Name of presentation - Urząd Lotnictwa Cywilnego

download report

Transcript Name of presentation - Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Lotnisk, 13 stycznia 2015
Rozporządzenie
WE 216/2008
Rozporządzenia KE
dla lotnisk 139/2014 (11
artykułów)
Załącznik 1 Definicje
Akceptowane sposoby
stosowania przepisów
Materiały
doradcze
Załącznik 2
Wymagania dla władz lotniczych (AR)
Alt.
AMC
AMC
- AR
GM - AR
Załącznik 3
Wymagania dla organizacji (OR)
Alt.
AMC
AMC
- OR
GM - OR
Załącznik 4
Wymagania operacyjne dla lotnisk (OPS)
AMC
- OPS
Alt.
AMC
GM- OPS
Specyfikacje Certyfikacyjne
(CS)
GM - CS
2
Parlament i Rada UE
WE
216/2008
HARD LAW
„Binding”
Komisja Europejska
Przepisy
wykonawcze
139/2014
(Implementing rules)
EASA
AMC - Akceptowane sposoby
stosowania przepisów
GM - Materiały doradcze
SOFT LAW
„Nonbinding”
CS - Specyfikacje certyfikacyjne
3
Stosowalność prawa UE
Lotniska, w tym ich wyposażenie, przeznaczone do użytku
publicznego oraz obsługujące zarobkowy przewóz lotniczy,
na których prowadzi się operacje podejścia lub odlotu przy
wykorzystaniu procedur instrumentalnych, oraz
a) które dysponują utwardzoną drogą startową
o długości co najmniej 800 m. lub
b) obsługują wyłącznie śmigłowce.
Personel i organizacje zaangażowane w eksploatację tych
lotnisk powinny spełniać wymogi rozporządzenia
216/2008.
4
Zgodnie z art. 4 ust. 3b rozporządzenia 216/2008
w drodze odstępstwa od ust. 3a Państwa Członkowskie
mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania
przepisów niniejszego rozporządzenia wobec lotniska,
które:
-
obsługuje nie więcej niż 10 000 pasażerów rocznie,
oraz
- obsługuje nie więcej niż 850 operacji związanych
z obsługą towarów rocznie.
5
Rozporządzenie 216/2008 oraz rozporządzenie 139/2014
są wiążące i stosowane bezpośrednio we wszystkich
państwach członkowskich UE.
Co do zasady nie ma potrzeby tworzenia przepisów
krajowych do ich wdrożenia.
Zasadne pewne zmiany w przepisach krajowych, a nawet
określenie niektórych wymagań, np. gdzie prawo UE
wyraźnie nakazuje, aby Państwa członkowskie takie
przepisy opracowały.
6
Kwestie związane z między innymi z:
- określaniem
bazy
certyfikacyjnej
na
podstawie
specyfikacji certyfikacyjnych (CS) wydawanych przez
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA);
- monitorowaniem otoczenia lotnisk;
- zarządzaniem
zagrożeniami związanymi z dziką
zwierzyną;
- organizacją
systemu
zgłaszania,
gromadzenia,
analizowania
i
rozpowszechniania
informacji
o bezpieczeństwie, a także sposobu zgłaszania
i zatwierdzania zmian na lotnisku,
- służbami ratowniczo-gaśniczymi.
7
Nowelizacja przepisów:
- Ustawy Prawo lotnicze,
- Rozporządzenia ws. certyfikacji,
- Rozporządzenia ws. kontroli
Opracowanie wewnętrznego systemu certyfikacji
i nadzoru w ULC (np. Podręcznika certyfikacji)
8
W okresie przejściowym, tzn. do dnia 31 grudnia 2017,
lotniska posiadające certyfikat będą mogły go posiadać
i przedłużać na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów. W tym czasie będą musiały przejść proces
ponownej
certyfikacji
(konwersję
certyfikatu)
potwierdzającej
spełnianie
wymagań
europejskich
(określonych w AMC i CS).
W związku z zastosowaniem wyżej opisanego mechanizmu,
do dnia 31 grudnia 2017 roku wszystkie lotniska
spełniające warunki art. 4 ust. 3a rozporządzenia
216/2008/WE będą musiały uzyskać certyfikat zgodnie z
rozporządzeniem 216/2008 oraz rozporządzeniem nr
139/2014.
9
W
odniesieniu do każdego lotniska wymagany jest
certyfikat. Certyfikat wydawany jest gdy wnioskodawca
wykaże, iż lotnisko spełnia wymogi podstawy certyfikacji
lotnisk określone w podstawie certyfikacji oraz że
lotnisko nie posiada żadnych cech lub charakterystyk
powodujących, że jego eksploatacja nie jest bezpieczna.
Certyfikat
obejmuje
lotnisko,
jego
eksploatacje
i jego wyposażenie związane z bezpieczeństwem.
Certyfikat może być
zarządzającego.
oddzielny
dla
lotniska
i
dla
10
Zgodnie z art. 8a rozporządzenia 216/2008 na podstawę
certyfikacji lotniska składają się:
1) specyfikacje certyfikacyjne dotyczące rodzajów lotnisk
(CS);
2) przepisy, w odniesieniu do których zaakceptowano
równoważny poziom bezpieczeństwa (ELOS);
3) specjalne szczegółowe specyfikacje techniczne (SC).
Ważnym nowym elementem jest możliwość wydawania
dokumentu akceptującego odstępstwo
i sposób jego usunięcia (DAAD).
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Lotnisk, 13 stycznia 2015
11
1.
ELOS (Equivalent Level of Safety) ─ równoważny poziom
bezpieczeństwa.
