Cannabis och kroppsliga sjukdomar

download report

Transcript Cannabis och kroppsliga sjukdomar

t
”Skador av hasch och marijuana
En genomgång av vetenskapliga studier
publicerade till och med år 2008.”
Utgiven av
Statens folkhälsoinstitut (2009)
Författare Jan Ramström
Kan beställas som Pdf – fil
Adress: www.fhi.se/publikationer
Tidigare utgåvor: 1997 (Socialstyrelsen)
2004 (Fhi)
Det endocannabinoida systemet
Består av:
- Cannabinoidreceptorer.CB1,
(CB2,CB3)
- Endocannabinoider, Anandamid m.fl
ECS är involverade i olika fysiologiska processer:
ö.h. modulerande
minne
sinnesstämning
bl.a motorisk inlärning
smärta
aptit
Några av THC:s effekter
Försvagar kognitiva funktioner:
- arbetsminne/korttidsminne
- exekutiva funktioner
- koncentrationsförmågan
Påverkar emotionellt status utlöser bl.a.
eufori,dysfori (obs! THC:s bifasiska kurva)
Påverkar psykomotoriska funktioner
Förhållanden som ökar risken
•
Cannabis ger beroende som ökar risken i flera avseenden
•
Riskerna större ju lägre ålder vid debut.
•
Tidvis lätt få tag i cannabis (marijuana) med hög eller mycket hög
koncentration av THC. Ökar risken för akuta skadeverkningar.
•
Risken ökar med högre sammanlagd dos (frekvens x tid)
•
Riskgrupper:
- unga
- psykiskt instabila
Skador av cannabisrökning- direkta
• Orsakar eller försämrar psykisk sjukdom
• Orsakar eller försämrar kroppslig sjukdom
• Orsakar eller försämrar vissa psykiska och
psykosociala problem
Skador av cannabisrökningindirekta
• Olyckor vid bilkörning
• Övergång till andra illegala droger –
gateway-mekanismen
Cannabis och psykiska sjukdomar
- Cannabis och den psykotiska sfären
- Ångesttillstånd och depersonalisationssyndrom.
- Affektiva sjukdomar (Depressioner, manodepressiv
sjukdom och självmordshandlingar)
Cannabis och kroppsliga sjukdomar
- Cannabis och graviditet
- Cannabis påverkan på andningsorganen
- Cannabis och hjärt-kärlsystemet
- Cannabis och fertilitet
- Övriga kroppsliga sjukdomar
Vissa psykiska och psykosociala
problem
¤ Tonåringar: - Identitetsutveckling
- Skolgång
- Anpassning till vuxenlivet
arbete
familjebildning
¤ Amotivationssyndrom
Den psykotiska sfären
- Övergående akuta (toxiska) psykossymtom vid
berusning
- Kortvarig – toxisk - cannabisutlöst psykos
(förr: ”cannabispsykos”, ”haschpsykos” mm)
- Schizofreni, Schizofreniliknande psykos eller
långvariga psykotiska symtom
Vetenskaplig metod och värdering
Observationsstudie
- kohortstudie
Vetenskaplig kontroll
- egna institutionen
- tidskriften (referee)
- review
Schizofreni, schizofreniliknande
psykos eller långvariga
psykotiska symtom
• Den svenska mönstringsstudien
• Ett dussin kohortstudier under 20 hundratalet
• Fyra välgjorda reviews under 20 hundratalet
• Några sena studier
Vad de fyra forskargrupperna fann.
1) Cannabisrökning 2 – 3 dubblar risken för
schizofreni, annan psykos inom schizofrenispektrumet eller långvariga psykotiska
symtom.
2) Vad gäller risken för schizofreni står den i
ett direkt förhållande till totalmängd
konsumerad cannabis.
3) Grupperna ställer sig bakom uträknad
”etiologisk fraktion” för England och Nya
Zeeland, 14% respektive 8%.
Översikt (review) I (Louise Arsenault
och medarbetare, 2004)
Slutsatser: ”På en individuell nivå bidrar
cannabisbruk genomsnittligt med en fördubbling
av risken för senare utbrott av schizofreni.
På en befolkningsnivå (Nya Zeeland) skulle en
eliminering av cannabis – förutsatt ett
orsakssamband - minska incidensen av
