển…V.I.Lờnin sức mạnh…Phụ thuộc:
vào nhiều yếu tố:
Quõn số, tổ chức, cơ cấu biờn chế, chớnh trị
tinh thần và kỷ luật, vũ khớ, trỡnh độ huấn
luyện, nghệ thuật quõn sự…Trong đú…
“Trong mọi cuộc CT rốt cuộc thắng lợi đều tựy
thuộc vào tinh thần của quần chỳng đang đổ
mỏu trờn chiến trường”
•
•
•
4/Nguyên tắc
XD Quân đội
•
•
•
•
Theo V.I.Lenin
Đảng Cộng sản lónh đạo Hồng
quõn tăng cường bản chất giai cấp
cụng nhõn
Trung thành với quốc tế vụ sản
Xõy dựng chớnh quy
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức
Phỏt triển hài hũa quõn binh
chủng
Sẵn sàng chiến đấu
Trong đú chỳ ý nguyờn tắc …
I.4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUÂN ĐỘI
- Là sự thống nhất biện chứng giữa bản
chất giai cấp công nhân và tính nhân dân
của quân đội ta.
* Quân đội trung với nước, hiếu với
dân, một lòng một dạ phục vụ, sẵn sàng
chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì độc lập
tự do…
1/ Quân đội ND Việt
Nam mang bản chất
giai cấp công nhân,
tính nhân dân, tính
dân tộc sâu sắc
Chính mối quan hệ máu thịt
giữa nhân dân và quân đội đã bảo
đảm cho Đối với Quân đội nhân
dân Việt Nam, bản chất giai cấp
công nhân, tính nhân dân, tính dân
tộc là một thể thống nhất không thể
tách rời.
2/ Tổ chức lực lượng
vũ trang nhân dân
lùc lîng
vò trang
nh©n d©n
Qu©n ®éi
nh©n d©n
viÖt nam
Gồm 3 thứ quân
Bé ®éi
chñ lùc
Bé ®éi
®Þa
ph¬ng
D©n
qu©n
tù vÖ
Bé ®éi
chñ lùc
Bé ®éi
®Þa
ph¬ng
Bé ®éi
Biªn
phßng
3/ Søc m¹nh chiÕn ®Êu
cña qu©n ®éi
Bao gồm nhiều yếu tố
Con ngêi
Vò khÝ
®êng lèi
chÝnh trÞ,
qu©n sù
NghÖ thuËt
qu©n sù
Kinh tÕ
Là quyết định
Con ngêi
Lµ quyÕt ®Þnh
Bao gåm nhiÒu nh©n tè
®êng lèi,
ChÝnh trÞ,
Kü,
Nh©n tè
NghÖ thuËt
Vò khÝ
tinh thÇn
chiÕn thuËt qu©n sù
kh¸c
4/ Nhiệm vụ và
chức nang
Quân đội ND Việt
Nam
* Nhiệm vụ: 2 nhiệm vụ
•
Xõy dựng quõn đội ngày càng
hựng mạnh và sẵn sàng chiến
đấu
• Thiết thực tham gia lao động
sản xuất gúp phần xõy dựng
CNXH
* Chức năng: 3 chức năng
•
•
•
Là đội quõn chiến đấu
Là đội quõn cụng tỏc
Là đội quõn sản xuất
II.1 QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN
- Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là
một tất yếu, khách quan.
- Bảo Vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải
thường xuyên tăng cường tiềm lực
quốc phòng gắn với phát triển kinh tế –
xã hội.
-
-
-
-
-
Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa
vụ, trách nhiệm của toàn dân tộc, toàn thể giai cấp
công nhân, nông dân và nhân dân lao động.
Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ
quốc xã hội chủ nghĩa.
Đảng đề ra chủ trương đường lối chớnh sỏch
Thực hiện chế độ chớnh ủy trong quõn đội
Đảng hướng dẫn giỏm sỏt cỏc hoạt động của
cỏc cấp
Đảng lónh đạo là nguyờn tắc cao nhất, là nguồn
lực sức mạnh
- ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO MỌI MẶT SỰ
NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA.
- ĐẢNG ĐỀ RA CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI
CHỚNH SỎCH
- THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHỚNH ỦY TRONG
QUÕN ĐỘI
- ĐẢNG HƯỚNG DẪN GIỎM SỎT CỎC HOẠT
ĐỘNG CỦA CỎC CẤP
- ĐẢNG LÓNH ĐẠO LÀ NGUYỜN TẮC CAO
NHẤT, LÀ NGUỒN LỰC SỨC MẠNH
II.2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN
- Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là tất
yếu khách quan, thể hiện ý chí quyết tâm của nhân
dân ta.
- Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng
hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức
mạnh thời đại.
- Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội, là nghĩa vụ trách nhiệm
của mọi công dân.
Tư tưởng HCM về BVTQ XHCN là sự gắn bó
không tách rời giữa mục tiêu bảo vệ nền độc lập dân
tộc với bảo vệ chế độ XHCN, là sự thống nhất giữa
nội dung dân tộc, nội dung giai cấp, nội dung thời
đại trong BVTQ.
Học thuyết Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về
chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc XHCN mang tính
cách mạng và thế giới quan khoa học sâu sắc. Chủ nghĩa
Mác đã chỉ ra quy luật phát triển của xã hội (trước hết
phải tự mình vùng lên đánh đổ chế độ TBCN). Đó lá cơ sở
lý luận để Đảng công sản đề ra chủ trương, đường lối
chiến lược xây dựng nền quốc phòng, an ninh, xây dựng
LLVT và bảo vệ tổ quốc XHCN.
G V-VŨ HỮU KHOA
Chúng ta cần nắm vững những nội dung cơ bản đó, vận
dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong giai đoạn mới. Đồng thời đấu tranh chống lại mọi sự
xuyên tạc, bôi nhọ, phá hoại của kẻ thù.
Sinh viên là lớp trí thức trẻ cần nghiên cứu nhận thức
đúng đắn các nội dung trên, xây dựng niềm tin, có ý thức,
trách nhiệm góp phần tích cực bảo vệ, phát triển những
nội dung đó trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam
XHCN.
G V-VŨ HỮU KHOA