W. Shakespeare – Romeo a Julie

download report

Transcript W. Shakespeare – Romeo a Julie

Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.1.60
Vytvořeno:
Ověřeno:
3. 4. 2013
5. 4. 2013
Třída:
1. VE
Anglická renesance
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
1.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
žádné
Klíčová slova: blankvers, sonet, prolog, romantická tragédie Romeo a Julie, Válka
růží, Ovidius, Proměny, William Painter, Arthur Brook, Bondell, West Side
story, Jan Otčenášek, Romeo, Julie a tma, R. Rolland, Petr a Lucie, G. Keller,
Romeo a Julie na vsi, G. Orwell, 1984
Anotace:
Žák se z prezentace dozví celkovou charakteristiku díla W. Shakespeara
Romeo a Julie, okolnosti vzniku díla a jeho vliv na světovou literaturu a umění.
V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených
otázek.
Anglická renesance
William Shakespeare
Romeo a Julie
Romeo a Julie
1595
O Na konci I. tvůrčího období vzniká tragédie
Romeo a Julie
O Literární forma: Romantická tragédie
O Literární druh: drama
Celková charakteristika
O Hra o pěti jednáních uvádí prologem ve formě
sonetu do italské Verony, kde zuří nepřátelství
mezi rodem Monteků (Montague) a Kapuletů,
Vladař Escalus zakazuje ozbrojené potyčky.
Montekův syn Romeo v masce na plese
Kapuletů poznává jejich jedinou dceru Julii a
na první pohled se zamiluje.
O Jejich láska je stvrzena slibem manželství (tzv.
balkónová scéna).
O Julie využije pomoci své chůvy
O a pod záminkou zpovědi je v cele
františkánského mnicha bratra Vavřince
(Lawrence) s Romeem tajně oddána.
O Jedná se o nejslavnější zpracování tragédie
lásky.
O Příčinami tragického osudu obou milenců jsou
vnější podmínky (nepřátelství obou rodů) a ne
charakter hlavní postavy.
O Hra je oslavou renesanční individuality proti
středověké závislosti na kolektivu
O a nejrůznějších společenských skupinách a
institucích
O (církvi, rodině, cechu, společenské vrstvě atd.)
O Děj:
O Montekův syn Romeo v masce na plese
Kapuletů poznává jejich jedinou dceru Julii a
na první pohled se zamiluje.
O Jejich láska je stvrzena slibem manželství (tzv.
balkónová scéna).
O Julie využije pomoci své chůvy a pod
záminkou zpovědi je v cele františkánského
mnicha bratra Vavřince (Lawrence) s Romeem
tajně oddána.
O Odpoledne Romeo zasáhne do Kapulety
vyprovokovaného souboje přítele Merkucia
s Juliiným bratrancem Tybaltem, jeho pokus o
smír však nepřímo zaviní Merkuciovu smrt.
O Sám tak donucen k boji, Romeo Tybalta zabíjí.
O Je vypovězen z Verony, před odchodem však
stráví s Julií noc.
O Nazítří musí Julie svolit ke sňatku s hrabětem
O
O
O
O
Parisem.
Východisko jí nabízí bratr Vavřinec v podobě
uspávacího nápoje, který způsobí domnělou
smrt.
O tomto plánu není však včas informován
Romeo,
vrací se tajně v noci z Mantovy, přede dveřmi
hrobky vraždí truchlícího Parise
a sám se otráví ještě před příchodem bratra
Vavřince, který nemůže zabránit ani
sebevraždě probudivší se Julie.
O Nad márami milenců uzavírají pozůstalí obou
rodů ) v přítomnosti vladaře „chmurný mír“.
O (Romeova matka zemřela žalem)
O Celá tragédie se, kromě jediné scény, odehrává
za starších, blíže neurčených časů
O ve Veroně.
O Shakespeare vykreslil Itálii očima Angličana a od
O
O
O
O
toho se také odvíjí celý příběh.
Inspirace:
Nechal se inspirovat anglickou "válkou dvou
růží" a zároveň již dříve napsanými, ale méně
úspěšnými hrami např.:
Shakespeare se inspiroval jedním z Ovidiových
příběhů v knize Proměny (Pyramus a Thisbé).
Druhým podnětem pak mohl být „Krásný příběh
o pravé věrné lásce mezi Rhomeem a
Juliettou…“, který William Painter zařadil roku
1567 do druhého svazku svého Letohradu.
O Tragický příběh o Romeusovi a Juliettě, napsaný
italským mnichem Bondellem
O a pak zpracovaný v anglické podobě Arthurem
