OVERENSKOMST 2013 - 15 - GLS-A

Download Report

Transcript OVERENSKOMST 2013 - 15 - GLS-A

OVERENSKOMST 2013 - 15
3F
(forlig 09.02.13)
HK
(forlig 05.02.13)
Dansk Metal (forlig 13.02.13)
LØN
3F
Normalløn
1.3.2013
1.3.2014
Fuld modregningsret i personlige tillæg
kr. 1,60 pr. time
kr. 1,85 pr. time
HK
Minimalløn, lønforhandling
1.3.2013 minimalløn kr. 200/mdr. (alle skal have 100 kr./mdr.)
1.3.2014 minimalløn kr. 250/mdr. (alle skal have 125 kr./mdr.)
Metal
Minimalløn, lønforhandling
1.3.2013
1.3.2014
Elever
2,25% hver 1. marts
kr. 1,35 pr. time
kr. 1,35 pr. time
Barselsorlov
Forhøjet pensionsbidrag fra 1. juli 2013
+ 2,25 kr./time
så det udgør
- arbejdsgiver
kr. 7,00/time
- lønmodtager
kr. 3,50/time
Forældreorlov
11 ugers forældreorlov som hidtil (4 + 4 + 3)
”De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen”
Arbejdsmarkedspension
Fra 1. maj 2013 fra fyldte 18 år (hidtil 20 år)
Følgende medarbejdergrupper er ikke omfattet af
pensionsordningen, men skal have virksomhedens andel af
pensionsbidraget udbetalt sammen med den indtjente løn:
• Medarbejdere, der når den til enhver tid gældende
efterlønsalder og modtager pension fra PensionDanmark.
• Medarbejdere, der når den til enhver tid gældende folkepensionsalder.
• Medarbejdere, der modtager supplerende førstidspension fra Pension Danmark.
Anciennitetskrav ved sygdom (3F og Metal)
Fra 1. maj 2014:
Normalløn ved 9 måneders anciennitet mod
hidtil 12 måneders anciennitet.
Tillidsrepræsentanter (3F og Metal)
Løn ved deltagelse i:
- mæglingsmøder
- organisationsmøder
- faglig voldgift
- fællesmøder
- arbejdsretsmøder
- møder i Afskedigelsesnævnet (også forberedende)
Hvor der er 3 eller flere tillidsrepræsentanter kan der
vælges fællestillidsrepræsentant.
Seniorordning
Fra 5 år før folkepensionsalder.
- Aftale reduceret arbejdstid/seniorfridage ved
at bruge dele af pensionsbidraget.
Voksen-lærlinge
Voksenlærlinge aflønnes efter følgende regler:
• Voksenlærlinge betales løn som voksen arbejder, når lærlingen forinden har arbejdet i
virksomheden i mindst 12 måneder eller virksomheden modtager lønrefusion under
skoleophold fra AUB for voksenelever.
•
Når lærlingen har arbejdet i mindre end 12 måneder i virksomheden anbefales det, at
vedkommende aflønnes som voksen arbejder.
•
Når lærlingen ansættes – uden forudgående ansættelse i virksomheden – anbefales det også,
at vedkommende aflønnes som voksen arbejder.
•
Anbefaling betyder i den forbindelse, at virksomheden skal have saglige grunde til ikke at
tilbyde løn som voksen arbejder.
•
Saglige grunde kan eksempelvis være, at lærlingen ikke har forudgående relevant praktisk
erfaring inden for overenskomstområdet, eller at den opnåede erfaring kun er ganske
kortvarig, dvs. væsentlig mindre end 12 måneder.
•
Lærlinge, der får løn som voksne skal også have sædvanlig indbetaling af bidrag til
arbejdsmarkedspension, når betingelserne for dette er opfyldt.
Arbejdstidsregler, fra 1. februar 2015
Gartnerier/pl. skoler
kl. 11 ændres til kl. 12.30 (lørdage)
Skovbrug
13 uger ændres til 26 uger (var. ugtl.
arbejdstid)
Jordbrug
søndagsarbejde 3 timer blødes op
Golf
søndagsarbejde 3 timer blødes op
Agroindustri
overarbejde fridage og søndage 2 timer
blødes op
GASA Transport
lørdagsarbejde 5,5 timer normal arbejde
Kompetenceudviklingsfond
Fra 1. januar 2014 forhøjes bidraget med kr.
260,- pr. fuldtidsbeskæftiget til i alt kr. 780,-.
HK-fonden kan bruge alle midler.
3F, Metal-fonden vil gøre en indsats for at styrke
uddannelsesindsatsen
HK-diverse
• Akkumulere frihed til selvvalgt uddannelse i op til 3 år.
• Midlertidige assistancer og vikarer udgår lønmæssigt.
• Butikker med detailsalg (nyt protokollat, der er lettere
at læse).
• Laboratorieområdet.
• Udvalgsarbejde vedr. overenskomstens gyldighedsområde (uddannelsesniveau, arbejdsfunktioner, hvem
er omfattet?).
• Ligelønsnævn.
• Kontrolforanstaltninger.
Oplysningspligt vedr. brugen af entreprenører
3F kan i forbindelse med kontrolbesøg bede om navn, adresse, cvr-nummer og
arbejdsopgaver for entreprenører.
3F kan derefter undersøge om entreprenøren har overenskomst og i givet fald
rette henvendelse til denne og kræve overenskomst.
Det er lovligt for 3F at kræve overenskomst når arbejdets art er indenfor
forbundets virkeområde. Også selvom 3F ikke måtte have medlemmer ansat hos
entreprenøren.
Indmeldelse i Kristelig Arbejdsgiverforening kan ikke forhindre dette.
3F-fagforeningen kan følge overenskomstkravet op med varsel om konflikt. Det er
lovligt når konflikten forfølger et lovligt fagligt formål.
Det betyder:
- 3F medlemmer trækkes ud af virksomheden.
- Støtteforbud i Hoveaftalen for organiserede virksomheder.
Når der først er en lovlig ivæksat hovedkonflikt kan denne følges op med varsling
af sympatikonflikt.
Sympatikonfliktens formål er at tvinge den ene part i hovedkonflikten til at
tegne overenskomst.
Meningen er kort sagt at (delvis) lukke omverdenen for entreprenøren.
Der skal samlet set være et rimeligt forhold mellem det mål, der søges
opnået, og de midler der anvendes. Derfor udtrykket ”delvis”.
Sympatikonflikten skal varsles med et varsel iht. Hovedaftalen på 14 dage, 7
dage.
Hvor er man sårbar?
Muligheden for at lave effektiv sympatikonflikt stiger med :
- få aftagere af produktet
- få salgsorganisationer
- få leverandørvirksomheder
Social dumping er politisk et stort emne og et indsatsområde for
arbejdstilsynet, politi og SKAT.