ozónová díra

download report

Transcript ozónová díra

Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace.

          znečištění ozónová díra skleníkový jev kyselý déšť teplotní inverze emise imise smog eutrofizace globální problémy biosféry          zákon o životním prostředí Červená kniha národní parky chráněné krajinné oblasti národní přírodní rezervace národní přírodní památky přírodní rezervace přírodní památky biosférické rezervace

 

člověk svým chováním životní prostředí poškozuje znečištění různých složek ŽP

hluk

– jeden z faktorů fyzikálního znečištění, vyvolává nervové podráždění, to vede k nesoustředěnosti, nervozitě, únavě a stresu

 poškozování ozónové vrstvy (

ozónová díra

)v důsledku různých plynů, např.

freonů

(sloučeniny Cl a F, používají se do sprejů a klimatizací) → více UV záření obrázek 1

 stoupá množství CO vesmíru 2 v důsledku spalování fosilních paliv → snížení úniku tepla ze Země do

(skleníkový jev)

 oteplování Země  různé látky v ovzduší: SO 2 , NO x →

kyselý déšť

, nespálené uhlovodíky z výfukových plynů, amoniak, prach… (SO

hnědého uhlí

) 2 vzniká hlavně spalováním obrázek 3 obrázek 2

teplotní inverze

– v určité výšce nad povrchem začne teplota s výškou stoupat → znemožnění vzdušného proudění → horší rozptyl nečistot   

emise

= škodlivina uniklá ze zdroje

imise

přenesená dále od místa vzniku = škodlivina z emisí vzniká

fotochemický smog →

vyšší koncentrace

přízemního ozónu

(jedovatý pro rostliny i živočichy) obrázek 4 obrázek 5

  ubývá zdrojů

pitné vody

moře a oceány v důsledku

ropných produktů

(zamezení přístupu kyslíku k vodní hladině) obrázek 6

zemědělskou činností

– hlavně dusičnany,

eutrofizace

= nárůst organické hmoty ve vodě (řasy a sinice), po vyčerpání živin její odumírání → nedostatek kyslíku ve vodě 

odpadní vody

z ekologických způsobů čištění jsou – jeden

kořenové čistírny

obrázek 8 obrázek 7

            násilí přelidnění potravinový problém ochrana zdraví chudoba zachování druhové rozmanitosti v přírodě úbytek pralesů, nárůst pouští hospodaření s vodou ubývání půdy znečištění atmosféry, klimatické změny špatné hospodaření s přírodními zdroji odpady

  

zákon 114 z roku 1992

nejohroženější druhy jsou zapsány v

knize Červené

mezinárodní úmluvy (např. CITES – zákaz obchodu s ohroženými druhy)

logo CITES

1

,

2

    Krkonošský NP NP Podyjí NP Šumava NP České Švýcarsko obrázek 9

 u nás nejblíže:  Poodří      Beskydy Bílé Karpaty Jeseníky Litovelské Pomoraví Moravský kras obrázek 10

zřizuje je Ministerstvo životního prostředí

 NPR Polanská niva obrázek 11

také zřizována MŽP

 NPP Landek obrázek 12

zřizuje je správa CHKO

 PR Polanský les   PR Rezavka PR rybník Štěpán obrázek13

zřizuje správa CHKO

 PP lesní rezervace Turkov obrázek 14

 zvláštní kategorie vyhlašuje UNESCO světově unikátní území  Třeboňsko – naše první biosférická rezervace obrázek 15