Dotyczy przypadków, gdy po dokonaniu odpowiedniej
analizy bezpieczeństwa można w inny sposób osiągnąć
wymagany cel (np. gdy RESA < 240 m, można zastosować
specjalne materiały plastyczne (EMAS), itp.).
2.
SC (Special Conditions) ─ warunki specjalne.
SC przyznawane są w szczególnych wypadkach,
związanych warunkami lokalnymi, ukształtowaniem
terenu itp. (np. Gibraltar, gdzie droga publiczna
przebiega w poprzek drogi startowej.
12
3.
DAAD (Deviation Acceptance and Action Document)
− Dokument akceptujący dane odstępstwo oraz sposób
działania zarządzającego
lotniskiem, mający na celu jego usunięcie.
− DAAD może być przyznane jeśli nie kwalifikuje się jako
ELOS lub SC.
− DAAD powinno być określone, gdy dane wymaganie nie może
być spełnione teraz, ale
zostanie wdrożone w przyszłości.
− W odniesieniu do każdego odstępstwa DAAD sporządza się
dodatkowo ocenę bezpieczeństwa.
Wnioski o DAAD składane mogą być tylko do 31 grudnia 2024 r.
13
-
Przygotowanie się do składania wniosku o konwersję
certyfikatu.
-
Wykazanie zgodności z podstawą certyfikacji (spełniania
przepisów 216/2008, 139/2014, CS, AMC).
-
Opracowanie systemu zarządzania zintegrowanego z
systemem zarządzania bezpieczeństwem.
-
Zweryfikowanie spełniania przez personel wymagań.
-
Opracowanie programu szkoleń i sprawdzianów
umiejętności.
14
-
Zweryfikowanie programów bezpieczeństwa, systemu
zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem.
-
Opracowanie nowej INOP.
-
Zweryfikowanie PDSZ.
-
Opracowanie procedur monitorowania otoczenia
lotniska.
-
Zapewnienie koordynacji działań z innymi organizacjami
działającymi lub świadczącymi usługi na terenie
lotniska.
15
EWIDENCJA CERTYFIKATÓW LOTNISK UŻYTKU PUBLICZNEGO
Lp.
Nazwa lotniska
Kod lCAO
Numer certyfikatu
Kod ref.
Nazwa i adres zarządzającego
Ważny do:
28.04.2015 r.
1.
Bydgoszcz - Szwederowo
EPBY
PL-004/EPBY/2012
4D
Port Lotniczy Bydgoszcz SA
ul. Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota
KRS: Port Lotniczy Bydgoszcz SA
ul.. Grodzka 12
85-109 Bydgoszcz
2.
Szczecin - Goleniów
EPSC
PL-005/EPSC/2013
4D
Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp z o.o.
Glewice 1A
72-100 Goleniów
28.09.2015 r.
3.
Łódź - Lublinek
EPLL
PL-005/EPLL/2013
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35
94-328 Łódź
02.11.2015 r.
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II
Kraków - Balice Sp. z o.o.
ul. Kpt. M. Medweckiego 1
32-083 Balice
Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o.
Jasionka 942
36-002 Jasionka
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38
40-161 Katowice
4.
Kraków - Balice
EPKK
PL-004/EPKK/2013
4D
16.05.2016 r.
5.
Rzeszów - Jasionka
EPRZ
PL-004/EPRZ/2013
4D
6.
Katowice - Pyrzowice
EPKT
PL-005/EPKT/2013
4D
7.
Gdańsk im. Lecha Wałęsy
EPGD
PL-006/EPGD/2013
4D
Port Lotniczy Gdańsk Sp z o.o.
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
23.10.2016 r.
8.
Lotnisko Chopina w Warszawie
EPWA
PL-005/EPWA/2013
4E
Przedsiębiorstwo Państwowe ,,Porty Lotnicze"
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
21.11.2016 r.
11.12.2016 r.
26.05.2016 r.
04.10.2016 r.
9.
Lublin
EPLB
PL-002/EPLB/2013
4D
Port Lotniczy Lublin SA
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1
21-040 Świdnik
KRS: Port Lotniczy Lublin SA
ul. Hempla 6
20-008 Lublin
10.
Zielona Góra - Babimost
EPZG
PL-003/EPZG/2014
4D
Przedsiębiorstwo Państwowe ,,Porty Lotnicze"
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa
01.04.2017 r.
11.
Poznań - Ławica
EPPO
PL-005/EPPO/2014
4D
Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp z o.o.
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań
29.05.2017 r.
12.
Warszawa/Modlin
EPMO
PL-003/EPMO/2014
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.
Gen. Wiktora Thommee 1A
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
12.07.2017 r.
13.
Wrocław - Strachowice
EPWR
PL-004/EPWR/2014
Port Lotniczy Wrocław S.A.
ul. Graniczna 190
54-530 Wrocław
06.08.2017 r.
4D
Próbny proces konwersji certyfikatu na przykładzie EPBY.
Kolejne spotkanie informacyjne dla pracowników lotnisk
odpowiedzialnych za praktyczne przygotowanie do
stosowania ww. przepisów odbędzie się najpóźniej do
połowy lutego 2015 r.
EASA regularnie organizuje warsztaty i konferencje na
temat stosowania nowych wymagań (informacje
dostępne są na stronie www.easa.europa.eu)
17
Dziękuję za uwagę.
KONTAKT
Sylwia Ciszewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Lotnisk:
[email protected]
Joanna Santkiewicz-Galas - Specjalista w Inspektoracie Lotnisk
Certyfikowanych Wg Standardów Międzynarodowych:
[email protected]
Beata Grabowska - Naczelnik Wydziału Analiz i Standardów Lotniskowych:
[email protected]
18