D&P regiobijeenkomst 1 2015

Download Report

Transcript D&P regiobijeenkomst 1 2015

Dienstverlening & producten
Vernieuwing examenprogramma’s vmbo
SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Regiobijeenkomsten januari 2015
Viola van Lanschot Hubrecht
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Informerend karakter
• Structuur
• Het beroepsgerichte profielvak
– Profielverplichte algemene vakken
– Beroepsgerichte keuzevakken
•
•
•
•
Kaders
Syllabus
Handreiking
Implementatie
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
‘Intersectorale’ achterban
• Intersectoraal programma (drie uitstroomrichtingen:
TD, TC, DC )
• ICT-route
• Sport Dienstverlening & Veiligheid
• Technologie in de Gemengde Leerweg
• Groene sector
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Handreiking SLO
KEUZE
4 Keuzevakken
Schoolexamen
50%
50%
PROFIELvak
4 Modulen
Centraal examen
Syllabus CvE
KERN
algemene K + V
Professionele K + V
LOB
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
VALKUIL
“Alles blijft zoals het is…”
• Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle
afdelingsprogramma’s.
• De 35 afdelingen gaan op in 9 profielen
• De programma’s zijn echt nieuw!
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Dienstverlening
1. Organiseren van een activiteit
• een opdracht aannemen, organiseren,
voorbereiden, en realiseren
• facilitaire werkzaamheden uitvoeren
• wet- en regelgeving op het terrein van
veiligheid en milieu
2. Presenteren, promoten en verkopen
• verschillende manieren van communicatie
en communicatiemiddelen (her)kennen,
benoemen en professioneel toepassen
• promotieactiviteiten beoordelen,
verbeteren en uitvoeren
• informatie verstrekken en instructie geven
gl
3. Een product maken en verbeteren
• (delen van) een product of halffabricaat
maken (werktekeningen lezen en
verbindingen maken met gangbare
materialen)
• (een deel van) een product ontwerpen of
verbeteren met behulp van een eenvoudig
technisch tekenprogramma in zowel 2D als
3D
4. Multimediaal product maken
• een digitaal ontwerp maken
• een instructie-of voorlichtingsfilm maken
• een website ontwerpen en samenstellen
• een applicatie ontwerpen, maken of
samenstellen
Producten
gl
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Profielverplichte algemene vakken voor D&P
Volgens wetsvoorstel:
• voor D&P 2 van de volgende 4 vakken:
• wiskunde
• nask 1
• biologie
• economie
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Beroepsgerichte keuzevakken bij D&P
• Game maker
• Robotica
• Natuurtalent
• Gezonde leefstijl
• Podium
• Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
Ook alle andere keuzevakken kunnen aangeboden worden:
• Groen scholen  groene keuzevakken
• SDV scholen  SDV gerelateerde keuzevakken
• Cultuurprofielscholen  kunstgerelateerde keuzevakken
Vertaling naar onderwijsprogramma's
De school bepaalt het aanbod en maakt onderwijs
4 Keuzevakken
Schoolexamen
ca. 400 uur
ca. 400 uur
1 Profielvak
bestaande uit
vier modulen
Centraal examen
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN P R O G R A M M A
ONDERWIJS
ONDERWIJS
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN P R O G R A M M A
=
PROJECTWEEK
STAGE
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken
ec
zw
te
D&P
gr
en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Examenprogramma is geen onderwijsprogramma
•
•
•
•
Scholen maken over het onderwijs regionale afspraken
Onderwijs krijgt kleur door de regionale context
Betere aansluiting van vmbo-mbo en bedrijfsleven
Samen vorm geven aan beroepsonderwijs
• -> Afspraken tussen vmbo-mbo-scholen en het regionale bedrijfsleven
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kaders
• Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer
• Licenties: een school mag een profiel aanbieden als ze in schooljaar
2014-2015 de licentie heeft voor een onderliggende verwante afdeling
 zie verwantschapstabel in de 'Routekaart naar profielen'
• Scholen die nu (in schooljaar 2014-2015) een intersectoraal programma
aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P aanbieden of terugvallen op
een onderliggende afdeling waarvoor zij licentie hebben.
• Scholen die in toekomst wel D&P willen aanbieden en niet over de
onderliggende licentie beschikken moeten hierover in overleg met
regionale partners of aanvraag via artikel 68 WVO indienen
• Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: licentievrij.
• Het aantal profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is
beperkt tot drie per beroepsgericht profielvak
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Syllabus D&P  conceptsyllabus versie 1
• Per conceptexamenprogramma wordt een conceptsyllabus gemaakt
