Transcript Slide 1

«Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την
κρίση»
«Ενεργειακή απόδοση κτηρίων:
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο»
5 Ιουλίου 2013
Χρίστος Μαξούλης,
Μηχανολόγος Μηχανικός ,
Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας
στην Ένωση. Ο τομέας διευρύνεται, δηλαδή αναμένετε να αυξηθεί η
ενεργειακή του κατανάλωση. Συνεπώς, η μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό
τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου. Από κοινού με την αυξημένη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση θα
συμβάλει στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η αυξημένη χρήση της ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της
τεχνολογικής ανάπτυξης και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης
και περιφερειακής ανάπτυξης.
Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι σημαντικό εργαλείο που
επιτρέπει στην Ένωση να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας, και
ως εκ τούτου την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα.
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Το 2010 το κόστος εισαγωγής ενεργειακών προϊόντων ήταν της τάξης των 1,3
δις ευρώ (περίπου 20% των συνολικών εισαγωγών της Δημοκρατίας)
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ
που επενδύεται σε ενεργειακές
αναβαθμίσεις ή σε μέτρα συναφή
με την ενεργειακή απόδοση
κτιρίων δημιουργούνται 20
περίπου ετήσιες θέσεις
εργασίας…σε όλο το φάσμα της
ιεραρχίας !
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
ποσο
Ποσοστό επί διαθέσιμου εισοδήματος
ON THE RELATION BETWEEN THE ENERGY AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE RESIDENTIAL SECTOR.
M. Santamouris, K. Kapsis, D. Korres, I. Livada, C. Pavlou and M.N. Assimakopoulos
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Το νομοθετικό πλαίσιο
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010 , για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Έχουμε «τυπικά» εναρμονιστεί
υπάρχει πάρα πολύ δουλειά
που πρέπει να γίνει …
Οδηγία 2009/28/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009 , σχετικά με την
προώθηση της χρήσης ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές
Έπρεπε να ήμαστε εναρμονισμένοι
από 25 Δεκεμβρίου 2009 !
Οδηγία 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου
2012 , για την ενεργειακή απόδοση,
Πρέπει να εναρμονιστούμε το αργότερο
έως τις 5 Ιουνίου 2014.
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
The ultimate goal of the Union 20-20-20 of a 20% reduction of CO2 emissions, a 20%
share of energy from low-carbon energy sources (renewables) and 20% reduction in the
use of primary energy by improving energy efficiency by 2020.
Buildings
Industry
Transport
Other policy tools eg
- Directive 2004/8/EC on the promotion of
cogeneration
Forthcoming new ESD - energy
end-use efficiency and energy
services Directive
-Directive 2003/30/EC on the promotion of the
use of biofuels or other renewable fuels for
transport
- Directive 2009/29/EC improvement and
extension the greenhouse gas emission
allowance trading scheme of the Community
Directive 2010/31/EC
on the energy performance
of buildings (Recast)
Directive 2009/28/EC on the
promotion of the use of
energy from renewable sources
-Directive 2005/32/EC Eco-design of energyusing products
- Construction
products Directive (89/106/EEC)
etc
The coordination and synergies between directives 2010/31, 2009/28 and the forthcoming new ESD
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Research and Development
activities in the domain of Energy
Performance of Buildings
Technological advances in
the sector (building
materials, renewables etc)
Vision / Ambition
Political Willingness
Enforcement
Effective building permit and
approval mechanisms
Quality and compliance
requirements for certificates
Create strong energy consciousness
in the future generations
The optimum implementation of Directive
2010/31/EC, EPBD recast
Awareness among consumers,
designers and banks
Information
campaigns
Proper enforcement of the
Constructions Product
Directive
An optimum and easy to
enforce EPBD regulatory
framework
Financial and
fiscal instruments
Incentives and support schemes
Continuous Professional
Development for Engineers,
Building Contractors etc
Simple and easy to enforce building
regulation framework (permits,
approvals, penalties etc)
Competent personell
(quantity, quality)
Reveal the
externalities in energy
prices
Governments and Public
Authorities should lead by
example
The existence of a
comprehensive energy efficiency
action plan with binding targets
Building Codes
Technical Standards, Guidelines,
Codes of good practice
Technical Universities
Engineering Faculties,
Engineering Chambers
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν:
α) το κοινό γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της
συνολικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιριακών μονάδων·
β) την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση
των νέων κτιρίων και νέων κτιριακών μονάδων·
γ) την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση
υφισταμένων κτιρίων, δομικών στοιχείων και τεχνικών συστημάτων
κτιρίων,
δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας·
ε) την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων·
στ) την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και
κλιματισμού κτιρίων, και
ζ) τα ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακών
Χρίστος Μαξούλης
επιδόσεων και τις εκθέσεις επιθεώρησης.
