Trakasti transport

download report

Transcript Trakasti transport

Profesor:
Velimir Čongradac
Autori:
Ana Bojinović
Maja Grbović
Boris Đivuljskij
Miloš Zeković


Služe za transport odnosno prenos velikih
količina različitih (zrnastih, komadnih i sl.)
materijala.
Mogu se razvrstati u tri osnovne grupe:
◦ Sa vučnim elementom
◦ Bez vučnog elementa
◦ Pomoćni uređaji



Uređaji sa vučnim elementom prenos tereta ostvaruju
kretanjem beskonačne trake, lanca ili užeta (neprekidno
translatorno kretanje.
Vučnim uređajem se ostvaruje kretanje radnog uređaja (trake,
ploče, strugača, kofica, koša)
Mozemo ih podeliti na:
1. Transportere koji premeštaju teret po horizontali ili pod
manjim uglom nagiba i ne mogu da se primene za
vertikalno prenošenje materijala
2. Elevatore
3. Viseće transportere

1.Transporteri koji premeštaju teret po horizontali
◦ Trakasti
 Sastoje se od beskonačne trake kojom transportuju materijal i
dva bubnja oko kojih se ona obrće.
Pločasti
 Transportovani materijal leži na pločama koje su vezane za dva
paralelna, beskonačna lanca.
 Služe za prenos težih komadnih materijala, abrazivnih,
zapaljivih kao i materijala visokih temperatura.

Pločasti
◦ Ploča je najčešće od nesavitljivog metala, a ređe od
drveta, gume, plastike i sl...
◦ Specifični su po tome što je u toku transporta
moguće vršiti i tehnološke procese (kaljenje,
hlađenje, ispiranje, bojenje...)
◦ Grabuljasti (strugači)
 Služe za prenos rastresitih materijala premeštanjem duž korita
pomoću poprečnih grebača koji su vezani za jedan ili dva vučna
lanca.
 Prenos materijala na relativno mala rastojanja.

2.Elevatori
◦ Sastoje se od beskrajne trake ili lanca za koje su pričvršćene kofice na
jednakim rastojanjima.
◦ Elevatori sa koficama kojima se prenose vertikalno ili koso naviše
sitnozrnasti materijal, a vučni uređaj je gumena traka ili lanac.
◦ Obrtanjem bubnja ili lančanika traka-lanac sa koficama se kreće odozdo
prema naviše.
Pogonski
bubanj-lančanik
1 – Traka-lanac
2 – Kofice
◦ Elevatori sa viljuškama ili sa ljuljaškama
 Koriste se kako za dizanje tako i za spuštanje materijala
 Primenjuju se za pretovarno transportne tokove materijala
komadnog oblika (vreće, sanduci, burad i sl.)

3.Viseći transporteri
◦ Rasipni materijal se prenosi visećim transporterima u
koficama, tako što se kofice mogu okretati ili su neokretne.
◦ Najviše se koriste za prenos komadnih tereta, a mogu se
koristiti i za rastresite materijale.


Uređaji koji nemaju vučni element, na primer zavojni
transporter ili uređaji kojima se teret kreće delovanjem
inercijalne sile (vibracioni transporteri), odnosno sile teže
(gravitacioni uređaji).
Možemo ih razvrstati na:
◦ Zavojne (pužne) transportere
◦ Oscilatorne transportere
◦ Valjkaste (rolgazni) transportere
◦ Pneumatski transport
◦ Hidraulični transport

Zavojni (pužni) transporteri
◦ Koriste se za transport praškastih, zrnastih pa i granulastih
materijala.
◦ Mogu biti horizontalni i blago nagnuti kao i vertikalni i strmo
nagnuti.
◦ Njihov rad se zasniva na principu zavojnice i navrtke.
◦ Zavojnica može da bude puna, trakasta, nazubljena ili u obliku
lopatica.
◦ Tokom prenosa oni mešaju i mogu da hlade materijal.


Oscilatorni transporteri
Dele se na:
◦ Inercijalne
◦ Vibracione

Najčešća oblast primene oscilatornih, a
posebno vibracionih transportera odnosi se
na hermetički zatvorene sisteme za prenos
vrelih, gasovitih, otrovnih supstanci u
uslovima potpune izolacije okolne sredine

Inercijalni transporteri
◦
◦
◦
◦
Njihov radni odnosno noseći element ima oscilatorno kretanje.
Razlikujemo radni i povratni hod.
Teret klizi duž oluka pod dejstvom sile inercije
Prenos nasipnih, prašinastih, gasovitih, otrovnih materijala u
uslovima potpune izolacije.

