Transporteri - Tehnička škola Pirot

download report

Transcript Transporteri - Tehnička škola Pirot

Tehnička škola Pirot 2011 .

 Pretovarno sredstvo neprekidnog transporta   Sve grane pretovarno-transportne delatnosti: -industrija -skladišta -transport -rudnici itd.

Primena ◦ Trakasti transporter ima veoma široku primenu. Obezbeđuje racionalan transport velikih količina rasute i komadne robe na velikim i malim distancama.

 Prema konstrukciji se dele:       trakasati pločasti(člankasti) transporteri u oklopu pužni zavojni vibracioni

 horizontalni pravac ili sa nagibom putanje     velika proizvodnost mala potrošnja energije mala težina lako premeštanje   Kapacitet može i preko 1000 t/h Dužina transportne staze od 5 do 2000 m

transportni uređaj koji pomoću beskrajne trake prenosi robu između dve tačke

 Najzastupljeniji,najuniverzalniji  Transportovanje rasute,ređe komadne robe

KONSTRUKCIJA:

-elektromotor

Podržavanje trake kod velikih opterećenja realizuje se po pravilu preko nosećih valjaka, kod lake robe koristi se klizna površina  Radna tj. noseća grana trake obično je gornja, a ređe  donja.

Opterećena grana trake može da bude ravna ili koritasta (profilisana) Ravna traka se koristi za komadnu, a koritasta za rasutu robu.

Transportna traka

-ostvaruje dve funkcije:

noseću i vučnu

pokreće se pomoću pogonskog doboša,a kretanje doboša se prenosi na traku usled trenja između trake i doboša zahvaljujući zatezanju zateznog doboša zatezanje potrebno i radi održavanja kontinuiteta tereta na traci Uslovi koje mora da ispuni traka: •Gipkost i elastičnost ( lako savijanje) •Potrebna čvrstoća ( sila zatezanja )

    Lanene,kudeljne,jutane trake Gumirane trake Trake od čelične pletene žice Čelične trake

 Premeštanje suve i rastresite robe u zatvorenim prostorima  Šećer,brašno itd.

   gumena traka je najrasprostranjeniji oblik ima složenu strukturu i sastoji se od jezgra (korda i žičanih strukova) i gumenog omotača Otporne na vlagu,kidanje i habanje,a dovoljno elastične

  Premeštanje mokrog materijala(oceđivanje) Ugalj,šljunak

   Čelična traka za trakaste transportera pravi se od hladno valjanog čelika glatke i presvučene gumom Premeštanje vlažnog,toplog ili tereta koji bi oštetio gumenu traku(oštre ivice)

 t/h; kom/h; m³/h  Kapacitet zavisi od:    Tehničke karakteristike transportera: -brzina kretanja trake -širina trake -način utovara i izbacivanja sa trake Tehnološke karakteristike tereta: -vrsta,oblik tereta -specifična težina Organizacija rada: -iskorišćenje radnog vremen -raspored radnika -primena uređaja za opsluživanje transportera

 Komadni teret m-masa tereta a-rastojanje između težišnih tačaka tereta V-brzina kretanja tereta Rasuti teret

Q

m

*

V a

 

h t

  ,  

kom h

  ,   

m

3

h

   A-površina poprečnog preseka sloja materijala koji se kreće po traci

Q

A

*

V

 

m

3

h

 

-transporteri sa pločicama ili člancima

  nalaze primenu obično u čeličanama, livnicama, rudnicima, industriji građevinskog materijala, eskalatori Premeštanje: -komadne robe -robe oštrih ivica -grublje rasute robe -vrućeg tereta

 konstrukcija:      šasija transportera radni organ sastavljen od lanaca i pločica lančanici-pogonski i zatezni točkovi za vođenje šine za vođenje

  Prednosti: -laka zamena oštećenih pločica Nedostaci: -velika težina -velika potrošnja energije -zaglavljivanje između pločica

Transport lakopokretljivih zrnastih,praškastih materijala-žitarice,brašno,šećer i dr.

Silosi za žitarice,pretovar sa brodova,iz vagona

Konstrukcija: -oklop -vučni profilisani lanac -ozubljani pogonski lančanik -zatezni lančanik

 Sastoji se od oluka sa dovodnim levkom i ispustom, vratila sa pužem i pogonskog uređaja  Usled sopstvene težine i trenja o zidove oluka materijal se ne okreće zajedno sa vratilom, već dolazi do njegovog potiskivanja, slično kao što se pomera navrtka zavrtnja pri rotaciji.

 Pužni Arhimed transporter kao je najstarije sredstvo sa kontinualnim dejstvom, razvio ga je specijalan oblik transportno pumpe za navodnjavanje.

transport prašinastih, zrnastih i komadnih materijala srednje veličine

materijala , posebno gde je tehnološkim procesom predviđeno mešanje

 Premeštanje vreća,bala,buradi  konstrukcija: -vratila oko kojih je obavijena žica sa levim i desnim navojem -pogonski uređaj -utovarni uređaj

  Usled njihanja transportnog oluka ili cevi gore dole i levo-desno materijal se pokreće u talasima i na taj način pomera Prenošenje sipkastih materijala