Dipl. Eng, MBA
Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος
4.-(1) Κάθε νέο κτίριο ή κτιριακή μονάδα, πληροί τις απαιτήσεις
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στο
διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
(2) Για κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που υφίσταται ανακαίνιση
μεγάλης κλίμακας, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του
ανακαινιζομένου τμήματός του αναβαθμίζεται ώστε να πληροί τις
απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές
καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής
απόδοσης κτιρίου.
(3) Κάθε στοιχείο κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους και είναι
μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο πληροί τις απαιτήσεις
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αυτές καθορίζονται
στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
- Άλλαξε το μοντέλο αγοράς κατοικίας (developers)
Τιμή (euro/m2) =
Φ(Χ1,Χ2,Χ3 …)
Design
Τοποθεσία
Πλακάκια
+ ????
Willingness to pay
1000 euro / m2
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Αξιοπιστία στο μηχανισμό
έκδοσης πιστοποιητικών !
Τιμή (euro/m2) =
Φ(Χ1,Χ2,Χ3 …)
Design
Τοποθεσία
Πλακάκια
Ενεργειακή απόδοση
Willingness to pay
1100 euro / m2 εάν
είναι κλάση Α ή 900
euro / m2 αν είναι
κλάση Γ
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση,
• Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2014 το
3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και
ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από
την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, ανακαινίζεται κάθε χρόνο
προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.
• Το ποσοστό του 3 % υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού
δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω
από 500 m2 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την
κεντρική δημόσια διοίκηση του οικείου κράτους μέλους, τα οποία την
1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Το όριο αυτό μειώνεται σε 250
m2 από τις 9 Ιουλίου 2015.
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς και τους οργανισμούς
κατοικιών κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου να:
α) εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός
ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, το οποίο να περιέχει
συγκεκριμένους στόχους και δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και
απόδοσης, με σκοπό τη συνέχιση του υποδειγματικού ρόλου των κτιρίων
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης
β) καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει
ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου τους,
γ) χρησιμοποιούν, ενδεχομένως, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης για να χρηματοδοτούν ανακαινίσεις και να
εφαρμόζουν σχέδια για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης μακροπρόθεσμα.
Αγορές από δημόσιους φορείς
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις αγοράζουν
μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονομική αποδοτικότητα, την οικονομική
σκοπιμότητα, τη γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς
και τον επαρκή ανταγωνισμό
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Άρθρο 9
Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας και
β) μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι
ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Αυτά τα εθνικά σχέδια είναι δυνατόν να
περιλαμβάνουν στόχους διαφοροποιημένους ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου.
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Λύση 1η
Τροποποιούμε την περί ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων Νομοθεσία και τους περί Ρύθμισης Οδών και
Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων) Κανονισμούς και
αναμένουμε τον από μηχανής Θεό ή ένα θαύμα (!) να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί η
Νομοθεσία
ή
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Πολυτεχνικές Σχολές,
Τεχνικό Επιμελητήριο
Η κυβέρνηση σαν
παράδειγμα
Δια βίου
εκπαίδευση
Νομικό
Πλαίσιο
Ανάπτυξη
Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας χρήση στο δομημένο
Εργαλεία
εφαρμογής της
νομοθεσίας
Εργολήπτες
περιβάλλον
Επιχειρηματίες
Ανάπτυξης γης
ίδια χρήση Vs εμπορία
Μελετητές
Άνθρωποι
Τεχνικά Πρότυπα και
Κατευθυντήριες Γραμμές
Υλικά,
Εξοπλισμός
Όραμα
Εγκαταστάτες,
εφαρμοστές
Οικοδομικά
Υλικά
Ιδιοκτήτες
Αρμόδιες
Αρχές
Κίνητρα
Πιστοποίηση τεχνικών
οικοδομική βιομηχανία και ΑΠΕ
Έλεγχος Αγοράς CE
Marking
Μηχανισμοί παρακολούθησης
εφαρμογής της Νομοθεσίας (πρόληψη –
καταστολή)
Πληροφόρηση,
Ενημέρωση
Ολοκληρωμένο και
μακροχρόνιο σχέδιο
ενεργειακής πολιτικής
Research and Development
activities in the domain of Energy
Performance of Buildings
Technological advances in
the sector (building
materials, renewables etc)
Vision / Ambition
Political Willingness
Enforcement
Effective building permit and
approval mechanisms
Quality and compliance
requirements for certificates
Create strong energy consciousness
in the future generations
The optimum implementation of Directive
2010/31/EC, EPBD recast
Awareness among consumers,
designers and banks
Information
campaigns
Proper enforcement of the
Constructions Product
Directive
An optimum and easy to
enforce EPBD regulatory
framework
Financial and
fiscal instruments
Incentives and support schemes
Continuous Professional
Development for Engineers,
Building Contractors etc
Simple and easy to enforce building
regulation framework (permits,
approvals, penalties etc)
Competent personell
(quantity, quality)
Reveal the
externalities in energy
prices
Governments and Public
Authorities should lead by
example
The existence of a
comprehensive energy efficiency
action plan with binding targets
Building Codes
Technical Standards, Guidelines,
Codes of good practice
Technical Universities
Engineering Faculties,
Engineering Chambers
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Κυπριακή Δημοκρατία
2006 απαίτηση μελέτης για HVAC με εξαιρέσεις
2007 απαίτηση θερμομόνωσης στοιχείων κελύφους
2009 εισαγωγή μέσου συντελεστή θερμομόνωσης
Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι
έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε,
αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την
πολυτέλεια του χρόνου
2010 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
2020 κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
Η αντζέντα άλλαξε !!!
