MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

download report

Transcript MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM
MÜZAKERELERİNİN TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
ve
TÜRKİYE’NİN MÜZAKERE
SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU
1
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Türkiye-AB ilişkilerinin neredeyse Birliğin tarihi kadar
eskidir.
Key Milestones:
•
1958 – Roma Antlaşması
•
1959 – Türkiye’nin Ortaklık Başvurusu
•
1963 - Ankara Antlaşması (1995 Gümrük Birliği için 3 aşama)
•
1973- Katma Protokol
•
1987-Türkiye'nin tam üyelik başvurusu
•
1995 – Gümrük Birliği
•
1999 - Helsinki Zirvesi (Adaylık statüsü)
•
Brüksel Zirvesi (16-17 Aralık 2004-Kopenhag Siyasi Kriterleri)
•
3 Ekim 2005 – Resmi müzakere Süreci (İlişkiler yeni bir boyut kazanıyor)
KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ
NEDİR?
• Her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar
sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve de
etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği
süreç
• Klasik müzakerelerden çok farklı, manevra alanı
çok dar
• Aday
ülke
AB
müktesebatının
tümünü
benimsemek ve uygulamak için gerekli kurumsal
yapılanmayı oluşturmak zorundadır.(1995 Madrid
Zirvesi)
• Müzakere edilen tek husus, uygulama takvimidir.
3
AB Müktesebatı Nedir ?
AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır.
Yaklaşık 120 bin sayfadan oluşmaktadır.
•AB'yi kuran ve daha sonra değişikliğe uğrayan
antlaşmaları,
•Aday ülkelerin AB'ye katılırken imzaladıkları katılım
antlaşmalarını,
•Konsey, Komisyon, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi
Topluluk organlarının çıkardıkları tüm mevzuatı ifade
etmektedir.
•Söz konusu müktesebat, Katılım Müzakereleri Fasılları
çerçevesinde 35 başlık altında sınıflandırılmıştır.
4
MÜZAKERE BAŞLIKLARI
1. Malların Serbest Dolaşımı
19.
Sosyal Politika ve İstihdam
2. işçilerin Serbest Dolaşımı
20.
İşletme ve Sanayi Politikası
3. iş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
21.
Trans-Avrupa Şebekeleri
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
22.
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
5. Kamu Alımları
23.
Yargı ve Temel Haklar
6. Şirketler Hukuku
24.
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
7. Fikri Mülkiyet Hukuku
25.
Bilim ve Araştırma
8. Rekabet Politikası
26.
Eğitim ve Kültür
9. Mali Hizmetler
27.
Çevre
10. Bilgi Toplumu ve Medya
28.
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
29.
Gümrük Birliği
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
30.
Dış İlişkiler
13. Balıkçılık
31.
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
14. Ulaştırma Politikası
32.
Mali Kontrol
15. Enerji
33.
Mali ve Bütçesel Hükümler
16. Vergilendirme
34.
Kurumlar
17. Ekonomik ve Parasal Politika
35.
Diğer Konular
18. İstatistik
5
MÜZAKERE BAŞLIKLARI
KOPENHAG KRİTERLERİ:
Siyasi Kriterler: Demokrasi, Hukukun
Üstünlüğü, İnsan Haklarına ve Azınlık
Haklarına saygıyı teminat altına alan
Kurumların varlığı
Ekonomik Kriterler: İşleyen bir Pazar
ekonomisinin varlığı ve Birlik içindeki
piyasa güçleri ve rekabet baskısına
karşı koyma kapasitesi
AB Müktesebatı: Siyasi Birlik ve
Ekonomik ve Parasal Birlik de dahil
olmak üzere AB müktesebatına uyum
kapasitesi
MAASTRICHT KRİTERLERİ:
•Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en
iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık
enflasyon oranları ortalaması ile, ilgili üye
ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5
puanı geçmemelidir.
•Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına
oranı %60’ı geçmemelidir.
•Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı
%3’ü geçmemelidir.
•Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun
vadeli faiz oranları 12 aylık dönem
itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi
performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını
2 puandan fazla aşmayacaktır.
•Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir
üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş
olmamalıdır.
6
ADAY VE POTANSİYEL ADAYLAR?
