Obszary Natura 2000 w Rejonie Zatoki Puckiej – Urząd

download report

Transcript Obszary Natura 2000 w Rejonie Zatoki Puckiej – Urząd

W REJONIE ZATOKI PUCKIEJ
Z
a
t
o
k
a
P
u
c
k
a
POIS.05.03.00-00-281/10

PLH 220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”

PLB 220005 „Zatoka Pucka”
Analiza dostępnych danych o obszarach.
 Inwentaryzacje przyrodnicze.
 Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony czyli
gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk
przyrodniczych
(wymienione w SDF z oceną A, B lub C).
 Analiza zagrożeń rzeczywistych i potencjalnych.
 Spotkania warsztatowe tzw. „Konsultacje społeczne”
 Opracowanie programu zarządzania
i projektów planów ochrony.

W
okresie marzec 2013 – styczeń 2014r.
Urząd Morski w Gdyni umożliwił
zainteresowanym osobom i podmiotom
prowadzącym działalność w obrębie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000, udział w pracach związanych ze
sporządzaniem projektu planu ochrony.
W
okresie od 25.III.2013r do 24.I.2014r. odbyło
się 6 spotkań (w tym – prace warsztatowe
z podziałem na grupy).
Analizowano zagrożenia dla gatunków i siedlisk
przyrodniczych oraz dyskutowano zapisy
projektów planó ochrony.
 Ponadto,
odbyło się 12 dodatkowych spotkań
(w tym – z przedstawicielami gmin), podczas
których poruszono m.in. problematykę
rybołówstwa, ochrony ssaków morskich,
czy uprawiania sportów motorowodnych na
Zatoce Puckiej.
 Projekty
planów ochrony i program
zarządzania zostały przekazane do recenzji
i są analizowane przez Urząd Morski w Gdyni.
 Po
uwagach zespołu recenzentów ostateczne
wersje projektów planów ochrony
i programów zarządzania przekazane zostaną
Ministrowi Środowiska.

Ustanowienie planu ochrony poprzedzone zostanie
przeprowadzeniem
postępowania
z
udziałem
społeczeństwa na zasadach określonych w dziale III
rozdziale 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Po dniu 15 czerwca przeprowadzone
zostaną tzw. ustawowe konsultacje
społeczne i każda ze stron będzie mogła
wnieść sugestie do projektów
planów ochrony.

Anna Stelmaszyk-Świerczyńska
& Monika Zakrzewska
Jastarnia 9 kwietnia 2014r.