SPECJALNOŚĆ: Współczesne Koncepcje i Metody Zarządzania

download report

Transcript SPECJALNOŚĆ: Współczesne Koncepcje i Metody Zarządzania

Wydział Nauk Ekonomicznych
Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013
Wybór specjalności
na kierunku Zarządzanie
KIERUNEK: Zarządzanie
SPECJALNOŚĆ:
Współczesne Koncepcje i Metody Zarządzania
SPECJALNOŚĆ: Współczesne Koncepcje i Metody Zarządzania
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwenci tej specjalności posiadają wszechstronną wiedzę w
zakresie: istoty różnych koncepcji i metod zarządzania, zarówno
tradycyjnych, jak i współczesnych, wzajemnych relacji między nimi,
potrzeb i możliwości, warunków i zagrożeń oraz obszarów ich
stosowania, w organizacjach działających na rynku Unii Europejskiej
i w skali globalnej. W szczególności potrafią:
• celowo dobierać koncepcje i metody zarządzania, adekwatne do
określonych potrzeb i możliwości konkretnej organizacji,
• konstruować i doskonalić architekturę systemu zarządzania
organizacją,
• wprowadzać innowacje organizacyjne.
Posiadają też rozbudzone zainteresowania poznawcze i badawcze, co
przygotowuje ich do podjęcia studiów III stopnia (studiów
doktoranckich).
SPECJALNOŚĆ: Współczesne Koncepcje i Metody Zarządzania
NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Studenci potrafią:
• Identyfikować i analizować zjawiska i problemy
związane z organizacją i funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa, w kolejnych fazach cyklu jego życia,
• Dobierać różne metody i narzędzia zarządzania,
różnymi obszarami przedsiębiorstwa,
• Włączać je w system zarządzania i układać je w spójną
całość (zintegrowany system zarządzania),
• Usprawniać (doskonalić i rozwijać) system zarządzania.
SPECJALNOŚĆ: Współczesne Koncepcje i Metody Zarządzania
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koncepcje zarządzania
Etyka w zarządzaniu
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie procesami
Marketing międzynarodowy
Rachunkowość zarządcza
Przedsiębiorczość
Prawo handlowe
Logistyka
Negocjacje i Społeczne umiejętności menedżera
Zarządzanie relacjami z klientem CRM
Gra menedżerska i Modelowanie biznesowe
SPECJALNOŚĆ: Współczesne Koncepcje i Metody Zarządzania
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
• Orientacja na CZŁOWIEKA
 HRM - Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management)
 KM - Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management)
 CSR-Społeczna odpowiedzialność biznesu(Corporate social responsibility)
• Orientacja na PROCESY




SCM - Zarządzanie łańcuchami i sieciami (Supply Change Management)
SRM – Zarządzanie relacjami z dostawcami
ARIS, ADONIS - Informatyzacja zarządzania procesami
Out oraz Insourcing – wyprowadzanie i sprowadzanie procesów -funkcji
• Orientacja na JAKOŚĆ




TQM – Kompleksowe zarządzanie jakościa
Business Reengineering, Six Sigma i Kaizen
FMEA i QFD – Metody eliminacji błędów i sterowanie jakością przez klienta
Lean – Metoda odchudzonego zarządzania
SPECJALNOŚĆ: Współczesne Koncepcje i Metody Zarządzania
JAKA PRACA PO STUDIACH?
Absolwenci tej specjalności mogą:
• pełnić funkcje specjalisty i kierownika,
• wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie celowego
doboru koncepcji i metod zarządzania, adekwatnego do
określonych potrzeb i możliwości konkretnej organizacji,
• konstruować i doskonalić architekturę systemu zarządzania
organizacją.
Do zobaczenia na zajęciach