door syllabuscommissie (geïnstalleerd door CvTE)
• Opdracht: uitwerking (detaillering, specificering) van het
conceptexamenprogramma t.b.v centrale examinering (beroepsgerichte
keuzevak met vier modulen)
• Doelgroep: docenten en toetsontwikkelaars, tevens een belangrijke
bron voor uitgevers
• Doel: (1) leerlingen goed voor te kunnen bereiden op het centrale
examens; (2) centrale examens te kunnen maken; (3) methodes te
kunnen maken
•  zie veldraadpleging over conceptsyllabus D&P (versie 1)
https://www.hetcvte.nl/aanmeldformulier_veldraadpleging_16
Reageren is mogelijk tot 23 januari
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Conceptsyllabus: van versie 1 naar versie 2
• Veldraadpleging over conceptsyllabus en conceptexamenprogramma D&P
(versie 1)
https://www.hetcvte.nl/aanmeldformulier_veldraadpleging_16
 Reageren is mogelijk tot 23 januari
Opbrengsten verzamelen
1) Samenvatting met reacties op syllabus
• Bespreken in syllabuscommissie
2)
Samenvatting met reacties op conceptexamenprogramma
• Eventuele wijzigingsvoorstellen voorleggen aan regiegroep  intersectorale
vernieuwingscommissie en werkgroep
Ad. 1) Aanpassen conceptsyllabus versie 1  versie 2 voor examenjaar 2016
(mei 2015 gereed)
Ad. 2) Aanpassen conceptexamenprogramma  syllabus ex jaar 2017
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
DP/Cohort 1
Conc-examenprogramma
S-bus v1 veldraadpleging en conc-ex V2
DP/Cohort 2
conceptexamenprogramma v2
Syllabus v2 bijstellen v3 ->v4
Examenprogramma DEF
Mei '16
Augustus
2014
Augustus
2015
Examen Cohort 2
Examen Cohort 1
Invoering
Mei '17
Augustus
2016
Augustus
2017
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Handreikingen
• Handreikingen voor het deel dat onder het schoolexamen valt 
beroepsgerichte keuzevakken
• Good practice
• Voorbeelduitwerkingen
• Leerroutes (verdiepend en verbredend)
• Loopbaanoriëntatie
• Doel: ter inspiratie en voorbeeldmatig
•  www.slo.nl
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn D&P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
Maart 2014: conceptexamenprogramma D&P naar staatsecretaris
Augustus 2014: start pilot D&P cohort 1 (leerjaar 3)
Augustus 2015: start pilot D&P cohort 2 (op dezelfde pilotscholen)
Mei 2016: eerste examens D&P (cohort 1)
Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen
Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma
2
Augustus
3
2014
4
5
Augustus
Augustus
2015
6
2016
Augustus
2017
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Voorbereiding op nieuwe programma’s (1)
1.Wat wordt het onderwijsaanbod?
Onder andere:
•
•
•
•
Wat is de visie van de school? (onderwijs en LOB!)
Welke leerroutes wil de school aanbieden?
Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio?
Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere
vmbo-scholen, roc’s)?
• Met welke regionale partners wordt samengewerkt?
•  Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school aan en
waarom?
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Voorbereiding op nieuwe programma’s (2)
2.
Hoe ziet de organisatie eruit?
Denk aan:
• Welke volgorde houdt de school aan voor het
onderwijsaanbod van profiel en keuzevakken?  LOB
• Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken?
• Welke leermiddelen zetten we in?
• Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de fysieke
inrichting?
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Voorbereiding op nieuwe programma's (3)
3. Wat betekent dit voor de docenten?
Denk aan:
• LOB: Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd?
en
• Waar is extra scholing voor nodig?
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Belangrijke lessen uit pilots
1. Begin vanuit visie
2. Centrale rol van LOB
3. Belang van een goed PTA (voor de leerling!)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Communicatie over project
• Digitale nieuwsbrief
• FAQ's: www.vernieuwingvmbo.nl
 Viola van Lanschot Hubrecht
 [email protected]
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Pilot-cohorten
Schooljaren 2013-2015  examen in 2015
Cohort 1 (a): pilot met profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR
In ontwikkeling profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem
Schooljaren 2014-2016  examen in 2016
Cohort 2 (a): pilot met profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR
Cohort 1 (b ) pilot nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem
Schooljaren 2015-2017  examen in 2017
Cohort 3 (a) Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR
Cohort 2 (b) pilot met nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem
Schooljaren 2016-2018  examen in 2018
Start nieuwe examenprogramma's alle scholen