Acceeding
 Hırvatistan
Aday Ülkeler
 Türkiye
 İzlanda (17.06.2010/26.07.2010)
 Karadağ (17 Aralık 2010)
 Makedonya Cumhuriyeti (16.12.2005)
 Sırbistan (01.03.2012)
Potansiyel Aday Ülkeler
 Arnavutluk
 Bosna ve Hersek
 Kosova
7
MÜZAKERE SÜRECİ
Müzakere Süreci
ADAY ÜLKE VE ÜYE ÜLKELER ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
HÜKÜMETLERARASI KONFERANS: Müzakere Sürecinin resmi olarak başlar.
MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ
Tarama Süreci: Topluluk müktesebatı ve ulusal mevzuatın uyum düzeyi ortaya konur.
TANITICI TARAMA
Avrupa Komisyonu her fasıl için
müktesebata ilişkin sunumlar yapar
AYRINTILI TARAMA
Aday ülke, mevzuatının müktesebatla
uyumunu her fasıl için ortaya koyar.
TARAMA SONU RAPORU
(AÇILIŞ KRİTERLERİ)
OYBİRLİĞİ
Açılış Kriteri yok /
Açılış Kriterinin Karşılandığı Fasıl bazlı Müzakereler: Fiili olarak müzakerelerin başlaması
Teyit edilmiş
Aday ülke
AB
MÜZAKERE POZİSYON
ORTAK TUTUM BELGESİ
BELGESİ
(KAPANIŞ KRİTERLERİ)
Kapanış Kriterleri
Karşılanmış ise
Faslın Geçici olarak
Kapatılması
33 Faslın Geçici olarak
Kapatılması
8
MÜZAKERE SÜRECİ
35 faslın kalıcı olarak kapatılması
Avrupa Komisyonu, Katılım Anlaşmasını hazırlar.
Katılım Anlaşmasına ilişkin Konsey, üye ülkeler ve aday ülkelerin görüşleri
Katılım Anlaşması, Avrupa Parlamentosunca onaylanır. (BASİT ÇOĞUNLUK)
Katılım Anlaşması, Konseyce onaylanır. (OYBİRLİĞİ)
Anlaşmanın, üye ülkeler ve aday
ülkece imzalanması
Üye ülkeler ve aday
ülkede İç Onay Süreci
(parlamento/referandum)
9
Geçici Olarak Kapatılan Başlıklarda …
 Düzenli izleme
 İlerleme Raporu katkıları
 Her yıl uyum ve uygulamaya ilişkin detaylı bilgi
Tekrar açılması:
 Yeni müktesebat
 Taahhütlerin yerine getirilmemesi
 İlave geçiş dönemi talepleri
10
MÜZAKERE SÜRECİNE KONU ÖNEMLİ
BELGELER
1997 Lüksemburg Zirvesi
Katılım Ortaklığı Belgesi
Ulusal Program
İlerleme Raporu
1999 Helsinki Zirvesi
11
MÜZAKERE SÜRECİNE KONU ÖNEMLİ
BELGELER
1- KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ (KOB)
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanır.
AB Müktesebatının üstlenilmesindeki öncelikleri
gösterir.
Üyelik için alınması gereken önlemleri kapsar.
Aday ülkenin kat ettiği gelişmelere göre düzenli
olarak güncelleştirilir.
12
MÜZAKERE SÜRECİNE KONU ÖNEMLİ
BELGELER
2- AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE
İLİŞKİN ULUSAL PROGRAM
 KOB’da yer alan önlemlerin nasıl ve ne zaman
gerçekleştirileceğini ayrıntılı olarak ortaya koyar...
 KOB’daki değişikliklere, paralel olarak
güncelleştirilmesi beklenmektedir. KOB’a cevabi
nitelik taşır...
13
MÜZAKERE SÜRECİNE KONU ÖNEMLİ
BELGELER
KATILIM ORTAKLIĞI BELGELERİ
ULUSAL PROGRAMLAR
2001 YILI KOB
2001/235/EC sayılı Konsey Kararı
24 Mart 2001 tarihli AB Resmi Gazetesi
2001 YILI UP
2001/2129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
24 Mart 2001 tarihli Resmi Gazete
2003 YILI KOB
2003/398/EC sayılı sayılı Konsey Kararı12 Haziran 2003
tarihli AB Resmi Gazetesi
2003 YILI UP
2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
24 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete
2006 YILI KOB
2006/35/EC sayılı Konsey Kararı
26. Ocak 2006 tarihli AB Resmi Gazetesi
Türkiye’nin müzakere sürecinin başlamasına denk
geldiğinden, yeni bir UP hazırlanması uygun bulunmamıştır.
