PowerPoint Sunusu - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

download report

Transcript PowerPoint Sunusu - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL
KİŞİLERİN TAŞINMAZ
EDİNİMLERİNDE
TAKBİS’E KAYIT İŞLEMLERİ
Serpil KAYA PANOS
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
İnceleme İzleme Değerlendirme Birimi
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ:
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizde taşınmaz
tasarruflarına ilişkin taleplerinin sonucunda alıcı ve satıcı adına
doldurulan bilgi formları Genel Müdürlüğümüze gönderilmekte idi.
Tüm Tapu Müdürlüklerimizin TAKBİS’e geçmesiyle
15/03/2012 tarih 1725 no’lu genelge ile Bilgi Formu doldurulması
uygulamasına son verilmiştir. Yapılan kontrollerde Yabancı
Mülkiyeti Programı ile TAKBİS’de yer alan kayıtlarda
uyuşmazlıklar tespit edilmiş olup; bu uyuşmazlıkların giderilmesi
için Veri Eşleştirme Programı yapılmıştır.
Bu kapsamda
paylaştırılmıştır.
81
il,
birim
personelleri
arasında
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Yabancı Mülkiyet Programında olup TAKBİS’de yer
almayan kayıtlar,
 Yabancı Mülkiyet Programında
uyrukları farklı girilen aynı kayıtlar,
Hazırlanan
gönderilmiştir.
Excel
tabloları
ve
ilgili
TAKBİS’de
müdürlüklere
Yapılan kontrollerde bir çok yabancı uyruklu gerçek
kişinin TAKBİS’e TC uyruklu olarak veya uyruk bilgisinin
yanlış girildiği görülmüş ve bu kayıtların düzeltilmesi
sağlanmıştır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTATİSTİKSEL RAPOR ALMA PROGRAMI
Bu programda, detaylı olarak alınan kayıtlarda;




Kişinin birden fazla sistem numarasına sahip olduğu,
TC kimlik numaralarının yanlış olduğu,
Kimlik bilgilerinin eksik olduğu,
TC vatandaşlığından izinle çıkmış kişilerin vatandaşlık tipinin YABANCI olduğu,
4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi? kutucuğunun işaretlenmediği,(10174
Kayıt)
 Yabancı uyruklu gerçek kişilerin vatandaşlık tipinin TC VATANDAŞLIĞINDAN
İZİNLE ÇIKMIŞ olarak seçildiği, 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi?
kutucuğunun işaretlendiği görülmüştür. (8400 Kayıt)
Yukarıda bahsi geçen hatalar,
MERNİS’den kontrolleri yapılmış, müdürlüklere uzaktan erişim sağlanarak
kayıtlardaki vatandaşlık tipleri düzeltilmiştir.
Kimlik bilgileri eksik kayıtlar müdürlüğe gönderilerek, tamamlanmasının
sağlanması istenilmiştir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vatandaşlık tipi T.C. Vatandaşlığından İzinle Çıkmış olup;
4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi mi? kutucuğunun işaretlenmediği
kayıt örnekleri
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vatandaşlık tipi YABANCI olup; 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi
mi? kutucuğunun işaretlendiği kayıt örnekleri
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Malik isminin başında …uyruklu olarak girildiği kayıt örneği
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİ BAKANLIĞI; 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE
FAALİYETTE BULUNAN YABANCI SERMAYELİ FİRMALAR LİSTESİ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONULAR
1)4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi Olan (PembeMavi Kart Sahibi) Türk Vatandaşlığından İzinle
Çıkmış Kişilerin TAKBİS’e Kaydı
2)Yabancı Gerçek Kişilerin TAKBİS’e Kaydı
3)Yabancı ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz
ve Sınırlı Ayni Hak Edinimlerinin TAKBİS’e Kaydı
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. 4112/5203/5901 Sayılı Yasaya Tabi Olan (Pembe-Mavi Kart
Sahibi) Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkmış Kişilerin
TAKBİS’e Kaydı:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu kişilerin Vatandaşlığını kazandığı ülkenin RESMİ KİMLİK KARTI veya
PASAPORT’unun yanında 4112/5203/5901 SAYILI KANUNLA SAKLI TUTULAN
HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN BELGE (PEMBE VE MAVİ KART)
ibraz etmesi, bu belgesi yoksa NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ alınması gerekir..
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sağ üst köşede yanan kırmızı ışık, kişinin yabancı ya da Vatandaşlıktan İzinle çıkmış olduğunu
göstermektedir. Talepte bulunan ve işlemi yapılan kişi Yabancı veya İzinle çıkmış ise kırmızı
ışığın yandığı görülmelidir. ‘T.C. Vatandaşlığından İzin İle Çıkmış’ yazısı görülmelidir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
03.12.2013 tarih 1504 sayılı talimat yayımlanarak yabancı gerçek kişilerin taşınmaz
edinimlerinde siteme uyruk bilgisi girişleri açıklanmıştır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Yabancı Gerçek Kişilerin TAKBİS’e Kaydı:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAKBİS ÜZERİNDE DÜZELTMELER
•
TAKBİS sistemi üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda doğumla Türk
vatandaşlığını kazanıp Bakanlar Kurulu kararı ile çıkan kişilerin yabancı
kişiler gibi yazıldığı görülmüş olup, izinle çıkan kişiler için 4112/5203/5901
Sayılı Kanuna Tabi mi? butonunun girilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca
bu kişilerin mavi veya pembe kartları olmaması durumunda Nüfus Kayıt
Örneği istenilmesi sistemde zorunlu hale getirilmiştir.
•
Bir yabancı gerçek kişi için birden fazla vatandaşlık tipi seçilmesinin önüne
geçilmiştir. Böylece TAKBİS sistemi üzerinde bir yabancı gerçek kişi için
sadece bir vatandaşlık tipi seçilecektir. Ayrıca Firari, mütegayyip, çift
uyruklular gibi kriterler TAKBİS sistemden temizlenerek, sistemin ihtiyaçlara
göre yeniden yapılanma çalışmaları devam etmektedir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAKBİS ÜZERİNDE DÜZELTMELER
• Türk Asıllı Yunan Uyruklu kişilerin taşınmaz ediniminde 4112/5203/5901
Sayılı Kanuna Tabi mi? butonunun işaretlenmesi seçeneği
engellenmektedir.
• KKTC vatandaşlarının taşınmaz ediniminde bu kişilerin yabancı gerçek kişi
veya 4112/5203/5901 Sayılı Kanununa Tabi mi? seçeneği sistem üzerinde
engellenmiş olup bu kişilerin Özel Statüye Tabi Yabancı kişiler olarak
sisteme kaydı sağlanmıştır.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. Yabancı ve Yabancı
TAKBİS’e Kaydı:
Sermayeli
Şirketlerin
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
• Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe
sahip ticaret şirketleri;
Üç özel kanunla taşınmaz edinebilirler;
Turizm Teşvik Kanunu
Endüstri Bölgeleri Kanunu
Petrol Kanunu
• Yabancı Sermayeli Şirketler;
Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilmiş yetki belgelerinde:
2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Yabancı
Sermayeli Şirkettir,
2644 Sayılı Tapu Kanunun 36. Maddesi Kapsamı Dışındaki
Yabancı Sermayeli Şirkettir’
ibaresi olmasına dikkat edilmelidir.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teşekkürler…
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
İletişim: (0312) 413 68 54
(0312) 413 68 67
(0312) 551 42 62
(0312) 551 46 72
E-posta: [email protected]