5_PAIZ_Michal_Gorzelak

Download Report

Transcript 5_PAIZ_Michal_Gorzelak

POLSKA AGENCJA INFORMACJI
I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
Wsparcie PAIiIZ dla polskich przedsiębiorstw za granicą
Michał Gorzelak
Departament Informacji Gospodarczej
Słupsk, 24 lipca 2012 r.
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
• powstała w 2003 r. w wyniku połączenia PAI i PAIZ
• podlega Ministerstwu Gospodarki
• zatrudnia ok. 110 osób
Misja: poprawa klimatu wokół polskiej gospodarki w świecie
przez promocję gospodarczą kraju oraz wsparcie BIZ
Obszary działań Agencji:
• Pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych
• Kształtowanie klimatu inwestycyjnego (promocja gospodarcza)
• …
Wsparcie aktywności polskich firm za granicą?
1.
„Wspieranie polskich przedsiębiorstw
na wybranych rynkach”
2.
Portal Promocji Eksportu
3.
Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego
dla Grupy Banku Światowego
Wspieranie polskich przedsiębiorstw
na wybranych rynkach
• Projekt PAIiIZ, umowa z MG
• Niemcy, Czechy, Ukraina, Rosja, Francja,
Wielka Brytania
• koncepcja: wrzesień 2011
Wsparcie informacyjne:
• pakiety informacyjne dotyczące prowadzenia działalności
• dobre praktyki
• baza danych o polskich inwestycjach zagranicznych
Wspieranie polskich przedsiębiorstw
na wybranych rynkach
System wspierania polskich inwestorów
•
współpraca z instytucjami i organizacjami oferującymi wsparcie,
obsługę, finansowanie bądź kontakty biznesowe dla inwestorów
•
organizacja spotkań biznesowych, pomoc w pozyskiwaniu
partnerów,
•
promowanie polskich inwestycji i pozytywnego wizerunku Polski
na rynkach docelowych.
Wspieranie polskich przedsiębiorstw
na wybranych rynkach
Program Wspierania Polskiego Biznesu „Polski Czempion”
•
zainicjowany przez ARAW, aktualnie: regiony, PwC, PAIiIZ,
•
wsparcie tych firm, które już odnoszą sukcesy na rynkach
zagranicznych, lub mają realną szansę na taki sukces,
•
wsparcie ze strony firm już obecnych na rynkach zagranicznych
•
polskiczempion.pl
Istniejące narzędzia wsparcia c.d.
Portal Promocji Eksportu: eksporter.gov.pl
•
MG / WPHI / PAIiIZ
•
informacje o rynkach, wydarzeniach itp.
•
zagraniczne zapytania ofertowe
•
zagraniczne przetargi
•
oferty polskich eksporterów
•
ok. 9.500 użytkowników / przedsiębiorstw
Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego
dla Grupy Banku Światowego
Private Sector Liaison Officer to the World Bank Group (PSLO)
Część międzynarodowej sieci oficerów łącznikowych
powoływanych w celu
promowania udziału przedsiębiorstw sektora prywatnego
w projektach wspieranych przez instytucje Grupy Banku Światowego.
Lipiec 2012: 135 osób w 93 krajach
Bank Światowy
International Bank for Reconstruction and Development
•
wyspecjalizowana, niezależnie zarządzana agenda Organizacji
Narodów Zjednoczonych,
•
oferuje wparcie dla krajów rozwijających się Europy, Azji, Ameryki
Łacińskiej i Afryki
•
jest jednym z największych źródeł pomocy rozwojowej (>130 mld
USD / 2009-2010),
•
udziela wsparcia krajom o średnim poziomie dochodów (PKB pc
pomiędzy 875 a 9500 USD) oraz wybranym spośród państw
biedniejszych.
Bank Światowy c.d.
Oferuje:
•
usługi finansowe: kredyty / pożyczki,
•
gwarancje,
•
usługi analityczne i doradcze.
Beneficjentami pożyczek mogą być rządy
lub instytucje posiadające gwarancje rządowe.
Środki pożyczek służą finansowaniu szeroko pojętych projektów
rozwojowych, reform gospodarczych oraz pomocy technicznej.
Korzyści dla sektora prywatnego?
Pomoc trafia do rządów państw objętych programami wsparcia,
ALE:
•
środki pomocy przeznaczane są na realizację konkretnych,
uzgodnionych wcześniej projektów,
•
rządy przez swoje urzędy lub agencje ogłaszają przetargi na
realizację tych projektów,
•
w przetargach startują przedsiębiorstwa z sektora
prywatnego.
Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego
dla Grupy Banku Światowego
Oferuje informacje nt. możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw
zainteresowanych rynkami zagranicznymi:
1. Udział w przetargach finansowanych ze środków Banku
Światowego
• prace budowlane
• usługi doradcze
• dostawy towarów
Projekty: gdzie są realizowane?
Region Europy i Azji Centralnej (ECA): 30 państw
Europa Środkowo-Wschodnia, Bałkany, Turcja, Rosja, republiki postradzieckie
2012: ponad 430 projektów Banku Światowego
Aktualne projekty
Europa Środkowo-Wschodnia
