การจัดการทรัพยากรบุคคล

download report

Transcript การจัดการทรัพยากรบุคคล

1
การจัดการทรัพยากรบุคคล
การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล
สรรหา
การฝึ กอบรมและการ
พัฒนา
การจัดการผลการ
ปฏิบตั ิงาน
การ
คัดเลือก
ได้คนดีเข้ามา
ในองค์กร
บุคลากรมีความสามารถและได้
เพิ่มพูนความรูใ้ หม่ๆ
การดูแลทรัพยากร
บุคคล
บุคลากรที่ดีและเก่งผูซ้ ึ่งจะทาให้
เกิดผลการทางานที่ดีและความ
ยัง่ ยืนในระยะยาว
2
หน้าที่ดงั กล่าวกระทาด้วยการรับผิดชอบต่อพนักงานและให้
เกิดความยั ่งยืนได้โดย
1. การวางแผนทรัพยากรบุคคล
การวางแผนทรัพยากรบุคคล คือ การคาดการณ์
จานวนพนักงานพร้อมคุณสมบัตขิ องพนักงานที่ตอ้ งการ
ในอนาคต
Demand Vs Supply
3
การวางแผนทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างของการสร้างความยั ่งยืน
•ความพอประมาณ: จานวนบุคลากรที่เหมาะสมกับปริ มาณ
งานที่คาด ส่ งผลต่อต้นทุนค่าแรงที่ควบคุมได้
•ความมีเหตุผล: วางแผนให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และ
ทิศทางของกิจการ อัตราการเข้าออกของพนักงาน
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยของกิจการ
•ภูมิคุม้ กัน: ป้ องกันความเสี่ ยงจากการ Downsizing เพื่อ
กระทบขวัญกาลังใจและภาพลักษณ์ของกิจการ
4
2. การสรรหา
การสรรหาคือ กระบวนการหาและเชิญชวนผูม้ ี
คุณสมบัติ สมัครเข้าร่ วมงานกับธุรกิจ การสรรหา
ได้แก่
• การประกาศรับสมัครงาน
• การเข้าไปสรรหาตามสถาบันการศึกษา
• งานหรื อนิทรรศการสาหรับตลาดแรงงาน
• การสรรหาอินเตอร์เน็ต
• การแนะนาจากบุคลากรในกิจการ
• การใช้สานักจัดหางานหรื อ Headhunter
5
การสรรหาทรัพยากรมนุษย์
ตัวอย่ างของการสร้ างความยัง่ ยืน
•ความพอประมาณ: ใช้ช่องทางการสรรหาที่เหมาะสมกับกิจการ
โดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่าย
•ความมีเหตุมีผล: ใช้ช่องทางการสรรหาที่เหมาะสมกับกลุ่มพนักงาน
ที่ตอ้ งการ อาทิ ผูบ้ ริ หารระดับสูงผ่านทาง Headhunter
•ภูมิคุ้มกันทีด่ :ี ให้ขอ้ มูลตามจริ งต่อผูส้ มัคร และ ใช้ภาพลักษณ์ที่ดีของ
กิจการเป็ นตัวดึงดูด
6
3. การคัดเลือก
การคัดเลือก คือ กระบวนการตัดสินใจรับคนเข้าทางาน
โดยเป้าหมายของการคัดเลือก คือการได้คนที่เหมาะสมกับ
งาน และคนที่เหมาะสมกับองค์กร โดยมีวธิ ีการคัดเลือก คือ
 การตรวจสอบข้อมูลประวัติ เช่น จากใบสมัครงาน และประวัติยอ่
 การสัมภาษณ์
 การสอบข้อเขียน
 การทดสอบภาคปฏิบตั ิ
 การตรวจสุขภาพ
 การตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง
7
การคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างของการสร้างความยั ่งยืน
•ความพอประมาณ: วิธีในการคัดเลือกที่เหมาะสมกับ
กิจการ โดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่าย
•ความมีเหตุมผี ล: คัดเลือกโดยผ่านเกณฑ์ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ JD and JS
•ภูมคิ ุ้มกันทีด่ :ี คัดเลือกโดยมุ่งเน้นที่ทศั นคติและความคิด
ที่ดี
8
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
ตัวอย่างของการสร้างความยั ่งยืน
ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น ร่ วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
ปัญญาภิวฒั น์ มอบทุนปริ ญญาตรี 600 ทุน สร้างมือ
อาชีพทางด้านการค้าปลีก เพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพ
และ คัดเลือกเป็ นบุคลากรสาหรับกิจการ
9
4. การฝึ กอบรมและพัฒนา
ให้พนักงานมีความรูแ้ ละพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา การ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง อาจเกิดได้ในรูปแบบ
การเรียนรูข้ ณะทางาน (On the Job Training)
สอนงานโดยพนักงานที่มีประสบการณ์ทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ ยง
แนะนาพนักงานที่ยงั ขาดประสบการณ์
การได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปทางานที่มีความหลากหลาย เพื่อ
พัฒนาความรูท้ กั ษะในด้านต่างๆ
การเรียนรูน้ อกงาน (Off the Job Training)
การเข้าฝึ กอบรมในเรื่องที่ตอ้ งการที่จะพัฒนาความรู ้
ความสามารถในเรื่องอื่น
การเข้าร่วม Workshop
Assessment Center
Computer Simulation
10
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างของการสร้างความยั ่งยืน
• โครงการเสริมคนเก่ ง สร้ างคนดี กับเครือซิเมนต์ ไทย (ฝึ กงาน
และเตรียมความพร้ อม เพือ่ เสริมทักษะการทางานจริง เน้ น
จริยธรรมและธรรมาภิบาล)
•โครงการนักวิทยาศาสตร์ ดเี ด่ น (คัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุ น
ใหม่ อายุไม่ เกิน 35 ปี มีผลงานวิจยั ทีม่ ีคุณภาพ)
•โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา แก่ นิสิตระดับอุดมศึกษาทีม่ ี
ผลการเรียนและความประพฤติดี
11
5. การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน
การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน คือ กระบวนการที่ผบู้ ริหารและ
พนักงานช่วยกันกาหนดเป้าหมายของผลการปฏิบตั ิงานที่
สอดคล้องถึงเป้าหมายองค์กรในภาพรวม ทั้งประเมินผลการ
ทางาน ตามเป้าหมาย และให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่พนักงาน
12
การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน
ตัวอย่างของการสร้างความยั ่งยืน
 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อที่จะให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึน ไม่ใช่เพื่อ
ตาหนิ
 ติในที่ลบั ชมในที่แจ้ง
 บอกความเป็ นจริ งในสิ่ งที่เห็นไม่ใช่เป็ นความรู ้สึกที่เลื่อนลอย
ยกตัวอย่างที่ชดั เจน
 ให้ผถู ้ ูกประเมินมีส่วนร่ วมและเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
 ผลการประเมินถูกนาไปผูกโยงกับค่าตอบแทนและความก้าวหน้า
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิน้ ีตอ้ งยึดตามเงื่อนไขของคุณธรรม
และโปร่ งใส
13
6. การดูแลทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้ความยัง่ ยืนมาจากภายใน ทรัพยากรบุคคลขององค์กรต้อง
มี
•
•
•
•
•
•
•
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
สภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
สวัสดิการที่เหมาะสมและดึงดูดใจ
พนักงานมีความมัน่ คงในอาชีพ
โอกาสในการพัฒนาและเติบโต