Brookem z roku 1562, obsahuje 3000 veršů o
Romeusovi z rodiny Montagew a nešťastné
Julietty z rodiny Capiletů.
O Shakespeare však tento námět zpracoval nejlépe
ze všech.
O Charakteristika postav:
O Každá postava má svůj charakter a je něčím
O
O
O
O
výjimečná.
Například Paris, který si měl vzít Julii za
manželku, je popsán jako krásný, bohatý a
chytrý muž.
Romeo je ve srovnání s ním spíše za „pobudu,
ale vzhled není to nejdůležitější.
I když příběh skončil smrtí, jejich duše jsou
spoutány na věky.
O Pozoruhodný je zde vývoj charakterů obou
postav.
O Zatímco Romeo se mění z kurtoazního
sebelítostného milence v akceschopného muže,
odhodlaného uskutečnit své představy o životě,
O z Julie, čtrnáctiletého děvčete, se stává zralá
žena, neochvějně stojící po boku svého
vyvoleného.
O Ostatní postavy jsou charakteristické buď přímou
nenávistí k jednomu z milenců, nebo alespoň
ironizujícím postojem.
O Výjimkou je snad pouze otec Vavřinec, který
Romeovi a Julii aktivně pomáhá v uskutečnění
jejich záměru.
O Přes všechnu snahu však nedokáže zabránit
tragédii a na závěr se ukazuje, že ani on ve
skutečnosti nechápe sílu lásky, kterou k sobě oba
mladí lidé vzplanuli.
O Obě postavy jednají samostatně, aktivně,
nezávisle na společenských konvencích
O jsou plni vášně,
O proto i porušují přikázání z Desatera Cti otce
svého a matku …jsou neposlušní.
Autorův záměr (hlavní myšlenka)
O Srážka vůle a vášně jedince s nově vznikajícími
mravními normami
O Příčina tragédie – lidská vášeň (rodová zášť) a
náhoda (posel nedošel včas)
O Hrdost renesančního individualismu, boj
mladého člověka o samostatné určení
vlastního osudu
O Shakespearovo přání bylo, aby Anglie žila
v míru pod vládou humanistických panovníků
(inspirace - Válka růží 1455–1485)
Jazyk a styl
O Střídají se verše s prózou, blankvers
(nerýmovaný pětistopý jambický verš) a
heroickými dvojveršími.
O Prolog – zde uvádí do situace na rozdíl od
antické hry, kde má funkci vyjadřovat veřejné
mínění
O Prolog má formu sonetu
O Experiment s hovorovou mluvou
v blankversech chůvy
O Tragédie je žánrem vysokého stylu, proto i na jazyk
jsou kladeny vyšší nároky.
O Častý je inverzní slovosled (Tybalda zabils?),
jmenné tvary přídavných jmen (mlád, platen),
patetická zvolání, archaismy, poetismy, expresivní
výrazy atd.
O Stavba dramatu – vzor antické tragédie, komické
prvky v tragédii (mluva chůvy, komičnost
v neschopnosti vyjádřit se jednoznačně).
Vliv díla
O Motivy nacházíme pouze v paralelách.
O (Petr a Lucie – R. Rolland nebo tragická láska
Winstona Smitha a Julie z Orwellova románu 1984)
O Z českých literárních děl inspirovaných tuto tragédií
je především Romeo, Julie a tma od J. Otčenáška.
Z německé literatury - např. Romeo a Julie na vsi
O G. Kellera.
Americký muzikál West Side story (Příběh ze
západní čtvrti) inspirovaný Shakespearovou tragédií
Romeo a Julie
Opakování
O Podejte celkovou charakteristiku hry Romeo
a Julie.
O Hra o pěti jednáních uvádí prologem ve formě
sonetu do italské Verony, kde zuří nepřátelství
mezi rodem Monteků a Kapuletů.
O Jedná se o nejslavnější zpracování tragédie lásky.
O Co je příčinou tragického osudu milenců?
O Vnější podmínky – zášť a vášně,
O ne charaktery hlavních postav.
O Co hra oslavuje?
O Hra je oslavou renesanční individuality proti
středověké závislosti na kolektivu .
O Kdy a kde se odehrává příběh?
O Odehrává za blíže neurčených časů ve Veroně.
O Co bylo Shakespearovi inspirací k námětu
nepřátelství dvou rodů?
O Válka růží (1455–1485)
O Jak jednají Romeo a Julie?
O Obě postavy jednají vášnivě, samostatně, aktivně,
nezávisle na společenských konvencích.
O Jaké přání Shakespeare vyslovuje touto
hrou?
O Aby Anglie žila v míru pod vládou humanistických
panovníků.
KONEC
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova
jména.