schizofreni med ungefär 8%...……Fall av
psykossjukdomar skulle kunna förebyggas
genom att avråda sårbara ungdomar från att
använda cannabis”.
Översikt II (Filip Smit och medarbetare,
2004)
Slutsats: ”Tidigt bruk av cannabis tycks vara
en riskfaktor vid utveckling av schizofreni,
särskilt hos vulnerabla personer, men
även hos personer utan tidigare
problem……Det ligger ett inneboende
folkhälsobudskap i detta, men det är inte
uppenbart hur det budskapet skall
omsättas i praktisk handling”.
Översikt III (L. Degenhardt och Wayne Hall
2006a, 2006b)
Slutsats: ” Det är högst sannolikt att bruk av
cannabis utlöser schizofreni på grund av att
missbrukarna har en vulnerabilitet pga egen
känslighet eller ärftlig belastning (nära anhörig
har schizofreni). I ett ”companion paper” tillägger
författarna: ”Vi bör avråda unga vuxna som
söker behandling vid psykiatriska vårdinrättningar från att använda cannabis och informera
dem om de sannolika riskerna för deras psykiska hälsa som är förknippade med cannabisbruk
forts. översikt III
särskilt i unga år och vid intensivt bruk. Vi måste
vara mycket försiktiga i att liberalisera
cannabislagstiftning på ett sådant sätt att man
- ökar unga individers tillgång till
cannabis
- sänker deras debutålder
- ökar rökintensiteten
Vi bör överväga möjligheten att minska
tillgången till högpotenta cannabisprodukter”.
Översikt IV (Teresa H M Moore,
Stanley Zammit m.fl. 2007)
Slutsats: ”Slutsatsen överensstämmer med
uppfattningen att cannabis ökar risken för
psykossjukdomar. Det finns nu tillräckliga
bevis för att varna unga människor för att
använda cannabis då detta ökar risken för
att de drabbas av psykotisk sjukdom
senare i livet.”
Gruppen ställer sig bakom en uppskattad
etiologisk fraktion – England – på 14%
Sena Studier
• 10 – årig kohortstudie. Cirka 2000 personer, 14 – 24 år vid baseline.
• Bedömning vid baseline och vid 3 ytterligare tillfällen
• Konklusion:
1. Övertygande ökning av risken för psykotiska
symtom efter cannabismissbruk.
2. Cannabismissbruket föregick de psykotiska
symtomen.
R.Kuepper, J.van Os et al,BMJ 2011
Sjukdomar eller symtom i den psykotiska
sfären
- Övergående akuta psykossymtom vid berusning
- Kortvarig – toxisk - cannabisutlöst psykos (förr:
”cannabispsykos”, ”haschpsykos” mm)
- Schizofreni, Schizofreniliknande psykos eller
långvariga psykotiska symtom
Cannabis och psykiska sjukdomar
- Cannabis och den psykotiska sfären
- Ångesttillstånd
- Depersonalisationssyndrom (dissociativt syndrom)
- Affektiva sjukdomar
* Depressioner
* manodepressiv sjukdom
* självmordshandlingar
Cannabis och kroppsliga sjukdomar
- Cannabis och graviditet
- Förhållanden vid förlossning/nyföddhetsperioden
- Kroppsliga missbildningar
- Påverkan på psykiska funktioner
- Cannabis påverkan på andningsorganen
* Cancer i luftvägarna
- munhåla, svalg: fall av cancer hos ”för unga” cannabisrökare
- Lungcancer: a) en rad indicier
b) Nya Zeeland – studien (Aldingon 2008)
Vissa psykiska och psykosociala
problem
¤ Tonåringar: - Identitetsutveckling
- Skolgång
- Anpassning till vuxenlivet
arbete
familjebildning
¤ Amotivationssyndrom
Skador av cannabisrökningindirekta
• Olyckor vid bilkörning
• Övergång till andra illegala droger –
gateway-mekanismen
Tillgång och Efterfrågan
• Hur vanligt – antal
brukare?
• Pris
• Smuggling osv.
•
• Kontrollpolitik
• Egenskaper hos
individen
• Sociala förhållanden
• Preparatets ställning i
samhället!