มีส่วนร่ วมในองค์กร
กระบวนการจูงใจที่เหมาะสม
14
ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนในที่น้ ีรวมถึงเงินเดือน และค่าจ้างสาหรับตอบแทนการทางานของ
บุคลากร โดยหลักในการให้ค่าตอบแทนต้องเป็ นอย่างยุติธรรมและมีเหตุผล นัน่ คือ มี
ความเท่าเทียมภายนอก ความเท่าเทียมภายใน และความเท่าเทียมของบุคคล
ความเท่าเทียมภายนอก
การสารวจเงินเดือน
เปรียบเทียบกับคนอื่น
ความเท่าเทียมภายใน
การตีคา่ งาน
ความเท่าเทียมของบุคคล
เงินเดือน
การจ่ายค่าตอบแทนตามทักษะ
การแบ่งปั นผลกาไร
(Profit-sharing)
15
สวัสดิการ
สวัสดิการจะช่วยทาให้พนักงานมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน เมื่อพนักงานมี
ความสุ ขก็จะภักดีกบั องค์กร อันนามาซึ่งความยัง่ ยืน องค์กรอาจให้
สวัสดิการในรู ปแบบต่างๆ เช่น
- Google มีร้านอาหารที่จะให้พนักงานทานได้ฟรี มีร้านรับซักแห้ง ที่ออก
กาลังกายในบริ ษทั มีรถรับส่ ง พนักงานที่ติดตั้ง Wi-Fi ที่สามารถเชื่อมต่อ
เข้าอินเตอร์เน็ตได้ระหว่างทางเดินทาง
• Starbucks ให้สิทธิประโยชน์กบั พนักงาน Part-Time เหมือนกับพนักงาน
ประจาทุกประการ สวัสดิการอื่นๆ ยังอาจได้แก่มีสถานดูแลเด็ก การ
ช่วยเหลือในเรื่ องทุนการศึกษาของบุตร ตารางการทางานที่ยดื หยุน่ เป็ นต้น
16
การดูแลทรัพยากรบุคคล
ตัวอย่างของการสร้างความยั ่งยืน
ชุมพรคาบานา : โครงการอ้ มุ ชู
• จัดตั้งบริ ษทั จาลองในรี สอร์ท
•สอน ให้ไอเดีย ให้ทรัพยากร
•พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นรายได้เสริ มของพนักงาน เช่น ไข่สุโข
กาแฟไร่ สารสิ น ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวออร์กานิกส์ปลอดสารพิษ
•สร้างการกินดีอยูด่ ี และความสัมพันธ์กบั พนักงาน
17
การทางานทีย่ ดื หยุ่น :
อีกหนึ่งแนวคิดสร้ างสรรค์ ความพอใจพนักงานอย่ างยัง่ ยืน
• เวลาช่วยสร้างความสุ ขในการทางาน และสร้างผลิตผลที่สูงขึ้นในระยะยาว
• พนักงานสามารถเข้าทางานเร็ วขึ้นและกลับเร็ วขึ้น หรื อพนักงานสามารถ
เข้ามาทางานสายและกลับช้ากว่าปกติ
• Work Anywhere (Telecommuting work)
• Boston Consulting Group บริ ษทั ที่ปรึ กษาชื่อดังของโลก จะสอดส่ องดูแล
หากพบพนักงานคนใดทางานเกินกว่า 60 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ จะถูกตักเตือน
และได้เข้ารับการปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
• SAS ซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลกกาหนดเวลาการทางานไว้ถึง 4 โมงเย็น
พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานนอกเวลา หากไม่จาเป็ นจริ งๆ
18
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
• สถานที่ทางานต้องไม่ทาให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม
• เสียง อากาศ แสงสว่าง ต้องเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิด
ความเจ็บป่ วยกับพนักงานในระยะสั้นและระยะยาว
• สถานที่ทางานมีความปลอดภัย
• Exxon Mobil
– ติดตั้งเครื่องดักมลพิษจากกระบวนการผลิต
– สารวจสภาพแวดล้อมในโรงงาน ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสาธารณสุขระดับโลก
– Zero-Accident Workplace
19
การจูงใจ
•
•
•
•
•
•
•
แรงจูงใจจะช่วยให้พนักงานทางานได้อย่างทุ่มเทและเติมความสามารถ การสร้าง
แรงจูงใจ เช่น
การเติบโต : ความรู ้สึกว่าผลงานที่ดีได้รับรางวัล ด้วยการได้รับความดีความชอบ
ตาแหน่ง สถานะที่สูงขึ้น
การเป็ นส่ วนร่ วม : ความรู้สึกของการได้เติมเต็ม ความภูมิใจในการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น
ความท้าทาย : ความรู ้สึกว่างานมีความน่าตื่นเต้น
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม : ความรู ้สึกว่างานที่ทาได้ก่อให้เกิดประโยชน์กบั สังคม
สร้างคุณค่าและความสาคัญของการทางาน
การพัฒนาทักษะ : ความรู ้สึกว่าได้เสริ มเพิ่มความสามารถ ทักษะใหม่ให้กบั ตนเอง
ความมัน่ คง : ความรู ้สึกว่าผลงานที่ดีจะทาให้มีงานทาตลอดไป
ความภูมิใจในองค์กร: ความรู ้สึกว่าผลงานที่ทาให้เห็นคุณค่า และชื่นชมจากเพื่อน
ร่ วมงาน
20
การจัดการทรัพยากรบุคคลแบบยัง่ ยืน
•
•
•
•
•
•
•
เหมาะสมกับองค์กรทุกขนาด
เพิ่มขวัญกาลังใจ
ลดอัตราการเข้าออก
เพิ่มความผูกพัน และ ความภักดีต่อกิจการ
พนักงานมีความสุ ข ความพอใจในการทางาน
พนักงานเกิดความกระตือรื อร้นในการทางาน
องค์กรและพนักงานพัฒนาเติบโตไปด้วยกัน และนาความ
ยัง่ ยืนมาสู่ องค์กรระยะยาว
21
แนวปฏิบตั ิกบั พนักงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ไม่เอาเปรี ยบพนักงาน
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
เป็ นตัวอย่างที่ดีกบั พนักงาน
มีสวัสดิการที่เหมาะสม
จัดกิจกรรมสันทนาการให้พนักงาน
มีการฝึ กอบรมให้กบั พนักงานอย่างดี
มี career path ให้ตามความเหมาะสม
ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว
ให้พนักงานมีความสุ ขในการทางาน
22
หลักการด้ านความรับผิดชอบของสั งคมของ SME & SE (ต่ อ)
๗.๔ แนวปฏิบัติกบั พนักงาน
•
•
•
•
•
•
มีการจัดฝึ กอบรมและวางแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้สวัสดิการพนักงานอย่างเพียงพอ
ให้ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม
สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีในองค์กรโดยมีผนู ้ าเป็ นแบบอย่างที่ดี
ส่ งเสริ มและสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้แก่พนักงานในองค์กร
สร้างบรรยากาศและความปลอดภัยในการทางานภายในองค์กร
การมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน
การมีส่วนร่ วมกับชุมชน
•
•
•
•
•
•
ใช้แรงงานในท้องถิ่น
สร้างค่านิยมที่ดีและเป็ นตัวอย่างให้กบั ชุมชน
ให้โอกาสคนพิการ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน เช่นงานบุญ งานบวช งานศพ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่ดีให้กบั ชุมชน
เป็ นมิตรกับชุมชน
25
การมีส่วนร่ วมกับชุมชน
•
•
•
•
•
•
•
•
เอือ้ เฟื้ อต่ อชุ มชน
สนับสนุนชุ มชนให้ มงี านทา
เข้ าร่ วมกิจกรรมของชุ มชน เช่ นทาบุญ กีฬา
มีการตรวจสุ ขภาพอนามัยของคนในชุ มชน
ปลูกต้ นไม้ ให้ ชุมชน
สนับสนุนให้ คนในชุ มชนได้ เพิม่ ความรู้
รณรงค์ ให้ ชุมชนสะอาด
หนูไม่เคยกิน
KFC ครับ
ปลุกจิตสานึกให้ คนรักชุ มชน
26