Onun yerine 2007-2013 yıllarını kapsayan Müktesebat
Uyum Programı hazırlanmıştır
2008 YILI KOB
2008/157/EC sayılı Konsey Kararı
26 Şubat 2008 tarihli AB Resmi Gazetesi
2008 YILI UP
2008/14481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
31 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete
14
MÜZAKERE SÜRECİNE KONU ÖNEMLİ
BELGELER
3- İLERLEME RAPORLARI
 KOB belgesinde yer alan tedbirlerin izlenmesini sağlar
 Yıllık ilerleme ya da gerilemeleri özetler
 İlerleme olarak mevzuatın resmi gazetede yayımlanması
ya da ilgili idari yapılan kurulması vb.
 Bilgi kaynakları: Delegasyon, STK, vb. ayrıca Türkiye
yıllık ilerleme raporu katkısını iletir.
15
TARAMA VE MÜZAKERE
SÜRECİNDEKİ BELGELER
2- Tarama (Sonu) Raporu
•
Rapor AB Bakanlar Konseyine gönderilir:
1. Konseyin Genişleme Alt-Grubu (uzmanlar)
2. Üye devletlerce onaylanmak üzere üye devletlerin AB
nezdindeki büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler
Komitesi (COREPER) gönderilecektir.
Bakanlar Konseyi onayı (oybirliği) alınır.
16
NELER MÜZAKERE EDİLİR?
MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?
Neler Müzakere edilemez?
 AB Müktesebatına uyum sağlanıp
sağlanmayacağı/uygulamaya yönelik idari yapıların
oluşturulup oluşturulamayacağı
 Kopenhag Siyasi kriterlerine uyulup uyulmayacağı
 Kopenhag Ekonomik Kriterleri
17
NELER MÜZAKERE EDİLİR?
MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?
Neler müzakere edilebilir ?
 Sadece AB Müktesebatına ne zaman ve nasıl uyum
sağlayacağımızı müzakere edilebiliriz.
 Geçici tedbirler müzakere edilebilir. – geçici süreler,
ek yardım, AB düzenlemelerindeki değişiklikler, geçici
derogasyonlar.
18
NELER MÜZAKERE EDİLİR?
MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?
Aday Ülkenin ve AB ‘nin Elindeki Enstrümanlar Neler?
Türkiye’nin ve AB’nin elindeki araçlar (müzakere
pozisyonu belgesi içinde talep ediliyor)
– geçiş dönemi (uygulama takvimi),
– Derogasyon (istisna)
19
NELER MÜZAKERE EDİLİR?
MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?
Geçiş Dönemi ve Geçici Derogasyon
Hangi Durumlarda Talep Edilebilinir?

AB Müktesebatına uyumun ekonomik, sosyal ve siyasi
sorunlar yarattığı durumlarda; Bazı müzakere
başlıklarında (enerji,çevre, sosyal politika)

Taleplerimize somut gerekçelere dayandırabiliyorsak
“düzenleyici etki analizi” (regulatory impact analysis)
20
NELER MÜZAKERE EDİLİR?
MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?
Hangi Alanlarda Alınması Zor?
 Temel serbest piyasa ekonomisi kuralları ile ilişkili
konular : devlet yardımları, kamu ihalesi, fikri ve sınai
mülkiyet hakları
 İşletmelerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen
hususlar: teknik mevzuat, bazı sosyal politika unsurlar
 AB’nin siyasi öncelikleri ile çelişen alanlar : gıda
güvenliği, uluslararası örgütlü suçla mücadele , nükleer
güvenlik, iltica ve göç kuralları
21
NELER MÜZAKERE EDİLİR?
MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?
Hangi Alanlarda Alınması Daha Kolay?
