pateiktis

download report

Transcript pateiktis

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
GERA MOKYKLA
GERA MOKYKLA
GERA MOKYKLA
GERA MOKYKLA
GERA MOKYKLA
GERA MOKYKLA
GERA MOKYKLA
GERA MOKYKLA
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
ŠVIETIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO
MODELIS
KOKYBĖS
SAMPRATOS
KŪRIMAS
KOKYBĖS
GERINIMAS
KOKYBĖS
VERTINIMAS
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
GERA MOKYKLA (rengimas)
I etapas
Studija
• Įvairiose šalyse
vyraujančios geros
mokyklos sampratos
tendencijos
II etapas
Ekspertų darbo grupė
• Įvairių sampratų
apibendrinimas,
sisteminimas
• Savo geros mokyklos
modelio kūrimas
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
GERA MOKYKLA
• Ugdymo procesas
•
Numatomos dvi galimos ugdymo turinio kryptys - būti tradicine, žinias
suteikiančia, kontroliuojamoje aplinkoje veikiančia mokykla ar tapti nuolat
besikeičiančia, mokinių ir visuomenės poreikius atliepiančia, besimokančia
mokykla.
• Mokyklos valdymo ideologija
•
Egzistuoja dvi valdymo ideologijos kryptys. Vienoje pusėje yra savarankiška,
todėl gebanti greitai mokytis ir tobulėti mokykla, kitoje – mokykla, kurios veikla
yra reglamentuojama ir vykdoma nuolatinė mokyklos veiklos kontrolė.
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
UGDYMO SĖKMĖ YRA MOKINIŲ PAŽANGA IR
PASIEKIMAI, AKADEMINE, ASMENINE, SOCIALINE
PRASME
3.2.Pasiekimai = 1.1.1.Vertybės*0,213
+ 1.2.1. Asmenybės raida*0,066
+ 5.4.Personalo valdymas*0,266
+ 2.3.Mokymo kokybė*0,031
+ 2.4.Mokymosi kokybė*0,086
+ 3.1.Pažanga*0,243
+ 0,297.
Gerą (sėkmingai dirbančią) mokyklą galima apibūdinti įvardijant tris
svarbiausias dalis: bendras, aptartas ir visų pripažįstamas vertybes ir pagal
jas iškeltus siekinius; siekių įgyvendinimo gebėjimus; ir vykdomos veiklos
profesionalumą (Balevičienė, 2012).
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Geros mokyklos samprata apima vis daugiau kintančios ir
prisitaikančios – besimokančios mokyklos, vaizduojamos
ketvirtajame matricos kvadrate, bruožų
Kompleksiškumas
(visuomenės ir asmens poreikiai)
1.Tikslų ir įgaliojimų
disonansas
4. Greitai prisitaikanti ir
kintanti mokykla
Savarankiškumas,
pasitikėjimas,
įgalinimas
Reglamentavimas,
priežiūra, pagalba
2. Visų mokyklos veiklos
aspektų reglamentavimas
3. Mokykla įgalinta pati atrasti
ugdymo programų
įgyvendinimo būdus
Supaprastinimas
(žinių ir vertybių sistema)


Ryškiausios mąstymo kryptys, aptinkamos Lietuvos ir užsienio mokslinėje literatūroje,
strateginiuose dokumentuose ir užsienio praktikoje paliečia mokyklų valdymo ideologijos
ir ugdymo klausimus.
Matomas aiškus judėjimas savarankiškumo link ir perėjimas į kompleksinę aplinką.
