27.6.2013 - Helsinki

Download Report

Transcript 27.6.2013 - Helsinki

Yhteishaku 2013
Ohjeet
Tsemppiä kaikille hakuun!
ARVIOINNISTA
Kevätväliarviointi jaetaan 15.2.2013
• Oppilaat, jotka hakevat valintakokeita järjestäviin ammatillisiin
oppilaitoksiin, saavat päättöarvioinnin mukaisen välitodistuksen. Tämä
todistus ratkaisee pääsykokeisiin pääsemisen. Lopullisen pääsyn
koulutukseen ratkaisee päättötodistuksen ja pääsykokeiden
yhteispistemäärä.
• POIKKEUS: Seuraavissa tutkinnoissa ratkaisee valintakoe: käsi-ja
taideteollisuusalan pt (artesaani), audiovisuaalisen viestinnän pt (mediaassistentti), kuvallisen ilmaisun pt (kuva-artesaani), tanssialan pt
(tanssija), musiikkialan pt (muusikko, musiikkiteknologi) ja liikunnan
ohjauksen pt (liikuntaneuvoja), hammastekniikan pt.
Päättöarviointi 01.06.13: Ratkaisee pääsyn kaikkiin lukioihin
ja ammatillisiin perustutkintoihin, joissa ei ole pääsykoetta.
Ammatillisen koulutuksen
pääsyvaatimukset
1. hakeutumisvuosi: 3p
2. kaikkien aineiden keskiarvo
3. painotettavat aineet: kolmen parhaan taito- ja
taideaineen arvosanojen keskiarvo
KU, KO, TS/TN, MU, LI ja mahd.
valinnaisaineet
4. hakutoivejärjestys: 1.-hakutoive 3p, 2.hakutoive 1p
5. mahdolliset sukupuolipisteet
6. mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskoe
Tarkemmin: http://www.koulutusnetti.fi
Lukion pääsyvaatimukset
• pakollisten lukuaineiden keskiarvo AINA
▫ mukana B2-, A2 kieli/kielet, jos ne on
arvioitu
▫ erikseen pyytämällä saa S-merkinnän A2- ja
B2- kielistä, ohje ja lomake opolta; ruotsi
arvioidaan aina!
• äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli,
vieraat kielet, uskonto/ ET, historia, terveystieto,
yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia,
biologia, maantieto
Esimerkki lukiosta, jossa
painotus/erityistehtävä
• Erityistehtävän saaneissa lukioissa voi olla lukuaineiden
lisäksi esimerkiksi
- Pääsykoe
- Haastattelu
- Opettajan/valmentajan lausunto
- Oma hakemus jne.
 Nämä pisteytetään ja yhteispistemäärä ratkaisee
oppilaitokseen pääsyn
Nykyiset keskiarvo- ja pisterajat löytyvät www.ysinjalkeen.fi
(kohta 2 Tutkaile vaihtoehtoja)
Varmistakaa tiedot etukäteen (koulujen kotisivut)
YLEINEN JATKO-OPINTOKELPOISUUS
Kaikilla toisen asteen tutkinnon suorittaneilla
on mahdollisuus jatkaa opintoja korkeaasteella yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa
◦ Ammatillinen perustutkinto
◦ Ylioppilastutkinto
◦ Kaksoistutkinto
Yhteishaku 2013
Hakuaika
25.2.-15.3.2013
Hakupaperit opolle 5.3.
Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään
22.4.-24.5.2013
Tieto valituille ja ei-valituille aikaisintaan
13.6.2013
Hakijan ilmoitettava opiskelupaikan
vastaanottamisesta viimeistään
27.6.2013
Yhteishaku 25.2.-15.3.2013
• Haku tehdään osoitteessa:https://www.haenyt.fi
• Tee haku yhdessä huoltajan kanssa ja huomioi,
että käytössänne on tulostin.
• Täytä jokainen kohta tarkasti. Apua saat opon
antamasta hakuohjemonisteesta (lähetetään
myös wilman kautta)!
www.haenyt.fi
 Hakutoiveet voivat olla sekä lukioita että ammatillisia
perustutkintoja tai kaksoistutkintoja
 jokaisella 5 vaihtoehtoa, kannatta laittaa kaikki viisi!
 laittakaa vähintään yksi ”varma vaihtoehto”
 hakija voi saada vain yhden paikan yhteishaun kautta
Hakutoivejärjestys
• Hakutoiveet on laitettava siihen järjestykseen
kuin hakija haluaa tulla valituksi.
