Document 1381129

download report

Transcript Document 1381129

MẪU 6. Luật chính tả

Bước 1. Giới thiệu chung

-

1. Vai trò của Luật chính tả trong TV1.CGD:

Cùng với cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt, LCT là một thành phần không thể tách rời của TV1.CGD.

Nhằm giải quyết mối quan hệ Âm – Chữ để đạt được mục tiêu : đọc thông; viết thạo (không viết sai chính tả); không tái mù.

Bước 1. Giới thiệu chung

2. Quy trình tổ chức dạy học các bài Luật chính tả của TV1.CGD

Thống nhất quy trình 4 việc

Việc 1. Chiếm lĩnh ngữ âm Việc 2. Viết (học viết chữ ghi âm) Việc 3. Đọc (đọc bảng, đọc sách) Việc 4. Viết chính tả (tổng kiểm tra)

Bước 1. Giới thiệu chung

3. Các luật chính tả trong TV1.CGD:

Luật chính tả

viết hoa.

Luật chính tả e, ê, i. Luật chính tả âm đệm.

Luật chính tả

nguyên âm đôi.

Luật chính tả

phiên âm tiếng nước ngoài.

Luật chính tả

ghi dấu thanh.

Luật chính tả

theo nghĩa.

Một số trường hợp đặc biệt.

Bước 1. Giới thiệu chung

4. Cách dạy Luật chính tả của TV1.CGD

Gặp đâu dạy đó.

Dạy đâu chắc đó.

Dạy LCT đi liền với dạy cấu trúc ngữ âm của Tiếng.

Bước 2. XEM ĐĨA HÌNH TIẾT HỌC MINH HOẠ

Luật chính tả âm đệm

Bài 3: Vần Tuần 10: Tiết 3,4

Bước 3. THẢO LUẬN

1.

Tiết dạy minh hoạ nhằm cung cấp cho HS luật chính tả gì?

2.

3.

Nêu cách dạy LCT của chương trình TV 1.CGD.

Kể tên một số Luật chính tả mà

bạn biết trong chương trình TV1.CGD.

Bước 3. THẢO LUẬN

1.

Tiết học này nhằm cung cấp cho HS luật chính tả gì?

Thông tin phản hồi: Tiết học này nhằm cung cấp cho HS luật chính tả ghi âm đệm.

Bước 3. THẢO LUẬN

2.

Nêu cách dạy LCT của chương trình TV1.CGD.

THÔNG TIN PHẢN HỒI Cách dạy LCT của chương trình TV1.CGD: gặp tình huống chính tả ở đâu, giải quyết triệt để bằng luật ở đấy.

Bước 3. THẢO LUẬN

3.

Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?

THÔNG TIN PHẢN HỒI 3.1. Luật viết hoa

a. Tiếng đầu câu:

Tiếng đầu câu phải viết hoa.

b. Tên riêng b1. Tên riêng Tiếng Việt:

Viết hoa tất cả các tiếng không có gạch nối. Ví dụ: Vạn Xuân, Việt Nam.

Tên riêng chỉ có một tiếng thì viết hoa tiếng đó. Ví dụ: sông Hương, núi Ngự.

b2. Tên riêng tiếng nước ngoài

Chỉ viết hoa tiếng đầu mỗi từ. Giữa các tiếng trong mỗi từ phải có gạch nối. Ví dụ: Cam-pu-chia, Xinh-ga-po.

Bước 3. THẢO LUẬN

3.

Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?

THÔNG TIN PHẢN HỒI 3.1. Luật viết hoa

a. Tiếng đầu câu:

Tiếng đầu câu phải viết hoa.

b. Tên riêng b1. Tên riêng Tiếng Việt:

Viết hoa chữ cái đầu tất cả các tiếng không có gạch nối. Ví dụ: Việt Nam, Tháp Mười.

Tên riêng chỉ có một tiếng thì viết hoa tiếng đó. Ví dụ: sông Hương, núi Ngự.

b2. Tên riêng tiếng nước ngoài

Chỉ viết hoa tiếng đầu mỗi từ. Giữa các tiếng trong mỗi từ phải có gạch nối. Ví dụ: Cam-pu-chia, Xinh-ga-po.

Bước 3. THẢO LUẬN

3.

Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

3.2. Luật ghi tiếng nước ngoài

Nghe thế nào viết thế ấy (như Tiếng Việt). Giữa các tiếng (trong một từ) phải có gạch nối.

Ví dụ: Pa-nô, Pi-a-nô.

Bước 3. THẢO LUẬN

3.

một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

3.3 Ghi dấu thanh

Viết dấu thanh ở âm chính của vần. Ví dụ: bà, bá, loá, quỳnh, bào, mùi… Tiếng có nguyên âm đôi: + Không có âm cuối: mía + có âm cuối: buồn

Bước 3. THẢO LUẬN

3.

Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

3.4 . Ghi một số âm đầu

b1. Luật e, ê, i (k, gh, ngh) b2. Luật ghi âm cờ trước âm đệm (qua) b3. Luật ghi chữ "gì“: Ở đây có hai chữ i đi liền nhau. Khi viết phải bỏ i của chữ gi, thanh gì.

Bước 3. THẢO LUẬN

3.

Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

3.5. Ghi một số âm chính

Quy tắc chính tả khi viết âm i: Tiếng chỉ có một âm i thì có tiếng viết bằng i (i ngắn) có tiếng viết bằng y (y dài) + Viết i nếu đó là từ Thuần Việt (ì ầm) + Viết y nếu đó là từ Hán Việt (y tá) Tiếng có âm đầu và âm i thì một số tiếng có thể viết y, hoặc viết i đều được. Nhưng hiện nay quy định chung viết là i: thi sĩ.

Khi có âm đệm đứng trước, âm i phải viết là y (y dài): Huy

Bước 3. THẢO LUẬN

3.

Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

3.5. Ghi một số âm chính

Cách ghi nguyên âm đôi.

ia: + Không có âm cuối: mía + Có âm cuối: biển + Có âm đệm, không có âm cuối: khuya + Có âm đệm, có âm cuối hoặc không có âm đầu: tuyên, yến, … ua : múa, muốn ưa : mưa, mượn

Bước 3. THẢO LUẬN

3.

Một số Luật chính tả trong chương trình TV1.CGD?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

3.6. Luật chính tả theo nghĩa

Ở các vùng miền trên đất nước ta, có khác biệt ít nhiều về âm khi nói thì phải dùng chữ để ghi đúng nghĩa muốn nói Âm đầu: + tr/ch: tre/che + s/x: su/ xu + d/v: dô/vô Âm cuối: + n/ng: tan/ tang Dấu thanh: + hỏi/ngã: nghỉ/nghĩ + gi/d/r: gia/da/ra + l/n: lo/no + t/c: mắt/mắc

Bước 5. TỔNG KẾT

Dạy đúng theo quy trình việc làm và thao tác của thiết kế.

- GV cần chủ động dạy HS cách học luật chính tả.

(Theo Luật chính tả…” Gặp tình huống chính tả ở đâu GV cần giúp HS xử lí triệt để ở đấy để làm rõ mối quan hệ âm và chữ.

Lưu ý HS một số trường hợp đặc biệt.

Liên tục nhắc lại Luật chính tả cho HS khi đọc và viết chứa luật.