 AB’nin hassas olmadığı konular
 Üretim sürecini dolaylı etkileyen ve aday ülkeye büyük
maliyet getirecek hususlar : çevre, ulaştırma ve enerji
mevzuatının bazı bölümleri
 Aday ülke açısından :
•
•
•
Düzenleyici Etki Analizi sonunda sektörel olumsuz etkininin somut
şekilde kanıtlanması;
Devlet bütçesine aşırı yükün belirlenmesi;
Ulusal çıkarla çelişmesi ve söz konusu çıkarın AB açısından büyük
önem taşımıyor olması.
22
NELER MÜZAKERE EDİLİR?
MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?
ÖRNEK: KALICI DEREGASYON
Malta
Malta’da en az 5 yıl boyunca ikamet etmeyen yabancıların,
ikinci konut amacıyla gayrimenkul edinmelerini sınırlayan
mevzuatın, AB üyesi ülke vatandaşlarına karşı ayırımcı
olmamak koşuluyla daimi olarak korunmasına izin
verilmiştir.
Estonya
92/43/EEC Doğal Çevrenin (habitat) Korunması
Bozayı avlanma yasağı
23
NELER MÜZAKERE EDİLİR?
MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?
ÖRNEK: GEÇİŞ DÖNEMİ
Polonya
• İlgili düzenleme: 1999/74/EC sayılı kuluçkaya yatan
kümes hayvanlarının korunmasında asgari standartlara
ilişkin direktif. Buna göre, kümes alanının en az % 65’lik
bölümünde yükseklik asgari 36 cm., geri kalan alanda
asgari 33 cm.,
• Polonya’da ilgili direktifle uyumlu olmayan ve 2000
yılından önce faaliyete geçmiş 44 tesise, 31 Aralık 2009’a
kadar geçiş süresi verilmiştir.
24
NELER MÜZAKERE EDİLİR?
MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?
ÖRNEK: AB’nin Korunma Önlemi-İşçilerin Serbest Dolaşımı
• İngiltere ve İrlanda dışındaki AB ülkeleri G.Kıbrıs ve Malta hariç yeni
üyelerin vatandaşlarına 2 yıl süreyle kendi ulusal hukuklarını
uygulayacaklardır.
• Bu uygulama katılım tarihi itibariyle 5 yıl boyunca devam
edebilecektir.
• 5. yılın sonunda üye ülkeler, iş gücü piyasalarının ciddi olarak
bozulması veya bozulma tehdidi altında olması halinde, serbest
dolaşım engelini Komisyon’a bildirimde bulunarak iki yıl daha
uzatabileceklerdir.
• Bu koruma önleminde, karşılılık ilkesi uygulanacaktır
25
Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki
Nihai Durumu
26
Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki Nihai Durumu
• 33 Faslın tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları
tamamlandı
• “Tarama Sonu Raporu” Türkiye’ye resmi olarak iletilen:24
• Açılan fasıl sayısı :13
27
Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki Nihai Durumu
Müzakere Sürecinde bugüne kadar 13 fasıl müzakereye açılmıştır.
Kalan 20 fasıldan 17’si siyasi olarak bloke edilmektedir.
Ek Protokol Şartı: 8 Fasıl (11 Aralık 2006 GİDİK Kararı)
Malların Serbest Dolaşımı, Gümrük Birliği, Balıkçılık, Taşımacılık, Dış İlişkiler , İş Kurma
Hakkı ve
Hizmet Sunumu Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma
Ek protokolün uygulanması tüm fasıllar için kapanış kriteridir.
Fransa’nın Blokajı : 4 fasıl
Tarım ve Kırsal Kalkınma-Ekonomik ve Parasal Politika-Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koor.Mali ve Bütçesel Hükümler-Kurumlar
GKRY’nin Blokajı: 6 Fasıl
Eğitim ve Kültür-Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası- Yargı ve Temel Haklar-Adalet,
Özgürlük ve Güvenlik-İşçilerin Serbest Dolaşımı-Enerji
(KAMU ALIMLARI, REKABET, SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM)
Çeşitli fasıllarda 6 kapanış kriterinin karşılandığı Komisyon
tarafından teyit edilmiştir.