• Jos hakija pääsee esim. ensimmäisenä
hakutoiveena olevaan koulutukseen, alemmat
hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti, eikä
niihin enää voi tulla valituksi!
Esimerkki hakutoiveista
1. lukio
2. hotelli-, ravintola- ja catering-alan
perustutkinto
3. lukio
4. autoalan pt ja lukio
5. lukio
Huom! Ammatilliselle puolelle hakutoivepisteet!
1. ja 2. hakutoive: 3p ja 1p
Oppilasesimerkki: hakijan lukuaineiden keskiarvo: 8,05
1. Sibelius-lukio/musiikki (2012: 16.70/ 20 p)
2. Sibelius-lukio, yleislinja (8,50)
3. Alppilan lukio (8,31)
4. Kulosaaren yhteiskoulun lukio (9,08)
5. Herttoniemen lukio (8,58)
 Käytännössä ei yhtään varmaa vaihtoehtoa, koska
vaihtoehdon 1 pisteitä vaikea arvioida
 Olisi hyvä laittaa jokin lukio, johon edellinen ka-raja ollut
noin 7,50
•Oppilasesimerkki: 1. hakutoive 21 p., 2. hakutoive 19 p.,
muut hakutoiveet 18 p.
Ammatillinen tutkinto
1. Hels. palvelualojen oppilaitos, kokki (pisteraja 25 p 2012)
2. Helpa, elintarvikealan tutkinto (24p)
3. Helsingin Diakoniaopisto, lähihoitajakoulutus (28p, sis.
valintakoepisteet)
4. SLK-HBC, liiketalouden perustutkinto (28p, sis. valintakoepisteet)
5. Heltech, autoalan tutkinto (22p)
Käytännössä ei yhtään varmaa vaihtoehtoa, koska
valintakoepisteitä on vaikea arvioida
Hakuohje
• Haku tehdään kotona yhdessä huoltajan kanssa
▫ Tulosta hakemus ja palauta huoltajan allekirjoittamana opolle yhdessä
muiden (mahdollisten) hakupapereiden kanssa
Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista, joten
tarvitsemme koululle huoltajan allekirjoittaman haenyttulosteen jokaiselta oppilaalta ennen hakuajan päättymistä!
• Haun voi tarvittaessa tehdä atk-luokassa tiistaina 5.3 klo 15.30-17.30
• Mikäli haluatte tehdä hakemuksen kotona 5.3 jälkeen
(viimeistään 15.3.2013) tarvitsemme siitä tiedon kirjallisesti
omalle oppilaanohjaajalle
• Tiedoksi: tarkastamme yleistasolla hakupaperit ja toimitamme ne ajoissa
kouluihin, siksi pyydämme ne 5.3.
Opolle palautettavat paperit
• Huoltajan allekirjoittama hakutoivesivu (haenyt.fi)
• Ammatillinen koulutus: mahdollinen joustavan haun lomake + liitteet, sekä
tanssi-, liikunta- ja musiikkialan koulutukseen oppilaitosten omat
hakupaperit
• Lukiot:
▫ ainevalintakortti tarvittaessa (tarkista lukioiden kotisivuilta!)
 erityistehtävän saaneiden lukioiden pyytämät hakuun liittyvät paperit
(esim. Sibelius-lukio musiikin ja tanssin liitelomakkeet, urheilulukiot
valmentajien lausunnot)
 pyydettäessä kopio kevätväliarvioinnista (oikeaksi todistettu kopio
esim. helsingin kuvataidelukioon)
 Muut pyydettävät liitteet
• Tiedot tarvittavista papereista löydät koulujen nettisivuilta. Kannattaa olla
tarkkana, mitä papereita mihinkin tarvitaan.
Entä jos haluaa muuttaa
hakutoiveita tai huomaa virheen?
• Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana 25.2.-15.3.2013
▫ Opinto-ohjaaja ei voi muuttaa lähetettyä sähköistä
hakulomaketta
• Hakijan tulee tehdä muutospyyntö ITSE KIRJALLISENA joko
faksilla, sähköpostilla tai kirjeitse
• Sähköpostilla ilmoitettu muutos tulee tehdä aina siitä
sähköpostiosoitteesta joka on ilmoitettu hakemuksessa
• Jos hakijan on tehtävä hakutoivemuutos, muutos-pyynnössä on
mainittava: hakijan nimi, hakemusnumero, uudet hakutoiveet
selkeästi (sekä opetuspiste että koulutus)
Muutoksen ilmoittaminen
Opetushallituksen yhteystiedot
• Sähköpostipalvelu: [email protected]
• Faksi 029 533 1039
• Kirjeitse osoitteeseen Ohjaus- ja neuvontapalvelut, Opetushallitus,
PL 380, 00531 HELSINKI.
