AOF Gladsaxe marts 2014

Download Report

Transcript AOF Gladsaxe marts 2014

Pensionsmøde
AOF Gladsaxe den 21. marts 2014
Program







Det danske pensionssystem
Hvor længe skal du arbejde?
Hvor meget kan du få?
Sparer du nok op?
Hvad er der til dine efterladte ved død?
Hvad hvis du bliver syg og mister dit arbejde?
Passer Lærernes Pension godt på dine penge?
Din pension er stykket sammen af….






dine arbejdsmarkedspensioner
dine private opsparinger
din atp
din folkepension - grundbeløb
evt. også af folkepensionens tillæg
evt. engangsbeløb fra LD
 Fordelingsnøglen er individuel og
kan være meget forskellig
Hvor længe skal du arbejde?
Du kan få din pension udbetalt
 ….. når du er fratrådt dit arbejde

Mulighed for delpension ved nedsat tid
 Dog tidligst 5 år før din folkepensionsalder

Undtagelse! pensionsordninger oprettet før 1/5-2007 kan udbetales ved 60 år
 Vær opmærksom på modregningsreglerne for efterlønnen
Tilbagetrækningsreformen
Du er født
Efterlønsalder
Folkepensionsalder
Antal år på
efterløn
60 år
65 år
5
01.01.1954 – 30.06.1954
60 ½ år
65 ½ år
5
01.07.1954 - 31.12.1954
61 år
66 år
5
01.01.1955 – 30.06.1955
61½ år
66 ½ år
5
01.07.1955 – 31.12.1955
62 år
67 år
5
01.01.1956 – 30.06.1956
62 ½ år
67 år
4½
01.07.1956 – 31.12.1958
63 år
67 år
4
01.01.1959 – 30.06.1959
63 ½ år
67 år
3½
01.07.1959 – 31.12.1962
64 år
67 år
3
til og med
31.12.1953
Så længe levealderen stiger, kan efterlønsalder og folkepensionsalder sættes op.
Forventningen er, at folkepensionsalderen sættes helt op til 70 år.
Pension og efterløn
Sådan modregnes du i din efterløn
Pensioner
Gamle regler
Gamle regler,
ved 2-års-regel
Nye regler
Livsvarige pensioner
Modregnes med 50%
af værdi ved
efterlønsalder
Kun modregning, hvis
samtidig udbetaling
(55%)
Modregnes med 64%
af værdien ved
efterlønsalder
Alderssum, kapitalog ratepensioner
(også private)
Modregnes med 3%
af værdi ved
efterlønsalder efter
bundfradrag på
294.000 kr.
Ingen modregning
Modregnes med 4% af
værdien ved
efterlønsalder
– intet bundfradrag
Alderssum
”bruttoficeres”
Eksempel på modregning ved 60 år
- gamle regler
Efterløn om året
192.920 kr.
- 50 % af livsvarig pension ved efterlønsalder (100.000 kr.)
-
50.000 kr.
3 % af kapitalpension (694.000 – 294.000) = 400.000
12.000 kr.
---------------------------------------------------------------------------------------Efterløn om året
130.920 kr.
Plus evt. udbetaling af pension sammen med efterlønnen, i alt 230.920 kr.
Der modregnes uanset om pensionen udbetales eller ej
Eksempel på modregning ved brug af 2-års reglen
- gamle regler
Efterløn om året