Όταν δεν κτίζονται νέα κτίρια τι νόημα
έχει η απαίτηση ότι τα νέα κτίρια
πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας ;
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Με δεδομένη τη νέα κατάσταση
πραγμάτων υπάρχουν (η επιτέλους
πρέπει να υπάρξουν) και οι
στρατηγικές επιλογές ...
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΓΕΩΓ/ΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ
Σύνολο
Συνήθους
διαμονής
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Κενές και
προσωρινής
διαμονής (1)
Αριθμός Πληθυσμός
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Αριθμός Πληθυσμός
ΣΥΝΟΛΟ
433,212
299,275
133,937
303,242
836,566
211
3,841
840,407
1
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
144,556
117,280
27,276
119,203
324,952
94
2,028
326,980
3
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
34,150
15,710
18,440
15,826
46,581
4
48
46,629
4
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
73,676
49,528
24,148
50,038
142,714
30
478
143,192
5
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
114,662
84,068
30,594
85,171
234,204
70
1,126
235,330
6
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
66,168
32,689
33,479
33,004
88,115
13
161
88,276
Σημειώσεις
(1): Περιλαμβάνονται οι κανονικές κατοικίες που ήταν κενές, διαθέσιμες για ενοικίαση ή πώληση, για κατεδάφιση και κατοικίες που δεν χρησιμοποιούνταν
για σκοπούς συνήθους διαμονής αλλά ως εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες.
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
Σύνολο
Σύνολο
Σύνολο
Αστική
Επαρχία Λευκωσίας
Αγροτική Σύνολο
Αστική
431,059 262,916 168,143 143,670 106,983
Πριν το 1919 3,968
Επαρχία
Αμμοχώστου
Αγροτική
Σύνολο
36,687
34,056
Επαρχία Λάρνακας
Αγροτική Σύνολο
Αστική
34,056 73,189 39,120
Επαρχία Λεμεσού
Αγροτική Σύνολο
Αστική
34,069 114,221 78,105
Επαρχία Πάφου
Αγροτική Σύνολο
Αστική
36,116 65,923 38,708
Αγροτική
27,215
950
3,018
1,041
329
712
72
72
942
173
769
1,719
389
1,330
194
59
135
1919-1945
9,129
2,877
6,252
3,101
1,225
1,876
271
271
1,527
519
1,008
3,087
845
2,242
1,143
288
855
1946-1960
20,343 10,938
9,405
8,221
5,194
3,027
724
724
2,185
1,014
1,171
6,727
3,969
2,758
2,486
761
1,725
1961-1970
24,255 15,768
8,487
9,509
6,634
2,875
993
993
2,482
1,288
1,194
8,951
6,672
2,279
2,320
1,174
1,146
1971-1980
61,247 42,853 18,394 25,231 19,487
5,744
3,824
3,824 10,004 6,053
3,951 17,503 14,015
3,488
4,685
3,298
1,387
1981-1990
85,503 57,698 27,805 27,020 20,654
6,366
6,894
6,894 15,602 10,037
5,565 26,242 19,670
6,572
9,745
7,337
2,408
1991-2000
70,094 43,749 26,345 22,398 16,867
5,531
5,492
5,492 12,730 7,251
5,479 17,563 11,912
5,651 11,911 7,719
4,192
2001-2005
54,897 31,200 23,697 15,127 11,840
3,287
4,638
4,638
9,278
4,392
4,886 11,120 6,713
4,407 14,734 8,255
6,479
2006
17,914 10,154
7,760
4,883
3,929
954
2,285
2,285
2,855
1,488
1,367
3,123
1,975
1,148
4,768
2,762
2,006
2007
16,438 8,818
7,620
4,681
3,707
974
2,075
2,075
3,035
1,340
1,695
3,146
2,042
1,104
3,501
1,729
1,772
2008
19,200 10,544
8,656
5,458
4,270
1,188
2,165
2,165
4,023
1,700
2,323
4,138
2,788
1,350
3,416
1,786
1,630
2009
16,343 9,217
7,126
5,304
4,008
1,296
1,855
1,855
2,787
1,419
1,368
3,755
2,605
1,150
2,642
1,185
1,457
2010
12,124 6,843
5,281
3,895
2,672
1,223
