1. NS + ZMYSLOVÉ ORGÁNY 9 ...tu

Download Report

Transcript 1. NS + ZMYSLOVÉ ORGÁNY 9 ...tu

Regulácia živočíchov
9. ročník
Význam regulačných procesov:
•
•
•
•
zabezpečujú fungovanie organizmu ako celku
udržujú vnútornú rovnováhu
umožňujú reagovať na vonkajšie podnety
rozlišujeme:
– hormonálnu reguláciu
– nervovú reguláciu
Hormonálna regulácia
• Chemické látky – hormóny - prenášajú
informácie, ktoré ovplyvňujú činnosť
orgánov
• Hormóny regulujú: rast
vývin
rozmnožovanie
teplotu tela
zimný spánok
BEZSTAVOVCE
• hormóny sa tvoria v nervových bunkách
STAVOVCE
• hormóny sa tvoria v žľazách s vnútorným
vylučovaním a telovými tekutinami sa
prenášajú do buniek cieľových orgánov
Nervová regulácia
• Zabezpečuje:
– premenu podnetov (informácií) na signály
– dráždivosť
• Dráždivosť – schopnosť nervových buniek
(neurónov) prijímať, viesť a spracovať
informácie.
• Príjem informácií - zabezpečujú zmyslové
receptory.
NEURÓN - POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Telo
Dendrity (krátke výbežky)
Axón (dlhý výbežok)
Myelinová pošva
Ranvierov zárez
Nervové zakončenia
Synapsia
2
1
Iniciační segment
3
5
4
7
6
Reflexný oblúk
• = dráha nervového vzruchu od receptora cez ústredie
po výkonný orgán.
• Odpoveď organizmu na podnet je reflex
ALEBO:
BEZSTAVOVCE
Bezstavovce
skákavka pruhovaná
dážďovka
nezmar
žubrienka
STAVOVCE
• Centrálna NS
– obsahuje neuróny, ktoré sa navzájom prepájajú
– základnou časťou je: MOZOG a MIECHA
• V mozgu sú centrá, ktoré riadia:
– životné prejavy
– správanie
– činnosť vnútorných orgánov
• Nervy – spájajú orgány NS + všetky časti tela
-- zabezpečujú prenos informácií
Nervová sústava psa
Vývoj mozgu
Ryby a obojživelníky
Organizmus
funguje hlavne na základe
nepodmienených reflexov
pstruh
skokan
Plazy
Vyvíja sa zadný mozog - umožňuje len inštinktívne
správanie.
Vtáky a cicavce
holub
pes
Najdôležitejší je zadný mozog so šedou mozgovou kôrou.
Súvisí to s rozvojom podmienených reflexov a zložitého
správania.
mihuľa
Stavovce
lipeň
zmija
ropucha
bocian
hraboš
Reflexy
• Nepodmienené (vrodené) – sú vrodené –
dedičné (sací reflex cicavcov)
– Inštinkty – zložité vrodené reflexy (starostlivosť o
potomstvo, liahnutie plazov, vtákov z vajec…)
• Podmienené (získané) – vznikajú za života
organizmu – učením sa (!!!).
• môžu pomôcť živočíchovi prežiť, prispôsobiť sa
zmeneným podienkam prostredia
kaňa
ďateľ
výr
medveď
líška
jeleň
ĎAKUJEM ZA
POZORNOSŤ
Zmyslové orgány živočíchov
9. ročník
Zmyslové orgány
• Prijímajú podnety z vonkajšieho i
vnútorného prostredia organizmu pomocou
zmyslových buniek – receptorov.
• Receptory podráždenie odovzdajú nerv.
sústave (spracuje a vyhodnotí ho), potom
nasleduje zmyslový vnem (napr. vnímanie
zvuku).
Hmat
• Zabezpečuje vnímanie dotyku, tlaku, ťahu...
• Slúži na orientáciu v priestore, ochranu
BEZSTAVOVCE
• hmatové telieska majú na tykadlách, v koži (ulitníky), v
chĺpkoch (hmyz)
STAVOVCE
• hmat majú na pierkach pri zobáku (vtáky), pri nozdrách,
v hmatových chlpoch – fúzoch a v koži (cicavce)
Bočná čiara
Hmat v prstoch
Hmat
Hmat v rypáku
Hmat v chvoste
Sluch
• Zabezpečuje vnímanie zvukových vĺn vo vzduchu
alebo vo vode.
• Slúži na orientáciu v priestore, ochranu a komunikáciu
( najmä vtáky, cicavce).
BEZSTAVOVCE (hmyz)
• sluchové orgány majú na hrudi, brušku, končatinách
STAVOVCE
• sluchovým orgánom je ucho (vonkajšie, stredné, vnútorné)
Sluch
pstruh
skokan
jašterica
• Netopiere, veľryby – vydávajú a vnímajú
ultrazvukové signály
• Slony – vydávajú a vnímajú infrazvukové
signály
Kuna lesná
slon
infrazvuk
Vrabec poľný
Netopier ušatý
ultrazvuk
Vnímanie polohy tela
Vnútorné ucho
V uchu je tiež uložený zmysel pre
vnímanie zvukových vĺn (sluch)
Chuť
• Zabezpečuje vnímanie tekutých látok
• Dôležitá pri výbere potravy, vylučovaní tráviacich
štiav a ochranu
BEZSTAVOVCE
• chuťové receptory sú na chĺpkoch okolo úst, v ústach a na
končatinách
STAVOVCE
• chuťové receptory sú v ústnej dutine, na jazyku a v hltane
• Cicavce: slaná, sladká, horká a kyslá chuť !!!!!!!!!
Čuch
• Zabezpečuje vnímanie plynných látok
• Slúži na orientáciu, hľadanie potravy/partnera,
rozmnožovanie a ochranu
BEZSTAVOVCE
• čuchové receptory sú na tykadlách
• čuch slúži i na medzidruhovú komunikáciu
STAVOVCE
• čuch vnímajú čuchovou sliznicou na začiatku dýchacej
sústavy
Varan komodský
Chemoreceptory
zebra
Čuch a chuť
Krt obyčajný
Líška obyčajná
Zrak
• Zabezpečuje vnímanie svetla
• Slúži na orientáciu, komunikáciu a ochranu
BEZSTAVOVCE
• svetlocitlivé bunky po celom tele (dážďovka)
• pohárikovité oko (ulitníky)
• zložené oko (hmyz)
zložené oko
pohárikovité oko
STAVOVCE
• majú komorové oko
• najlepšie je zrak vyvinutý u denných stavovcov - farebné
videnie
• čiernobiele videnie je najdokonalejšie u súmračných a
nočných živočíchov ( majú nápadne veľké oči)
• Zrak sa vyvíja u všetkých stavovcov, ale u
foriem ktoré žijú v tmavom prostredí, (pôda,
trvale zakalená voda, jaskyne) zrak zakrpatie
jaskyniar
krt
Zrak
Vnímanie teploty prostredia
• Význam: ochrana tela
BEZSTAVOVCE
• zmenu teploty vnímajú na tykadlách a ústnom otvore
STAVOVCE
• chĺpky so zmyslovými bunkami majú v koži po celom
tele
Vnímanie teploty prostredia
syseľ
jarabica
mlok
ĎAKUJEM ZA
POZORNOSŤ