Sağlığın
İşletme Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Ağları, Şirketler Hukuku (4. KK), Tüketicinin ve
Korunması (4. KK), Mali Kontrol (3. ve 5. KK)
28
Açılan ve Geçici Olarak Kapatılan
Fasıllar
Müzakere Pozisyonunu Vermeye
Davet Edildiğimiz ve Müzakere
Pozisyonlarını unduğumuz
Fasıllar
25. Bilim ve Araştırma
17. Ekonomik ve Parasal Politika
(Avusturya: 12 Haziran 2006)
(MPB: 9 Mart 2007)
Açılan Fasıllar
4.Sermayenin Serbest Dolaşımı
(Fransa: 18 Aralık 2008)
6. Şirketler Hukuku (Slovenya: 12
Haziran 2008)
7. Fikri Mülkiyet Hukuku
(Slovenya: 12 Haziran 2008)
10. Bilgi Toplumu ve Medya
(Fransa: 18 Aralık 2008)
16.Vergilendirme (Çek
Cumhuriyeti: 30 Haziran 2009)
26. Eğitim ve Kültür
(MPB: 25 Mayıs 2006)
Konsey’de Onaylanıp Açılış
Kriteri Belirlenen Fasıllar
1. Malların Serbest Dolaşımı
(Kıbrıs açılış kriteri)
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet
Sunumu Serbestisi (Kıbrıs açılış
kriteri)
5. Kamu Alımları
Taslak Tarama onu Raporlarının Henüz Türkiye’ye İletilmediği
Fasıllar
Konsey’de Görüşülmesi üren
Fasıllar
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı
13. Balıkçılık
14. Taşımacılık Politikası (Kıbrıs
açılış kriteri)
22. Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koordinasyonu
9. Mali Hizmetler (Kıbrıs açılış
kriteri)
23. Yargı ve Temel Haklar
19. Sosyal Politika ve İstihdam
29. Gümrük Birliği (Kıbrıs açılış
Kriteri)
Kıbrıs sorunu nedeniyle
taslak rapor hazırlanamadı.
15. Enerji
8. Rekabet Politikası
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
(Kıbrıs açılış kriteri)
Komisyon’da Görüşülmesi
üren Fasıllar
31. Dış, Güvenlik ve Savunma
Politikası
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
30. Dış İlişkiler (Kıbrıs Açılış
Kriteri
33. Mali ve Bütçesel Hükümler
18. İstatistik (Almanya: 26 Haziran
2007)
20. İşletme ve sanayi Politikası
(Almanya 28 Şubat 2007)
21. Trans – Avrupa Ağları
(Portekiz: 19 Aralık 2007)
28.Tüketicinin ve ağlığın
Korunması (Portekiz: 19 Aralık
2007)
32.Mali Kontrol (Almanya: 26
Haziran 2007)
27. Çevre
12.Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve
Bitki Sağlığı
29
Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki Nihai Durumu
Önümüzdeki Dönemde Açılabilecek Fasıllar
• Mevcut koşullar altında kısa vadede, teknik çalışmalarını yerine
getirip açabileceğimiz 3 fasıl bulunmaktadır: Kamu Alımları,
Rekabet, Sosyal Politika ve İstihdam.
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koor.
30
Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki Nihai Durumu
AB Stratejisi (Ocak 2010)
Siyasi Blokajların Bertaraf Edilmesi Halinde;
Mevcut koşullar altında,
• İlk 2 ayda, Eğitim ve Kültür-Ekonomik ve Parasal Politikalar
• İlk 6 ayda enerji, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Mali Bütçesel
Hükümler, Mali Hizmetler
• 12 ayın sonunda, Balıkçılık, Dış İlişkiler, Adalet Özgürlük
Güvenlik, Gümrük Birliği
31
Pozitif Gündem
• Pozitif Gündem, ilk defa Avrupa Komisyonu tarafından 2011
İlerleme Raporu ile birlikte yayımlanan 2011-2012 Genişleme
Strateji Belgesinde gündeme getirildi. Türkiye’nin katılım
sürecine ilişkin yeni ve verimli bir süreci başlatan bir platform
olacağını belirtildi.
• Hiçbir şekilde katılım müzakerelerine bir alternatif değildir.
GEÇİCİ BİR ÇALIŞMA YÖNTEMİ
• Açılış toplantısı 17 Mayıs 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ ve Avrupa Komisyonu
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan FÜLE tarafından yapılmıştır.
