financiering_HO_-_presentatie_AHOVOS

download report

Transcript financiering_HO_-_presentatie_AHOVOS

Financiering Hoger
Onderwijs
Commissie ad hoc Hoger Onderwijs
9 juni 2010
Luc Jansegers, administrateur-generaal
1
Opbrengstenstructuur Hogescholen
Bedrijfsopbrengsten hogescholen 2008
Lidgelden, schenkingen,
inbrengen om niet, legaten en
subsidies
Dienstverlening en
4,96%
onderzoek, op contractuele
Opbrengsten uit
onderw ijsactiviteiten en
verkoop
2,69%
basis
2,30%
Andere bedrijfsopbrengsten
4,42%
Studiegelden en
inschrijvingsgelden
6,42%
Werkingsuitkeringen
79,21%
Bron: regeringscommissariaat
Hogescholen
2
Opbrengstenstructuur Universiteiten
Bedrijfsopbrengsten universiteiten 2008
Geproduceerde vaste activa,
0,00%
Waardew ijziging projecten in
uitvoering, 0,41%
Giften, schenkingen en
legaten, 0,95%
Andere (inschrijvingen,
huurgelden, …), 6,53%
4 de geldstroom contractonderozek, 8,96%
Andere bedrijfsopbrengsten,
4,86%
1 ste geldstroom basisfinanciering , 47,95%
3 de geldstroom - toegepast
w etenschappelijk onderzoek
(IWT, IOF, andere
overheden), 15,61%
2 de gelsstroom basisonderzoek (BOF, FWO,
IWT specialisatiebeurzen en
IUAP), 14,71%
Bron: geconsolideerd bij AHOVOS
3
Werkingsmiddelen
Hoger Onderwijs:
1.253
Bron: werkingsmiddelen 2010
Bedragen in miljoen euro
Sokkel onderzoek, inc. 5 mio.
UGent
Onderwijs
961 = 77%
Sokkel
104 = 11%
Professioneel
372 = 40%
Variabel
857 = 89%
Academisch HS
96 = 12%
Academisering
SLO
Bevallingsverlof
Extra vakantiegeld
Kinderbijslag
Saldo centraal fonds 2010
15
6
0,5
13
13
2,6
Onderzoek
292 =23%
Sokkel
109 = 37%
HKO
63 = 8%
Variabel
183 = 63%
Universiteiten
326 = 40%
4
Financieringsvoorwaarden?




Initiële bachelor- en masteropleidingen
Banaba: 50%
Alle andere opleidingen (vb. postgraduaten):
geen financiering
Student-gerelateerd:
 Nationaliteitsvoorwaarden
(2% - zeer ruim)
 Voldoende leerkrediet (individuele rekening
studievoortgang: www.studentenportaal.be)
5
Verdeling? – sokkel onderwijs

Verdeeld op basis van “opgenomen studiepunten”
= “studiepunten, verbonden aan opleidingsonderdelen, waarvoor
een student zich heeft ingeschreven in een bepaald
academiejaar.


Minimum schaal = 90.000 (+/- 1.500 studenten)
Degressief verdeeld:




Tot 360.000 ( 6.000 studenten):
X3
>360.000 tot 720.000 (12.000 studenten): X 2
>720.000:
X0
Logica: middelgrote instellingen niet afstraffen voor
schaalvoordelen van grootste instellingen
6
Verdeling? – variabel onderwijs

Verdeeld op basis van “financieringspunten”:
 Opgenomen
studiepunten (tot de eerste 60)
 Verworven studiepunten (vanaf 61)
 Aantal diploma’s



X puntengewicht per studiegebied
X boni voor studentenkenmerken (beurs-werkfunctiebeperking)
Logica: Studentgedreven, output gestuurd
7
Verdeling? – sokkel onderzoek

Verdeeld op basis van:
 Doctoraten
 Publicaties
Minimum schaal: 50 doctoraten (over 5
jaar), 1.000 publicaties (over 9 jaar)
 Degressief verdeeld Logica: cf.
onderwijssokkel

8
Verdeling? – variabel onderzoek

Verdeeld op basis van
 Academische
diploma’s associatie (24%)
 Doctoraatsdiploma’s (40%)
 Publicaties en citaties (30%)
 Diversiteit en mobiliteit personeel (6%)
Voorafname KUB: 0,23% (idem BOF)
 Logica: (nog) sterker output gedreven dan
sokkel

9
Werkingsmiddelen? – “Verevening”


Verdeeld op basis van parameters hierboven, maar!
Gegarandeerd minimum:







Enkel als een instelling middelen uit de onderwijssokkel krijgt
Tot en met 2013
Nooit minder middelen dan in 2007 (+index)
Wie? 7 hogescholen en 2 universiteiten
Kost in 2010: 7,3 miljoen euro
Vanaf 2014 geen jaarlijkse bijpassing, maar forfait
Logica: tijdelijk beschermen voor wijzigende parameters,
groeiperspectief voor iedereen vanaf 2014
10
Open of gesloten? - Kliksysteem



Gesloten: geen aanpassing van het budget,
enkel herverdeling (vroegere
hogescholenenveloppe)
Open: externe parameters bepalen het budget
(omkadering leerplicht, m.u.v. aanwendings-%)
Hoger Onderwijs: open, maar vertraagd en
gespreid:
 Ten minste 2% stijging of daling
 Aanpassing budget met 2%
 Saldo van stijgen of dalen wel meegerekend
voor
nieuwe aanpassingen

Rekenmethode = aantal opgenomen
studiepunten tot 2014
11
Andere financiële elementen
Problematiek index
 Besparingen: -1,27% voor alle instellingen,
ook “verevenden” (max. 16 miljoen)
 Ander betalingsritme hogescholen –
universiteiten (AHOVOS betaalt
personeelsleden in opdracht van
hogescholen/univs. eigen
personeelsdienst)

12
Herstructurering?
Bijkomende
financieringspunten indien:
 Opleiding
stopzetten met sociaal plan
 Samenvoegen van dezelfde opleidingen
Vb. Overname VLEKHO door HUB-Ehsal:
Bijkomende punten voor handelswetenschappen,
niet voor toegepaste taalkunde.
13
Bijzondere elementen
Toelage associaties
 Aanmoedigingsfonds
 Studiecentra open hoger onderwijs (NL!)
 Wettelijke en conventionele
werkgeversbijdragen privaatrechtelijke
universiteiten

14
Kaderelementen voor de operatie
Tijd: 2 legislaturen (Koen De Backere: 3)
 Wijze van spreiding (activeren van
middelen)
 Welke financieringskanalen
(onderwijs/onderzoek)
 Welke onderwerpen:

 Decretaal
 Divers
 Wetenschapsbeleid
15
Item 1 - Decreet
Professionele bachelor versterken
 Academisering
 Puntengewichten
 ZAP
 HKO (rechtspositie)

16
Item 2 - Divers
Investeringsmiddelen
 Sociale voorzieningen (afzonderlijk
decretaal initiatief)
 Mobiliteitskost universiteiten

17
Item 3 - Wetenschapsbeleid
BOF
 IWT
 FWO
 IOF

18
Bedankt
Luc Jansegers,
administreur-generaal
19