Vibracioni transporteri
◦ Teret se odvaja od oluka poskakivanjem i kreće se u
mikro skokovima
◦ Najčešće se koriste vibracioni

Valjkasti transporteri (rolganzi)
◦ Prenos komadnih tereta (sanduka, cevi, kontejnera i sl.)
◦ Kreću se preko valjaka poređanih jedan do drugoga, duž nosećeg
rama.
◦ Postoje pogonjeni (valjci se pogone preko elektromotora) i
nepogonjeni (materijal se prenosi pod dejstvom sile kretanja).

Pneumatski transport
◦ Prenos sitnozrnastog i praškastog materijala strujom vazduha
kroz specijalne vodove, cevi.

Hidraulični transport
◦ Može da se ostvari slobodnim padom ili pod pritiskom.
◦ Prenos sitnih čestica materijala protokom tečnosti kroz cev,
oluk i sl.
◦ Danas se uglavnom hidraulično transportuje pesak, šljunak,
krečnjak, pepeo, šljaka, ugalj i sve vrste ruda, njihovih
jalovina i drugo.

1. Gravitacioni uređaji
◦ Materijal se transportuje pod uticajem sopstvene težine (nagnuti
oluci, zavojni oluci, rolganzi bez pogona, itd.) .




2.
3.
4.
5.
Uređaji za skladištenje materijala kao npr. bunkeri
Razni tipovi zatvarača (ručni, mehanički,...)
Pokretni pretovarivači
Dodavači
◦ Uređaji kojima se reguliše ispuštanje materijala iz bunkera na
transportni uređaj.

6. Uređaji za merenje težine transportovanog materijala
(vage)










Trakasti transporteri su mehanička prenosna sredstva
sa vučnim elementom za premeštanje robe i
materijala sa jednog na drugo mesto.
U radu ćemo govoriti o:
njihovoj nameni
karakteristikama
delovima transportera
automatizaciji sistema transportera
senzorima
eventualnim nedostacima
isplativosti
zaštiti


Trakasti transporteri prenose komadnu
robu ili rasuti materijal na horizontalnim ili
malo nagnutim trakama koje su ujedno
nosivni i vučni delovi transportera.
Imaju široku primenu u rudnicima,
metalurškoj i hemijskoj industriji,
građevinskim i zemljanim radovima, u
prehrambenoj industriji, poljoprivredi,
skladištima...



Služe za male prenose masa i kratke
udaljenosti, za velike prenose (preko 10000
t/h) i velike daljine prenosa ( i do više km ).
Dugi su do 500 m, ređe do 5 000 m i više.
Prenose od lakih specifičnih farmaceutskih
proizvoda, preko kutija i paketa u
industrijama hrane i pića, do transporta
rasutih materijala u teškoj industriji.


Transporne trake normalne izrade mogu da
se primene u eksploataciji do temperature u
opsegu od -15°C do 60°C.
Specijalno izrađene trake mogu da se koriste
na temperaturama od -45°C do 100°C.





Traka
Pogonski mehanizam
Istovar materijala
Bacači
Nosivna konstrukcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
gornji, radni deo trake,
donji deo trake,
nosivi valjci,
valjci ispod utovarnog uređaja,
pogonski bubanj,
zatezni bubanj,
natezni teg,
usipni koš utovarnog uređaja,
istovar materijala

Traka je osnovni i najodgovorniji element
transportera. Traka treba da bude : gipka, da
ima dovoljnu jačinu, da je otporna na habanje
i udare.

Traka može biti od:
◦
◦
◦
◦

tekstila
žičanog pletiva ( transporter sa žičanom trakom )
čeličnog lima ( transporter s čeličnom trakom )
gume
Prema obliku nosivih valjaka traka može biti
ravna ili koritasta.


Širina trake zavisi od vrste materijala koji se
prenosi i može biti od 0.2m do 2m i više.
Za transportere s većim uglom nagiba
izrađuju se posebne vrste traka s nosivom
površinom različitih profila:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
glatka
poprečno rebrasta
sa naboranim rubovima
sa pregradama
bobičasta
prugasta

Ugao nagiba transportera s takvim trakama
može iznositi do 70° (do 90° sa pregradama),
dok je s glatkim trakama zavisan od vrste
transportnog materijala, a iznosi do 28°.
Traka se sastoji iz nosećih slojeva:
medjusobno spojenih gumiranjem, pri čemu se na
gornjoj radnoj strani trake postavlja habajući sloj
debljine 2–6 mm zavisno od namene trake, a sa
donje strane ova debljina je 1,5-2 mm.