32
POSITIVE AGENDA
Pozitif Gündem
• Pozitif Gündem kapsamında ilk etapta 8 fasılda çalışma grubu
oluşturulmuştur:
3. Fasıl: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
6. Fasıl: Şirketler Hukuku (4. KK)
10. Fasıl: Bilgi Toplumu ve Medya
18. Fasıl: İstatistik
23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar
24. Fasıl: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
28. Fasıl: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (4. KK)
32. Fasıl: Mali Kontrol (3. ve 5. KK)
34
Pozitif Gündem
• Vize Konusu:
Türkiye’den başka hiçbir aday ülkenin vatandaşlarının AB ülkelerine seyahatlerinde vize
yükümlülüğüne tabi olmadıkları gerçeği AB’nin Türkiye’ye çifte standart uyguladığı
iddialarına temel oluşturur hale gelmiştir.
Avrupa Komisyonuna nihai hedefi Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesinin kaldırılması
olan vize muafiyeti diyalogu sürecini başlatmak konusunda yetki (21 Haziran 2012)
⇉
Geri Kabul Anlaşmasının karşılıklı paraflanması
Komisyon tarafından kabul edilebilir bir vize muafiyeti yol haritası hazırlanması
⇉
Geri Kabul Anlaşmasının imzalanması
Antlaşmanın yürürlüğü Türk vatandaşların vize serbestisinde yararlanmaya başlamasıyla
olacaktır.
Pozitif Gündem
• ENERJİ: General interest of EU
Ülkemizin teknik olarak müzakerelere hazır olduğu bir fasıl olmasına rağmen
GKRY’nin siyasi blokajı nedeniyle bu fasıl müzakerelere açılamamaktadır.
9 Şubat 2012 Dörtlü Zirve
Türkiye-AB enerji ilişkilerinin ele alındığı bu zirvede, işbirliği yapılabilecek alanlarda
amacıyla ortak bir çalışma grubu oluşturulması ve bir yol haritasının
hazırlanması konusunda mutabık kalınmıştır.
14 Haziran 2012 Dörtlü Zirve
“Türkiye-AB Pozitif Gündem: Türkiye-AB Enerji Sektörü Geliştirilmiş İşbirliği”
belgesi tüm taraflarca kabul edilmiştir.
Pozitif Gündem
• Terörle Mücadele:
• Kamu Personelimizin Komisyonda Görevlendirilmesi:
Türkiye ile AB arasında 28 Eylül 2011 tarihinde bir Mutabakat Zaptı
imzalanmıştır.
Tüm kamu personelinin başvurabileceği ilk pozisyonlar Nisan ayında
açıklanmış, böylece kamu personelimiz ilk kez resmi olarak Avrupa
Komisyonunda çalışma imkanına sahip olmuştur.
İrlanda Dönem Başkanlığı
• AB Genişleme tarihinde ilk defa bir aday ülke teknik olmayan
sebeplerden dolayı yarıdan fazla başlığı müzakereye açamamaktadır.
• İspanya Dönem Başkanlığından beri (Haziran 2010) fasıl
açılamamaktadır.
(Belçika, Macaristan, Polonya, Danimarka, Güney Kıbrıs)
• İrlanda Dönem Başkanlığında bu durumu değiştirmek istiyoruz.
Kısa vadede açılabilecek fasıllar:
Chapter 15- Enerji
(Southern Cyprus)
Chapter 17- Ekonomik ve Parasal Politika
(French Blockage, No Opening Benchmarks)
Chapter 22- Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
(French Blockage)
Chapter 26- Eğitim ve Kültür
(Southern Cyprus, No Opening Benchmarks)
Sürecin Getirileri
İki boyut: Resmi Müzakere süreci – Reform Süreci
Kopenhag Siyasi Kriterleri
2001 yılından bu yana devam eden çalışmalar sonucunda Kopenhag Siyasi
Kriterlerine uyum amacıyla son Anayasa Değişikliği de dahil olmak üzere
bugüne kadar toplam 3 Anayasa Değişiklik Paketi, 8 Uyum Yasa Paketi, 1
Reform Paketi kabul edildi.