6
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Tyrimo rezultatai parodė, jog švietimo dalyvių
lūkesčiai atitinka teoriniame modelyje numatytas
tendencijas ir nurodo tą pačią tobulinimo kryptį
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Geros mokyklos požymiai: studijos
rezultatai
Mokinys yra
aktyvus
ugdymo
proceso
veikėjas
Įvairios,
kūrybiškai
organizuotos
pamokos
Tobulėjimą
skatinanti
aplinkac
Mokytojas –
mokinio
pagalbininkas
ir mokymosi
partneris
Mokytojai
mokosi iš
kolegų ir
mokinių
Bendradarbiavimas su
tėvais ir
bendruomene
Bendros
vertybės
Pripažinimas
ir skatinimas
Nuolatinė
pažangos
stebėsena
Aukšti
lūkesčiai
Savarankišku
mo ugdymas
Profesionali
lyderystė
Mokyklos
strategiją kartu kuria mokytojai, tėvai,
benduomenė
Bendradarbiavimas ir
dalinimasis
gerąja
praktika
Efektyvi
vadyba
Aukšta
mokytojų
kvalifikacija
Bendradarbiavimas
sprendžiant
problemas
Aiški vizija ir
tikslai
Mokyklos
atvirumas
pokyčiams ir
lankstumas
Nuolatinis
profesinis
tobulėjimas
Mokytojų ir
mokinių
dalyvavimas
valdyme
Įvairūs
mokymo
būdai ir
šaltiniai
Gerbiama
pasaulėžiūrų
įvairovė
Įsivertinimas
ir grįžtamasis
ryšys
Išvystyti
partnerystės
ryšiai
Asmeninių
gebėjimų ir
bendrųjų
kompetencijų
ugdymas
Dėmesys
individualiems
poreikiams
Siekiama
mokymosi
džiaugsmo
Į mokinį
orientuotas
ugdymo
procesas
Numonių
įvairovė ir
diskusijos –
mokyklos gyvenimo dalis
Skatinama
asmeninė
iniciatyva
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
GERA MOKYKLA (rengimas)
I etapas
Studija
• Įvairiose šalyse
vyraujančios geros
mokyklos sampratos
tendencijos
II etapas
Ekspertų darbo grupė
• Įvairių sampratų
apibendrinimas,
sisteminimas
• Savo geros mokyklos
modelio kūrimas
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Ekspertų darbo grupė išsamiai susipažino su
užsienio šalių geros mokyklos koncepcijomis, jų
struktūrizavimu
Naujosios Zelandijos geros mokyklos modelis
Efektyvus
mokymas
Tėvų ir
bendruomenės
įtraukimas
Profesionali
lyderystė ir
vadyba
MOKSLEIVIŲ MOKYMASIS
– įsitraukimas, pažanga ir
pasiekimai
Efektyvus
mokyklos
valdymas
Saugi ir
inkliuzinė
aplinka
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Škotijos geros mokyklos modelis
9. Kiekvieno vaiko
gerovės užtikrinimas ir
pagarba visiems mokyklos
bendruomenės nariams
10. Orientacija į tikslus ir
aukštus mokymosi
pasiekimus
MOKYMAS IR MOKYMASIS
8. Vertinamas ir
įgalinamas mokyklos
personalas ir mokiniai
7. Atliktų darbų
vertinimas ir pozityvus
požiūris į iššūkius
1. Jaunų žmonių įtraukimas į aukščiausios kokybės mokymąsi
Sėkmingai
besimokantys
mokiniai
Efektyviai bendradarbiaujantys
mokiniai
Pasitikinčios savimi
asmenybės
3. Kartu su mokiniais,
tėvais ir personalu
kuriama mokyklos vizija
Atsakingi piliečiai
2. Dėmesys mokymosi rezultatams ir maksimalių
galimybių pasiekti sėkmę sudarymas
4. Aukštos kokybės
lyderystė visuose
lygmenyse
MOKYMAS IR MOKYMASIS
6. Siekiant gerinti
moksleivių rezultatus,
bendradarbiaujama su
tėvais
5. Vystomi partnerystės
ryšiai su kitomis
įstaigomis ir
bendruomene
Šaltinis: How good is our school? The journey to excellence; HM Inspectorate of Education, 2006
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Šveicarijos Cugo kantono geros mokyklos modelis
KANTONAS
11. Švietimo valdymas ir patikrinimas
12. Išorinis mokyklos vertinimas
BENDRUOMENĖ
KOMANDA
9. Strateginis
valdymas ir
patikrinimas
5. Darbas
ugdymo
komandose
10. Susitarimas
dėl pasiekimų
6. Ugdymo
tobulinimas
bendradarbiaujant
MOKYKLA
MOKINIAI
1. Savarankiškas mokymasis
2. Gebėjimų ugdymas
7. Operatyvus
vadovavimas ir
personalo
tobulinimas
Švietimas,
sėkmingas
mokymasis
ir karjera
3. Geras ugdymas
4. Individualus įvertinimas
MOKYTOJAI
8. Kokybės
valdymas ir vid.
vertinimas
Šaltinis: Kokybės valdymas bendruomenių mokyklose, Švietimo ir kultūros direkcija, 2008, psl. 12
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Ekspertų darbo grupėje buvo apžvelgtos
ankstesnės nepriklausomos Lietuvos geros
mokyklos koncepcijos
• Tautinės mokyklos koncepcija (1988 m.): dėmesys
asmens orumui, individualumui, moralumui, tautinei
tapatybei bei pilietiškumui.
• Geros mokyklos koncepcija Bendrojo lavinimo
mokyklos bendrųjų programų įvade (1994 m.):
akcentuotas bendruomenės ir gyvenimo mokykloje
vaidmuo, savarankiškos, sąmoningos, visapusiškai
išsilavinusios asmenybės svarba.
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Ekspertai nagrinėjo futurologinį požiūrį į mokyklą:
koks mokymasis bus ateityje?