Sastoji se od motora, reduktora i pogonskog bubnja.
Kao pogonski motori služe asinhroni motori s
reduktorom. Motor i reduktor vezani su na pogonski
bubanj sa strane ili su ugrađeni u pogonski bubanj
(elektromotorni bubanj) pa se sila trenjem prenosi s
pogonskog bubnja na traku.
Pogonski bubanj se pravi od livenog gvožđa ili od
čelika, a po potrebi se može obložiti drvetom ili
gumom kako bi se povećao koeficijent trenja između
njega i trake.
Za kratke trake najčešći je pogon s jednim bubnjem,
koji može biti smešten uz glavu ili na kraju.




Utovar se vrši pomoću različitih uređaja ili
ručno u zavisnosti od vrste materijala
Uređaj može biti pokretni ili statični
Za rasipne materijale utovar se vrši pomoću
levka
Za komadnu robu utovar se vrši pomoću
robotskih ruku ili pomoću nekih drugih vrsta
transportera




Istovar materijala sa trake transportera najlakši je
preko glave na pogonskom bubnju.
Za istovar rasturenog materijala ili komadne robe
na bilo kom mestu trake transportera služe ravni
i plužni strugači.
Pokretni istovarivači mogu se kretati uzduž
čitavog transportera.
Tada gornja traka transportera prelazi preko
visoko uzdignutog bubnja, pa materijal
istovaruju preko glave na bilo kom mestu
transportera.
a) istovar preko glave b) pokretni i plužni strugači




Bacači su kratki trakasti transporteri s velikom
brzinom trake 5 – 10 m/s.
Materijal se neprestano dovodi na traku i zatim
izbacuje na veće daljine.
Daljina bacanja seže do 22 m, visina bacanja do
10 m, širina trake do 1 m, protok mase do 1000
t/h, a pogonska snaga do 15 kW.
Bacači se upotrebljavaju za zrnasti materijal koji
ne stvara prašinu i za grudvast materijal 40 – 80
mm. Upotrebljavaju se na otvorenom skladištima,
za punjenje skladišnih prostorija, silosa,
brodova, natkrivenih vagona i sl.







Nosivi valjci, pogonski i natezni bubnjevi ako postoje utovarni i
istovarni uređaji montiraju se na nosivnu konstrukciju
transportera.
Pričvršćena je na pod ili na most za transportere, a u rudnicima
je obično obešena o lance ili čeličnu užad.
Može se izraditi tako da se transporter može prenositi ili
prevoziti.
Donji deo trake podupire se dugačkim nosivnim valjkom.
Nosivni valjci su izbalansirani i imaju ležajeve s trajnim
podmazivanjem.
Na mestima utovara, gde se nalaze uređaji za punjenje traka,
najčešće se nosivni valjci postavljaju vrlo gusto i oblažu sa
mekanom gumom da bi se ublažili udarci.
Veći prenosni kapacitet materijala se postiže ako se umesto
jednog nosivnog valjka u skup nosivih valjaka smeste dva do pet
kraćih nosivnih valjaka tako da traka dobije koritast oblik.






Automatizacija sistema transportera rešava se upotrebom
odgovarajućih upravljačkih, mernih, izvršnih i signalnih
uređaja.
Upravljačka jedinica za upravljanje radom svakog
transportera je PLC kontroler.
U transportnom sistemu se kao izvršni uređaj koristi motorna
zaštitna sklopka.
Upravljački signal koji šalje PLC kontroler deluje na prekidač
preko kojeg se elektromotor pokreće ili zaustavlja, a samim
tim i transportna traka.
Upravljački signali takođe upravljaju signalizacijom na
signalnim pultovima i to na početku i kraju transportnog
puta.
Signalizacija se izvodi signalnim sijalicama i led diodama.



Merni uređaji detektuju stanja transportera i
služe kao davači binarnih podataka na osnovu
kojih se preduzimaju odgovarajući koraci u
toku daljinskog upravljanja transportnim
sistemom.
Binarna stanja manifestuju se otvaranjem ili
zatvaranjem kontakata slobodnih prekidača
mernih uređaja.
Svakom transporteru se pridružuju sledeći
merni uređaji: antenska sklopka, regulator
brzine,potezna sklopka, laserski detektor
presipa i davač nivoa materijala u bunkeru
(svetlosna prepreka).




