Slide 1 - qcc.egat.co.th

Download Report

Transcript Slide 1 - qcc.egat.co.th

จ ัดทำโดย นำยสุทน
ิ ชูชำติ และ กลุ่มพฤกษำงำม
จ ัดทำโดย นำยสุทน
ิ ชูชำติ และ กลุ่มพฤกษำงำม
่
พร ้อมกันทีสนำมบิ
นสุวรรณภู ม ิ วันที่ 14 ต.ค. 55
เวลำ 6.30 น.
่ กษำ และประธำน QCC อขศ.พร ้อม
กลุ่มพฤกษำงำม ทีปรึ
่
ก ันทีสนำมบิ
นสุวรรณภู ม ิ วันที่ 14 ต.ค. 55 เวลำ 6.30 น.
้
่
กลุ่มพฤกษำงำม ขึนเครื
องเตรี
ยมบิน
รอร ับและขนสัมภำระ หลังจำกถึงสนำมบิน KL
่ เป็ นยำนพำหนะเดินทำงในมำเลเซียของทริปนี ้
รถบัสทีใช้
ผู บ
้ ริหำรฯ สมำชิกกลุ่ม พฤกษำงำม&แควน้อย หน้ำจัตุร ัส
เมอเดก้ำ
เจ้ำหน้ำทีร่ ับลงทะเบียนจำกประเทศ มำเลเซีย
ผู บ
้ ริหำรฯ สมำชิกกลุ่ม พฤกษำงำม&แควน้อย ณ จุด
่ ำร่วมประชุมสัมมนำ และ นำเสนอ
ประเทศทีเข้
กำรแสดงในพิธต
ี อ
้ นร ับกลุ่ม QCC จำกนำนำชำติ เย็นวน
ั ที่
ผู บ
้ ริหำรฯ กฟผ. และกลุ่ม QCC จำกทุกประเทศ ร่วมงำน
่
บรรยำกำศภำยในหอประชุมใหญ่ศูนย ์ประชุมแห่งชำติ
กัวลำลัมเปอร ์(KLCC)
บรรยำกำศภำยในหอประชุมใหญ่ศูนย ์ประชุมแห่งชำติ
กัวลำลัมเปอร ์(KLCC)
กำรแสดงก่อนพิธก
ี ำรเปิ ดงำนมหกรรม ICQCC 2012
กำรแสดงก่อนพิธก
ี ำรเปิ ดงำนมหกรรม ICQCC 2012
พิธก
ี ำรเปิ ดงำนมหกรรม ICQCC 2012 อย่ำงเป็ นทำงกำร
โดย ฯพณฯ นำยกร ัฐมนตรีมำเลเซีย (วันที่ 15 ต.ค. 55 ; 8:30 น.)
อ.สำยสุว ัฒน์ฯ จำก สสคท.กระทรวงอุตสำหกรรม
ในฐำนะผู น
้ ำกลุ่ม QCC จำกประเทศไทย
่ ำร่วมนำเสนอผลงำน
ผู น
้ ำกลุ่ม QCC จำกทุกประเทศทีเข้
กำรนำเสนอแนวคิดของ เควิน กำสเคิล
้
กลุ่ม QCC จำกประเทศไทยทังหมดในพิ
ธเี ปิ ดงำนมหกรรมฯ
กลุ่ม QCC พฤกษำงำม และ ผู บ
้ ริหำร หลังกำรพิธเี ปิ ดงำน
กลุ่ม QCC พฤกษำงำม ซ ้อมกำรนำเสนอผลงำน (วันที่ 15 ต.ค. 55 )
กลุ่ม QCC พฤกษำงำม ซ ้อมกำรนำเสนอผลงำน (วันที่ 15 ต.ค. 55 )
ต ัวแทนกลุ่ม QCC จำกประเทศไทยร่วมทำกระทง
้
สำหร ับใช้ประกอบกำรแสดงประเพณี ลอยกระทงในงำนเลียงปิ
ดงำน
ต ัวแทนกลุ่ม QCC จำกประเทศไทยร่วมทำกระทง
้
สำหร ับใช้ประกอบกำรแสดงประเพณี ลอยกระทงในงำนเลียงปิ
ดงำน
กลุ่ม QCC จำก โรงงำนยำสู บ กับ กลุ่ม พฤกษำงำม
ต ัวแทนกลุ่ม QCC จำกประเทศอินโดนี เซีย
กำรนำเสนอผลงำนของกลุ่ม QCC จำกประเทศ มำเลเซีย(เจ้ำภำพ)
กลุ่ม QCC แควน้อยนำเสนอผลงำน (วันที่ 16 ต.ค. 55 ; 09:30 น. )
กลุ่ม QCC แควน้อยนำเสนอผลงำน (วันที่ 16 ต.ค. 55 ; 09:30 น. )
กลุ่ม QCC แควน้อยนำเสนอผลงำน (วันที่ 16 ต.ค. 55 ; 09:30 น. )
กลุ่ม QCC พฤกษำงำม เตรียมพร ้อมนำเสนอผลงำน ก่อนนำเสนอ 30
กลุ่ม QCC พฤกษำงำม เตรียมพร ้อมหน้ำห้องก่อนกำรนำเสนอผลงำน
กลุ่ม QCC พฤกษำงำม พร ้อมผู บ