   člověk poškozuje různé složky ŽP hluk –fyzikální znečištění → nervozita, únava, stres

ovzduší:

    ozónová díra - různé plyny, např. freonů (sloučeniny Cl a F) skleníkový jev - spalováním více CO 2  snížení úniku tepla ze Země - oteplování Země, SO 2 , NO prach x → kyselý déšť, z výfukových plynů, amoniak, teplotní inverze – v určité výšce nad povrchem teplota s výškou stoupá → znemožnění vzdušného proudění → smog     emise = škodlivina uniklá ze zdroje imise = škodlivina přenesená dále od místa vzniku z emisí - fotochemický smog → vyšší koncentrace přízemního ozónu voda: ubývá zdrojů pitné vody    ropné produkty - zamezení přístupu kyslíku k hladině v mořích a oceánech zemědělská činnost – hlavně dusičnany, eutrofizace = nárůst a odumírání organické hmoty ve vodě → nedostatek kyslíku ve vodě odpadní vody – příklad ekologického čištění kořenové čistírny

   gobální problémy biosféry:             násilí přelidnění potravinový problém ochrana zdraví chudoba zachování druhové rozmanitosti v přírodě úbytek pralesů, nárůst pouští hospodaření s vodou ubývání půdy znečištění atmosféry, klimatické změny špatné hospodaření s přírodními zdroji odpady ochrana přírody - zákon 114 z roku 1992, Červená kniha ohrožených druhů, mezinárodní úmluvy (např. CITES – zákaz obchodu s ohroženými druhy)        Národní parky (Krkonošský NP) Chráněné krajinné oblasti (Poodří) Národní přírodní rezervace (NPR Polanská niva) Národní přírodní památky (NPP Landek) Přírodní rezervace (PR Rezavka) Přírodní památky (PP lesní rezervace Turkov) Biosférické rezervace -vyhlašuje UNESCO(Třeboňsko)

         Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk; VÍTEK, Jan. Přírodopis 4 : pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. 88 s. ISBN 80 7235-261-X. [2011-15-11] ČERVINKA, Pavel, et al. Ekologie a životní prostředí : učebnice pro střední odborné školy a učiliště. 1. vydání. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2005. 120 s. ISBN 80-86034-63-1. [2011 15-11] Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011-15-11] jsou dostupné pod licencí Creative Commons – – na http://www.wikimedia.org

.

obr. 1 – ozónová díra http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Largest_ever_Ozone_hole_sept200 0.jpg/600px-Largest_ever_Ozone_hole_sept2000.jpg

obr. 2 – skleníkový efekt schéma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schema_sklenikovy_efekt.gif

obr. 3 – kyselý déšť – schéma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Origins.gif

obr. 4 – teplotní inverze http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/SmokeCeilingInLochcarron.jpg/8 00px-SmokeCeilingInLochcarron.jpg

obr. 5 – zdroje emisí http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/AlfedPalmersmokestacks.jpg/775 px-AlfedPalmersmokestacks.jpg

          obr. 6 – ropná skvrna http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg/8 00px-IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg

obr. 7 – eutrofizace vody – schéma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Scheme_eutrophication_cs.svg/80 0px-Scheme_eutrophication_cs.svg.png

obr. 8 – kořenová čistírna vod http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Sewage_Treatment_Plant_ _geograph.org.uk_-_62980.jpg

obr. 9 – Krkonošský národní park http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Krkono%C5%A1e_%2818%29.jpg

/800px-Krkono%C5%A1e_%2818%29.jpg

obr. 10 – Poodří http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Ostrava%2C_Pood%C5%99%C3% AD%2C_meandry_Odry.JPG/753px-Ostrava%2C_Pood%C5%99%C3%AD%2C_meandry_Odry.JPG

obr. 11 – Polanská niva http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Polansk%C3%A1_niva%2C_les_% 281%29.JPG/800px-Polansk%C3%A1_niva%2C_les_%281%29.JPG

obr. 12 – Landek http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Hmostrava.jpg/800px Hmostrava.jpg

obr. 13 – Rezavka http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Rezavka_11.jpg/800px Rezavka_11.jpg

obr. 14 – Turkov http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Turkov.jpeg/450px-Turkov.jpeg

obr. 15 – Třeboňsko http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Ro%C5%BEmberk.jpg/800px Ro%C5%BEmberk.jpg