Antenska sklopka
Koristi se za kontrolu iskliznuća transportne
trake.
Montira se na konstrukciju trake, tako da
antena bude postavljena u liniji trase do koje se
transportna traka u normalnim prilikama može
pomeriti.
U slučaju večeg pomeranja-iskliznuća, traka
pomera antenu koja preko odgovarajućeg
mehanizama otvara kontakte sklopke.








Regulator brzine
Koristi za merenje brzine kretanja transportne trake. Pri tome je omogućeno da se
registruje proklizavanje u slučaju da traka nije dostigla nominalnu brzinu.
Ovaj uređaj meri vreme između pojedinačnih impulsa ili frekvenciju impulsa(za
velike brzine)koje zadaje bezkontaktna induktivna sonda kod induktivnih ili
fototranzistor kod optičkog enkodera.
Enkoder sa induktivnom sondom je postavljen na osovinu valjka preko koga se
translatorno kretanje pretvara u obrtno kretanje. Na taj način se enkoder obrće
proporcionalno brzini kretanja trake, a sonda daje impulse sa svakim nailaskom
zareza enkodera.
U slučaju da se brzina snizi (opadne) ispod podešene (željene) vrednosti, analogno
tome, broj impulsa koje sonda registruje opada i relej u kontroleru isklopi tj.
prekidač otvori svoje kontakte.
Elektronski deo kontrolera je u kućištu od plastike, koje se montira na nosaču
trake, i koje na poklopcu ima dva potenciometra i led diodu.
Jednim potenciometrom se podešava odabrana vrednost impulsa, a drugom se
podesi premošćenje kod starta.
Led dioda počinje da svetli ako se broj obrtaja smanji ispod odabrane vrednosti.
Optički enkoder
Induktivni enkoder




Laserski detektor presipa
Koristi se za kontrolu napunjenosti trake.
Postavlja se u blizini presipnog mesta na
početku transportnog puta svake trake
pojedinačno.
Laser se postavlja na čeličnom okviru iznad
trake tako da laserski snopovi ograničavaju
maksimalnu napunjenst trake. U slučaju
prenapunjenosti trake ili neravnomerno
raspoređenog materijala preseca se laserski
snop i sklopka reaguje.



Refleksiona svetlosna prepreka
Svetlosna prepreka se koristi radi kontrole
napunjenosi bunkera.
Postavlja se pri vrhu bunkerskog prostora. U
sličaju napunjenosti bunkera, preseca se trag
svetlosti čime se sprečava refleksija svetlosti sa
suprotnog kraja bunkera. Na taj način, prijemnik,
tj. foto tranzistor nije pobuđen, a to se
manifestiuje tako što relej u kontroleru isklopi i
prekidač otvori svoje kontakte.




Motorna zaštitna sklopka
Upravlja radom transportne trake tako što uključuje ili
isključuje pogonski elektromotor.
PLC kontroler aktivira upravljački signal koji otvara ili
zatvara kontakte upravljačkog prekidača i na taj način MZS
izvršava upravljanje, tj. zaustavlja ili startuje rad
transportera.
Pored ove glavne funkcije, MZS ima i zaštitnu ulogu, jer
vrši:
◦ zaštitu elektromotora od preopterećenja (bimetalna zaštita),
◦ zaštitu od kratkog spoja (prekostrujna zaštita preko osigurača) I
◦ kontrolu otpora izolacije elektromotora, vodova za napajanje i
upravlajčkih vodova.




Ako imamo sistem više trakastih transportera
pokretanje traka se vrši unazad.
Prvo se pokreće poslednja traka u sistemu,
zatim prethodna i tako do prve.
Kad sve trake dostignu nominalnu brzinu
tada se postavlja materijal na traku.
Sistem za transport mora da ima sigurnosne
uređaje za blokiranje kojima se obezbeđuje
propisani redosled operacija.

Trakasti transporteri su vrlo pouzdani i većina
problema u njihovoj eksploataciji je uglavnom
rešena:
◦ sekvencijalno puštanje i sekvencijalno zaustavljanje
transportera s trakom
◦ automatsko biranje optimalnog transportnog puta
◦ nadzor položaja trake
◦ nadzor brzine trake
◦ nadzor proklizavanja trake po pogonskom bubnju
◦ jednostavno logičko povezivanje svih navedenih
delova u celinu


Najveći problemi se javljaju kod ljudi koje
automatizacija izbacuje iz tehnološkog
procesa, iako ona omogućuje rad u sigurnijim
i humanijim uslovima.
Pored navedenih uspešno savladanih
problema još uvek je ostao nerešen problem
efikasne detekcije pojave i lokacije kvara na
nosećim valjcima transportera s trakama.
Zbog toga se upravo tom problemu sada
posvećuje najveća pažnja.


