Transcript Gotika

Gotika
Umělecký sloh
• v západní Evropě od
druhé poloviny 12. st.
• v českých zemích
počátek i konec gotiky
o něco později (poč.
kolem 1230)
• v Německu a střední
Evropě až do počátku
16. st., (Itálie a Francie
již renesance)
• Termín gotika nebo gotický se vztahuje
ke Gótům. Předcházející epoše jej
přisoudili s opovržením italští humanisté,
„gótské“ umění pro ně znamenalo asociaci
primitivního či barbarského.
Počátky gotického slohu - Francie
• vybudování tehdy
výjimečného chrámu opatství
Saint-Denis poblíž Paříže
• gotika na rozdíl od
románského slohu již
nedosáhla plného rozšíření
po celé Evropě, ale
především v její západní a
střední části
Saint-Denis
Znaky architektury
• vertikalismus
= směřování za Bohem
• lomený oblouk
- vývoj od širokého a méně lomeného až k
vysokému ostře zalomenému
- používán v oknech, portálech a všech
zdobných částech stavby
= symbol sepjatých rukou k modlitbě
• vnitřní opěrný systém
= opěrný oblouk a opěrný sloup (váha
stropu se rozloží na opěrné sloupy a
zároveň na zdi)
• vnější opěrný systém
- používaný u katedrál (pomocný činitel
podpírající zeď)
- ubývání plochy zdi
plochy oken
velké
• „odhmotnění“
– značné
prosvětlení, slabší zdi
• křížová žebrová klenba
– 4dílná nebo 6dílná, později dělená
na menší plochy, doprovázená
složitými ornamenty (hvězdicová,
síťová, vějířová, kroužená, sklípková)
• fiály
(drobné věžičky)
- nejrozšířenější zdobné prvky (ozdoba
střechy)
• chrliče (fantastické hlavy s
otevřenou hubou, které chrlily stékající
vodu ze střech)
• První gotické katedrály - ve Francii:
Notre Dame v Paříži,
Notre Dame v Remeši,
katedrála v Chartres
každý evrop. stát - něco charakteristického:
• Německo - stavby z kvalitních
neomítaných cihel
• Anglie – stropy zdobeny velmi složitou,
tzv. síťovou klenbou, ale mnohdy řešenou
jen ornamentálně
• Itálie – gotika je zvláštní především
ornamentem na fasádě připomínajícím
prvky Středního východu
• česká gotika - vynikající světová úroveň,
zvláště v oblasti malířské (částečně i
sochařské)
Sochařství
• první sochařské projevy
pouhým doplňkem
architektury
• vertikalita – v celé tělo,
zvláště drapérie
• sochy nestály volně v
prostoru, ale „přilepeny“
přímo ke stavbě
• postupem doby se socha
dostává na oltář i na zeď
• Typické náměty
- Panna Marie - madona s Ježíškem
- pieta - truchlící matka
s mrtvým Kristovým tělem sejmutým s
kříže v klíně (z italského slova pietas lítost)
- Kristus na kříži (krucifix)
- apoštolové se svými atributy
• postavy
- směřování vzhůru - vysoké a štíhlé,
mírně prohnuté do tvaru písmene S
• výrazy tváře - pozemské lidské city
(prostá radost nebo velké utrpení)
• materiál - kámen
- lipové dřevo
Socha se potahovala
jemným plátnem a potom
se polychromovala
(barvila).
postupně tendence k
realismu a pohybu
Malířství
• vnímáno jako řemeslo
• nedostatky spojené se zákazem
studia lidského těla
• jediná tematika - náboženská
- neustále opakované biblické
události
- obličeje světců - stejný výraz a
podoba
- časté užití obrysových linií a
jasných barev
- barvy i schematické pózy často
symbolické, přiřazený zvláštní
význam
• oblíbené barvy - modrá a zlatá
• obrazy nepodepsány, ale na některých
uveden symbol nebo začáteční písmena
• názvy spojené s místem naleziště, např.
Madona třeboňská
• v rohu obrazu - portrét nebo postava
donátora (člověka, který obraz financoval,
často mnich, šlechtic nebo bohatý kupec)
• Dva typy výtvarné tvorby:
- deskové obrazy - dřevo potažené
plátnem, barva se staletími slila s plátnem
a dřevem, působí jako jednolitý kompaktní
materiál
- fresky (obrazy malované do vlhké
omítky) - i světská tematika (život krále či
šlechty a boje)
Např. z jedné malby na Karlštejně známe
nejpřesnější obraz Karla IV. (bohužel v
určitém rozporu se sochou od P. Parléře)
Gotika v Čechách
• raná = přemyslovská (1230 – 1306)
• vrcholná = lucemburská (do 1437)
• pozdní = jagellonská (do 1526)