Prezentacija, krediti za iznajmljivače

download report

Transcript Prezentacija, krediti za iznajmljivače

SUBVENCIONIRANI TURISTIČKI
KREDITI
SURADNJA: OPĆINA BAŠKA I ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
Filijala Krk
Miroslav Čolić/Franka Žic
Baška, 18.02.2015
NAMJENA KREDITA:
 postojećim privatnim iznajmljivačima na području Općine
Baška – nositeljima Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u
domaćinstvu
SVRHA KREDITA:
 Adaptacija i rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta:
 apartmana i soba
 Podizanje kvalitete smještaja tj.
 Povećanje konkurentnosti
 Popunjenosti kapacitete
Kreditni potencijal: 2.000.000,00 HRK
Naslov prezentacije
ERSTE Bank Group – povjerljivo
13.4.2015.
Stranica 2
UVJETI KREDITIRANJA:
Iznos kredita:

krediti do 20.000 EUR (krediti se odobravaju uz valutnu klauzulu u EUR te se isplaćuju
po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita. Redovne mjesečne
obveze plaćaju se u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR na dan
uplate)
Rok otplate kredita:
 do 7 god (84 mjeseca)
 otplata u mjesečnim ili godišnjim anuitetima
Kamatna stopa:
 4,50 % godišnja, fiksna za korisnika kredita
 kamatna stopa subvencionirana od Općine Baška s 2,2 p.b. (6,70
% - 2,20 % = 4,50 %)
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:
 1% iznosa kredita ili max. 600,00 HRK
Rok korištenja: do 12 mjeseci
Naslov prezentacije
ERSTE Bank Group – povjerljivo
13.4.2015.
Stranica 3
UVJETI KREDITIRANJA:
Status korisnika kredita:
 korisnici kredita su postojeći ili novi klijenti banke
 novi klijenti su dužni cjelokupno poslovanje usmjeravati na račun otvoren u
Erste banku u roku od 12 mjeseci od odobrenja kredita
Instrumenti osiguranja povrata kredita:
IZNOS KREDITA U EUR
INTRUMENTI OSIGURANJA
Obvezni instrumenti osiguranja:
do 10.000,00 EUR
od 10.000,00 do 20.000,00 EUR
 izjava suglasnosti o zapljeni primanja
potvrđena kod javnog bilježnika
 mjenica
 zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika
Obvezni instrumenti osiguranja i
5 % oročenog novčanog depozita od
odobrenog iznosa kredita založenog u
korist Banke
Naslov prezentacije
ERSTE Bank Group – povjerljivo
13.4.2015.
Stranica 4
UVJETI KREDITIRANJA:
Način isplate sredstava:
80 % odobrenih sredstva se doznačuju u tranšama, bezgotovinskom isplatom
na račun dobavljača ili izvršitelja usluge za klijenta temeljem
predračuna/računa:
 ponude za kupnju opreme
 ponude za građevinske i obrtničke radove
Napomena: korisnik kredita se ne obvezuje sukladno dostavljenoj ponudi u konačnici i
kupiti opremu/izvesti radove od navedenog izvođača/dobavljača ali naknada ponuda u
namjeni mora biti sukladno prvobitno dostavljenoj ponudi
20 % odobrenih sredstava isplatom na račun korisnika kredita
 isplaćuju se nakon iskorištenih namjenskih sredstava u visini od 80 %
Naslov prezentacije
ERSTE Bank Group – povjerljivo
13.4.2015.
Stranica 5
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
popunjen kreditni zahtjev (Erste banka u Krku)
Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 ponude/računi/predračuni (npr. oprema)
 troškovnik (npr. ako se radi o građevinskim i obrtničkim radovima)
 podmirene dospjele obveze prema turističkoj zajednice s osnove boravišne
pristojbe i članarine
 podmiren dug prema Poreznoj upravi s osnove poreza
 Financijska dokumentacija:
 evidencija prometa o izdanim računima ili potvrde tur. agencija o
ostvarenom prometu za prethodne 2 god.
 TZ - obrazac
Naslov prezentacije
ERSTE Bank Group – povjerljivo
13.4.2015.
Stranica 6
PRIMJER 1:
 iznos kredit: 8.000,00 EUR
 rok otplate kredita: 7 god.
STATUS
KLIJENTA
FIKSNA
KAMATNA
STOPA
(GODIŠNJA)
EFEKTIVNA
KAMATNA
STOPA
IZNOS
MJESEČNOG
ANUITETA U
EUR
UKUPAN IZNOS
KOJI KLIJENT
PLAĆA U EUR
da
4,50 %
4,90 %
111,20
9.340,88
Naslov prezentacije
ERSTE Bank Group – povjerljivo
13.4.2015.
Stranica 7
PRIMJER 2:
 iznos kredit: 15.000,00 EUR
 rok otplate kredita: 7 god.
STATUS
KLIJENTA
FIKSNA
KAMATNA
STOPA
(GODIŠNJA)
EFEKTIVNA
KAMATNA
STOPA
IZNOS
MJESEČNOG
ANUITETA U
EUR
UKUPAN IZNOS
KOJI KLIJENT
PLAĆA U EUR
da
4,50 %
4,76 %
208,50
17.514,17
Naslov prezentacije
ERSTE Bank Group – povjerljivo
13.4.2015.
Stranica 8
Nekoliko slika……..
Naslov prezentacije
ERSTE Bank Group – povjerljivo
13.4.2015.
Stranica 9
CILJ:
Naslov prezentacije
ERSTE Bank Group – povjerljivo
13.4.2015.
Stranica 10
HVALA NA PAŽNJI !
Pitanja ??