Örnekler:
Ölüm cezası her koşulda kalktı.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatıldı.
Kadın-erkek eşitliği Anayasal güvenceye kavuştu.
TCK’nın 301. Maddesi’nde yapılan değişiklikle beraber açılan dava sayısında önemli bir azalma
kaydedildi.
Farklı dil ve lehçelerde yayın ve bunların öğrenimi mümkün kılındı.
TRT farklı dil ve lehçelerde yayın yapmaya başladı.
İşkenceyle mücadele amacıyla işkence ve kötü muamele suçlarından alınan cezaların para cezasına
çevrilmesinin önüne geçildi.
39
Sürecin Getirileri
İki boyut: Resmi Müzakere süreci – Reform Süreci
Müktesebata Uyum
2001 yılından bugüne kadar müktesebat uyumu kapsamında yaklaşık;
340’ün üzerinde birincil düzenleme
1500’ün üzerinde ikincil düzenleme yayımlanmıştır.
Yapılan mevzuat uyum çalışmaları, enerji verimliliğinden, kan bağışına, meslek standartlarından
çocuğumuzun oyuncağına, çevrenin korunmasından kadın istihdamına, tarımda kullanılan
gübreden yüzdüğümüz deniz suyuna, kesilen hayvan sayısının tutulmasından işyerinde tacize,
kefaletten, kaybolan eşyamıza kadar günlük hayatımızın her alanını kapsıyor.
Yapılan reformlar, kiracıdan ev sahibine; çocuklardan özürlülere, kadınlara; doktorlardan işçiye;
KOBİ’lerden sanayiciye çiftçiye; deney hayvanlarından beslediğimiz ineğe; bebeğimizden
köpeğimize kadar geniş bir kitleyi de etkiliyor.
40
Sürecin Getirileri
İki boyut: Resmi Müzakere süreci – Reform Süreci
Ekonomik Kriterler
Türkiye’nin, Avrupa’nın 6. dünyanın ise 15. büyük ekonomisi haline gelmesi, küresel
ekonomik krizden başarıyla çıkarak 2010 yılında %8,9’luk büyüme oranına ulaşması
başta AB ülkeleri olmak üzere herkesin hayranlıkla izlediği bir dönüşümdür.
Ticaret hacmimizin 1963 de 1 milyar dolar bile değilken, 1995 de 56 milyar dolara,
2005’de 190 milyar dolara, 2010 yılında 300 milyar dolara ulaşması bir tesadüf değildir.
Bugün Türkiye yaklaşık 20 ülke ile serbest ticaret anlaşması olan, dünyanın dört bir
yanıyla ticaret yapan bir ülkedir.
Kişi başına düşen milli gelir, 1963 de 400, 1995 de 2759, 2005 de 5000, 2010 da 10.079
dolara yükselmiştir.
Enflasyon verileri değerlendirildiğinde ise, 2005 yılında %7,7 olan enflasyon (TÜFE)
oranı, 2009 yılı itibariyle son yılların en düşük seviyesi olan % 6,5’e gerilemiştir.
41
Sürecin Getirileri
İki boyut: Resmi Müzakere süreci – Reform Süreci
Mali İşbirliği, Projeler ve Programlara Katılım
Çok kısıtlı bütçeye sahip küçük bir proje bazen itfaiyecimizin üye ülke uygulamalarını
yerinde görmesini sağladı, bazen suça itilen çocuklar için koruyucu ortam sağladı, bazen
kız çocuklarının okullaşmasına katkı verdi, daha büyük bütçeli projeler ise bazen gümrük
idarelerimizin modernizasyonunu, bazen deprem tehlike haritalarının çıkarılmasını, bazen
de işletme-işgücü uyumsuzluğunun giderilmesini sağladı.
Nihayetinde binlerce proje hem Türkiye’de toplumsal yaşamın farklı alanlarını yeniden
şekillendirdi hem de yeni iş ve istihdam alanları yarattı.
2002-2010 arası MFIB sözleşmeye bağlanan proje sayısı 5.000 civarıdır.
42
Teşekkür Ederim…
Can BÜYÜKPAMUK
Katılım Politikası Başkanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
İletişim Bilgileri:
Tel: 312- 218 16 51
E-posta: [email protected]
43