Dr. Güray Kılıç`ın yaptığı sunum için tıklayınız.

Download Report

Transcript Dr. Güray Kılıç`ın yaptığı sunum için tıklayınız.

Sağlığın
finansmanında yeni
bir aşama:
Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası
Dr. Güray Kılıç
Türk Tabipleri Birliği
Sağlıkta neo-liberal politikalar





80 sonrası Özal’la başlayıp 90’larda Sağlıkta
Reform programı ile devam eden,
Dünya Bankası orjinli uygulamalar...
2003 Sağlıkta Dönüşüm Programı
Sağlığı sektör haline getirmek ve
piyasalaştırmak,
Sektörü genişletmek ve yönetmek.
Sağlıkta Dönüşüm Programı:
Amaç sorunları çözmek




Türkiye’nin sağlık ölçütleri kendinden geri
ülkelerden bile daha kötü,
Sağlık hizmetine erişimde eşitsizlikler var,
Finansman ve sunumda verimsizliğe yol açan
ve mali sürdürülebilirliği zayıflatan parçalı bir
yapılanma,
Düşük hizmet kalitesi, hastalara sınırlı zaman
ve tedavi etkinliğinde azalma.
Sağlıkta Dönüşüm Programı





Hizmet sunumu ile hizmeti finanse eden/
satın alan kurumun ayrılması,
Finansman (SGK): GSS, katkı payı, TSS
Kamu hastanelerinin şirketleşmesi,
Yerelleşme, Rekabet,
Destek ve sağlık hizmetlerinin
taşeronlaşması,
Programın öne çıkan özellikleri




Sağlığın gereksinimlerini gözetmemesi,
Ekonomik / ideolojik etkenlerden
kaynaklanması,
Eşitsizlikleri arttırması,
Kamusal sağlık hizmeti harcamalarının yanlış
dağıtılma riski...
SDP: Çözüm önerileri
Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı,
(Kürek çeken değil dümen tutan)
 Finansmanda tek çatı: SGK,
 Erişimi kolay, yaygın sağlık sistemi:
1. Güçlendirilmiş temel sağlık hizmeti: Aile
Hekimliği Modeli
2. Etkili, kademeli sevk zinciri
3. İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık
işletmeleri: Kamu Hastane Birlikleri

SDP: Çözüm önerileri

Hizmeti sunandan satın almak ve bütün
sağlık alanını düzenlemek

Tüketiciyi kullandıkları hizmetler ve hizmet
sunucularını seçme konusunda
cesaretlendirmek.(kışkırtılmış talep)
SDP: Sağlıkta özel sektör




Özel sektörün görüş ve isteklerine dayanan
politikaları sağlık sektörüne yansıtmak,
Sağlık Politikaları Kurulu ve Planlama/
İstihdam Kurulu: Özel sektör temsilcileri
SGK sağlık harcamalarının %35’i özel
sektöre
Kamu-Özel Ortaklığı: 30 yıllık üst hakkı
kullanımı, yaygın taşeronlaştırma.
GSS: Finansal riske karşı
koruma sağlıyor mu?




3-4 milyon kişi kapsam dışı,
Katkı payı nedeniyle sistem dışı kalma,
Medula sistemine göre kayıtlı kişi sayısı
35-40 milyon,
Nüfusun yaklaşık yarısı hizmete erişebiliyor.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası



5510 sayılı SSGSS Kanunu M.98:
«Tamamlayıcı özel sağlık sigortalarına ilişkin
usul ve esaslar Kurumun görüşü alınarak
Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir»
SGK; 28.06.2012 de konu ile ilgili genelge
yayımladı.
TSS: Amaç


Özel sigorta şirketlerine prim ödeyerek özel
sağlık poliçesi almış GSS’lilerin, kurum ile
sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından
sağlık hizmeti alması sırasındaki iş ve
işlemleri açıklamak,
Özel Sağlık Sigortasının primini azaltarak
yaygınlaştırmak.
TSS: Tanım



GSS temel teminat paketi (TTP) içinde yer
almayan,
TTP içinde kısmen yer alıp kısmen karşılanan
yani cepten ödeme yapılan,
Ya da yüksek standartlarda sağlık hizmeti
talep edilen,
durumlarda devreye giren
«Özel Sağlık Sigortası» türüdür.
TSS: Kapsam

Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık
hizmetleri,
İlave ücret tutarları (Özel ve Kamu’da),
Otelcilik ücreti,
SUT fiyatları üzerinde kalan tutarlar.

Katkı payı kapsam dışı.



TSS: Cepten ödemede
sistematik soygun



GSS’nin ihtiyaç duyulan tüm sağlık
hizmetlerini kapsayacağı iddia edilmiştir.
Ancak yasada ‘temel teminat paketi’
tanımlanmıştır.
TTP dışında kalan Sağlık hizmetleri için
cepten ödeme yapılacaktır.
TSS: Cepten ödemede
sistematik soygun



Bazı sağlık hizmetleri TTP içinde yer alsa
dahi SGK tarafından kısmen ödenecek,
kalanı cepten ödeme ile karşılanacaktır.
GSS kapsamındaki hizmetler düşük
standarttadır.
Yüksek standart SH için ayrıca para
ödenmesi gerekecektir.
TSS: Cepten ödemede
sistematik soygun



Sağlık finansmanında GSS primi+katkı payı
yetmemiş, özel sigorta devreye girmiştir.
Yaşlı/ riskli ve kronik hastalar ya özel sigorta
kapsamına alınmayacak ya da daha çok prim
talep edilecektir.
En çok yoksullar, yaşlılar ve kronik hastalar
zarara uğrayacaktır.
Sorulması Gereken





Nasıl bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemi?
Nasıl bir finansman?
Nasıl bir sağlık hizmet sunumu?
Nasıl bir sağlık örgütlenmesi?
Ve
Kimin için?