• Neuvoa saa puhelinpalvelusta: 029 533 1010
▫ arkisin klo 9–13
hakuaikojen viimeisenä päivänä klo 9–16.15.
Huomioikaa
• Vastuu oikea-aikaisesta hakemisesta
yhteishaussa on oppilaalla itsellään ja hänen
huoltajallaan!
Jos jää ilman paikkaa
• Saa jälkiohjauskirjeen jossa on
– saadut pistemäärät
– mahdollinen sijoittuminen varasijoille niihin koulutuksiin, joihin
on pyrkinyt
– tietoa kesän täydennyshausta
• Vapaista paikoista saa tietoja Koulutusnetistä
(www.koulutusnetti.fi), ohje em. kirjeessä
• vapaita paikkoja täytetään oppilaitoksissa vielä lukukauden
alkupuolella yhteydenotto oppilaitoksiin saattaa kannattaa vielä
syksyllä
• Opastusta opoilta, Tulevaisuustiskiltä, Helsingin kaupungin
opetusvirastosta ja Työvoimatoimistosta
Vaihtoehtoja,jos ei saa paikkaa
• Täydennyshaku kesällä: vapaiksi jääviä paikkoja voi hakea
▫ 22.-26.7.2013.
• Lisäopetus eli ”kymppiluokka”, haku kesällä netissä
• Ammattistartti eli tutustumista ammatillisen koulutuksen aloihin,
haku kesällä netissä
• Aikuislukio: mikäli haluaa korottaa arvosanaa vain muutamassa
aineessa tai opiskella lukio-opintoja
• Oppisopimuskoulutus: ammatti työpaikalla ja oppilaitoksessa
tapahtuvan opiskelun kautta
• Pajat
• Kansanopistojen järjestämä koulutus
Lisätietoja osoitteessa www.edu.hel.fi
Joustava valinta
• Ammatilliset oppilaitokset voivat ottaa opiskelijoita ”normaalin”
haun lisäksi seuraavista syistä :
▫ Terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet, harrastustoiminta,
työllistymiseen liittyvät(perheyritys), sosiaaliset syyt
▫ Rasti haenytissä: Haetko joustavassa haussa? Kyllä
▫ Joustavan haun lomake ja mahdolliset liitteet toimitetaan
suoraan oppilaitoksiin
▫ Ota yhteys opoon, jos aiotte hakea joustavalla haulla
(Esim. Helmi liiketalousopiston Sporttikaksariin haetaan AINA
joustavalla haulla!)
Kielikoe
• Hakijan äidinkielen ollessa muu kuin suomi,
kutsutaan hänet ammatillisissa oppilaitoksissa
kielikokeeseen
• Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito on
pääsyedellytys koulutukseen
Ammatinvalinta ja terveydentila
• Huomioi omaan terveydentilaan liittyviä asioita
Esimerkiksi:
Näkö, värinäkö, kuulo, mahdolliset selkävaivat, allergiat, astma,
psyykkiset sairaudet ja kaikki pitkäaikaissairaudet (diabetes,
epilepsia)
• Esim. allergiat ja astma pitää ottaa huomioon, vaikka ne hyvin
hoidettuina eivät juuri häiritse normaalia elämää.
• On kuitenkin hyvä muistaa, että samankin ammatin sisällä on
erilaisia töitä, joista voi löytyä itselle sopiva.
• Oppilaitosten opinto-ohjaajat ja kouluterveydenhoitajat
auttavat mietittäessä ammatin tai koulutuksen sopivuutta
terveydentilan kannalta.
• Katso tästä linkistä tarkemmat alakohtaiset
ohjeet:http://www.koulutusnetti.fi/
LISÄTIETOJA LÖYDÄTTE
•
•
•
•
Helsinki: www.edu.hel.fi
www.ysinjalkeen.fi
Vantaa: www.varia.fi
Espoo: www.omnia.fi
• Muuta hyödyllistä: www.opintoluotsi.fi,
www.koulutusnetti.fi
Toivotamme kaikille Onnea
Yhteishakuun!
Elina Nissinen (9A,9D,9E ja 9F)
p.0403349163
Satu Hietala (9B, 9C ja 9G)
p.0403349165
Meidät tavoittaa myös wilman kautta!