Guld- och valutareserven och betalningssystemet RIX

download report

Transcript Guld- och valutareserven och betalningssystemet RIX

Förvaltningen av guld och valutareserven & Betalningssystemet RIX Riksbankens roll i samhällsekonomin, november 2011 Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning

2

Avdelningen för kapitalförvaltning - KAP

 Förvaltar Riksbankens tillgångar i guld och utländsk valuta (den svenska guld- och valutareserven)  Tillhandahåller systemet för avveckling av betalningar i svenska kronor - RIX 3

Varför guld- och valutareserv?

 för att kunna förse det finansiella systemet med

likviditetsstöd

i utländsk valuta  för att kunna påverka växelkursen för den nationella valutan

(intervenera)

 för att kunna fullgöra internationella åtaganden 4

Vad säger Riksbankslagen?

 Det ankommer på Riksbanken att i valutapolitiskt syfte hålla tillgångar i utländsk valuta, utländska fordringar och guld.

 Om det finns synnerliga skäl får Riksbanken i likviditetsstödjande syfte på särskilda villkor bevilja kredit eller lämna garanti till sådana bankinstitut och svenska företag som står under tillsyn av Finansinspektionen.

5

Guld- och valutareserven

 Består av guld och värdepapper i utländsk valuta  Förvaltas med målet att Riksbanken alltid ska kunna uppfylla sina åtaganden  Förvaltas även för att ge hög långsiktig avkastning med beaktande risk 6

Ramar för förvaltningen

 Finansiell riskpolicy  Yttre ramverk som begränsar risken inom Riksbankens tillgångsförvaltning  Investeringspolicy  Den strategiska inriktningen på förvaltningen 7

Ordinarie valutareserv

GBP 8,8% CAD 5,1% AUD 5,4% USD 39,6% (10,5% i NOK-swap) EUR 41,1% Valutareservens värde: 174 mdr kronor (31/8 2011) 8

Total guld- och valutareserv

GBP 4,7% CAD 2,7% AUD 2,9% Guld 14,3% USD 37,9% (5,9% i NOK-swap) EUR 37,5% Guld och valutareservens värde (exkl. IMF): 326 mdr kronor (31/8 2011) 9

10

Guldreserven

 Guldinnehav: ca 125 ton  Andel av reserven: ca 15 %  Värde: ca 45 000 000 000 kronor 11

Riksbankens balansräkning

Tillgångar Skulder Guld Sedlar och mynt Tillgångar i utländsk valuta Penningpolitik Skuld till Riksgälden Övriga skulder IMF Övriga tillgångar Eget kapital

Balansomslutning: 341 miljarder kronor (31/8 2011) 12

Betalningssystemet RIX

13

Varför ett betalningssystem?

 Banker och andra behöver kunna utföra betalningar mellan varandra  Betalningar ska kunna utföras säkert och effektivt  Begränsa kredit- och likviditetsrisk 14

Vad säger Riksbankslagen?

 Riksbanken ska främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

 Riksbanken

får

tillhandahålla system för avveckling av betalningar och på annat sätt medverka i betalningsavvecklingen.

 För att främja betalningssystemets funktion får Riksbanken bevilja deltagarna kredit under dagen. Kredit får endast beviljas mot betryggande säkerheter.

15

Betalningssystemet RIX

 RIX är ett bruttoavvecklingssystem  RIX i siffror    24 deltagare utför c:a 13 000 transaktioner per dag omsätter c:a 500 miljarder SEK per dag 16

RIX-systemet som ett nav R I X

17

Betalningssystemet i praktiken Affärens bank A

Affärens konto

RIX

Bank A +100 +100 Bank B -100 Riksbanken

Min bank B

Mitt konto -100 18

Sammanfattning

Avdelningen för kapitalförvaltning KAP Förvaltning av guld och valutareserven Betalningssystem et RIX 19

Varför har vi en guld- och valutareserv?

 För att kunna förse det finansiella systemet med

likviditetsstöd

i annan valuta än den inhemska  För att kunna påverka växelkursen för den nationella valutan

(intervenera)

20

Betalningssystemet RIX

 Ett system för betalningar mellan banker och andra aktörer i det finansiella systemet  Banker och andra behöver kunna utföra betalningar mellan varandra och Riksbanken begränsar kredit och likviditetsrisken för deltagarna i RIX 21