้ ริหำร เตรียมพร ้อมก่อนกำรนำเสนอ
่ กษำกลุ่ม QCC พฤกษำงำม ทำหน้ำทีควบคุ
่
ทีปรึ
ม Slide
่ ำเสนอผลงำน (ว ันที่ 16 ต.ค. 55 ; 10:30
กลุ่ม QCC พฤกษำงำม เริมน
กลุ่ม QCC พฤกษำงำม นำเสนอผลงำน (วันที่ 16 ต.ค. 55 ; 10:30 น.
กลุ่ม QCC พฤกษำงำม นำเสนอผลงำน (วันที่ 16 ต.ค. 55 ; 10:30 น.
กลุ่ม QCC พฤกษำงำม นำเสนอผลงำน (วันที่ 16 ต.ค. 55 ; 10:30 น.
ทีมงำน และ ผู บ
้ ริหำร กฟผ. ร่วมฟั งและให้กำลังใจ (วันที่ 16 ต.ค. 55 ;
คณะกรรมกำรพิจำรณำให้คะแนน
กลุ่ม แควน้อย&พฤกษำงำม ผู บ
้ ริหำร กฟผ. หลังจำกนำเสนอผลงำน
แล้วเสร็จ
กลุ่ม แควน้อย&พฤกษำงำม ผู บ
้ ริหำร กฟผ. หลังจำกนำเสนอผลงำน
แล้วเสร็จ
กลุ่ม พฤกษำงำม ร ับมอบ Trophy และ Certificate
Trophy และ Certificate
กลุ่ม พฤกษำงำม กับ Trophy และ Certificate
กลุ่ม QCC จำก ร.พ.โรงงำนยำสู บ ต่ำงแสดงควำมยินดีซงกั
ึ่ นและกัน
่
กลุ่ม พฤกษำงำม ชืนชมยิ
นดีกบ
ั Trophy และ Certificate
คุณอนันต ์ ปั ญญะ หัวหน้ำกลุ่ม พฤกษำงำม
คุณสมควร ฟั กหอม รองหัวหน้ำกลุ่ม พฤกษำงำม
คุณชูชพ
ี ภู ่พจ
ิ ต
ิ ร เลขำนุ กำรกลุ่ม พฤกษำงำม
คุณชินพัฒน์ โฮมหงษ ์ สมำชิกกลุ่ม พฤกษำงำม
คุณวิช ัย สีดำเหลำ สมำชิกกลุ่ม พฤกษำงำม
คุณอุดม ถำใหม่ สมำชิกกลุ่ม พฤกษำงำม
่ กษำ กลุ่ม พฤกษำงำม
คุณสุทน
ิ ชูชำติ ทีปรึ
อขภ.กับ Trophy และ Certificate
ช อทบ-ป กบ
ั Trophy
่
ผู บ
้ ริหำรร่วม ชืนชมยิ
นดีกบ
ั Trophy และ Certificate
่
ผู บ
้ ริหำรร่วม ชืนชมยิ
นดีกบ
ั Trophy และ Certificate
้
ร่วมงำนเลียงสั
งสรรค ์ ก่อนพิธก
ี ำรปิ ดงำนมหกรรม ICQCC 2012
อย่ำงเป็ นทำงกำร
้
ร่วมงำนเลียงสั
งสรรค ์ ก่อนพิธก
ี ำรปิ ดงำนมหกรรม ICQCC 2012
อย่ำงเป็ นทำงกำร
่
กำรแสดงประเพณี ว ัฒนธรรมของชำติตำ
่ งๆทีมำร่
วมงำนมหกรรมฯ
ขบวนกำรแสดงประเพณี ลอยกระทง ของ ประเทศไทย
ขบวนกำรแสดงประเพณี ลอยกระทง ของ ประเทศไทย
ขบวนกำรแสดงประเพณี ลอยกระทง และ รำวง ของ ประเทศไทย
ขบวนกำรแสดงประเพณี ลอยกระทง และ รำวง ของ ประเทศไทย
ขบวนกำรแสดงประเพณี ลอยกระทง และ รำวง ของ ประเทศไทย
้ั อไป (2014) ณ เมืองไต้หวัน
พิธม
ี อบธง ICQCC ให้กบ
ั เจ้ำภำพในครงต่
ทัศนศึกษำ ณ พระบรมมหำรำชวัง ของ กษัตริย ์ประเทศมำเลเซียวันที่
ทัศนศึกษำ ณ พระบรมมหำรำชวัง ของ กษัตริย ์ประเทศมำเลเซียวันที่
่ กคืนว ันที่ 17 ตุลำคม 2555 ก่อนเดินทำงกลับประเทศไทย
ทีพั
ทัศนศึกษำ ณ เมืองรำชกำรใหม่ของประเทศมำเลเซีย “ปุ ตรำจำยำ”
ว ันที่ 18 ตุลำคม 2555
้
่
บรรยำกำศก่อนขึนเครื
องบิ
นกลับประเทศไทยวันที่ 18 ตุลำคม 2555
เวลำ 19:00 น.
้
่
บรรยำกำศก่อนขึนเครื
องบิ
นกลับประเทศไทยวันที่ 18 ตุลำคม 2555
เวลำ 20:15 น.)