921
921
2,132
1,020
1,112
3,227
2,147
1,080
1,949
1,004
945
2011
10,098 5,733
4,365
3,694
2,513
1,181
455
455
1,975
818
1,157
2,744
1,801
943
1,230
601
629
Οι 363,788 μονάδες σε σύνολο 431,059 δηλαδή
το 85% ολοκληρώθηκε πριν το 2007
Δεν είναι κάτι νέο αυτό, είναι κοινό γνωστό
περίπου 90 % του κτιριακού αποθέματος είναι
χωρίς ίχνος θερμομόνωσης !
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ – θερμομόνωση οροφών σε
100.000 μονάδες (με προτεραιότητα τα
χαμηλά εισοδήματα) μέχρι το 2016 !
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
ποσο
Ποσοστό επί διαθέσιμου εισοδήματος
ON THE RELATION BETWEEN THE ENERGY AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE RESIDENTIAL SECTOR.
M. Santamouris, K. Kapsis, D. Korres, I. Livada, C. Pavlou and M.N. Assimakopoulos
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
Υπό αυτή την έννοια
ουδέποτε έχω
κατανοήσει γιατί επί
σειρά ετών
καταβαλλόταν επίδομα
ορεινών περιοχών
(επίδομα θέρμανσης)
ύψους 5,2 εκ ετησίως
25 εκ σε επίδομα θέρμανσης σε
ορίζοντα πενταετίας
- Μερική επιδότηση της θέρμανσης
10.000 νοικοκυριών
- 22+ εκ εξαγωγικό συνάλλαγμα
- Θέσεις εργασίας ?
- Προστιθέμενη αξία ?
- Τι θα γίνει όταν δεν υπάρχει πλέον
οικονομική δυνατότητα ?
25 εκ ως ειδικό 5ετες σχέδιο επιδότησης
50% του κόστους θερμομόνωσης (με
μέγιστο επιλέξιμο ποσό)
-
-
1000 θέσεις εργασίας
οικονομική δραστηριότητα 50 εκ με
έντονα στοιχεία εγχώριας παραγωγή και
προστιθέμενης αξίας
με το τέλος της 5 ετίας και οι 10 χιλιάδες
οικοδομές θα ήταν θερμομονωμένες
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA
(On 30 Sept. 2012, total assets stood at €518 billion.)
•
The KfW, formerly KfW Bankengruppe (banking group), is a German governmentowned development bank, based in Frankfurt. Its name originally comes from
Kreditanstalt für Wiederaufbau, meaning Reconstruction Credit Institute. It was
formed in 1948 after World War II as part of the Marshall Plan.
•
It is owned by the Federal Republic of Germany (80%) and the States of Germany
(20%).
•
Together with its exemption from corporate taxes due to its legal status as a public
agency and unremunerated equity provided by its public shareholders, this allows
KfW to provide loans for purposes prescribed by the KfW law at lower rates than
commercial banks. KfW is not allowed to compete with commercial banks, but it
facilitates their business in areas within its mandate.
•
the largest business unit of the group, committed EUR 33.8 billion in 2008, mostly
for housing (with conditions) and environmental protection in Germany.[4] It is
especially active in promoting energy-efficient housing for owner-occupied houses as
well as for landlords, both for new houses and refurbishments. Its energy efficiency
standards for houses (KfW-60 and KfW-40) have become accepted standards in
Germany. Concerning environmental protection, it promotes, among others,
photovoltaic energy (solar cells) which has in turn received massive indirect subsidies
through feed-in tariffs under the Renewable Energy Law of 2000. It also invests in
municipal infrastructure such as public transport and sanitation
•
The Supervisory Board is currently chaired by Wolfgang Schäuble, the German
Federal Minister of Finance
Χρίστος Μαξούλης
Dipl. Eng, MBA