Trakasti transporteri su vrlo ekonomična
transportna sredstva za velike udaljenosti.
Takav transport je u prednosti nad
kamionskim transportom (veća sigurnost i
manje radnika), a i nad transportom pomoću
žičara.


Transporteri, kao i svi mehanički ili električni
uređaju, mogu biti opasni po rukovaoce ili
bilo koga drugog ko se nađe u blizini.
Svake godine radnici se povređuju ili ginu
zbog nesreća na konvejerima. Zato molimo
da obratite pažnju na prosta pravila koja
slede, a koja bi trebalo da zna svako ko
rukuje ili se nalazi pored ili oko transportera:
Nemojte se penjati, sedeti, stajati ili šetati po
transporteru!
Može vam ovo upozorenje izgledati bezazleno,
ali nezgode se dešavaju čećše nego što bi ste
želeli da verujete i obično je rezultat povreda
radnika ili šteta na transporteru.
Pre početka rada Uvek proveriti da li su ograde i
poklopci na mestu!
Nikada ne dozvolite da se transporter startuje
ako ograde ili poklopci nisu sigurno na svom
mestu. Ograde su postavljene sa razlogom i rad
bez njih može uzrokovati ozbiljne povrede.
Samo kvalifikovani i propisno obučeni ljudi mogu
popravljati ili održavati transportere!
Transporteri mogu biti opasni, i mehanički i
električno, za one koji ne razumeju ovu opremu i
ne znaju kako da na njoj rade bezbedno.
Nemojte pokrivati, menjati ili pogrešno
koristiti kontrolu transportera!
Kontrola transportera je veoma važna za
bezbedan rad, što uključuje sve uređaje,
električne i mehaničke, koji se koriste za
vreme rada transportera.
Delove tela, odeću i kosu čuvajte od transportera!
Jedan od najčešćih uzroka povreda je da vam se
zaglave odeća, kosa ili deo tela na pokretnim
delovima transportera. Važno je svi koji su u blizini,
drže ruke daleko od transportera koji radi.
Uređaju za kontrolu moraju biti vidljivi i
lako dostupni!
U hitnim slučajevima svi uređaju za
kontrolu moraju biti vidljivi i lako dostupni
svima koji rade na transporteru.
Uklonite otpatke i komadiće samo kada je
transporter isključen iz struje!
U cilju da se osigura siguran i efikasan rad,
važno je da se sam transporter i njegova
okolina redovno čiste od raznih prljavština.
Prijavite sve nepravilnosti autorizovanom
personalu!
Pokušaji neobučenih ljudi da srede zagušenje ili
neki problem na transporteru može uzrokovati
ozbiljne povrede ljudi i štete na opremi.




Trakasti transporteri čija dužina nije vidljiva sa
mesta uključivanja u pogon, mora da budu
snabdeveni sigurnosnom sajlom za isključivanje
koja je postavljena celom dužinom transportera.
Pre sastavljanja u pogon transportera početak rada
se objavljuje zvučnim ili svetlosnim signalom.
Transporter se ograđuje zaštitnom ogradom da bi
se sprečio direktan kontakt radnika sa trakom.
Ukoliko se trakom prenosi praškasti ili neki štetni
materijal traka može da se zatvori nakon utovara
pa se na taj način vrši transport kao kroz cev.

Automatizacija upravljanja transportnim
trakama u rudniku
◦
◦
◦
◦
Uslovi za pokretanje
Senzori
Logika upravljanja
Procesiranje otkaza

Neke tehničke karakteristike:
◦ PLC je Siemens S7-315 2DP sa 224DI/80DO /
24AI/0AO
◦ 1 frekventni regulator koji kontroliše rad pužnog
transportera
◦ Potvrda rada transportera se vrši pomoću NO
kontaktora koji vraćaju informaciju PLC-u
◦ Strujni merni trafo kontroliše koliku struju
transporter vuče
◦ Na preklopkama i zasunima je korišćen induktivni
senzor za detekciju položaja preklopke/zasuna




Scada kontroliše ceo sistem
172 moguće rute
Mogućnost da je više ruta aktivirano u isto
vreme
Matrična logika upravljanja rutama