Rosja + byłe rep. radzieckie
Bałkany
Turcja i dalej
aktywne pipeline
30
4
63
15
98
15
174
21
ODRA RIVER BASIN FLOOD
PROTECTION
Europa i Azja Centralna
Europa Środk.-Wsch. i Bałkany
Azja Centralna
razem (kwiecień 2012)
razem
34
78
113
195
5
4
2
1
2
6
6
2
376
58
434
Przetargi: czego dotyczą?
Prace i dostawy:
Prace budowlane
koleje w Azerbejdżanie, drogi w Serbii,
systemy przeciwpowodziowe w Polsce
realizacja i remonty budynków w Rumunii
Dostawy i instalacja wyposażenia
System teleinformatyczny dla sądownictwa w Rosji
Specjalistyczne wyposażenie szkół (Turcja)
Maszyny i urządzenia, materiały budowlane, pojazdy,
wyposażenie biurowe – wiele lokalizacji
Przetargi: czego dotyczą?
Usługi doradcze
Stworzenie systemu monitoringu sektora mieszkaniowego
i usług komunalnych wraz z podsystemami (Rosja)
Badania efektywności systemów energetycznych (Serbia)
Pomoc techniczna w projekcie zarządzania i modernizacji
autostrad (Azerbejdżan)
Usługi szkoleniowe
Szkolenia nt. rynku owocowo-warzywnego (Chorwacja),
dobrych praktyk w rolnictwie (Rumunia)
Przetargi: czego dotyczą?
Nadzór budowlany: projektowy, wykonawczy
Ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków w Chorwacji,
Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, Albania
Inne usługi
Badania opinii publicznej, badania rynku, kampanie
i usługi doradcze w zakresie public relations (Rosja)
Przetargi: czego dotyczą?
Informacja i komunikacja:
Hardware
dostawy, instalacja, zarządzanie
Software
tworzenie, dostawy, wdrożenia
Usługi doradcze
business analysis consultancy services
project management consultancy services
Inne usługi
tworzenie serwisów internetowych
Dlaczego warto wziąć udział?
Korzyści dla przedsiębiorstw:
szansa wejścia na nowe rynki,
dzięki wiarygodności instytucji finansującej
minimalizacja ryzyka dot. płatności,
wiedza na temat procedur stosowanych w
przetargach międzynarodowych,
przewaga nad konkurencją.
Gdzie szukać informacji?
Strona Banku Światowego
-> worldbank.org
-> projects & operations
-> procurement
-> procurement publications:
Procurement Notices
General Procurement Notice
Request for Expression of Interest
Invitation for Bids
Invitation for Prequalification
wyszukiwanie wg. regionów, państw, sektorów, rodzaju
procedury itp.
Gdzie szukać informacji?
Strona Banku Światowego c.d.
Contract Awards
Contract Data
Baza dgMarket
pl.dgmarket.com
(wymagana subskrypcja)
Baza United Nations Development Business
www.devbusiness.com
(wymagana subskrypcja)
www.paiz.gov.pl/pslo
Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego
dla Grupy Banku Światowego
2.
ubezpieczenia inwestycji zagranicznych od ryzyka politycznego:
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
3.
finansowanie projektów inwestycyjnych:
IFC (International Finance Corporation)
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
Ubezpieczenia MIGA
Multilateral Investment Guarantee Agency
(Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji, MIGA)
• część Grupy Banku Światowego,
• 175 państw członkowskich,
z czego 150 "developing countries” (w tym Polska),
• oferuje ubezpieczenie od ryzyka politycznego
dla inwestycji w krajach rozwijających się,
• obejmuje projekty inwestycyjne (nowe i istniejące) oraz transakcje
kapitałowe,
• nie obejmuje ryzyka komercyjnego.
Ubezpieczenia MIGA c.d.
Rodzaje ryzyk:
• problemy z transferem lub wymienialnością
(nie obejmuje dewaluacji),
• pozbawienie własności / kontroli nad inwestycją
lub zyskami wskutek działań politycznych,
• wojna / zamieszki, w tym sabotaż i terroryzm,
• złamanie kontraktu przez rząd / niewykonanie decyzji arbitrażu,
• niehonorowanie zobowiązań sektora publicznego
Gwarancje dostępne oddzielnie lub w zestawach.
Dlaczego MIGA?
• 1990-2009: 952 gwarancji dla 600 projektów,
łączna wartość 21 mld USD,
• duża baza kapitałowa & zdolność płatnicza,
AAA w głównych agencjach ratingowych,
• wzmocnienie pozycji kredytobiorcy:
łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania
(więcej, taniej, na dłużej),
• „parasol" Grupy Banku Światowego,
pomoc w mediacjach,
• z 600 projektów problemy w 80,
konieczność wypłaty odszkodowań: tylko w 5,
• elastyczna oferta, wsparcie doradcze
• Small Investment Program: taniej, szybciej, prościej
Dziękuję za uwagę
[email protected]
tel. (+48) 22 334 99 43
www.paiz.gov.pl/pslo
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12