Kanadské Hodnocení Výkonu Zaměstnávání - COPM

Download Report

Transcript Kanadské Hodnocení Výkonu Zaměstnávání - COPM

KANADSKÉ HODNOCENÍ VÝKONU
ZAMĚSTNÁVÁNÍ – COPM
Mgr. Veronika Slepičková
[email protected]
KANADSKÉ HODNOCENÍ VÝKONU
ZAMĚSTNÁNÍ
Canadian Occupational Performance Measure
(COPM)
 = individualizované subjektivní hodnocení
 vychází z Kanadského modelu výkonu
zaměstnání (CMOP) a Přístupu zaměřeného na
klienta (Client-centred practice, CCP)

COPM – CÍLE
definovat problémové oblasti ve výkonu
zaměstnávání/aktivit
 odhalit priority klienta v oblasti výkonu
zaměstnávání/aktivit
 subjektivně zhodnotit aktuální výkon a
spokojenost klienta ve stanovených problémových
oblastech
 změřit změny ve vnímání vlastního výkonu
klientem v průběhu ergoterapeutické intervence

(Law at al., 2005)
COPM – PRŮBĚH
 Semi-strukturovaný

rozhovor
Klient pod vedením terapeuta:
1.
2.
definuje aktivity z oblasti soběstačnosti,
produktivity a volného času ve kterých se cítí
omezen
hodnotí důležitost vybraných aktivit (1 – 10)
COPM – PRŮBĚH
3.
4.
5.

hodnotí svůj aktuální výkon ve zvolených aktivitách
(1 – 10)
hodnotí osobní spokojenost s aktuálním výkonem
(1 – 10)
celkové skóre
Po čase probíhá kontrolní hodnocení
COPM – PRAKTICKÝ VÝSTUP

Výsledky hodnocení se používají ke:
stanovení individuálních cílů terapie
 stanovení terapeutického plánu

RESPONDENT

Klient


Oprávnění respondent (zástupce)


klient sám odpovídá a určuje problémové oblasti
např. při narušené komunikační schopnosti klienta
Náhradní respondent (zástupce)

pokud odpovídá a určuje problémové oblasti jiná
osoba, která dále z intervence těží např. rodina
klienta s demencí
SPECIFICKÉ POUŽITÍ U NĚKTERÝCH
SKUPIN KLIENTŮ

Děti
od 5 let schopny určit problém
 klíčová je vhodná metoda získání informací
 zástupce v podobě rodičů/učitelů


Psychiatrie
možná neshoda v náhledu na problém
 respektování pohledu klienta
 neschopnost identifikovat problémy – nutno k tomu
dojít v terapii

SPECIFICKÉ POUŽITÍ U NĚKTERÝCH
SKUPIN KLIENTŮ

Kognitivní poruchy
pochopení abstraktního bodování
 pozornost/paměť – klidné prostředí, rozfázování


Afázie
alternativní komunikace
 poznat klienta – časový odstup
 oprávněný respondent

VYUŽITÍ COPM V NEUROREHABILITACI
akutní lůžka
 lůžková RHB oddělení
 oddělení následné péče
 ambulance
 léčebné lázně
 rehabilitační kliniky a ústavy

KAZUISTIKA – PANÍ KAROLÍNA
nar. 1960
 povolání: dělnice
 stav po resekci meningeomu a cévní mozkové
příhodě
 levostranná hemiparéza, pohyb v interiéru
i exteriéru na mechanickém vozíku
 chůze možná s oporou (vysoké chodítko) – pouze
pár kroků
 LHK plegická
 kognitivně v pořádku

ERGOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ

motorika
pohyb v interiéru/exteriéru pomocí mechanického
invalidního vozíku
 LHK plegická
 snížení celkové výdrže (unavitelnost) a fyzické kondice
 zhoršená stabilita


soběstačnost


nutná dopomoc v pADL i iADL (oblékání, hygiena,
příprava pokrmů, nakupování apod.)
kognitivní funkce

BPN
COPM
Problémy ve výkonu
Vstupní hodnocení
zaměstnávání
Výstupní
hodnocení/reevaluace
výkon
spokojenost
výkon
spokojenost
Samostatná mobilita
1
1
5
9
Procházky
5
3
10
10
Návštěva kulturních
akcí
10
10
5
2
Péče o domácnost
1
1
3
2
Styk s přáteli
9
4
6
3
Celkové skóre
5,2
3,8
5,8
5,2
Změna ve výkonu
0,6
Změna ve spokojenosti
2
INDIVIDUÁLNÍ PLÁN

cíle:
zvládnout samostatný pohyb v interiéru bez
invalidního vozíku
 zvládnout lépe běžné denní činnosti (oblékání,
hygiena, přesuny, vaření, péče o domácnost)
 naučit se základní práci s počítačem (základní
programy a internet)
 nalézt produktivní činnost (např. dobrovolnictví
v místě bydliště)

SHRNUTÍ

na počátku terapie
subjektivní potřeba asistence při přesunech
 veškeré domácí práce (vaření, úklid) obstarávala
rodina
 chůze v interiéru možná pouze ve vysokém chodítku


na konci terapie
přesuny možné bez jakékoliv asistence
 přípravu pokrmů v domácnosti začala opět
obstarávat klientka (s asistencí)
 chůze v interiéru možná s oporou o 1 FH

ZÁVĚREM…

Význam COPM:
Propojení terapie a reálného života!
 Přínos nových informací do terapie!
 Zapojení klienta do terapie!
 Zjištění míry změny subjektivního vnímání vlastního
stavu klientem – podstatné pro začlenění reálného
pokroku do běžného života!

WORKSHOP – COPM
AKTIVITY/ZAMĚSTNÁVÁNÍ

soběstačnost




produktivita




osobní péče (výběr oblečení, svlékání, otevírání nádob, nalévání tekutin, použití toalety,
osobní hygiena, úprava nehtů, holení, nalíčení, , čištění zubů, sexuální život, užívání
léků)
funkční mobilita (otáčení se na lůžku, přesuny – vozík, vana, chůze po schodech,
nastupování a vystupování z auta)
samostatnost v komunitě (řízení auta, přeprava MHD, telefonování, domlouvání
schůzek, manipulace s penězi, vyplňování formulářů, jednání na úřadech, nakupování)
placená/neplacená práce (hledání a výběr zaměstnání, domlouvání pohovorů,
absolvování příjímacího pohovoru, učení se novým věcem, zvládání zodpovědnosti, vztahy
se spolupracovníky, dochvilnost, zvládání problémů/konfliktů)
organizace domácnosti (nákup potravin, příprava pokrmů, úklid domácnosti, praní,
žehlení, drobné opravy v domácnosti, péče o děti)
hra/škola (manipulace s předměty, šplhání, házení, běhání, skákání, kreativní vyjádření,
psaní, počítání, práce v kolektivu, ústní projev, pamatování úkolů)
volný čas



pasivní odpočinek (poslouchání hudby, sledování televize, čtení knih, novin, časopisů,
pletení, šití, háčkování, zájem o koníčky, kreativní činnosti, stolní a karetní hry)
aktivní odpočinek (sportování, péče o domácí zvíře, návštěva kulturních akcí, návštěva
restauračních zařízení, společenský život, řízení auta, procházky, cestování)
společenský život (hovor s přáteli/rodinou, telefonování, účast na večírcích, psaní dopisů,
plánování společenských schůzek apod.)
DĚKUJI ZA POZORNOST!