FIRmorgenmoedepraesentationJS(1252696_1)

download report

Transcript FIRmorgenmoedepraesentationJS(1252696_1)

Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)

Dansk Elektrolyse v. Guldager - patentkravsfortolkning på dansk nu med ækvivalens

Jens Schovsbo Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)

Patentlovens § 39

Patentbeskyttelsens omfang bestemmes af patentkravene. Til forståelse af patentkravene kan vejledning hentes fra beskrivelsen. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 2

Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)

Patentkravsfortolkning

1) De to ”skoler”: 1) ”The central definition theory” (”kerneteorien”): Kravene opfattes som markører (”sign poles”), der angiver det område inden for hvilket eneretten skal fastlægges på baggrund af opfinderens ”opfinderiske bidrag” el.lign. 2) ”The peripheral theory”: Kravene opfattes som ”hegns pæle” (fence poles), som angiver de yderste grænser for eneretten; retten hegnes ind på samme måde, som man hegner et stykke land ind. 2) EPC (og PTL): ”Patentkravslæren” En mellemposition ml. 1 og 2, hvor i) kravet er styrende (patentkravslæren) men ii) beskyttelsen i visse tilfælde kan udtrækkes til at omfatte forhold, som falder uden for kravets ordlyd (ækvivalens).

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 3

Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)

EPC 2000

Article 69 Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC Article 1 General principles

Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as [i] that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean [ii] that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as [iii] defining a position b between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Article 2 Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 4

Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)

U 2009.1523H

Guldagers patent (krav 1)

”Fremgangsmåde til korrosionsbeskyttelse af et vandsystem ved elektrolyse, ved hvilken man anvender en af vandet gennemstrømmet beholder med flere elektroder forbundet til en strømkilde kendetegnet ved at man anvender mindst en katode, som indeholder metallet aluminium, således at der ved katoden dannes aluminationer.” Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 5

U 2009.1523H

Dansk Elektrolyses system

Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer) Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 6

Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)

U 2009.1523H

LR-dommen/patentets udstrækning

Landsrettens begrundelse og resultat:

Krænkelse og forbuddets berettigelse Udtrykket »en . . . beholder« indgår i patentkravet, men er ikke medtaget i den kendetegnende del og er kun kortfattet omtalt i patentbeskrivelsen. Efter det af skønsmændene oplyste er antallet af beholdere uden betydning for dannelsen og effekten af aluminationer. Antallet af beholdere indgår således ikke I patentets kerne. Endvidere vil det for fagmanden være nærliggende at anvende flere forbundne beholdere. Der findes således ikke ved anvendelsen af den ubestemte vending »en . . . beholder« at være taget stilling til antallet af mulige beholdere ved udøvelsen af fremgangsmåden ifølge patentet. Såvel bilag 11 som 13 udnytter selve kerneideen i stridspatentet, nemlig at der ved dannelsen af aluminationer ved en aluminiumskatode opnås de i stridspatentet opregnede fordele i forhold til den traditionelle metode til korrosionsbeskyttelse. Som anført gør det i denne henseende ingen forskel, at der anvendes to beholdere og en svævende elektrode.

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 7

Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)

HR-dommen/ækvivalens

Højesteret tiltræder, at det efter skønsmændenes erklæringer må lægges til grund, at det væsentlige ved den af Guldager patenterede fremgangsmåde til korrosionsbeskyttelse af et vandsystem er den elektrolytiske dannelse af aluminationer ved en katode indeholdende aluminium. Denne fremgangsmåde skifter ikke afgørende karakter ved Dansk Elektrolyses udformning i bilag 11 og 13. Anvendelsen af to beholdere og af elektroder, der ikke er direkte forbundet med strømkilden - såkaldte svævende elektroder - kan enten ikke anses for at bringe anlæggene uden for patentkravets ordlyd eller må i hvert fald anses for teknisk ækvivalente løsninger, der som sådanne er nærliggende for en fagmand.

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 8

Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)

HR-dommen/”kerneteorien”

I denne forbindelse bemærkes, at landsretten må anses for at have anvendt udtrykkene »patentets kerne« og »kerneideen i stridspatentet« som ensbetydende med det, der ifølge patentkravene er karakteristisk for eller det væsentlige ved opfindelsen.

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 9

Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)

HR-dommen/eget patent

Hvad angår betydningen af Dansk Elektrolyses eget europæiske patent bemærkes, at EPO har lagt til grund, at anvendelsen af to beholdere eller kamre og af svævende elektroder indebærer forbedringer, som ikke var nærliggende for en fagmand. Denne bedømmelse angår ikke spørgsmålet, om en udnyttelse af Dansk Elektrolyses opfindelse krænker Guldagers patent.

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 10

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 11 Navn på enhed (Indsæt --> Diasnummer)