Nauji mokymosi būdai
Nauji gebėjimai
Asmeninės
savybės
Suasmeninimas
Komandinis darbas,
bendradarbiavimas,
empatija
Socialinės
įgūdžiai
Bendradarbiavimas
Mokymasis Mokymasis grupėse,
grupėse
partneriškai,
įvairiuose tinkluose
Gebėjimas
mokytis
Neformalumas
Mokymasis Mokymasis visur ir
visur ir
visada, mokymasis iš
visada
virtualių šaltinių
Gebėjimai valdyti
procesą, organizuoti,
kognityvus
mąstymas
Orientacija
į mokinį
Suasmeninti, aktyvūs,
motyvuojantys,
įtraukiantys, patyriminiai mokymosi būdai
Iniciatyvumas, lankstumas, atsakingumas,
kūrybingumas, iššūkių
priėmimas
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Koncepcija - tai įrankis, leidžiantis ir skatinantis mokyklų
bendruomenę šnekėtis ir veikti – ieškoti savų būdų
tobulinti mokyklą ir judėti geros mokyklos link.
Paaiškinimas
Kriterijus
Tikslas
•
•
•
•
Parengti kryptį rodantį ir leidžianti veikti dokumentą.
Koncepcija orientuota į vyraujančias mokyklas, tačiau joje telpa ir alternatyvios, laisvos
mokyklos.
Koncepcija – įrankis mokykloms šnekėtis ir ieškoti savų būdų tobulinti mokyklą.
Siekiama kviesti mokyklas kelti klausimą – „ar yra bruožų, kurie mums trukdo būti gera
mokykla?“.
Laikas
•
Gera mokykla rytoj – koks mokytojas turėtų mokyti rytdienos mokykloje, kaip turėtų
būti organizuojamas ugdymas, koks mokinys mokysis rytdienos mokykloje, kokia
ugdymo (si) aplinka turėtų būti ateities mokykloje ir t.t.
Kryptis
•
Iš apačios. Mokyklos pavargo nuo „iš viršaus“ nuleidžiamų įsakymų keistis.
Koncepcija turėtų skatinti mokyklas keistis „iš apačios“, mokykloms pačioms
inicijuojant ir įgyvendinant pokyčius.
Procesas
•
Bendruomenė. Kaip sėkmingai veikia mokykla, nusprendžia bendruomenės nariai,
įvertindami, kiek mokyklos veikla atitinka jų poreikius ir judėjimo kryptį bei skatindamos
reikalingus pokyčius.
Mokyklos deunifikuojamos, skatinamas įvairių interesų grupių bendradarbiavimas ir
lygiavertiškumas.
•
Vertinimas
•
Rodikliai
???
Progresas/pažanga. Dėmesys individualiai pažangai – tiek mokyklos, tiek mokytojo,
tiek mokinio
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Gera mokykla - prasmės, atradimų ir
mokymosi sėkmės siekianti,
bendruomenės susitarimais savo
veiklą grindžianti mokykla.
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
MOKINIŲ PATIRTYS
GYVENIMAS
MOKYKLOJE
UGDYMO APLINKA
UGDYMO REZULTATAI
UGDYMASIS/
MOKYMASIS
BRANDA, PASIEKIMAI ir PAŽANGA
UGDYMAS/MOKYMAS
PERSONALAS
BENDRUOMENĖ kaip BESIMOKANTI ORGANIZACIJA
LYDERYSTĖ ir VADYBA
VIETOS BENDRUOMENĖ ir STEIGĖJAS
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
GERA MOKYKLA
SRITIS
APIBŪDINIMAS
Asmenybės augimas
Saviraiškus dalyvavimas
mokyklos gyvenime
Dialogiškas ir tyrinėjantis
ugdymasis/mokymasis
Paremiantis mokymąsi
ugdymas ir mokymas
Darbuotojai – asmenybių
įvairovė
Asmenybinė branda;
Mokymosi pasiekimai;
Mokymosi pažanga
Mokinių savijauta;
Bendruomeniškumas;
Savivalda;
Veiklos, įvykiai, nuotykiai
Įdomus ir auginantis;
Atviras ir patirtinis;
Personalizuotas ir savivaldus;
Kontekstualus/aktualus
Tikslingas;
Įvairus įvairiems;
Lankstus;
Partneriškas
Nuostatų pozityvumas;
Profesionalumas;
Asmeninis tobulėjimas;
Subalansuotas kolektyvas
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
GERA MOKYKLA
SRITIS
APIBŪDINIMAS
Besimokanti bendruomenė
Mokymasis su kitais ir iš kitų;
Sutelktumas;
Refleksyvumas;
Mokymosi skatinimas;
Organizacijos atvirumas pasauliui
Lyderystė ir įgalinanti vadyba
Aiški, vienijanti, įkvepianti vizija;
Dialogo ir susitarimų kultūra;
Pa(si)dalinta lyderystė;
Veiksmingas administravimas;
Kūrybiškumas ir valia veikti
Dinamiška ir atvira ugdymo
aplinka
Klasės be sienų;
Mokymąsi stimuliuojanti aplinka;
Mokinių indėlis kuriant aplinką;
Virtuali aplinka
Įsipareigojusi vietos
bendruomenė ir steigėjas
Strateguojanti;
Drąsinanti;
Remianti ir pasitikinti