TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN TPHCM KHOA NGOẠI NGỮ

Download Report

Transcript TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN TPHCM KHOA NGOẠI NGỮ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA NGOẠI NGỮ
NHÓM TÌNH BẠN
CHÀO MỪNG CÔ VÀ
CÁC BẠN LỚP
DSA 111
TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN TPHCM
KHOA NGOẠI NGỮ
BÀI THUYẾT TRÌNH
Đề tài: “Các quy luật của cảm giác”
Nhóm: Tình Bạn
1.Trần Thị Mỹ Thanh
2.Nguyễn Hữu Phúc
3.Lê Văn Thênh
NỘI DUNG CHÍNH
I. CÁC QUI LUẬT CỦA CẢM GIÁC
1. Qui luật ngưỡng cảm giác
2. Qui luật thích ứng của cảm giác
3. Qui luật tác động qua lại giữa các cảm
giác
II. ỨNG DỤNG CỦA CÁC QUY LUẬT
VÀO TRONG ĐỜI SỐNG
Tôi là..?
I.CÁC QUI LUẬT CỦA CẢM GIÁC
1.Qui luật ngưỡng cảm giác
Ngưỡng cảm giác
Ngưỡng cảm giác là
cái giới hạn mà ở đó
Cường độ kích thích
(tối thiểu hoặc tối đa)
vẫn còn đủ để gây ra
cảm giác cho con người.
I.CÁC QUI LUẬT CỦA CẢM GIÁC
1.Qui luật ngưỡng cảm giác
Vd: Tai người nghe được trong khoảng
16hz-20000hz, nếu nằm ngoài khoảng đó
thì nghe không rõ hoặc không nghe.
1.Qui luật ngưỡng cảm giác
2.Qui luật ngưỡng của cảm giác
 Ngưỡng sai biệt: mức độ chênh lệch
tối thiểu về cường độ hoặc tính chất
của hai kích thích để phân biệt sự khác
nhau giữa chúng.
Kết luận:
 Người nào càng có ngưỡng sai biệt thính
giác càng cao thì càng có khả năng cảm
thụ âm nhạc
 Người nào càng có ngưỡng sai biệt về thị
giác càng cao thì càng có khả năng hội
họa.
 Mức độ truyền âm thanh trong chất rắn tốt
hơn không khí.
 Ănghen nói: “Con đại bàng nhìn xa hơn
người nhiều, nhưng mắt người phân biệt
được nhiều sự vật hơn mắt đại bàng”.
I.CÁC QUI LUẬT CỦA CẢM GIÁC
2.Qui luật thích ứng của cảm giác
2.Qui luật thích ứng của cảm giác
Các loại
thích ứng
Mất giác
CGmất
hoàn
Cảm
hoàn
toàn
kíchkích
thích
toànkhikhi
kéo
dài kéo
và cường
thích
dài
độ không thay đổi
và cường độ
không thay đổi
Tăng tính nhạy
cảm của cảm
giác khi kích
thích yếu
Giảm tính nhạy
cảm của cảm
giác khi kích
thích mạnh
Kết luận
- Sự thích ứng cảm giác
là khác nhau, có cảm
giác thích ứng nhanh,
có cảm giác thích ứng
chậm.
- Có ở tất cả các loại
cảm giác, có thể thay
đổi và phát triển do rèn
luyện và tính chất nghề
nghiệp.
Bạn sẽ nghĩ gì về các
hình ảnh này
3. Qui luật tác động qua lại của cảm giác
Sự tương phản của cảm giác
Là sự thay đổi cường độ
hay chất lượng của cảm
giác dưới ảnh hưởng của
hai nhóm kích thích có đặc
điểm tương phản tác động
đồng thời hoặc nối tiếp
vào một cơ quan cảm
giác.
II.CÁC QUI LUẬT CỦA CẢM GIÁC
3. Qui luật tác động qua lại của cảm giác
Sự tương phản của cảm giác
Có 2 loại tương phản:
3. Qui luật tác động qua lại của cảm giác
Cảm giác luôn tác động tới nhau, làm thay đổi
tính nhạy cảm của nhau.
Kết luận:
 - Trong quá trình hình thành và biểu
hiện cảm giác, sự xuất hiện hoặc sự suy
yếu đi của một cảm giác này có thể làm
tăng hoặc giảm của một cảm giác khác
xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp với nó.
 - Sự tác động qua lại giữa các cảm giác là
làm thay đổi độ nhạy cảm của một cảm
giác này dưới một tác động của một cảm
giác khác
II. Ứng dụng của các quy luật vào
trong đời sống
Ngưỡng sai biệt
về thính giác cao.
Nhà soạn nhạc vĩ đại
BeeThoven
Có khả năng cảm
thụ âm nhạc tốt
II. Ứng dụng của các quy luật vào
trong đời sống
Ngưỡng sai biệt về
thị giác cao
Có khả năng hội họa
Pablo Picaso –
thiên tài hội họa
II. Ứng dụng của các quy luật vào trong
đời sống
Sự thích ứng nghề nghiệp
của người lao động
II. Ứng dụng của các quy luật vào trong
đời sống
Các qui luật của cảm
giác ứng dụng nhiều
trong cuộc sống, đặc
biệt trong hoạt động
kinh doanh: trang trí
nội thất sao cho đẹp
mắt (màu sắc,ánh
sáng), trình bày món
ăn hấp dẫn, lôi cuốn
(màu sắc, mùi vị).
II. Ứng dụng của các quy luật vào trong
đời sống
Ở người khuyết
tật, mất đi một
hay hai cảm
giác nào đó thì
giác quan khác
sẽ mạnh mẽ
hơn để bù trừ
CÁM ƠN CÔ VÀ
CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE