Управление на иновациите и инвестициите - E-DNRS

download report

Transcript Управление на иновациите и инвестициите - E-DNRS

Въпрос 25 Оценяване на инвестиционни проекти по методите: нетна настояща стойност, вътрешна норма на възвращаемост, срок на възвръщане на инвестициите

Оценяването на инвестиционните проекти е сърцевината на инвестиционния процес Оценките на проекта са основа за: • а) избор на най-добрия вариант (алтернатива) от множеството взаимоизключващи се варианти на проекта; • б) вземане на решение за приемане или отхвърляне на проекта; • в) установяване на възможностите за подобряване на проекта и намаляване на риска; • г) съставяне на пакет от инвестиционни проекти на фирмата; • д) обосноваване на предложенията за финансиране на проекта; • е) сравнение на фактическите с проектните резултати при извършване на слединвестиционен анализ.

Цели на фирмата и оценяване на проект • С инвестиционните проекти се преследва постигането на множество цели с различен характер: финансово-икономически; маркетингови; технологични; социални; екологични и др. • Оценяването на проекта е процес на съпоставяне на целите с качествата на обекта и достигане до интегрална оценка на очакваната степен на постигане на множеството от цели

Аспекти на оценяване на инвестиционния проект • финансовата оценка • степен на съответствие на проекта със стратегията на фирмата и наличие или липса на синергиен ефект (оценка от стратегическа гледна точка) • технически и технологичен потенциал на обекта като производствена система (технологична оценка) • степен на задоволяване на социалните потребности на заетите във фирмата (социална оценка) • съответствие на проекта с екологичното законодателство (екологична оценка) • ефект от проекта за достигане на обществени цели, свързани със спестяване, инвестиране, преразпределение на дохода, решаване на демографски и регионални проблеми и др. (оценка от обществена гледна точка)

НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV) • Този метод е с най-големи теоретични и практически достойнства • Той най-добре се свързва с целта чрез съответната инвестиция да се подобри благосъстоянието на инвеститорите

Изчисляване на NPV NPV   m   I t  t  n   C t  n   A n  n , където:

It

са инвестиционните разходи, извършени в първите години от икономическия живот на проекта, лв.

Ct

нетен доход в t-та година от периода на нормална експлоатация на обекта, лв.

Аn

очакван нетен доход от ликвидация на активите в последната година от икономическия живот, лв.

k

цена на капитала на фирмата, използувана като процент за дисконтиране, част от 1,0.

Критерий за оценяване и класиране на проектите • • •

NPV > 0

→ проектът е приемлив

NPV < O

→ проектът се отхвърля

NPV = 0

→ проектът е на границата изгоден/неизгоден, поради което е необходим допълнителен анализ

Въпрос 14 Оценяване на инвестиционни проекти по метода на вътрешната норма на възвращаемост. Точка на Фишер

Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) • Вътрешната норма на възвръщаемост е процента на дисконтиране, който превръща нетната настояща стойност (NPV) в нула • Чрез този метод се прави опит всички икономически изгоди да се представят чрез едно число

Изчисляване на IRR 0   m   I t  t  n   C t A n Конкретната стойност на IRR се получава:    по метода на пробите и грешките по метода на интерполацията (приблизителни резултати) чрез използване на вградени функции на Excel или друг продукт от типа “електронна таблица”  n

Критерий за оценяване и класиране на проектите • • •

IRR > k

→ проектът е приемлив

IRR < k

→ проектът се отхвърля

IRR = k

→ проектът е на границата изгоден/неизгоден, поради което е необходим допълнителен анализ

Модифицирана вътрешна норма на възвръщаемост MIRR • MIRR се определя като онази норма (процент) на доходност, при която първоначалните инвестиции се изравняват със сумата от терминалните стойности на реинвестираните доходи с норма на доходност, равна на цената на капитала

Изчисляване на MIRR

а) изчисляване на терминалната стойност на проекта чрез сложно олихвяване на междинните доходи с процент, равен на цената на капитала б) намиране на процента на дисконтиране, при който терминалната стойност се изравнява с първоначалните инвестиции

б Изчисляване на MIRR t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 а

Точка на Фишер

Може ли да възникне конфликт при подреждане на проектите според NPV и IRR. при оценяване на взаимно изключващи се проекти?

