Opmaaksjabloon powerpointpresentaties VTS

download report

Transcript Opmaaksjabloon powerpointpresentaties VTS

Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
1
WELKOM
op de cursus Initiator ‘Sporttak’
Taakomschrijving van de opleiding Initiator
van de Vlaamse Trainersschool
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
2
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Waarom een sportkaderopleiding volgen ?
De Vlaamse Trainersschool
Opleidingsstructuur
Eindcompetenties van de Initiator
Vakken
Cursusmateriaal
Examenreglement
Erkenning
Engagement
Kwaliteitszorg
Wie doet wat ?
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
3
Waarom een sportkaderopleiding volgen ?
• Behalen van een erkend VTS-diploma
• Basisprincipes van initiatie leren
• Didactisch-pedagogisch inzicht verwerven
• Veilig leren sporten
• Ervaringen delen met andere cursisten
• Streven naar kwaliteitsverbetering
– Persoonlijk
– In de sportclub, op het sportkamp, enz.
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
4
De Vlaamse Trainersschool
• Wat is de Vlaamse Trainersschool ?
De VTS is een samenwerkingsverband tussen:
• Bloso
• Universiteiten en hogescholen met een opleiding L.O.
• Sportfederaties
• Wat doet de VTS ?
De VTS verzorgt de sportkaderopleiding in de Vlaamse Sport:
• Sporttakgerichte opleidingen, bv. Initiator, Instructeur B, Trainer B en A
Aanvullende opleidingen: bv. sporters met een handicap en senioren
• Beroepsgerichte opleidingen, bv. Hoger Redder en Sportfunctionaris
• Begeleidingsgerichte opleidingen, bv. Bewegingsanimator
• Decretaal erkende bijscholingen (levenslang leren)
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
5
2
1
Sportspecifieke modules
Trainer A
Sportspecifieke modules
Trainer B
Basismodule
Algemeen Gedeelte
Instructeur B
Sportspecifieke modules
Instructeur B
Basismodule
Algemeen Gedeelte
Initiator
Sportspecifieke modules
Initiator
13-4-2015
Aanvullende opleidingen voor verschillende doelgroepen (sporters met een handicap, senioren, recreatieve sporters) die sporttakspecifiek of sporttakoverschrijdend kunnen georganiseerd worden
Gevorderde
competitie
Basismodule
Algemeen Gedeelte
Trainer B
Initiatie
3
Basismodule
Algemeen Gedeelte
Trainer A
Sporttechnische vervolmaking
of beginnende competitie
Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
6
Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur
Vul hier uw sporttakspecifieke opleidingsstructuur in, inclusief
aanvullende modules.
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
7
Sporttakoverschrijdende eindcompetenties Initiator
De Initiator
• begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van
sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of
spelen, los van competitieve doelstellingen;
• houdt rekening met elementaire gezondheidsaspecten;
• kan aangepaste omgangsvormen toepassen;
• kan zelfstandig een sportspecifieke activiteit voorbereiden,
leiden en evalueren;
• werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma
dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger
opgeleide.
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
8
Sportspecifieke eindcompetenties Initiator ‘Sporttak’
De Initiator ‘Sporttak’
Vul hier de sportspecifieke eindcompetenties van de opleiding
Initiator ‘Sporttak’ in.
• Eindcompetenties van de Initiator
• Doelgroepen waaraan de Initiator mag/kan lesgeven: leeftijd, federatie,
competitief, recreatief, enz.
• Bevoegdheden van de Initiator: ifv eindcompetenties, beperkingen (bij
buitensporten ifv veiligheid), enz.
• Effectieve taken op het terrein
• Enz.
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
9
Vakken basismodule
• Sportdidactiek
– Vijf bouwstenen: zie dia 10
• Veilig Sporten, preventief luik (VSP)
– Preventie van sportletsels
• Veilig sporten, curatief luik (VSC)
– Vier stappen in de eerstehulpverlening
– Reanimatie en levensbedreigende letsels
– Sportletsels
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
10
Vakken basismodule: vijf bouwstenen
In welke omstandigheden
moet ik lesgeven ?
