Läkemedelsförsörjning I

download report

Transcript Läkemedelsförsörjning I

Välkommen till läkemedelsinformation!

- Nytt IT stöd för ApoDos – Pascal Läkemedel och miljö - Nytt apoteksavtal – förändrad läkemedelsförsörjning

Förändrad läkemedelsförsörjning from 1 maj 2012

Bakgrund – varför upphandling och på detta sätt?

Sammanfattning av förändringar Ledtider Kostnader Servicenivå Normal, snabb, akut

SVEPA och gemensamma läkemedelsförråd

Resultat av genomförd riskanalys

Framtid

Omreglering apoteksmarknaden Öppenvårdsapotek recept Vissa receptfria i övrig handel

Sjukvårdens läkemedelsförsörjning

(LiÖ avtal med Apoteket Farmaci förlängt tom april 2012)

Utveckling läkemedelsförsörjning

Gemensamt utvecklingsarbete med Apoteket Första pilot 2007 Läkemedelsservice Gemensamma förråd 30/4 2012 5 gemensamma förråd och 70 enheter med läkemedelsservice

Viktiga utgångspunkter upphandling läkemedelsförsörjning

En

entreprenör för alla tjänstedelar Fortsatt utveckling av gemensamma förråd / läkemedelsservice Beredning med hög servicenivå

ska

bedrivas på US

Läkemedelsförsörjning LiÖ from 2012

Status from 1 maj Nytt avtal med Apoteket Farmaci from 2012-05-01 Differentierad beställning • Normal, snabb, akut med olika prissättning • Ca. 15% lägre kostnad men längre ledtid på normalbeställning

Gemensamma förråd och SVEPA

Gemensamma förråd (1 på LiM, 1 på ViN, 3 på US) Tillgängliga 24/7/365 Uppdatering/registervård mån.-fre.

Svanssortiment + buffert

Syfte med riskanalys

Uppdraget syftar till att identifiera risker med de förändringar av läkemedelsförsörjningen som genomförs fr o m 1/5 2012. Analysen avgränsas till förändringarna och konsekvenser därav.

Resultat riskanalys

• Inga stora patientsäkerhetsrisker i samband med en förändring av läkemedelsförsörjningen • Goda resultat och inga allvarliga händelser eller tillbud har inträffat avseende de gemensamma förråden som är etablerade.

• Många åtgärdsförslag är s.k begränsat effektiva åtgärder i form av rutinbeskrivningar. Räcker långt förutsatt tydlig struktur för uppföljning som tidigt ger signaler när något behöver uppdateras/förändras.

• Större förändring med fler gemensamma förråd på US - snäv tid en kritisk faktor

Större förändringar i övrigt - framtid Övergång till e-handel LiÖ tar över och äger mer utrustning, transportvagnar/vätskevagnar Utveckling av eget elektroniskt beställningssystem

Kontaktinformation

Miljö

Britt-Marie Jaensson telefon: 010 – 103 04 04, e-post: [email protected]

Pascal

Caroline Swahn e-post: [email protected]

Läkemedelsförsörjning

Mikael Svensson e-post: [email protected]

Apoteket Farmaci

Kristina Spetz www.apoteketfarmaci.se/ostergotland