• Да, възможно е ако: • активите изискват различни дисконтирани парични оттоци (налице е несъразмерност/несъответствие в размерите) • проектите имат различаващи се модели на паричните притоци (налице е несъразмерност/несъответствие във времето) • проектите имат различаващ се полезен живот

Проект В доминира над проект С. (Липсва конфликт при подреждане на проектите) NPV B C C 0 Процент на дисконтиране а B

Профилите на NPV на двата проекта тангентират само в една точка, но профилът на проект D във всички други точки е над профила на проект E. (Липсва конфликт при подреждане на проектите) NPV D E E Процент на дисконтиране б D

Профилите на NPV на проектите F и G се пресичат само в една точка NPV F G F Процент на дисконтиране в G

• NPV на проект F при дисконтов процент 0 е по-висок от NPV на проект G; IRR на проект G е по-висок от IRR на проект F. При тези условия ще бъде налице конфликт между NPV и IRR, ако цената на капитала на фирмата е по-ниска, от процента на дисконтиране в точката на пресичане. • Пресечната точка, показана на фиг. 1 в) е от особена важност. Тя се нарича “точка на Фишер”, на името на великия икономист Irving Fisher, който е от първите, които посочват конфликтите между NPV и IRR.

Точка на Фишер

• Точката на Фишер възниква при онзи процент на дисконтиране, при който стойностите на NPV на двата проекта са равни. • Точката е важна, поради това че при този “hurdle rate” предпочитанията по отношение на NPV се пренасят от единия проект към другия. • При наличие на изискван процент на възвръщаемост по-малък от точката на Фишер, е налице конфликт между оценките по NPV и IRR за двата проекта. • При наличие на изискван процент на възвръщаемост по-голям от точката на Фишер, не е налице конфликт между оценките по NPV и IRR за двата проекта

Определяне процента на дисконтиране при точката на Фишер за два проекта I и II

NPV

1 

NPV

2

t n

  0 ( (

CI t

1 

f

)

I

)

t

 (

CO

0 )

I

t n

  0 ( (

CI t

1 

f

)

II

)

t

 (

CO

0 )

II

където:

(CIt)I, (CIt)II,

паричните притоци през период t за проект I и проект II съответно

(CO0)I, (CO0)II,

съответно паричните оттоци за проект I и проект II

f

– процент на дисконтиране, при който възниква точка на Фишер

Пример за изчисляване на Точка на Фишер чрез Excel 20 000.00

15 000.00

10 000.00

5 000.00

0.00

-5 000.00

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% -10 000.00

Series2 Series3

Въпрос 15 Оценяване на инвестиционни проекти по метода „Срок на възвръщане на инвестициите”

Срокът на възвръщане (РВР)

• Продължителността на периода, необходим за да се възстановят първоначалните инвестици за сметка на породения от тях паричен доход

Изчисляване на PBP, ако паричните доходи по години са еднакви PBP

=

I CI

,

където

I

първоначални инвестиции, лв;

CI

годишен нетен паричен доход (вкл. амортизацията), лв.

Изчисляване на PBP, ако паричните доходи по години са различни PBP  CI t  I където:

РВР

е индексът на годината, в която горното условие е изпълнено

` Изчисляване на PBP, ако паричните доходи по години са различни (продължение) Първоначална инвестиция, лв.

Акумулиран нетен паричен доход PBP Време

Правило за вземане на решение по метода PBP

РВР

РВР н PBP > РВР н

  Проектът е приемлив Проектът се отхвърля