Wat wil ik bereiken ?
Doelen en inhouden
Context
Initiator
Hoe kan ik sturen,
communiceren, motiveren ?
De sportbeoefenaars
Procedures en methoden
Hoe ga ik tewerk ?
13-4-2015
Aan wie geef ik les
en hoe leren zij ?
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
11
Vakken sportspecifieke modules
Voeg hier de vakken toe van (conform het goedgekeurde
opleidingsstramien !):
– Module 2: Sporttechnische module
– Module 3: Didactisch-methodische module
– Module 4: Stagemodule (indien van toepassing)
En wijs de cursist op de verbanden tussen de basismodule en de
sportspecifieke modules.
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
12
Cursusmateriaal
• Cursusmap ‘Algemeen Gedeelte’
Gebruik van de cursus:
– Doelstellingen
– Sleutelbegrippen
– Opdrachten
•
•
•
•
Cursusteksten sportspecifieke modules
CD-ROM
Powerpoint-presentatie
Aanvullen
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
13
Examenreglement 2008
• www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/reglement.asp
• Scoresysteem: A – B – C – D
• Wijze van examineren: schriftelijk/mondeling,
theorie/praktijk, evaluatiecriteria
• Attitude speelt een belangrijke rol
• Wijze van delibereren: vermelding van niet
delibereerbare vakken
• Resultaatmelding: door VTS-secretariaat
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
14
Erkenning
• Waarde van het diploma/attest
–
–
–
–
Bevoegdheid om sportbeoefenaars op hun niveau te begeleiden
Vergoeding
Kwaliteitserkenning (IKZ)
Subsidiëring sportclub
• Waardering op het terrein
– Vergunning van de federatie
– Opname in het gediplomeerdenbestand van de VTS, federatie,
enz.
– Mogelijke terugbetaling van de opleiding (gemeente,
impulssubsidies, enz.)
– Praktijkkansen (sportclub, sportkamp, sportdienst, enz.)
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
15
Engagement
• Verantwoordelijkheden t.a.v. jezelf
– Zich profileren (waarop leg ik me toe, waar ben ik goed in)
– Stappen zetten (actieterrein opzoeken, aansluiting
trainersvereniging, enz.)
– Zorgen voor verzekering BA
– Onderhouden van persoonlijke vaardigheden
– Actualiseren (volgen van clinics, zelfstudie, enz.)
• Verantwoordelijkheden (Activiteitsgericht – Veiligheidsgericht
– Omgangsgericht) t.a.v. betrokkenen:
• Deelnemers (ethische code – code voor sporttrainers)
• Ouders
• Organisatie, club, collega’s, enz.
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
16
Engagement t.o.v. kinderen … een charter
• Nastreven van positieve waarden in de jeugdsport
• Alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport bannen
• Erkennen en aanvaarden dat
– sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en
– preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te
beschermen
• Aanvaarden van steun van sponsors en media wanneer
die in overeenstemming is met de hoofddoelstellingen
van de (jeugd)sport
• Onderschrijven van ‘Panathlon Charter over
de Rechten van het Kind in de Sport’
www.sportopjongerenmaat.be
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
17
Kwaliteitsbewaking via IKZ-bevragingen
• IKZ = Integrale KwaliteitsZorg
• Doel = meten van de kwaliteit van de cursusorganisaties
en de tevredenheid van de cursisten
• Alle opleidingen van de VTS worden jaarlijks
doorgelicht
• IKZ-formulier wordt door de cursist op het examen
ingevuld en afgegeven samen met de examenbladen
Jouw mening telt !
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
18
Wie doet wat ?
• Taak van de betrokkenen tijdens de cursus
–
–
–
–
DSKO: coördinatie opleidingen, aanspreekpunt
Cursusverantwoordelijke: organisatie cursus, aanspreekpunt
Docenten: les, inhoud, vragen, examenrichtlijnen
Denkcelsecretaris: administratie
• Wat mag je als cursist verwachten ?
– Cursus – degelijke les – opdrachten – stage – observatie –
faciliteiten – begeleiding – ondersteuning
• Wat wordt van de cursist verwacht ?
 Inbreng in de les - 80% aanwezig - melding afwezigheid –
correcte uitvoering taak – aangifte blessure
13-4-2015
Taakomschrijving Initiator 'Sporttak'
19
Introductie en taakomschrijving Initiator
Vragen ?
SUCCES !
13-4-2015