- 55 % af livsvarig pension ved efterlønsalder (100.000 kr.)
-
3 % af kapitalpension ved efterlønsalder (400.000 kr.)
211.900 kr.
55.000 kr.
0 kr.
----------------------------------------------------------------------------------------Efterløn om året
156.900 kr.
Plus udbetaling af pension, som vil være mere end 100.000 kr. pga 2 års ekstra
indbetaling.
Hvis ingen udbetaling af pension => ingen modregning i efterløn
Pensionen vokser endnu mere, idet der indbetales fra 60 til 62 år og der først udbetales
ved 65 år.
Eksempel på modregning - nye regler
Efterløn om året
211.900 kr.
- 64 % af livsvarig pension ved efterlønsalder (100.000 kr.)
64.000 kr.
- 4% af kapitalpension ved efterlønsalder (400.000 kr.)
16.000 kr.
---------------------------------------------------------------------------------------Efterløn om året
131.900 kr.
Plus evt. udbetaling af din pension sammen med efterlønnen
Der modregnes uansat om pensionen udbetales eller ej
Din folkepensionsalder
Født
Folkepensionsalder
Tidligste
pensionsudbetalingsalder
65 år
60 år
01.01.1954 - 30.06.1954
65 ½ år
60 ½ år
01.07.1954 - 31.12.1954
66 år
61 år
01.01.1955 - 30.06.1955
66 ½ år
61 ½ år
01.07.1955 og frem
67 år
62 år
til og med
31.12.1953
Så længe levealderen stiger, kan folkepensionsalderen sættes op. Forventningen
er, at folkepensionsalderen sættes helt op til 70 år.
Satserne…. (2014)
Hvor kan du få pension fra?
Hvor meget?
Folkepension, grundbeløb
70.896 kr. årligt
Folkepensionens tillæg, enlige
Nedsættes med 30,9% ved indtægter over 66.500 kr.
Bortfalder ved indtægt på 304.800 kr. eller derover
73.644 kr. årligt, enlig
NB. Tillægget regnes anderledes for gifte/samlevende
og er afhængigt af alle indtægter, også ægtefælles.
35.592 kr. årligt, gift + samlevende
ATP
ca. 16.000 kr. årligt
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Individuelt engangsbeløb
Arbejdsmarkedspensioner
Individuelt
Private pensioner
Individuelt
Læs mere på borger.dk
Eksempel på enlig pensionist
Arbejdsmarkedspension
120.000 kr. årligt
Privat opsparing
10.000 kr. årligt
ATP
16.000 kr. årligt
I alt
146.000 kr. årligt
Folkepensionens tillæg
73.644 kr.
Modregningsgrundlag (146.000 – 66.500) 79.500 kr.
- 30,9 procent af 79.500 kr.
24.565 kr.
Folkepensionens tillæg
49.079 kr. årligt
Folkepensionens grundbeløb
70.896 kr. årligt
Pension i alt
265.975 kr. årligt
Ved løn 400.000 kr. er det 72,3% dækningsgrad efter korrektion for AMB
Hvad kan du få fra din
LærerPension?
Alderspension
 Livsvarig pension
 Kapitalpension -> alderssum
 Børnepension til børn under 19/21 år
 Muligheder i den nye pensionsordning

Forhøjet alderspension i de første 10 år

Fravalg af dødsfaldspension
Hjemmeside
når du skal planlægge din pension
www.lppension.dk > Din Pension
Du kan lave flere forskellige
beregninger
Se dine samlede pensioner på
Pensionsinfo.dk
Sparer jeg nok op?




Hvor længe vil du arbejde?
Hvad er dine drømme?
Hvor gammel bliver du?
Hvordan er din samlede økonomi?
PlusPension
Hvis du vil spare mere op, kan du oprette en
 Ratepension (udbetaling over 10 – 25 år)
 Alderssum (skattefrit engangsbeløb)


Adm. omkostninger 2,0% af indbetalingen
Depotrente 3,75% af hele din opsparing (2014)

Du kan max indbetale i 2014 (samlet)
 50.900 kr. på ophørende pensioner
 28.100 kr. på alderssum
NB. Du bruger evt. noget af fradraget på den forhøjede pension på din LærerPension.
Hvad sker der i praksis?
 Når du går på pension, stopper indbetalingerne til din
pensionsordning
 Du vil modtaget et brev med henvisning til vores hjemmeside
 Du skal logge på Din Pension med dit NemId
 Du har flg. muligheder:

Sætte udbetalingen af din pension i gang

Fortsætte indbetalingen selv i en periode

Stoppe forsikringsdækningerne og sætte pensionen i bero
indtil du skal bruge den (fx ved efterløn)
Og udbetalingen er i gang
Dine forsikringer
Ved dødsfald
Hvis du har en af de gamle ordninger (oprettet fra 1993 til og med 2007)
 Ægtefælle-/samleverpension
 Betingelser for samlever
 Ratepension efter ugifte (på ordninger oprettet fra 1/7-1999 til og med 2007)
 Evt. alderssum ved død udbetales til nærmeste pårørende
Hvis du har den nye ordning (efter 2008 eller eget valg i 2009)
 Dødsfaldspension i op til 10 år udbetales til nærmeste pårørende
Alle
 Børnepension
 Supplerende børnepension
Ægtefælle- samleverpension
- betingelser
Samleveren er en person, som forsikrede:
 boede sammen med på tidspunktet for dødsfaldet og
 har barn sammen med, venter barn sammen med eller har haft barn sammen med
eller
 kunne have giftet sig med, senest ved det 67. år og
 har boet sammen med i de sidste 2 år før dødsfaldet, og hvor samlivet er
påbegyndt inden forsikredes 67. år og
 har skrevet et testamente til fordel for senest 3 mdr. før sin død og inden det 67. år
(har testamenteret mindst, hvad en ægtefælle ville have haft krav på)
Hvem er nærmeste pårørende?
 Ægtefælle/registreret partner
 Samlever i fast forhold

i skal have boet sammen i mindst to år, eller

i skal have/vente/have haft børn sammen
 Livsarvinger (børn, børnebørn)
 Arvinger iflg. testamente
 Arvinger iflg. loven (forældre, m.fl.)
Man kan læse mere og ændre begunstigelsen på www.lppension.dk -> Din
Pension -> Selvbetjening
Hvem kan indsættes som begunstiget?




Ægtefælle eller registreret partner
Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner
Børn, stedbørn eller samlevers børn, eller disses børn
Samlever med fælles bopæl på indsættelsestidspunktet
Dødsfaldsdækning hos Forenede Gruppeliv kan
begunstiges til enhver - også foreninger
Forenede Gruppeliv
Livsforsikring
Dækning ved kritisk sygdom
 Dødsfaldssum på 275.000 kr.
 Forsikringssum på 100.000 kr.
 Børnesum ved dødsfald på 15.000
 Sygdomme defineret i
 Forsikringen ophører ved
 Trækkes fra i dødsfaldssummen,
(skattefrit)
kr. til hvert barn under 21 år
fratrædelse eller ved 67 år
 Du kan tegne ekstra forsikring
(skattefrit)
forsikringsbetingelserne
hvis medlemmet dør inden for 3
måneder efter udbetaling
igennem din faglige organisation
Læs mere på fg.dk
Frivillig livsforsikring hos FG





Forsikringssum på 612.500 kr. (skattefrit) indtil man fylder 35 år
Pris 297 kr. årligt for medlemmer til og med 35 år herefter 597 kr. (2014 priser)
Aftrapning af forsikringssummen fra 35 til 70 år
Kræver tilfredsstillende helbredsoplysninger
Læs mere på fg.dk -> aftale nr. 74020 eller på dlf.org
Hvis du bliver syg
…. og mister dit job
Ved langtidssygemelding
Du er dækket af din forsikring indtil du går på pension.
 Efter 3 måneders sygdom og ved lønophør kan du søge:
 Invalidepension
 Halv invalidepension eller
 Midlertidig pension
 Bidragsfritagelse
 Børnepension
NB!
Kontakt os altid, hvis du fratræder pga helbredsproblemer eller hvis du får et fleksjob.
Hvad sker der i praksis?




Indbetalingerne til din pensionsordning stopper
Du vil modtaget et brev med henvisning til vores hjemmeside
Du skal logge på Din Pension med dit NemId
Du har forskellige muligheder:

Ved sygdom kan du sende ansøgning om invalidepension

Andre grunde til indbetalingen stopper giver andre muligheder
Passer Lærernes Pension godt
nok på dine penge?
 Lærernes Pension er ejet af medlemmerne
dvs. alt overskud går til medlemmerne
 Gennemsnitsrente sikrer jævnt, stabilt afkast
 Depotrenten er i år på 3,75% efter skat
 Lave administrationsomkostninger (2,0% af
indbetalingerne)
 Investeringerne er spredt på mange
forskellige aktiver
 Lærernes Pension følger etisk kodeks
Nyttige hjemmesider
•
•
•
•
•
www.lppension.dk
www.pensionsinfo.dk
www.fg.dk
www.dlfa.dk
www.borger.dk
Blev du klogere?
SLUT